Kan man få jobb om man förekommer i belastningsregistret?

2019-07-17 i Sekretess
FRÅGA |Jag fick böter 6300krEftersom jag stal kläder Värt 800kr.Jag har en fråga?Kan jag få jobb om mitt namn är in belastningregistret? Tack
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller chansen till anställning när man förekommer i belastningsregistret. Belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister. Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot (3 § lagen om belastningsregister).Huvudregeln är att enbart du som enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår (9 § lagen om belastningsregister obs att bestämmelsen ändrades 2019-06-30).Även vissa myndigheter får begära utdrag ur belastningsregistret så som JO, JK och Dataskyddsinspektionen men också brottsbeivrande myndigheter som SÄPO, Skatteverket och Tullverket, åklagarmyndighet eller allmän domstol (6 § lagen om belastningsregister).Huvudregeln är alltså att det bara är du som kan begära ut ditt belastningsregister dock är det upp till varje arbetsgivare att ställa upp krav för rekryteringen och anställningen. Vissa arbetsgivare ber de som söker tjänsten att lämna in registerutdrag i samband med rekryteringen medan andra arbetsgivare inte gör det. Arbetsgivare inom bland annat skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård samt arbeten med säkerhetsrelaterade uppgifter, begär som regel in registerutdrag innan anställning. Vissa arbetsgivare måste enligt lag begära registerutdrag innan en person anställs. Läs mer här. Det är alltså upp till arbetsgivaren att bedöma om du är kvalificerad och lämplig för jobbet. Det finns många sektorer inom arbetslivet där det inte begärs registerutdrag men också där det brott du dömts för inte påverkar arbetsgivarens syn på dig och din arbetsförmåga och där har du alltså chans att få anställning. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till med ditt jobbsökande!Vänliga hälsningar,

Om rätten att få ut förundersökningsmaterial i mål om barnpornografi

2019-06-29 i Sekretess
FRÅGA |Hej,Om förundersökningsmaterialet i en polisutredning är barnpornografi har man kanske rätt att få ta del av det som en allmän handling, men då gör man sig ju samtidigt skyldig till innehav av barnpornografi. Hur löser man den paradoxen juridiskt?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna handlingar och sekretessPrecis som du säger har gemene man ofta rätt att ta del av information från förundersökningar då det utgör en allmän handling (2 kap 1 och 3 §§ tryckfrihetsförordningen). Dock finns möjlighet till begränsning i denna rättighet, bland annat för att beivra brott eller skydda enskildas personliga förhållanden (2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen). Uppgifterna fortsätter då vara sekretessbelagda även efter förundersökningen avslutats.Begränsningar enligt offentlighets- och sekretesslagenVad som gäller i individuella situationer utläses ur offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Reglerna för just barnpornografibrott är strikta. Enligt 18 kap 15 § OSL gäller sekretess för bilder i mål om barnpornografibrott om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att den sprids vidare i strid med brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Eftersom innehav av barnpornografi strider mot bestämmelser i brottsbalken (16 kap 10a § brottsbalken) är det alltså högst osannolikt att någon i realiteten kommer ha rätt att ta del av materialet. Om någon mot förmodan skulle ha rätt att ta del av ett visst material krävs att det inte uppfyller kraven för att vara barnpornografi, och det strider således inte mot lagen.Det finns även ytterligare skydd för det utsatta barnet i 35 kap 12 § tredje stycket OSL. Så länge det kan antas att barnet eller något närstående till denna tar skada om uppgiften röjs så förblir den sekretessbelagd. Sammanfattningsvis kan din fråga besvaras på så vis att om en handling faktiskt utgör barnpornografi så är den inte allmän och du har inte rätt att ta del av den. På så vis uppstår aldrig en situation där du begår ett brott.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Du kommer sannolikt inte få någon kreditupplysning beviljad om du gör det för skojs skull

2019-06-07 i Sekretess
FRÅGA |Kan privatperson 1 ta en kreditupplysning på privatperson 2 om hen skall hyra en privatägd lägenhet av privatperson 1?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det är väl rimligt att privatperson x (eventuell hyresvärd) kan begär en kreditupplysning om privatperson y (eventuell hyresgäst) när denna går i uthyrningstankar.Hur fungerar det att göra en kreditupplysning på privatperson y?Om jag vill begära en personupplysning, det vill säga en kreditupplysning om en privatperson, så behöver jag ha ett så kallat legitimt behov av den (9 § Kreditupplysninslagen). Ett legitimt behov kan exempelvis vara om jag är på väg att ingå ett kreditavtal med någon eller om jag ska hyra ut min bostad. Detta innebär att jag inte få kommer få någon kreditupplysning beviljad om jag bara begär en sådan för skojs skull. I sådant fall kommer min begäran sannolikt att bli avslagen. Observera att det är företaget som bedriver själva kreditupplysningsverksamheten som avgör vad som är ett legitimt behov, och inte.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad gäller om sjuksköterska röjer uppgifter om patient vars journal sjuksköterskan inte har lovlig tillgång till?

2019-05-29 i Sekretess
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga. Om en sjuksköterska arbetar på ett offentligt sjukhus och känner en patient på sjukhuset kan sjuksköterskan läsa patientens journal ur nyfikenhet om hon deltar inte i patientens vård? och kan sjuköterskan prata om patientens halsötillstånd till andra personer?Och om sjuköterskan gör det vilka rättsliga åtgärder kan patienten ta emot sjuksköterskan och sjukhuset?Tack så mycketMVH
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Allmänna utgångspunkterI det följande kommer jag redogöra för några juridiska huvudlinjer angående dels sekretess inom sjukvården, dels vilka följder som aktualiseras vid sekretessbrott. I sistnämnda del beaktas brott mot tystnadsplikt samt skadestånd för den kränkning som personen uppgifterna angår i vissa fall kan anses utsatt för. Observera att det jag säger inte är en uttömmande argumentation i frågorna. Steg 1: är agerandet tillåtet - råder sekretess? Inom den allmänna sjukvården tillämpas offentlighets- och sekretesslagen, vilken hädanefter förkortas OSL. (se 2 kap. 1 § OSL och jfr 6 kap. 14 § andra stycket patientsäkerhetslagen, hädanefter förkortad PSL). Enligt OSL råder en stark sekretesspresumtion inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Innebörden är att uppgifter inte får röjas annat än om det står klart att den som uppgifterna angår eller närstående till densamme inte lider men därav. (se 25 kap. 1 § OSL) Riksdagens ombudsmän (även kända som JO/justitieombudsmannen) har konstaterat angående socialtjänst konstaterat att "[r]edan en uppgift om att en enskild är aktuell hos en kommuns socialtjänst är typiskt sett en uppgift som skyddas av sekretess, oavsett anledningen till kontakten med socialtjänsten" (se JO 5352-2011). Socialtjänsten bygger på motsvarande sekretesspresumtion som hälso- och sjukvården och fallet påvisar vilken omfattning sekretessen har och hur strikt det ses på alla typer av uppgiftslämnanden. Vissa ytterst restriktiva undantag medges från sekretess. Inga undantag medger dock röjande av uppgifter om det saknar koppling till tjänsten på så vis som du framför det i frågan. Vid önskan om vidareläsning angående vilka undantag som kan aktualiseras hänvisar jag till mitt tidigare svar i frågan här. Sammantaget råder att det är otillåtet att utan den enskildes medgivande lämna uppgifter på så vis som du beskriver i frågan. Steg 2 - vad är följden av agerandet?2.1 - TjänstefelDet agerande som du beskriver utgör till följd av ovanstående sannolikt brott mot tystnadsplikten eftersom vederbörande olovligen nyttjar och sprider hemlig information (20 kap. 3 § brottsbalken). Följden av brott mot tystnadsplikten är böter eller fängelse i högst ett år och talan initieras vanligen av JO. Läs mer om JO-anmälan här. 2.2 - SkadeståndDen vars uppgifter har röjts kan i vissa fall med framgång begära skadestånd på grund av kränkning (jfr 2 kap. 3 § skadeståndslagen, hädanefter förkortad SkL). Huvudregeln är att det är arbetsgivaren, det vill säga aktuell myndighet, som är skadeståndsansvarig (3 kap. 1 § SkL). Enbart om synnerliga skäl föreligger är arbetstagaren själv skadeståndsskyldig (4 kap. 1 §). Det är önskvärt att rikta sig mot arbetsgivaren/myndigheten eftersom arbetstagaren sannolikt har en lägre ekonomisk kapacitet. I detta fall bedömer jag det som sannolikt att arbetstagaren anses skadeståndsskyldig eftersom det handlar om tydliga avvikelser från vad som rimligen inkluderas i dennes tjänst. Vederbörande har agerat på eget bevåg på ett vis som arbetsgivaren troligen inte kan anses borde ha förutsett (jfr NJA 2000 s 380). För vidare hjälp i skadeståndsfrågan hänvisar jag till våra anställda jurister här. Hoppas att jag har bringat viss klarhet i frågan! Vänlig hälsning,

Sekretess för fristående skolor och förskolor

2019-06-29 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilka sekretessbestämmelser som gäller för fristående skolor och förskolor? Jag vet att det är skillnad mot kommunala förskolor som följer Offentlighets- och sekretesslagen. Så vilken lag gäller för friskolor?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du säger är mycket riktigt, när det gäller sekretess skiljer det sig åt mellan fristående skolor och förskolor tillskillnad från kommunala skolor och förskolor. Kommunala skolor och förskolor följer Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Skollagen (SkolL), medan fristående skolor och förskolor enbart följer SkolL. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Utlämnande av allmän handling avseende beslut om tvångsvård enligt LVM, samt sekretess.

2019-06-24 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Finns det något sätt att ta reda på om en vän tvångsvårdas (LVM)?
Fredrik Lindén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Var och en har som huvudregel rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). För att de eventuella uppgifterna om din vän ska anses utgöra en allmän handling krävs att uppgifterna existerar i fysisk, t.ex. i form av en skriftlig framställning på papper. Vidare krävs att handlingen förvaras hos en myndighet och att den antingen är inkommen eller upprättad hos myndigheten. Dessutom krävs, för att en allmän handling ska få lämnas ut, att den allmänna handlingen inte omfattas av en bestämmelse om sekretess. Det är förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård, på begäran av socialnämnden. Så snart förvaltningsrätten har fattat beslut om tvångsvård föreligger en handling som är förvarad hos myndigheten, samt upprättad vid den tidpunkt beslutet fattats. Beslut om tvångsvård enligt LVM är alltså en allmän handling och kan som huvudregel begäras ut hos förvaltningsrätten. Som nämnts ovan får rätten att ta del av allmänna handlingar emellertid begränsas genom bestämmelse i lag om sekretess, t.ex. med hänsyn till skyddet för enskildas personliga förhållanden (2 kap. 2 § 1 st. p. 6 TF). Som huvudregel gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL). Undantag från huvudregeln gäller för t.ex. begäran av utlämnande av handlingar av andra myndigheter om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Vad gäller utlämnande av sekretessbelagd handling till enskild görs följande undantag från sekretess (25 kap. 11 § 1 st. p. 6 OSL):Sekretess enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål, lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), 6 och 7 kap. lag (2006:351) om genetisk integritet m.m., lag (2006:496) om blodsäkerhet, lag (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, lag (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ eller förordning som har meddelats med stöd av den lagen, eller 2 kap. lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lag (2017:614).Om du inte finner att något av de ovan nämnda undantagen är tillämpligt anses din väns personliga integritet väga tyngre än ditt intresse att ta del av eventuella allmänna handlingar om dennes tvångsvård. Svaret är alltså att dylika handlingar inte kommer att lämnas ut.Hoppas att du fick svar på din fråga.

Är kommunens avtal en allmän och offentlig handling?

2019-06-01 i Sekretess
FRÅGA |Kommunen och sekretessMin kommun – Helsingborg – säger att de har ett avtal med företag som heter Qsg Bevakning – avtalet handlar om att bevaka – kanske – kommunala parkeringarNär jag frågade om jag ska kunna få läsa avtalet fick svaret – nej.Är det någon sekretess garanterad av lagren?Eller är det bara den kommunal lagtrots?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en handling ska vara allmän krävs att den:1) förvaras hos myndigheten, och2) ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten (se 2 kap. 3-4 § tryckfrihetsförordningen (TF)). Därmed är avtal med en kommun allmänna, vilket innebär att de som huvudregel även är offentliga och tillgängliga för allmänheten (se 2 kap. 1 § TF). Däremot kan handlingen vägras lämnas ut av kommunen på grund av att uppgifter däri omfattas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, med andra ord sekretess.För att besvara om kommunen hade rätt att avslå din begäran hade jag behövt veta vilka skäl kommunen stödde sig på. När du fick din begäran avslagen borde du ha fått ett formellt skriftligt beslut som anger skälen till beslutet (se 2 kap. 15 § TF)). Jag råder dig därför till att kontakta lawline igen med preciserade uppgifter kring detta.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter inom socialtjänsten

2019-05-25 i Sekretess
FRÅGA |Hejsan! Om min familj får en orosanmälan på sig gällande våra barn, av en viss handläggare på social tjänsten, visst är det sekretess? Denna handläggare får alltså inte berätta om sin anmälan och vad den gäller till utomstående? Och om detta är sekretess hur gör jag för att anmäla fena handläggaren?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Som du säger så gäller sekretess. All handläggning inom socialtjänsten ska som huvudregel regleras av sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Denna sekretess kan brytas ifall det står klart att den som vill få ut uppgifter redan är medveten om omständigheterna, tex du som förälder. Ifall anmälan är riktad mot era barn så har de som en part rätt att ta del av allt, enligt 10:3 OSL. Frågan ifall en förälder har rätt till uppgifterna gör enligt bestämmelsen i 12:3 OSL. Här beaktas barnets ålder och mognad, ifall det finns ett intresse att inte låta föräldrarna ta del av uppgifterna. Bestämmelsen aktualiseras inte förrän ett barn nått en viss mognad.Det borde räcka att ni går ner till socialtjänsten och ber om uppgifterna, ni ska har rätt till dem enligt OSL och ni ska få ta del av dem genast enligt 2:15 tryckfrihetsförordningen.Hoppas ni fått svar på er fråga.MVH