Kan man begära ut ett förundersökningsprotokoll under pågående förundersökning?

2019-10-17 i Sekretess
FRÅGA |Hej!Jag är intresserad av förundersökningen i ett fall. Jag vet inte vilket nummer som förundersökningen har...Jag har kontaktat polismyndigheterna via mejl för några veckor sedan men har inte fått något svar.
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man går tillväga för att begära ut en offentlig handling. Man har rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar. Det finns dock ett undantag som säger att handlingar som är sekretessbelagda inte får lämnas ut. Ett förundersökningsprotokoll är en offentlig handling om det är upprättat eller förvarat hos en myndighet (2 kap. 3 § TF). Man kan inte begära ut ett förundersökningsprotokoll medan förundersökningen pågår, då den då omfattas av förundersökningssekretess (18 kap. 1 § OSL). När förundersökningen är avslutad kan du däremot begära ut den hos antingen polisen eller domstolen i fråga. Du kan läsa mer om hur du begär ut en allmän handling här. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Vem får sekretessmarkera allmänt handlingar?

2019-09-28 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Vem är det egentligen som beslutar om en allmän handling ska beläggas med sekretess eller inte? Jag vet att det finns bestämmelser i bl.a. offentlighets- och sekretesslagen som avgör vad som bör beläggas med sekretess och vad som inte bör beläggas med sekretess. Min fråga är istället; VEM är det som avgör huruvida en handling som kommer in eller upprättas hos en myndighet ska beläggas med sekretess eller ej. MVH
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SekretessmarkeringUtgångspunkten för att sekretessmarkera en allmän handling finner vi i 2:2 och 2:20 tryckfrihetsförordningen (TF). Härifrån går vi vidare till offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I 5:5 OSL regleras det som kallas sekretessmarkering. Förutsättningen för att en myndighet ska få sekretessmarkera en allmän handling är att det kan antas att hinder mot utlämnande av uppgift i handlingen föreligger enligt någon tillämplig sekretessbestämmelse. Att denna förutsättning är uppfylld innebär inte någon skyldighet för myndigheten att förse handlingen med en sekretessmarkering. Det har överlämnats åt myndigheten att avgöra i vilken utsträckning det finns anledning att göra sådana anteckningar. Vem beslutar om sekretessmarkering?I paragrafen regleras inte frågan om vilken befattningshavare inom en myndighet som är behörig att sekretessmarkera allmänna handlingar. I princip ankommer detta på myndigheten. I arbetsordning eller genom särskilt beslut kan bestämmas den krets av tjänstemän som ska ha sådan behörighet. Det är alltså upp till varje enskild myndighet att bestämma vem som ska ha behörighet att sekretessmarkers allmänt handlingar.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När gäller sekretess för en socialsekreterare?

2019-08-31 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande sekretess.Om en person jobbar som socialsekreterare men träffar en klient. Gäller sekretess? Får socialsekreteraren ha en konversation med klienten? Eller vart går gränsen för sekretess?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Jag tolkar din fråga som att situationen avser det fall en socialsekreterare träffar en enskild människa i ett publikt sammanhang, dvs. i ett annat sammanhang än när själva myndighetskontakten äger rum. Sekretess inom socialtjänsten regleras i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), framför allt i 26 kap. Bestämmelserna avser en enskilds personliga förhållanden och en socialsekreterare får inte genom ett sådant samtal röja känsliga uppgifter. Dessa uppgifter är sekretesskyddade i högst sjuttio år, 26:1 6 st. OSL.I 12 kap. OSL regleras sekretess i förhållande till den enskilde själv. Som huvudregel kan den enskilde välja att häva sekretessen som rör uppgifter om den egna personen, 12:2 OSL. Är personen i fråga ett barn, bör man också förhålla sig till frågan om det är tillräckligt moget för att göra bedömningen om det är lämpligt att röja sekretesskyddade bestämmelser rörande honom eller henne själv. Därför får barnet först i takt med ålder och mognad bestämma vilka känsliga uppgifter som kan kommuniceras (med vissa undantag i socialtjänstlagen); annars förfogar vårdnadshavaren helt eller delvis över den rätten, 12:3 2 st. OSL. Det innebär att en socialsekreterare inte kan samtala om känsliga uppgifter med ett barn i ett sammanhang där uppgifterna riskerar att röjas, och sedan hävda att barnet själv valde att häva sekretessen. Ansvaret åligger därför socialsekreteraren att – i den enskilda situationen – se till att göra en bedömning om sekretessen kan riskeras att hävas genom samtalet.Med vänlig hälsning,

Är en nedlagd förundersökning sekretessbelagd?

2019-08-01 i Sekretess
FRÅGA |Hej,jag har begärt ut ett förundersökningsprotokoll efter det att förundersökningen hade lagts ner. Efter två veckor fick jag till svar att den är sekretessbelagd i sin helhet, jag kan alltså inte få ut någon handling alls. Jag förstår att vissa uppgifter kan vara sekretessbelagda, men hela handlingen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En nedlagd förundersökning är inte per automatik sekretessbelagd i sin helhet. Det ska göras en sekretessprövning varje gång handlingen begärs ut. Varför du fått avslag och hur det har motiverats vet jag inte i ditt fall. Avslag brukar emellanåt motiveras med att ett utlämnande försvårar förundersökningen om den eventuellt tas upp igen. Å andra sidan kan det argumenteras för att det torde finnas vissa uppgifter som är så harmlösa att de kan lämnas ut.Min rekommendation om du inte är nöjd med beslutet är att du överklagar det. Du kan överklaga avslag om utlämnande av offentliga handlingar till kammarrätten (jfr 6 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen).Vänligen,

Omfattas orosanmälning av sekretess?

2019-09-30 i Sekretess
FRÅGA |Omfattas Orosanmälning av sekretess?Om så, på vilka grunder?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Till att börja med så är det möjligt att göra orosanmälningar anonymt. Om detta sker så vet inte socialtjänsten om vem som har anmält och då går det inte att ta reda på vem det är. Angående din fråga så omfattas orosanmälningar av sekretess enligt 26 kap 5 § Offentlighets- och sekretesslag. Sekretessen gäller endast uppgifter som anmälaren har lämnat om det kan antas att fara kommer uppkomma för denne om uppgiften röjs, eller att närstående till denne utsättas för våld eller lida allvarliga men om uppgiften röjs. Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,

Regler om sekretess gällande skolor - finns det?

2019-09-03 i Sekretess
FRÅGA |Vad gäller för sekretesslagar i skolan gällande handlingar. (finns det sekretess)?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sekretess hittas i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen innehåller 44 kapitel och varje kapitel innehåller massa olika sekretessgrunder. Om en viss handling eller uppgift omfattas av sekretessgrunden så ska handlingen vara sekretessbelagd. Om den inte omfattas så föreligger inte sekretess, om det också är en allmän handling så ska den då lämnas ut.Eftersom att jag inte vet vilken uppgift du syftar på kan jag inte säga om just den omfattas av sekretess eller inte. Det jag kan göra är att berätta generellt om sekretess och vad som skulle kunna bli aktuellt för en skola. Beroende på vad det är för handling så kan olika sekretessgrunder bli aktuella. Det finns alltså inte en viss lag eller vissa bestämmelser som bara gäller för just skolan. Som exempel kan nämnas:- I 21 kap offentlighets- och sekretesslagen finns regler om sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer. Det kan handla om handlingar som t.ex. rör en persons (lärare eller elevs) hälsa eller sexualliv. - I 23 kap offentlighets- och sekretesslagen finns regler om sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet. I det kapitlet sägs att sekretess gäller för vissa uppgifter om elever.- I 39 kap offentlighet- och sekretesslagen finns regler som kan skydda vissa känsliga uppgifter om lärare, t.ex. en psykologisk undersökning eller personens hälsotillstånd.Det finns alltså flera olika sekretessgrunder. Om en viss handling omfattas av sekretess bedöms av den aktuella myndigheten från fall till fall. Om en viss handling/uppgift är en sådan som beskrivs i t.ex. 21 kap offentlighets- och sekretesslagen så föreligger sekretess och då får inte skolan ge ut den uppgiften. Svaret på din fråga är alltså att det kan finnas sekretess beroende på vad det är för uppgift. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vilka uppgifter får Kronofogden lämna ut?

2019-08-15 i Sekretess
FRÅGA |Hej, jag har frågor om Kronofogden och vilka uppgifter dem får lämna ut via telefonsamtal angående min skuld. Får kronofogden lämna ut uppgifter och skulden storlek med att ange att skulden är över 100 000 via ett telefonsamtal till vem som helst, eller kan det vara ett brott mot gdpr lagen och annat när det gäller sektress? Jag råkade nämligen ut för detta och känner mig kränkt då en privatperson i min vänskapskrets kom över uppgifterna. Jag har också fått hem så kallade bluff fakturor sen tidigare och min tanke är till vilka läcker kronofogden ut mina uppgifter till?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel gäller att alla handlingar hos svenska myndigheter är offentliga och att de därför kan lämnas ut till alla. Detta följer av reglerna i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen. Det finns dock undantag från offentlighetsprincipen i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Anges i lag att en särskild uppgift täcks av sekretess, får myndigheten inte lämna ut uppgiften till någon utanför myndigheten. Dessa regler gäller även Kronofogdemyndigheten.Det finns i 34 kap OSL specialregler för uppgifter och handlingar hos Kronofogdemyndigheten. Jag vet inte exakt vad ditt ärende hos Kronofogden har gällt utöver att du har skulder. Har de startat någon form av indrivning eller utsökning vad gäller din skuld, gäller som huvudregel sekretess enligt 34 kap 1 § OSL. Det finns dock undantag som gör att det inte råder sekretess om vissa omständigheter är för handen. Har de exempelvis startat indrivningar mot dig flertalet gånger de närmsta två åren gäller inte sekretessen för ett avslutat ärende. Under pågående indrivningar gäller inte heller sekretess. Det finns således flera undantag från sekretessen och det gör att Kronofogden mycket väl kan ha fått lämna ut uppgifter om din skuld. Jag vet dock som sagt inte alla omständigheter kring ditt ärende hos Kronofogden och kan därför inte ge dig ett exakt svar på om utlämnandet av uppgifterna varit korrekt. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Sekretess mellan myndigheter

2019-07-31 i Sekretess
FRÅGA |Jag har haft lvu tidigare och varit tvångsplacerad på hvb hem. Jag har hört att papper hos soc gallras efter 5 år och att alla papper sedan strimlas sönder/slängs. Engligt soc i min kommun så är kommunen en av typ 5 kommuner som aldrig gallrar och slänger gamla papper pga forskning. Då undrar jag om någon annan myndighet fortfarande kan begära ut pappren om mig efter 5 år eftersom de aldrig gallras och slängs?
Erik Bengtsson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan besvaras med regler som finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vägledning har också hämtats från propositionen till OSL samt uttalanden av justitieombudsmannen (JO). Allmänt om sekretessSom jag uppfattar saken rör din fråga uppgifter som finns hos socialtjänsten. När socialtjänsten fattar beslut blir de uppgifter som ingår i ärendet allmänna handlingar. Som utgångspunkt har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta följer av regler som finns i 2 kap 1 §, 2 kap. 3 §, 2 kap. 4 § och 2 kap. 10 § TF.Ibland begränsas rätten att ta del av vissa typer av allmänna handlingar till följd av sekretessbestämmelser. Detta gäller bland annat för uppgifter som faller inom socialtjänstens område. Sekretessen medför att uppgifter inte på något sätt får röjas för privatpersoner eller andra myndigheter. Detta följer av regler som finns i 2 kap. 2 § TF samt 26 kap. 1 §, 3 kap. 1 § och 8 kap. 1 § OSL.Socialtjänstsekretess Förutsättningar för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter på socialtjänstens område regleras i 26 kap. 1 § OSL. Inom socialtjänstens verksamhet är alla uppgifter som rör en individs personliga förhållanden sekretessbelagda. Detta innebär i praktiken att alla uppgifter som på något sätt kan hänföras till en viss person omfattas av sekretess. För att en sekretessbelagd uppgift ska kunna lämnas ut krävs att socialtjänsten kan fastställa att utlämnandet inte kommer att medföra men för den som uppgiften rör. Begreppet "men" betyder exempelvis att en spridning av uppgiften skulle innebära en kränkning av den personliga integriteten hos den som uppgiften handlar om.I DNR 4523-1999 uttalade justitieombudsmannen (JO) att bedömningen om spridning av en viss uppgift kan leda till men ska ta sin utgångspunkt i uppfattningen hos den som uppgiften handlar om. Även uppgifter som för en utomstående kan verka harmlösa omfattas därför av sekretess. I propositionen till OSL framgår att det kan räcka med att andra får kännedom om en för den skyddade personen känslig uppgift för att men ska föreligga. (prop. 1979/80:2 s. 83). Sammantaget innebär det att socialtjänsten måste genomföra en mycket noggrann bedömning när någon begär att få ta del av sekretessbelagda uppgifter. Huvudregeln är att uppgifter inte ska lämnas ut. Undantagsregler Endast undantagsvis kan det komma ifråga att socialtjänsten lämnar ut uppgifter som rör enskilda personer. Vanligtvis krävs det då stöd i en undantagsbestämmelse. Nedan följer ett urval av vanliga undantagsbestämmelser som kan leda till att socialtjänsten överlämnar uppgifter till en annan myndighet.Utlämning av uppgifter i brottsförebyggande syfteSocialtjänsten kan, enligt 10 kap. 18 a § OSL, lämna ut uppgifter till polismyndigheten. Detta förutsätter att det föreligger uppgifter som rör en person som inte har fyllt 21 år samt att:- det finns omständigheter som tyder på en risk att personen kommer att utöva brottslig verksamhet, och- uppgifterna kan antas bidra till att förhindra brottsligheten, och- utlämnandet inte är olämpligt med hänsyn till andra insatser som vidtas för personen. Utlämning av uppgifter vid misstanke om brottSocialtjänsten kan enligt 10 kap. 23 § OSL lämna uppgifter till exempelvis polismyndigheten eller åklagare om det finns misstanke om: - att ett brott har begåtts, för vilket det är föreskrivet straff i form av fängelse i minst ett år, eller- försök till brott har begåtts, för vilket det är föreskrivet straff i form av fängelse i minst två år. Utlämning av uppgifter till hälso- och sjukvårdSocialtjänsten kan, 26 kap. 9 § OSL lämna uppgifter till hälso- och sjukvården, om det behövs för att ge en person, som inte har fyllt 18 år, sjukvård, behandling eller annat stöd. Vidare krävs det att personen: - missbrukar narkotika, alkohol eller flytande lösningsmedel, eller- vårdas inom psykiatrisk eller rättspsykiatrisk vård. Avslutningsvis Huvudregeln är att socialtjänsten inte ska lämna ut uppgifter om enskilda personer till andra myndigheter. Jag bedömer därför sannolikheten att socialtjänsten skulle kunna lämna ut fem år gamla uppgifter om dig som mycket låg.