Utgör patientjournalen en allmän handling?

2020-10-29 i Sekretess
FRÅGA |jag är 26 år och har haft en del hälsoproblem. Jag bodde inte i Skåne innan så mina uppgifter skickades därifrån till min nya (kommunala) vårdcentral i Skåne. Uppgifterna skickades över mejl där min sjukdomshistorik osv. framgår. För mig är detta känsling info pga den nämner depressioner och narkotikamissbruk. Nu kräver min nya arbetsgivare att göra en kontroll på alla anställda och då undrar jag om hon får begära ut alla mina handlingar hos bl.a Vårdcentralen i Skåne? Är det en allmän handling?Dessutom, kan en forskare begära ut mina handlingar om de utesluter mina personuppgifter, enbart för att kunna forska om statistik som rör hälsan på människor i Skåne? Finns det någon gång detta är tillåtet eller inte tillåtet i forskningssyfte?Tacksam för svar!
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!Jag antar att med "känslig info" i din berättelse menar du uppgifter från patientjournalen.Är det en allmän handling?Patientjournaler inom den offentliga vården utgör allmänna handlingar (2 kap. 4§ TF). Det råder dock tystnadsplikt inom vården och patientjournaler omfattas av sekretess. Eftersom journaler är allmänna handlingar kan annan än patient själv begära ut dem. I sådant fall ska göras en sekretessprövning (menprövning) enligt 25 kap. 1 § OSL om att utlämnandet av handlingen kan ske utan skada för den enskilde.Nu kräver min nya arbetsgivare att göra en kontroll på alla anställda och då undrar jag om hon får begära ut alla mina handlingar hos bl.a Vårdcentralen i Skåne?Din arbetsgivare har rätt att begära ut dina handlingar med det är ganska osannolikt att han kommer få bifall på sin begäran. Även här måste göras en menprövning enligt 25 kap. 1 § OSL. Jag ser ingen möjlighet, i den här fallet, för din arbetsgivare att ta del av patientjournalen utan ditt samtycke.Dessutom, kan en forskare begära ut mina handlingar om de utesluter mina personuppgifter, enbart för att kunna forska om statistik som rör hälsan på människor i Skåne?Dina uppgifter kan användas för forskning. Däremot omfattas dem av sekretess (24 kap. 8§ offentlighets – och sekretesslag)"Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men" (24 kap. 8§ 3 st. offentlighets – och sekretesslag) Med andra ord får patientjournalen efter godkännande (dvs. menprövning) av verksamhetschefen användas i forskning som godkänts av en etikprövningsnämnd.Finns det någon gång detta är tillåtet eller inte tillåtet i forskningssyfte?Enligt Datainspektionens beslut från den 24 maj 2018 förbjuds studerande direktåtkomst till patientjournaler. Innan Datainspektionens beslutet var det möjligt för studerande på apotekarprogrammet och läkarprogrammet att använda uppgifter från patientjournalen för forskningsprojekt eller inom ramen för praktik.Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Har du vidare funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Vem får och kan begära ut ett utdrag från belastningsregistret?

2020-09-30 i Sekretess
FRÅGA |Kan vilken förening som helst begära att man ska visa upp utdrag ur belastningsregistret?
Carl Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ditt belastningsregister är som huvudregel sekretessbelagt, 35 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Därav är utgångspunkten att endast du själv och några få myndigheter kan begära ett utdrag, till exempel arbetsgivare inom vården, skatteverket, åklagarmyndigheten med flera, 6 § Lag (1998:620) om belastningsregister. Med det sagt kan en förening som huvudregel inte självmant begära ut ett utdrag, men det står dem fritt att tillfråga dig att överlämna ett sådant. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Sekretess hos uppgifter om en själv?

2020-09-19 i Sekretess
FRÅGA |Min fråga gäller sekretess om än själv.Det är så att jag sökte in till GU och fick avslag hos psykologen, jag frågade psykologen varför jag fick avslag men fick ett nonchalant svar att det var sekretessbelagt. Spontant känns det konstigt att en myndighet har information om mig som jag själv inte får ta del av.Vad säger lagen om detta? Har jag rätt att veta?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Myndighetens hantering av sekretessSom myndighet, måste GU följa reglerna i förvaltningslagen. Din ansökan till GU får likställas med ett ärende där du är part, vilket innebär att du har partsinsyn i den mån det inte begränsas av offentlighet- och sekretesslagen (10 § förvaltningslagen). Eftersom du har fått avslag på din ansökan till GU innebär detta att beslut har tagits (32 § förvaltningslagen). Ärendet är därför upprättat och avslutat på myndigheten, vilket innebär att detta har blivit en allmän handling (2 kapitlet 4 § tryckfrihetsförordningen). Att det är en allmän handling innebär att den kan begäras ut, förutsatt att den inte är belagd med sekretess. Du har blivit meddelad att den är belagd med sekretess. Därför ska vi nu se hur reglerna för sekretess ser ut när de gäller en själv. Sekretess i förhållande till enskild"Sekretess till skydd för enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i lag" (12 kapitlet 1 § offentlighet- och sekretesslagen). Detta innebär att du har rätt att begära ut handlingen, då du inte omfattas av någon sekretess gentemot dig själv. Återigen kan det dock finnas en viss sekretess. Huvudregeln är dock att man alltid har rätt att veta om uppgifter som härrör en själv. Det är svårt för mig att göra en bedömning på om det i just ditt fall skulle kunna råda ett sådant specialfall då det föreligger sekretess mot dig själv. Eftersom det är en utbildning du sökt skulle möjlig sekretess kunna föreligga enligt 23 kapitlet offentlighet- och sekretesslagen. Där finns det bl.a bestämmelser som rör avskiljande från utbildning (23 kapitlet 6 § offentlighet- och sekretesslagen). Denna säger att uppgiften inte får lämnas ut om det kan antas att du eller någon närstående till dig kommer lida men om uppgiften röjs. Det råder också en tystnadsplikt enligt patientsäkerhetslagen, gentemot dig själv om det med hänsyn till ändamålet är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till dig (6 kapitlet 12 § stycke 2 patientsäkerhetslagen). Detta skulle möjligen kunna ha en inverkan beroende på vad det är för något du har sökt och skälet till psykolgundersökningen. Slutligt rådReglerna kring sekretess är komplexa och utan tillgång till allt material går det inte att säkert säga att det inte råder sekretess på uppgifterna, men som huvudregel bör du få ta del av informationen om varför du fick avslag. Du har därför möjlighet att återigen höra av dig och begära ut handlingarna. Vidare har du rätt att överklaga beslutet om att handlingarna inte lämnades ut (43 § förvaltningslagen). Hoppas du fick svar på din fråga och en inblick i regelverket kring den enskildes sekretess. Med vänlig hälsning,

Sekretess och tystnadsplikt

2020-09-13 i Sekretess
FRÅGA |Hej.Vad är sekretes? Vad är tystnadsplikt?Vadd är skillnaden mellan tystnadsplikt och sekretess
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sekretess och tystnadsplikt betyder nästan samma sak, men inte riktigt. Jag förklarar vad orden betyder här under.SekretessSekretess är vad man kallar information som ska vara hemlig och som alltså inte ska lämnas ut. Till exempel kan sekretess gälla inom sjukvården för information som handlar om en patient.TystnadspliktTystnadsplikt är när en person inte får dela med sig av viss information. Till exempel kan en läkare eller en sjuksköterska ha tystnadsplikt angående information om en patient.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är socialtjänstens journaler offentliga handlingar?

2020-09-30 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Är socialtjänstens journaler om en person offentliga handlingar?
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglering av vad som är sekretessbelagda handlingar finns i Tryckfrihetsförordningen (TF) samt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vad gäller för socialtjänstens journaler?En väldigt stark princip inom det svenska rättssystemet är offentlighetsprincipen, som finns uttryckt i 2 kap. 1 TF. Prinicipen innebär att enskilda personer har rätt att ta del av handlingar som uppställs inne hos myndigheterna. Rätten gäller endast s.k. allmänna handlingar. Även för dessa får det lov att begränsas till hänsyn för vissa utpekade intressen exempelvis rikets säkerhet, intresset att förebygga och beivra brott eller skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (2 kap. 2 § TF). Din fråga är lite vag, men det går att säga att i kapitel 26 i OSL beskrivs de begränsningar (alltså när sekretess ska finnas) av offentlighetsprincipen som får lov att göras till skydd för enskild inom bl.a. socialtjänsten. Kapitlets 1 § behandlar att sekretess gäller för sådana uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det inte är tydligt att uppgifterna får lov att röjas utan att den personen eller dens närstående lider men. Kapitlet beskriver också bl.a att sekretess gäller för uppgifter om en underårigs vistelseort, vad som sägs på familjerådgivningar eller uppgifter som kommer in via anmälan. Det finns också utskrivet att vissa undantag får ske i särskilda situationer. Som svar på din fråga, generellt gäller sekretess på uppgifter som finns inom socialtjänstens verksamhet, dessa är då alltså inte offentliga handlingar. Men kan finnas undantag att få lov att ändå röja uppgifterna men det får i princip aldrig ske till vem som helst som efterfrågar, utan i sådana fall till ex. personer som har en relation till personen information berör. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Om du vill ha svar angående en mer specifik handling/ uppgift får du gärna skicka in en ny fråga eller se om du kan själv läsa 26 kapitlet i OSL. Med vänliga hälsningar,

Råder det sekretess kring dödsorsak?

2020-09-28 i Sekretess
FRÅGA |är dödsorsak sekretessbelagd
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumSekretess regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som förkortas OSL. Sekretess kring avliden patientUtgångspunkten inom vården är att journaluppgifter kring en patient ej skall ges ut (25 kap. 1 § OSL). Även dödsorsaken är skyddad även om personen har avlidit, detta då det rör sig om en enskild persons hälsa. För att lämna ut uppgiften kring dödsorsaken måste man kunna visa att den avlidne och den avlidnes närstående inte påverkas negativt eller tar skada av att uppgiften delas. Det är alltså upp till läkaren att avgöra om du får ta del av den avlidnes journaluppgifter eller inte. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har jag som målsägande rätt att ta del av förhörs protokoll?

2020-09-18 i Sekretess
FRÅGA |Har jag som målsägande rätt att ta del av förhörs protokoll?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten att begära allmänna offentliga handlingarRätten att begära allmänna offentliga handlingar är en grundlagsskyddad rättighet som återfinns i TF. Som huvudregel är alla allmänna handlingar offentliga, något som följer av offentlighetsprincipen. Du har alltså som person rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar; men det gäller inte om handlingen är sekretessbelagd och enligt lag inte får lämnas ut. Det finns alltså särskilda sekretessregler som kan begränsa rätten att ta del av allmänna handlingar. FörundersökningsekretessUnder en förundersökning råder förundersökningssekretess enligt 18 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Denna typ av sekretess råder om det exempelvis kan antas att ett utlämnande kan försvåra eller skada utredningsarbetet eller rättsprocessen. I vissa fall kan även förundersökningssekretess föreligga efter det att åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen, vilket innebär att din rätt som målsägande att ta del av materialet kan begränsas då också. UndantagDäremot är det viktigt betona att sekretess inte gäller mot den som är part i ett ärende, utan utgångspunkten är att denne har rätt till insyn. 10 kap. 3 § offentlighet- och sekretesslagen och 23 kap. 18 § rättegångsbalken stadgar att sekretess inte gäller mot den som är part i ärendet utan denne har som utgångspunkt rätt till partsinsyn, vilket innebär att materialet kan få lämnas ut till denne även om det egentligen råder sekretess. Eftersom du är målsägande anses du dock inte vara part i målet under förundersökningsstadiet enligt offentlighets- och sekretesslagens mening. Detta innebär i sin tur att du inte har rätt att få insyn i förundersökningsmaterialet eller få det utlämnat. Däremot anses den misstänkte vara part i målet och kan därmed i vissa fall, oavsett sekretess, ha insyn i ärendet. Vad du kan göraEftersom vem som helst har rätten att begära att få ta del av förundersökningen kan du ansöka om att få ta del av förhörsprotokollet. Du vänder dig då till Polismyndigheten och de har då ingen rätt att fråga varför du vill se den eller vem du är. Polisen kommer antingen komma fram till att det finns känsliga uppgifter i materialet och därmed avslå din ansökan med stöd av reglerna i OSL. Eller så finner polisen att sekretess eller känsliga uppgifter ej föreligger och då kommer du kunna ta del av materialet.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och att allt löser sig! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Allt gott,

Vad händer när en sekretessmarkering upphör?

2020-09-06 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Förra året fick jag en sekretessmarkering av Skatteverket, och hade ett öppet ärende med polisen, tills att min förövare gick bort i cancer. Detta var både bra och dåligt. Efter bara ett litet tag dök mitt person nr, namn, address, osv. upp på diverse hemsidor. Jag har alltid varit väldigt obekväm i att mina uppgifter ligger ute på internet för vem som helst att leta upp. Ännu värre är att mitt gamla namn (bytte mitt förnamn i samband med sekretessmarkeringen) ligger uppe på Mr. Koll och är sökbart. Jag har kontaktat dem om detta, men jag undrar... Är det helt lagligt att, utan medgivande, att ge ut mitt tidigare namn - om jag tidigare haft en slags skyddad identitet?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över vad som gäller då personuppgifter läggs ut på internet om en person tidigare haft en sekretessmarkering. När det kommer till frågor om sekretess är det offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som man vänder sig till. Vad gäller när sekretessmarkeringen upphör? En sekretessmarkering är den minst ingripande formen av skydd av personuppgifter och regleras i 5 kap. 5 § OSL. I vanliga fall gäller denna i två år, men möjlighet att ansöka om förlängning finns. Här måste man, precis som den första ansökningen, motivera varför man behöver en sekretessmarkering och skicka in någon form av handling eller intyg som stöder att det finns ett aktuellt och konkret hot. I normala fall godtas det med att samma hotbild som ursprungligen förelåg fortfarande är aktuell. Att man helt enkelt inte vill att ens personuppgifter ska synas på internet är enligt Skatteverket inte en orsak att få en sekretessmarkering. Det är du som måste ansöka om att få sekretessmarkeringen förlängd. I frågan har jag inte fått information om att det rör sig om att Skatteverket faktiskt har beslutat om att inte registrera in en förlängning av sekretessmarkering. Här är det värt att nämna att utifrån ett tidigare rättsfall (RÅ 2005 ref. 12) har det fastslagits att beslut som meddelas av Skatteverket om att inte registrera in en sekretessmarkering, inte kan överklagas. SammanfattningAtt man har en sekretessmarkering är egentligen inte en direkt form av skyddad identitet. Den fungerar snarare som en påminnelse eller varningssignal hos alla myndigheter om att det finns behov av att göra en noggrann sekretessprövning om ens personuppgifter begärs ut. I och med att denna sekretessmarkering upphörde behövs ingen mer ingående prövning när det kommer till utlämnandet av personuppgifterna. Mer och sekretessmarkeringar kan du läsa om här. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,