Samtycke till att lämna ut uppgifter ur patientjournal

2019-05-21 i Sekretess
FRÅGA |Hej!Jag håller på med ett skolprojekt och undrar om jag får visa upp delar ur en patientjournal, om journalen avidentifieras?Jag har fått patientens tillåtelse och har även en skriftlig överenskommelse.Tack på förhand.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du får använda uppgifter ut en patients patientjournal i ett skolprojekt, efter att patienten har gett tillåtelse till det.Sekretess råder vanligtvis om enskildas hälsotillståndHuvudregeln är att uppgifter i en patientjournal om en enskild persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden är sekretessbelagda (25 kap. § 1 offentlighets- och sekretesslagen). Sekretessen gäller då om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att personen eller någon närstående till den lider men (d.v.s. ett påtagligt obehag).Personen kan samtycka till att uppgifterna lämnas utEn enskild person har dock möjlighet att helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för personen själv, förutom i vissa undantagsfall (12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen). Bestämmelsen ger patienten möjlighet att efterge sekretess ur exempelvis en patientjournal i förhållande till både myndigheter och andra enskilda personer.Undantagen är fall då den enskilde exempelvis saknar rättslig handlingsförmåga för att personen är ställd under förvaltarskap eller att myndigheten med hänsyn till personens bästa av inte vill beakta den enskildes samtycke. Det är dock mycket ovanligt.Det finns inga formkrav på hur ett sådant samtycke ska se ut, men en skriftlig överenskommelse är klart tillräckligt för att det ska framgå att personen samtycker till utlämnandet av uppgifterna.Det är alltså möjligt för en person att häva sekretessen i hela eller delar av sin patientjournal. Du kan då använda uppgifterna i skolprojektetSammanfattningDu har rätt att använda och visa upp delar ur en patientjournalen, eftersom patienten har samtyckt till det. Det gäller förutom i vissa undantagsfall.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Min förra arbetsplats fick uppgifter om mig från min vårdcentral- sekretessbrott?

2019-04-30 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Företaget där jag arbetade ringde min vårdcentral och fick uppgifter om mig. De hade ändå fått mitt läkarintyg. Jag pratade med verksamhetschefen på vårdcentralen, detta är ett sekretessbrott fick jag till svar. Nu senast anmälde jag det till polisen, de tycker jag ska ta kontakt med advokat
Ceda Imranova |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Det stämmer att detta kan vara ett sekretessbrott och relevanta bestämmelserna går att finna i offentlighets och sekretesslagen (OSL) samt i Patientdatalagen.Det föreligger sekretess inom sjuk och hälsovården och man får inte dela information om en individs hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte är helt uppenbart att personen eller någon närstående påverkas negativt av detta (OSL 25 kap 1 §). Huvudregeln är att det föreligger sekretess och man bedömt i ditt fall att det råder sekretessbrott så beror det på att man anser att informationen är känslig och inte bör delas med till utomstående.Eftersom att företaget där du arbetade har fått reda på uppgifter om dig så har de säkert fått information från din patientjournal. Varje journal måste behandlas så att patientens integritet skyddas och obehöriga inte får tillgång till den, patientdatalagen 1 kap 2 §. Den vårdnadsgivare som har delat med sig av uppgifterna från din journal kan därmed ha begått sekretessbrott och brutit mot sin tystnadsplikt. Därför är det viktigt att du polisanmäler och även anlitar någon som kan hjälpa dig föra ett skadeståndsanspråk gentemot vårdcentralen. Du kan även anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (se här).Du får jättegärna återkomma till oss på Lawline om något känns oklart! Jag vill också tipsa dig om att du kan du boka en tid med en av Lawlines jurister som kan hjälpa dig med ditt ärende (se här).Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att förundersökningssekretessen ska lyftas?

2019-04-28 i Sekretess
FRÅGA |En bekant blev intagen till polis och man gjorde en husrannsakan. Brottet han misstänktes för vår kränkande fotografering. Så mycket mer fick han inte veta, de hänvisade till förundersökningssekretess. Bara en vecka senare fick han tillbaka sina beslagtagna ägodelar och ärendet lades ner. Nu har han begärt ut polisutredningen och fått den, men med alla uppgifter utom hans egna raderade. Han undrar ju eftersom han anser att detta rör sig om falsk angivelse etc samt att det inte framgår exakt vad han skulle ha gjort. Kan man kräva, och i så fall när i tiden, att sekretessen lyfts?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att om förundersökningen är nedlagd är förundersökningsprotokollet offentligt. Delar av förundersökningsprotokollet kan däremot läggas under sekretess om man anser att informationen i protokollet kan försvåra den brottsbekämpande verksamheten. Till exempel om det pågår en annan förundersökning samtidigt och utredningen skulle försvåras om informationen läckte. Detta hittar ni i 18 kap 1§ Offentlighets- och sekretesslagen. En annan anledning till att delar av förundersökningsprotokollet sekretessbeläggs är att uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden finns i protokollet och personen eller dennes närstående skulle skadas av att denna informationen lämnades ut. Notera här att utgångspunkten i detta fall är att personen vars uppgifter finns i protokollet tar skada av att uppgiften lämnas ut. Detta hittar ni i 35 kap 1§ Offentlighets- och sekretesslagen. Jag vet inte vilken anledning Polismyndigheten hade för att sekretessbelägga så många uppgifter i förundersökningsprotokollet men myndigheten som lämnar ut handlingen ska göra en individuell prövning av varje enskilt fall. Tycker ni att Polismyndighetens beslut är felaktigt kan ni överklaga detta till kammarrätten. Med vänliga hälsningar,

Sekretess på förundersökningar

2019-04-07 i Sekretess
FRÅGA |Hejsan! Våran dotter var förlovad med en man som begick ett mord på en kompis som våran dotter aldrig träffat. Initialt blev hon misstänkt och anhållen 1 dygn. I Fup. läser jag hennes fullständiga namn och person nr.X flera är det lagligt? Under för hör med tidigare misstänkt.Ska inte det vara sekretess belagt?
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga berör både offentlighetsregler och sekretessregler i samband med utredning av brott. Utgångspunkten i Sverige är enligt offentlighetsprincipen att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt att ta del av allmänna handlingar begränsas av sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen, (OSL). Enligt 18 kap. 1 § OSL gäller sekretess för uppgifter som hör till förundersökning i brottmål, om det kan antas att syftet med beslutet eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Handlingarna ska alltså inte lämnas ut om det kan antas att utredningen skadas av detta. Handlingarna ska inte heller lämnas ut om det finns risk att berörda personer kan lida men om uppgifterna lämnas ut. Det är upp till varje myndighet att avgöra om uppgifterna ska lämnas ut och att göra en sekretessprövning. Innan förundersökningen har avslutats är alltså handlingarna hos polisen inte allmänna handlingar. Det föreligger presumption för sekretess för utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål (35 kap. 1 §). Har dock handlingarna överlämnats till åklagare är dessa allmän handling. När åtal har väckts är därför förundersökningsprotokollet en allmän handling (35 kap. 7 § OSL). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Är en biståndshandläggare skyldig att lämna ut sekretesskyddade uppgifter?

2019-05-20 i Sekretess
FRÅGA |Hej!Är kommunens biståndshandläggare skyldig att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till försäkringskassa och polismyndighet utan den enskildes samtycke?Hälsningar
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag att utgå ifrån det som gäller ifråga om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL). Svaret på din fråga finner du genom att samläsa syftet med socialtjänsten enligt SoL samt de regler som gäller för sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Utgågngspunkten är att uppgifter belagda med sekretess är de inte får röjas för en annan myndighet enligt 8 kap. 1 § OSL. Av andra meningen i bestämmelsen framgår det dock att undantag kan göras, men att det måste framgå av OSL i vilka fall det är möjligt. Av 10 kap. 1 § OSL framgår det att en sekretessbrytande grund är den enskildes medgivande. Även utan ett medgivande kan sekretessbelagda uppgifter lämnas mellan myndigheter enligt 10 kap. 2 § OSL. Detta förutsätter dock att det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamehet och bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. För att avgöra vad som gäller beträffande sekretess i fråga om ekonomiskt bistånd behöver man se till vad som specifikt gäller vid dessa ärenden. Biståndsärenden är socialtjänstens arbete för att hjälpa personer att klara av sin försörjning. Rätten till bistånd präglas av den enskildes rätt till integritet och frivillighet. Socialtjänstens insatser ska inte göras över huvudet på enskilda utan ta sin utgångspunkt i rätten för den enskilde att själv bestämma över sin situation. Inom socialtjänsten gäller enligt 26 kap. 1 § OSL en presumtion om sekretess för uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Endast om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, kan uppgiften lämnas ut. I vilka fall uppgifter kan lämnas ut måste avgöras efter en skadeprövning från fall till fall. Detta gäller vid utlämnande både till enskilda och till myndigheter. Det är alltså fråga om en stark sekretess. Det behöver göras en bedömning i det enskilda fallet om sekretessen kan brytas. Om det är fråga om ekonomiskt bistånd tex. Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL torde det i normalfallet kräva att den enskilde samtycker till att uppgifterna lämnas över, eftersom det är fråga om ett frivilligt stöd. Detta innebär att det inte generellt sett kan sägas föreligga en skyldighet för en biståndshandläggare att lämna ut sekretesskyddade uppgifter till Försäkringskassan eller polismyndigheten, men det behöver göras en bedömning i det enskilda fallet för att avgöra denna fråga. Vänligen,

Gäller socialtjänstsekretess mot anhöriga?

2019-04-29 i Sekretess
FRÅGA |Kan en socialchef avslå en begäran om att få ta del av min brors genomförandeplan samt dokumentation och beslut gällande byte av bostad. Min bror har förvaltare.Motivering;Enligt 26 kap 1 offentlighet och sekretesslagen
Erik Bengtsson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan besvaras med regler som finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vägledning har också hämtats från propositionen till OSL samt uttalanden av justitieombudsmannen (JO). Allmänt om sekretess Jag tolkar din fråga som att de uppgifter du efterfrågar ingår i ett ärende som handläggs av en socialnämnd. När nämnden fattar ett beslut blir de uppgifter som ingår i ärendet allmänna handlingar. Som utgångspunkt har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar.Detta följer av regler som finns i 2 kap 1 §, 2 kap. 3 §, 2 kap. 4 § och 2 kap. 10 § TF. I vissa fall begränsas rätten att ta del av allmänna handlingar av sekretessbestämmelser. Detta gäller bland annat för uppgifter som faller inom socialtjänstens område. Sekretessen medför att uppgifter inte på något sätt får röjas för privatpersoner eller andra myndigheter. Detta följer av regler som finns i 2 kap. 2 § TF samt 26 kap. 1 §, 3 kap. 1 § och 8 kap. 1 § OSL. Socialtjänstsekretess Förutsättningar för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter på socialtjänstens område regleras i 26 kap. 1 § OSL. Inom socialtjänstens verksamhet är alla uppgifter som rör individers personliga förhållanden sekretessbelagda. Detta innebär i praktiken att alla uppgifter som på något sätt kan hänföras till en viss person omfattas av sekretess. För att en sekretessbelagd uppgift ska kunna lämnas ut krävs att socialtjänsten kan fastställa att utlämnandet inte kommer att medföra men för den uppgiften rör. Begreppet "men" avser exempelvis att en spridning av uppgiften medför en kränkning av den berörda personens integritet. I DNR 4523-1999 uttalade justitieombudsmannen (JO) att bedömningen om spridning av en viss uppgift kan leda till men ska ta sin utgångspunkt i uppfattningen hos den som uppgiften berör. Även uppgifter som för en utomstående kan verka harmlösa kan därför omfattas av sekretess. I propositionen till OSL framgår att det kan räcka med att andra får kännedom om en för den skyddade personen känslig uppgift för att men ska föreligga. (prop. 1979/80:2 s. 83). Enligt JO:s uttalande i DNR 20-1981 kan sekretess i vissa fall gälla även i förhållande till anhöriga. Sammantaget innebär det att socialtjänsten måste genomföra en mycket noggrann bedömning när någon begär att få ta del av sekretessbelagda uppgifter. Det torde vara mycket svårt att fastställa att utlämnandet av en viss uppgift inte kommer att orsaka men för den skyddade personen. Undantag genom samtycke Den person som skyddas av sekretessbestämmelserna är behörig att förfoga över sekretessen. Detta innebär att sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut om den som uppgifterna rör samtycker till utlämnandet. För att ett giltigt samtycke ska föreligga krävs det att samtycket är allvarligt menat och fattat med insikt om konsekvenserna som följer av att uppgifterna lämnas ut. Detta följer av regler som finns i 12 kap. 2 § OSL. Bedömningen i ditt fall Socialtjänsten hanterar ofta känsliga uppgifter vilket medför att socialtjänstsekretessen är mycket sträng. Min bedömning är att sekretess gäller för genomförandeplan, dokumentation och beslut i det ärende som rör din bror. Som lagen ser ut i dagsläget är det fullt möjligt att sekretess även kan gälla mot dig som anhörig. Det är mycket svårt att med säkerhet fastställa att ett utlämnande av uppgifterna inte kommer att leda till men för din bror. Jag bedömer därför det som sannolikt att socialtjänsten kan vägra att lämna ut uppgifter om ärendet såvida det inte finns ett samtycke från din bror. Jag har inte tillräckligt med kunskap om din brors situation för att kunna uttala mig om han kan lämna en giltigt samtycke. Om frågan blir aktuell får socialtjänstens bedöma om förutsättningarna för ett sådant samtycke föreligger. JO-anmälan Om du misstänker att socialchefen inte har behandlat ditt ärende korrekt kan du överväga att göra en anmälan till justitieombudsmannen (JO). JO utreder så att myndighetsutövning mot privatpersoner sker på ett korrekt sätt. Detta är emellertid en allvarlig åtgärd. Du bör därför endast genomföra en anmälan om du har välgrundade misstankar om att socialchefen har brustit i sin hantering av ditt ärende. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan en arbetsgivare på ett hotell självmant ta del av sökandes belastningsregister?

2019-04-19 i Sekretess
FRÅGA |Jag sökte arbete på ett hotell med alkoholrättigheter. Ansvarig arbetsgivare hade kollat upp allt på mitt belastningsregister utan min vetskap?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För information i belastningsregistret gäller sekretess. Uppgifter som finns i belastningsregistret får endast lämnas ut enligt reglerna i lagen om belastningsregister, 35:3 offentlighets och sekretesslagen. Huvudregeln är att den enskilde som kan begära ut ett utdrag ur belastningsregistret, 9 § lagen om belastningsregister. Däremot finns det några myndigheter som har rätt att begära ut utdrag ur belastningsregistret och dessa finns uppräknade i 6 § lagen om belastningsregister och 10 – 17 §§ förordning om belastningsregister. Det betyder således att en arbetsgivare på ett hotell inte kan begära ett sådant utdrag utan din vetskap. Istället borde de bett dig att begära ut ett sådant utdrag som du sedan ger till arbetsgivaren. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Hälsningar

Sekretess vid handläggning av stöd och service för vissa funktionshindrade

2019-03-31 i Sekretess
FRÅGA |Hej,En familjemedlem (myndig) har sökt lss boende, då han har nph och är i behov av det. Utredningen skedde via mail till mig, varken jag eller min familjemedlem träffade henne. I beslutsunderlaget skriver handläggaren dels ett beslut gällande en annan person, hon skrev personens namn. Beslutet gällde en överklagan och beslut från kammarrätten. Det kändes inte bra! Även beslutet gällande min familjemedlem stod därefter. Då kan någon annan fått uppgifter om min familjemedlem!Beslutet kom 22/1 2019.Hur går jag vidare med detta, gällande den okända personens beslut? Detta är väl sekretessbrott?
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du hjälper din anhörig med denna ansökan om särskilda insatser i form av stöd och service. Handläggningen av ärendetHandläggning av dessa typer av ärenden som rör stöd och service till vissa funktionshindrade ska följa förvaltningslagens (FL) regler. Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som tillfört ärendet (10 § FL). Denna partsinsyn rekommenderar jag dig och din anhörig att använda er av dels för att kontrollera vad beslutet grundas på, dels för att påpeka eventuella felaktigheter i de uppgifter som beslutet grundar sig på. Om beslutet innehåller uppenbart oriktiga uppgifter, vilket verkar vara fallet i er situation, får beslutet rättas av den myndighet som meddelat beslutet. Ni ska innan eventuell rättning av myndigheten få möjlighet att yttra er över denna ändring (36 § FL).Sekretess för personliga förhållandenEnligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska handlingar som rör enskilda personliga förhållanden förvaras så att inte obehöriga får tillgång till dem (21 a § 2 stycket LSS). Regeln syftar till att skydda den enskilde från att andra får insyn i hens privatliv och tar sikte på handlingar som skyddas av sekretess. Denna reglering bygger på offentlighets- och sekretesslagens, (OSL) reglering som anger att sekretess gäller för verksamheter inom LSS. Denna sekretess gäller för din närståendes hälsotillstånd och andra personliga förhållanden (26 kap. 5 § OSL). Handläggaren kan ha begått tjänstefel men också röjt en uppgift som hen enligt lag ska hemlighålla, vilket regleras i 20 kap 3 § brottsbalken. Detta kan straffas med böter eller fängelse i upp till högst ett år för brott mot tystnadsplikten.Förslag på åtgärder Jag föreslår att ni till att börja med utnyttjar er partsinsyn i ärendet för att få klarhet i vilka uppgifter som finns i ert ärende och därefter begära rättning av dessa. Därefter får ni avgöra huruvida ni vill klaga eller göra en anmälan via inspektionen för vård om omsorg. Mer information om en sådan anmälan hittar du här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,