Kan en svensk medborgare utvisas?

2007-06-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |jag läste ne artikel igår om en kille som varit i sverige i 20 år, suttit i fängelse i 8 av dom, är pappa till 5 barn men som ändå utvisas på livstid. Öm man utgår från att killen är svensk medborgare... Finns det juridiskt utrymme för att dra en snubbes medborgarskap och skicka iväg honom till hans ursprungsland, för att vi lixom inte pallar ta itu med honom?
Cornelia Svensson |Hej, Denna fråga regleras i 2 kap 7 § Regeringsformen som är en av Sveriges grundlagar. Där stadgas att ingen medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. Medborgare får inte heller berövas sitt medborgarskap i annat fall än då han samtidigt, efter uttryckligt samtycke eller genom att inträda i allmän tjänst, blir medborgare i annan stat. Sen följer vissa undantag för barn under 18 med föräldrar med utländskt medborgarskap som ej är bosatta i Sverige etc. Således kan en svensk medborgare inte utvisas. Hela regeringsformen hittat du http://lagen.nu/1974:152 . Vänliga hälsningar

Avtal med kommun - allmän handling eller sekretess?

2007-06-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Om en kommun tillhandahåller en ridanläggning för en klubb som sedan låter en privat arrendator bedriva ridverksamhet där, kan då avtalet mellan klubben och arrendatorn ses som en offentlig handling.
Susanne Sjölander |Huvudregeln är att allmänna handlingar som finns hos en kommun faller under offentlighetsprincipen och ska vid efterfrågan tillhandahållas av myndigheten/kommunen. Handlingen måste för att vara en ”allmän handling” uppfylla vissa krav såsom att vara förvarad hos myndigheten och inkommen eller upprättad hos denna (se vidare Tryckfrihetsförordningen 2:3 och undantag i 2:8-11 http://www.lagen.nu/1949:105#K2 ). Om avtalet uppfyller dessa krav är det en allmän handling. Först när någon begär att få ta del av en allmän handling gör myndigheten en prövning av om denna kan lämnas ut eller om handlingen är hemlig på grund av sekretess och sålunda inte kan lämnas ut (se sekretesslagen 1:1 http://www.lagen.nu/1980:100 ). För den aktuella situationen finns det en grund för sekretess i sekretesslagen 6:1 http://www.lagen.nu/1980:100#K6 . Sekretess gäller i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftsförhållanden om det kan antas att någon konkurrent gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Detta var ett exempel på en grund för sekretess som kommunen kan tänkas stödja sig på om någon begär att få ut avtalet. Det finns även andra sekretessgrunder såsom skydd för uppgift som hänför sig till ärende angående upplåtelse av egendom/nyttighet om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs (se 6:2 sekretesslagen http://www.lagen.nu/1980:100#K6 ). Det finns även flera sekretessgrunder till skydd för den enskildes ekonomiska förhållanden, se exempelvis sekretesslagen kapitel 8 http://www.lagen.nu/1980:100#K8 . Att komma ihåg är att myndigheten gör en prövning varje gång någon begär ut en allmän handling för att se om handlingen i det aktuella fallet träffas av sekretess och således inte ska ges ut. Det går därför inte att generellt sett säga att en viss typ av handling alltid är sekretessbelagd och därför inte skall lämnas ut.

Ta reda på om någon är dömd för brott

2007-06-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej Hur får jag veta om en person är dömd för någonting ex.vis rattfylla? Är domslut offentliga för allmänheten?
Gustaf Lidegran |Hej! Det enkla svaret på frågan är att du inte har någon möjlighet att ta reda på om en person är dömd för brott. Belastningsregistret är inte offentligt. I princip alla domar är dock offentliga. Det betyder att du kan leta i tingsrättens arkiv själv men det är ett oerhört ineffektivt sätt att få reda på om någon är dömd för brott. Däremot kan alla få ett utdrag ur belastningsregistret om sig själv. På det sättet kan arbetsgivare kräva ett utdrag från en arbetssökande. Vänliga hälsningar

Finns det någon lag som reglerar tillsyn över hundar?

2007-06-09 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |HejFår en ägare till en hund Amerikan staford terrer alltså en farligt ras tillåta sina små barn gå ut med hunden?jag tänker på att om det hender någonting då ett litet barn orkar inte hålla hunden vid sig? fins det något lag som reglerar det? tack för svar oroliga föräldrar
Linnea Ljung |Hej.Det finns en lag som reglerar tillsyn över hundar. Den säger att om en hund orsakar skada så är hundägaren ansvarig oavsett om ägaren kan anses ha varit vårdslös eller inte. En hundägare är alltså strikt ansvarig för sin hund. Det gäller oavsett om ägaren lämnat bort hunden till någon annan.Om det händer någonting när barnen är ute med hunden kan ni alltså vända till hundägaren. Däremot finns det mig veterligen inga regler som hindrar att barn går ut med hundar. Lag om tillsyn över hundar och katter hittar du http://www.lagen.nu/1943:459Med Vänlig Hälsning,

Parkeringstillstånd ej synligt

2007-06-13 i Parkeringsböter
FRÅGA |HejÄr det värt att överklaga ett p-bot hos tingsrätten och hur gör man i såfall? Det handlar om parkering på P-plats avsedd för handikappfordon. Jag har tillstånd för handikappad men det gled av instrumentpanelen när jag klev ur bilen och detta kostade mig 700 kronor. Carpark avvisade mitt överklagande. Jag har nu betalt p-boten för att slippa kronofogden.
Gustaf Lidegran |Det är inte värt att driva ärendet vidare. Praxis när det gäller biljetter och tillstånd som inte har förvarats väl synligt i vindrutan är sträng och entydig. Att tillståndet inte låg väl synligt innebar att din bil var felparkerad. För att återkräva pengar som redan har betalts till ett parkeringsbolag måste du stämma parkeringsbolaget vid tingsrätten. Om man bestrider parkeringsbolagets krav och inte betalar måste parkeringsbolaget utforma stämningsansökan. Det är i regel lättare att svara i ett mål än att stämma någon varför denna metod rekommenderas om man vill ha en kontrollavgift prövad av tingsrätten. Förloraren i ett mål om en kontrollavgift är i viss utsträckning skyldig att ersätta motparten för dess rättegångskostnader.

Regler kring förvar och avvisning av asylsökande

2007-06-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Undrar vilka lagar och regler som finns angående förvarstagna asylsökande samt avvisning av asylsökande
Tim Boström |Hej,Den huvudsakliga regleringen beträffande asylfrågor återfinns i utlänningslagen. Denna lag är relativt omfattande och därför blir en uppräkning av alla regler som kan anses ha ett samband med frågor beträffande avvisning samt förvar mycket svår att göra på ett bra sätt. Några exempel på kapitel som mer i detalj behandlar dessa frågor är emellertid: Kapitel 8 (avvisning och utvisning),Kapitel 10 (förvar och uppsikt avseende utlänningar),Kapitel 11 (hur en utlänning som hålls i förvar skall behandlas), ochKapitel 12 (verkställighet av beslut om avvisning och utvisning) Utlänningslagen hittar du http://lagen.nu/2005:716Med vänlig hälsning

Domars offentlighet

2007-07-04 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Är domslut av kammarrätten offentlig handling?
Anna Lundgren |Hej, kammarrättens dom är när den avkunnats en allmän handling och varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, se TF 2 Kap 1 §, 3 § st 1 och 7 § st 2 p 2 (se http://lagen.nu/1949:105#K2 ). De allmänna handlingarna är med andra ord offentliga. Detsamma gäller för alla domar, oavsett vilken domstol som avkunnat dem. Offentligheten omfattar både domslutet, d.v.s. vad rätten kommit fram till, och domskälen där rätten motiverar sitt domslut. Begränsningar i offentligheten finns dock och dessa regleras i TF 2 Kap 2 § och 12 Kap 4 § st 2 sekretesslagen (se http://lagen.nu/1980:100 ). Vad gäller domslut angående civila rättigheter och skyldigheter samt anklagelse för brott krävs i princip att rikets säkerhet påkallar det och att riket befinner sig i krig eller krigsfara för att sekretess ska meddelas. Alltså kan i stort sett sägas att alla avkunnade domar är offentliga handlingar. Med vänlig hälsning

Offentlig handling

2007-06-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Är beslut om omhändertagande enligt LVU och LVM en offentlig handling?
Julia Asplund |En allmän handling som får lämnas ut ska på begäran av vem som helst som vill ta del av den lämnas ut till denne. Handlingsoffentligheten är grundlagsskyddad och finns i tryckfrihetsförordningens andra kapitel (http://www.lagen.nu/1949:105). För att en handling ska vara allmän krävs att det rör sig om: 1, en handling (till exempel ett beslut i pappersform), 2, att den är förvarad hos en myndighet och 3, att den är antingen inkommen till eller upprättad hos myndigheten För att en allmän handling ska få lämnas ut, det vill säga är offentlig, krävs att det inte finns något hinder mot utlämnande på grund av bestämmelse om sekretess. Beslut om vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (http://www.lagen.nu/1990:52 ) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (http://www.lagen.nu/1988:870 ) fattas av länsrätten efter ansökan från socialnämnden. När länsrätten har fattat beslut föreligger en handling som är förvarad hos myndigheten och den är upprättad vid den tidpunkt då beslutet har avkunnats eller expedierats (TF 2 kap 3, 7 §§). I sekretesslagens 7 kapitel 4 § (http://www.lagen.nu/1980:100 ) finns en bestämmelse om sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Bestämmelsen omfattar dock inte beslut om omhändertagande eller tvångsvård. Sammanfattningsvis kan sägas att beslut om omhändertagande eller vård med stöd av LVU och LVM blir offentligt då länsrätten har meddelat beslutet eller skickat iväg det. Med vänlig hälsning