Seriositetsprövning av förhållande vid ansökan om uppehållstillstånd

2016-04-18 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej. Jag är en svensk kille som har ett Förhållande med en turkisk tjej sedan 7 månader tillbaka. Hon har ansökt om Uppehållstillstånd för att flytta till sambo i Sverige. Vi gjorde ansökan i Januari och har nu väntat mer än 4 månader. Hon är viseringsfri så vi reser och hälsar på varandra en gång i månaden. Vi har träffats 7 gånger sedan förhållandet började. Hon har träffat min familj och jag hennes flera gånger. Jag har fast jobb med bra inkomst. Vi är förlovade sedan Januari. Bilder, Bostadskontrakt, arbetsgivarintyg, pass id och allt är inskickat. Har läst om skräck exempel när migrationsverket givit avslag till gifta par med motivering att det inte verkar seriöst. Vi anser självklart att vårat förhållande är superseriöst men är ändå livrädd att dem ska ge oss avslag p.g.a förhållandet är för kortvarigt eller att dem tycker det är oseriöst.Vi kan inte vara utan varandra och handläggningstiderna är väldigt långa.Kan dem ge avslag p.g.a kortvarigt förhållande?Kan man ansöka om längre besöksvisum under tiden man väntar på beslut? Jag vet att hon inte får befinna sig i Sverige när beslut tas, men finns det inga undantag i det här förbannade landet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor om uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen (UtlL). Utifrån din beskrivning av er relation antar jag att din flickvän har sökt uppehållstillstånd i Sverige pga. av anknytning till dig med stöd av regeln i 5:3a. p 1 UtlL. Av denna regel framgår att uppehållstillstånd får beviljas ”en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges.” När man ansöker om uppehållstillstånd på denna grund gör migrationsverket alltid en seriositetsprövning av förhållandet. Syftet med denna seriositetsprövning är att man vill undvika ett kringgående av invandringsreglerna. Det är den som ansöker om uppehållstillstånd som skall göra det sannolikt att förhållandet är seriöst och det betyder alltså att din flickvän vid sin ansökan skall ange alla faktorer som är av betydelse för att förhållandet framstår som seriöst. Migrationsverket skall vid en seriositetsprövning göra en helhetsbedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet och därför beakta både faktorer som talar för och emot seriositet. Sådana faktorer som kan läggas till grund för bedömningen är att förhållandet varat en tid, att parterna har träffats i viss utsträckning, att de har god kännedom om varandra och att de har ett gemensamt språk att kommunicera på. Hänsyn tas också till om parterna har eller väntar barn tillsammans. Av 5:17 UtlL framgår vilka omständigheter som kan utgöra särskilda skäl som talar emot att uppehållstillstånd beviljas och det kan exempelvis vara om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller annan misskötsamhet.

Det går inte att ange någon exakt tidsgräns för hur länge ett förhållande ska ha varat för att det skall framstå som seriöst. Ju kortare tid, desto större krav ställs på hur mycket paret har träffats under denna tid. Eftersom du skriver att ni under dessa sju månader reser och hälsar på varandra varje månad är det en faktor som talar för att ert förhållande framstår som seriöst. Även faktorn att ni har träffat varandras familjer kommer ha betydelse då det tyder på att ni har god kännedom om varandra. Om du och din flickvän kan kommunicera på ett gemensamt språk är det också en faktor som talar för att ert förhållande framtår som seriöst.

För att din flickvän skall beviljas uppehållstillstånd ställs även vissa krav på dig som ”anknytningsperson”. Av 5:3b UtlL framgår att ett uppehållstillstånd får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. Eftersom du skriver att du har fast jobb och bra inkomst bör detta inte vara något hinder för dig under förutsättning att du också kan erbjuda din flickvän någon form av bostad här i Sverige.

Ett ärende om uppehållstillstånd enligt 5:3a UtlL ska, om det inte finns särskilda skäl, avgöras senast inom nio månader från det att ansökan lämnades in. Det följer av 4 kap. 21 a § utlänningsförordningen (UtlF). Dessvärre annonserar Migrationsverket på sin hemsida att handläggningstiderna blivit längre med anledning av flyktingsituationen.

Av 5:18 UtlL följer precis som du skriver att din flickvän inte får vistas i Sverige när beslut i uppehållstillståndsärendet skall fattas. Från denna regel finns vissa undantag som är uppräknade i 5:18 andra stycket UtlL, jag kan dock inte utifrån din beskrivning av er situation se att ni kan använda någon av undantagsreglerna. Eftersom du skriver att din flickvän är viseringsfri så är hon alltså inte förhindrad att vistas i Sverige under väntetiden. Handläggningen kan dock komma att ta längre tid om Migrationsverket inför beslutstillfället får kännedom om att sökanden vistas i Sverige och därför måste avvakta en utresa.

Sammanfattningsvis – Migrationsverket gör en seriositetsprövning av ert förhållande. Förhållandets längd är en faktor som har betydelse för prövningen, min bedömning är dock att du och din flickvän kan visa på flera faktorer som talar för att ert förhållande skall bedömas som seriöst. Din flickvän får inte vistas i Sverige när beslut om hennes uppehållstillstånd skall fattas, så länge hon är viseringsfri finns dock inget hinder emot att hon vistas i Sverige under väntetiden.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?