Handel med elfenben

2007-06-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag har sedan 50 år en figur (krokodil) gjord av en elefantbete. Är det tillåtet att sälja den?
Johanna Bergsten |Enligt 8 kap 4 § Miljöbalken får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om handel med produkter som har utvunnits av djur. Sådana föreskrifter får meddelas, om det behövs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på området eller av andra skäl. Sverige är ansluten till den internationella organisationen CITES (konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter. Den kallas Washingtonkonventionen eller CITES efter den engelska förkortningen). Denna konvention har implementerats i svensk rätt dels genom EG rättsliga förordningar dels genom artskyddsförodningen som finns http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980179.htm. Sedan 1989 har det råtthandelsförbud med elfenben inom CITES. Handelsförbudet gäller även elfenbensföremål som införskaffats innan det fanns några bestämmelser om förbud. Mer info hittar du http://www.eu-wildlifetrade.org/html/sv/legislation.asp ochhttp://www.sjv.se/amnesomraden/djurveterinar/cites/handelinomeu.4.7502f61001ea08a0c7fff37116.html

Kniv på allmän plats

2007-06-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej.Finns det någonstans i lagen som talar om hur långt blad det får vara för att få bära kniv på allmän plats?Jag har fått höra det av en bekant som jobbar inom polisen, men har inte lyckats hitta det i någon lagtext.
Tim Boström |Hej,Enligt 1 § lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, är det förbjudet att inneha knivar (eller andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa) på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. Det finns emellertid undantag från denna regel och dessa följer av paragrafens andra stycke. Av detta följer att det ges undantag för knivar som ingår i utrustning för en viss tjänst eller uppdrag, eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.Det framgår med andra ord inte av lagen hur lång en kniv får vara, utan detta är en bedömningsfråga där man får beakta relevanta omständigheter.Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål hittar du http://lagen.nu/1988:254Med vänlig hälsning

Förarbeten till anläggningslagen

2007-06-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Undrar var man kan få tillgång till upphovsmännen till annläggningslalen ? Samt den källa till information och filosifi de haft att tillgå?
Ludvig Lagerkranz |Hej!Jag rekommenderar dig att du läser i förarbetena till anläggningslagen. Företrädelsevis propositionen, alltså lagförslaget som låg till grund för riksdagens beslut att anta lagen. Den heter Prop. 1973:160. Den kan vara svår att finna i digitalt format så säkrast är att bege dig till ett större, fysiskt, bibliotek. Där finner du med stor sannolikhet svar på dina frågor. Lycka till!Vänligen

Kommunallagen

2007-06-12 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hur hittar man den idag gällande Kommunallagen, 2007-06-12?
Cecilia Johansson |Hej, Kommunallagen i sin gällande form hittar du lagen.nu/1991:900. Med vänlig hälsning,

Beslagtag vid vård enligt LVM

2007-06-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Får man beslagta en stas som används vid narkotikamissbruk när klienten vårdas enligt LVM?
Sara Olsson |Hej! Enligt 31 § LVM ska föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika omhädertas. Intagen får inte heller inneha annat som kan vara till men för vården eller för ordningen på hemmet. Även sådant får omhändertas. Vänliga hälsningar

Rätt till bistånd av socialtjänsten om sambo?

2007-06-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hejsan jag har en vän som är tillsammans med en kille som har missbruksproblem och sitter just nu på ett såkallat halvvägshus och ska snart skrivas ut frågan jag nu vill ställa är kan det vara riktigt att tjejen han är tillsammans med ska försörja honom? Han har ett långvarigt missbruk bakom sej och ej haft ett riktigt jobb nånsin. Men socialen anser att hon ska försörja honom kan det verkligen finnas en sån lag inom socialtjänstlagen?
Susanne Sjölander |Enligt 4:1 socialtjänstlagen har enbart den som inte själv kan tillgodose sina behov eller ”få dem tillgodosedda på annat sätt” rätt till bistånd av socialnämnden i kommunen, se http://www.lagen.nu/2001:453#K4 . Socialnämnden skall se till den faktiska situationen i varje enskilt fall och avgöra om personen skall få bistånd eller inte. Om personen rent faktiskt kan bli försörjd av sin make eller sin sambo så är inte kraven i lagen uppfyllda för att personen skall beviljas bistånd (rättspraxis). Denne kan ju få sina behov tillgodosedda på annat sätt, det vill säga via sin sambo, och då utbetalas inte bistånd. Bistånd enligt socialtjänstlagen skall vara en absolut sista utväg för att få sin försörjning tillgodosedd. Om sambon inte anser sig kunna försörja sin partner bör denne försöka visa att så är fallet för socialnämnden. Vänliga hälsningar

Skjutsa på cykel

2007-06-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Var hittar man den "lag" som reglerar hur man får skjutsa på en cykel? Och vad säger den?
Mårten Andersson |Trafikförordningens 6 kap 3 § reglerar frågan. Den stadgar:"På en cykel eller en moped får inte samtidigt färdas flera personer än cykeln eller mopeden är byggd för.När en cykel eller moped klass II har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna får dock på fordonet färdas ytterligare1. ett barn under tio år, om den som styr fordonet har fyllt femton år, eller 2. två barn under sex år, om den som styr fordonet har fyllt arton år."Sommarhälsning,

Skolårets omfattning

2007-06-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |vad är skolåret. Är det från höstterminens början till nästa års hösttermin eller från hösttermin till vårterminens utgång
Anna Lundgren |Skolåret, även kallat läsåret, består av en hösttermin och en vårtermin, detta framgår av SkolL 4 Kap 3 § (se http://lagen.nu/1985:1100 ). Det börjar normalt i slutet av augusti och slutar i början av juni kalenderåret efter. Sammanlagt består skolåret av 40 veckor. De exakta datumen i augusti och juni varierar från år till år och från kommun till kommun. Med vänlig hälsning