Regler om sekretess gällande skolor - finns det?

2019-09-03 i Sekretess
FRÅGA |Vad gäller för sekretesslagar i skolan gällande handlingar. (finns det sekretess)?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sekretess hittas i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen innehåller 44 kapitel och varje kapitel innehåller massa olika sekretessgrunder. Om en viss handling eller uppgift omfattas av sekretessgrunden så ska handlingen vara sekretessbelagd. Om den inte omfattas så föreligger inte sekretess, om det också är en allmän handling så ska den då lämnas ut.Eftersom att jag inte vet vilken uppgift du syftar på kan jag inte säga om just den omfattas av sekretess eller inte. Det jag kan göra är att berätta generellt om sekretess och vad som skulle kunna bli aktuellt för en skola. Beroende på vad det är för handling så kan olika sekretessgrunder bli aktuella. Det finns alltså inte en viss lag eller vissa bestämmelser som bara gäller för just skolan. Som exempel kan nämnas:- I 21 kap offentlighets- och sekretesslagen finns regler om sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer. Det kan handla om handlingar som t.ex. rör en persons (lärare eller elevs) hälsa eller sexualliv. - I 23 kap offentlighets- och sekretesslagen finns regler om sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet. I det kapitlet sägs att sekretess gäller för vissa uppgifter om elever.- I 39 kap offentlighet- och sekretesslagen finns regler som kan skydda vissa känsliga uppgifter om lärare, t.ex. en psykologisk undersökning eller personens hälsotillstånd.Det finns alltså flera olika sekretessgrunder. Om en viss handling omfattas av sekretess bedöms av den aktuella myndigheten från fall till fall. Om en viss handling/uppgift är en sådan som beskrivs i t.ex. 21 kap offentlighets- och sekretesslagen så föreligger sekretess och då får inte skolan ge ut den uppgiften. Svaret på din fråga är alltså att det kan finnas sekretess beroende på vad det är för uppgift. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vilka uppgifter får Kronofogden lämna ut?

2019-08-15 i Sekretess
FRÅGA |Hej, jag har frågor om Kronofogden och vilka uppgifter dem får lämna ut via telefonsamtal angående min skuld. Får kronofogden lämna ut uppgifter och skulden storlek med att ange att skulden är över 100 000 via ett telefonsamtal till vem som helst, eller kan det vara ett brott mot gdpr lagen och annat när det gäller sektress? Jag råkade nämligen ut för detta och känner mig kränkt då en privatperson i min vänskapskrets kom över uppgifterna. Jag har också fått hem så kallade bluff fakturor sen tidigare och min tanke är till vilka läcker kronofogden ut mina uppgifter till?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel gäller att alla handlingar hos svenska myndigheter är offentliga och att de därför kan lämnas ut till alla. Detta följer av reglerna i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen. Det finns dock undantag från offentlighetsprincipen i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Anges i lag att en särskild uppgift täcks av sekretess, får myndigheten inte lämna ut uppgiften till någon utanför myndigheten. Dessa regler gäller även Kronofogdemyndigheten.Det finns i 34 kap OSL specialregler för uppgifter och handlingar hos Kronofogdemyndigheten. Jag vet inte exakt vad ditt ärende hos Kronofogden har gällt utöver att du har skulder. Har de startat någon form av indrivning eller utsökning vad gäller din skuld, gäller som huvudregel sekretess enligt 34 kap 1 § OSL. Det finns dock undantag som gör att det inte råder sekretess om vissa omständigheter är för handen. Har de exempelvis startat indrivningar mot dig flertalet gånger de närmsta två åren gäller inte sekretessen för ett avslutat ärende. Under pågående indrivningar gäller inte heller sekretess. Det finns således flera undantag från sekretessen och det gör att Kronofogden mycket väl kan ha fått lämna ut uppgifter om din skuld. Jag vet dock som sagt inte alla omständigheter kring ditt ärende hos Kronofogden och kan därför inte ge dig ett exakt svar på om utlämnandet av uppgifterna varit korrekt. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Sekretess mellan myndigheter

2019-07-31 i Sekretess
FRÅGA |Jag har haft lvu tidigare och varit tvångsplacerad på hvb hem. Jag har hört att papper hos soc gallras efter 5 år och att alla papper sedan strimlas sönder/slängs. Engligt soc i min kommun så är kommunen en av typ 5 kommuner som aldrig gallrar och slänger gamla papper pga forskning. Då undrar jag om någon annan myndighet fortfarande kan begära ut pappren om mig efter 5 år eftersom de aldrig gallras och slängs?
Erik Bengtsson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan besvaras med regler som finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vägledning har också hämtats från propositionen till OSL samt uttalanden av justitieombudsmannen (JO). Allmänt om sekretessSom jag uppfattar saken rör din fråga uppgifter som finns hos socialtjänsten. När socialtjänsten fattar beslut blir de uppgifter som ingår i ärendet allmänna handlingar. Som utgångspunkt har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta följer av regler som finns i 2 kap 1 §, 2 kap. 3 §, 2 kap. 4 § och 2 kap. 10 § TF.Ibland begränsas rätten att ta del av vissa typer av allmänna handlingar till följd av sekretessbestämmelser. Detta gäller bland annat för uppgifter som faller inom socialtjänstens område. Sekretessen medför att uppgifter inte på något sätt får röjas för privatpersoner eller andra myndigheter. Detta följer av regler som finns i 2 kap. 2 § TF samt 26 kap. 1 §, 3 kap. 1 § och 8 kap. 1 § OSL.Socialtjänstsekretess Förutsättningar för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter på socialtjänstens område regleras i 26 kap. 1 § OSL. Inom socialtjänstens verksamhet är alla uppgifter som rör en individs personliga förhållanden sekretessbelagda. Detta innebär i praktiken att alla uppgifter som på något sätt kan hänföras till en viss person omfattas av sekretess. För att en sekretessbelagd uppgift ska kunna lämnas ut krävs att socialtjänsten kan fastställa att utlämnandet inte kommer att medföra men för den som uppgiften rör. Begreppet "men" betyder exempelvis att en spridning av uppgiften skulle innebära en kränkning av den personliga integriteten hos den som uppgiften handlar om.I DNR 4523-1999 uttalade justitieombudsmannen (JO) att bedömningen om spridning av en viss uppgift kan leda till men ska ta sin utgångspunkt i uppfattningen hos den som uppgiften handlar om. Även uppgifter som för en utomstående kan verka harmlösa omfattas därför av sekretess. I propositionen till OSL framgår att det kan räcka med att andra får kännedom om en för den skyddade personen känslig uppgift för att men ska föreligga. (prop. 1979/80:2 s. 83). Sammantaget innebär det att socialtjänsten måste genomföra en mycket noggrann bedömning när någon begär att få ta del av sekretessbelagda uppgifter. Huvudregeln är att uppgifter inte ska lämnas ut. Undantagsregler Endast undantagsvis kan det komma ifråga att socialtjänsten lämnar ut uppgifter som rör enskilda personer. Vanligtvis krävs det då stöd i en undantagsbestämmelse. Nedan följer ett urval av vanliga undantagsbestämmelser som kan leda till att socialtjänsten överlämnar uppgifter till en annan myndighet.Utlämning av uppgifter i brottsförebyggande syfteSocialtjänsten kan, enligt 10 kap. 18 a § OSL, lämna ut uppgifter till polismyndigheten. Detta förutsätter att det föreligger uppgifter som rör en person som inte har fyllt 21 år samt att:- det finns omständigheter som tyder på en risk att personen kommer att utöva brottslig verksamhet, och- uppgifterna kan antas bidra till att förhindra brottsligheten, och- utlämnandet inte är olämpligt med hänsyn till andra insatser som vidtas för personen. Utlämning av uppgifter vid misstanke om brottSocialtjänsten kan enligt 10 kap. 23 § OSL lämna uppgifter till exempelvis polismyndigheten eller åklagare om det finns misstanke om: - att ett brott har begåtts, för vilket det är föreskrivet straff i form av fängelse i minst ett år, eller- försök till brott har begåtts, för vilket det är föreskrivet straff i form av fängelse i minst två år. Utlämning av uppgifter till hälso- och sjukvårdSocialtjänsten kan, 26 kap. 9 § OSL lämna uppgifter till hälso- och sjukvården, om det behövs för att ge en person, som inte har fyllt 18 år, sjukvård, behandling eller annat stöd. Vidare krävs det att personen: - missbrukar narkotika, alkohol eller flytande lösningsmedel, eller- vårdas inom psykiatrisk eller rättspsykiatrisk vård. Avslutningsvis Huvudregeln är att socialtjänsten inte ska lämna ut uppgifter om enskilda personer till andra myndigheter. Jag bedömer därför sannolikheten att socialtjänsten skulle kunna lämna ut fem år gamla uppgifter om dig som mycket låg.

Sekretess för fristående skolor och förskolor

2019-06-29 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilka sekretessbestämmelser som gäller för fristående skolor och förskolor? Jag vet att det är skillnad mot kommunala förskolor som följer Offentlighets- och sekretesslagen. Så vilken lag gäller för friskolor?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du säger är mycket riktigt, när det gäller sekretess skiljer det sig åt mellan fristående skolor och förskolor tillskillnad från kommunala skolor och förskolor. Kommunala skolor och förskolor följer Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Skollagen (SkolL), medan fristående skolor och förskolor enbart följer SkolL. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du fler funderingar!Med vänlig hälsning,

När gäller sekretess för en socialsekreterare?

2019-08-31 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande sekretess.Om en person jobbar som socialsekreterare men träffar en klient. Gäller sekretess? Får socialsekreteraren ha en konversation med klienten? Eller vart går gränsen för sekretess?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Jag tolkar din fråga som att situationen avser det fall en socialsekreterare träffar en enskild människa i ett publikt sammanhang, dvs. i ett annat sammanhang än när själva myndighetskontakten äger rum. Sekretess inom socialtjänsten regleras i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), framför allt i 26 kap. Bestämmelserna avser en enskilds personliga förhållanden och en socialsekreterare får inte genom ett sådant samtal röja känsliga uppgifter. Dessa uppgifter är sekretesskyddade i högst sjuttio år, 26:1 6 st. OSL.I 12 kap. OSL regleras sekretess i förhållande till den enskilde själv. Som huvudregel kan den enskilde välja att häva sekretessen som rör uppgifter om den egna personen, 12:2 OSL. Är personen i fråga ett barn, bör man också förhålla sig till frågan om det är tillräckligt moget för att göra bedömningen om det är lämpligt att röja sekretesskyddade bestämmelser rörande honom eller henne själv. Därför får barnet först i takt med ålder och mognad bestämma vilka känsliga uppgifter som kan kommuniceras (med vissa undantag i socialtjänstlagen); annars förfogar vårdnadshavaren helt eller delvis över den rätten, 12:3 2 st. OSL. Det innebär att en socialsekreterare inte kan samtala om känsliga uppgifter med ett barn i ett sammanhang där uppgifterna riskerar att röjas, och sedan hävda att barnet själv valde att häva sekretessen. Ansvaret åligger därför socialsekreteraren att – i den enskilda situationen – se till att göra en bedömning om sekretessen kan riskeras att hävas genom samtalet.Med vänlig hälsning,

Är en nedlagd förundersökning sekretessbelagd?

2019-08-01 i Sekretess
FRÅGA |Hej,jag har begärt ut ett förundersökningsprotokoll efter det att förundersökningen hade lagts ner. Efter två veckor fick jag till svar att den är sekretessbelagd i sin helhet, jag kan alltså inte få ut någon handling alls. Jag förstår att vissa uppgifter kan vara sekretessbelagda, men hela handlingen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En nedlagd förundersökning är inte per automatik sekretessbelagd i sin helhet. Det ska göras en sekretessprövning varje gång handlingen begärs ut. Varför du fått avslag och hur det har motiverats vet jag inte i ditt fall. Avslag brukar emellanåt motiveras med att ett utlämnande försvårar förundersökningen om den eventuellt tas upp igen. Å andra sidan kan det argumenteras för att det torde finnas vissa uppgifter som är så harmlösa att de kan lämnas ut.Min rekommendation om du inte är nöjd med beslutet är att du överklagar det. Du kan överklaga avslag om utlämnande av offentliga handlingar till kammarrätten (jfr 6 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen).Vänligen,

Kan man få jobb om man förekommer i belastningsregistret?

2019-07-17 i Sekretess
FRÅGA |Jag fick böter 6300krEftersom jag stal kläder Värt 800kr.Jag har en fråga?Kan jag få jobb om mitt namn är in belastningregistret? Tack
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller chansen till anställning när man förekommer i belastningsregistret. Belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister. Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot (3 § lagen om belastningsregister).Huvudregeln är att enbart du som enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår (9 § lagen om belastningsregister obs att bestämmelsen ändrades 2019-06-30).Även vissa myndigheter får begära utdrag ur belastningsregistret så som JO, JK och Dataskyddsinspektionen men också brottsbeivrande myndigheter som SÄPO, Skatteverket och Tullverket, åklagarmyndighet eller allmän domstol (6 § lagen om belastningsregister).Huvudregeln är alltså att det bara är du som kan begära ut ditt belastningsregister dock är det upp till varje arbetsgivare att ställa upp krav för rekryteringen och anställningen. Vissa arbetsgivare ber de som söker tjänsten att lämna in registerutdrag i samband med rekryteringen medan andra arbetsgivare inte gör det. Arbetsgivare inom bland annat skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård samt arbeten med säkerhetsrelaterade uppgifter, begär som regel in registerutdrag innan anställning. Vissa arbetsgivare måste enligt lag begära registerutdrag innan en person anställs. Läs mer här. Det är alltså upp till arbetsgivaren att bedöma om du är kvalificerad och lämplig för jobbet. Det finns många sektorer inom arbetslivet där det inte begärs registerutdrag men också där det brott du dömts för inte påverkar arbetsgivarens syn på dig och din arbetsförmåga och där har du alltså chans att få anställning. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till med ditt jobbsökande!Vänliga hälsningar,

Om rätten att få ut förundersökningsmaterial i mål om barnpornografi

2019-06-29 i Sekretess
FRÅGA |Hej,Om förundersökningsmaterialet i en polisutredning är barnpornografi har man kanske rätt att få ta del av det som en allmän handling, men då gör man sig ju samtidigt skyldig till innehav av barnpornografi. Hur löser man den paradoxen juridiskt?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna handlingar och sekretessPrecis som du säger har gemene man ofta rätt att ta del av information från förundersökningar då det utgör en allmän handling (2 kap 1 och 3 §§ tryckfrihetsförordningen). Dock finns möjlighet till begränsning i denna rättighet, bland annat för att beivra brott eller skydda enskildas personliga förhållanden (2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen). Uppgifterna fortsätter då vara sekretessbelagda även efter förundersökningen avslutats.Begränsningar enligt offentlighets- och sekretesslagenVad som gäller i individuella situationer utläses ur offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Reglerna för just barnpornografibrott är strikta. Enligt 18 kap 15 § OSL gäller sekretess för bilder i mål om barnpornografibrott om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att den sprids vidare i strid med brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Eftersom innehav av barnpornografi strider mot bestämmelser i brottsbalken (16 kap 10a § brottsbalken) är det alltså högst osannolikt att någon i realiteten kommer ha rätt att ta del av materialet. Om någon mot förmodan skulle ha rätt att ta del av ett visst material krävs att det inte uppfyller kraven för att vara barnpornografi, och det strider således inte mot lagen.Det finns även ytterligare skydd för det utsatta barnet i 35 kap 12 § tredje stycket OSL. Så länge det kan antas att barnet eller något närstående till denna tar skada om uppgiften röjs så förblir den sekretessbelagd. Sammanfattningsvis kan din fråga besvaras på så vis att om en handling faktiskt utgör barnpornografi så är den inte allmän och du har inte rätt att ta del av den. På så vis uppstår aldrig en situation där du begår ett brott.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,