Dubbelbestraffning vid körkortsåterkallelse?

FRÅGA
Hejsan! Jag blev år 2012 dömd i tingsrätten för rattfylla och dömd till böter samt samhällstjänst, sedan 4-5 månader senare blev även mitt körkort indraget.. räknas detta som dubbel bestraffning och isåfall hur borde jag gå till väga ?
SVAR

Hej!

Enligt 5 kap. 3 § körkortslagen så ska ett körkort återkallas om innehavaren gör sig skyldig till rattfylleri. Frågan om detta utgör dubbelbestraffning har diskuterats under lång tid och är fortsatt något kontroversiell. Att först dömas till ett straff i tingsrätten och sedan få sitt körkort återkallat av Transportstyrelsen är ju enligt många att se som två skilda sanktioner.

Att man inte ska få straffas två gånger för samma gärning anses vara en grundläggande rättighet, och principen kallas på latin för ne bis in idem. Tidigare kunde den som begick skattebrott i Sverige först åläggas skattetillägg och sedan dömas i domstol. I ett fall från Högsta domstolen 2013 förklarades att det inte var förenligt med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter att påföra både skattetillägg och böter eller fängelse för samma gärning.

En avgörande skillnad är att vid det tidigare förfarandet rörande skattebrott skedde två separata prövningar av två olika myndigheter. Först gjorde Skatteverket en prövning och påförde skattetillägg, och sedan prövades saken i allmän domstol där slutsatsen ofta blev densamma, att skattebrott hade begåtts, och ett nytt straff påfördes. Som skett i ditt fall har inte två prövningar skett, utan efter domen i tingsrätten har det kort sagt beslutats att körkortet ska återkallas. Högsta förvaltningsdomstolen prövade nyligen just denna fråga i ett mål från 2014 (HFD 2014 ref. 80), och där sades att även det tidsmässiga sambandet mellan sanktionerna spelar roll. För rättssäkerheten är det viktigt att den som döms för ett brott ska kunna veta att saken är slutligt avgjord, och att man inte kan drabbas av ytterligare straff. Den som har ett körkort kan däremot antas veta att en fällande dom rörande vissa trafikbrott kommer att leda till att körkortet återkallas, intresset av rättssäkerhet hotas med andra ord inte på samma sätt.

I början av 2000-talet dök ett liknande fall med körkortsåterkallelse upp (RÅ 2000 ref. 65), och där uttalade domstolen att "ett tillräckligt nära sakligt och tidsmässigt samband" fanns mellan sanktionerna, så att de var att se som delar av samma straff. Saken prövades också i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, som inte tyckte att de svenska reglerna stred mot kravet på dubbelbestraffning.

Slutsatsen är att det inte är att anse som otillåten dubbelbestraffning att först dömas till böter eller fängelse av tingsrätten och sedan få körkortet indraget av Transportstyrelsen.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (748)
2020-10-24 Vilken regel går först?
2020-10-23 Vad kan en myndighetsperson lova i sin myndighetsutövning?
2020-10-19 Är urinprov hos socialtjänsten obligatoriskt?
2020-10-13 Är motiveringen till ett beslut bindande?

Alla besvarade frågor (85482)