Får vem som helst begära utdrag ur belastningsregistret?

2020-03-08 i Sekretess
FRÅGA |Hej, vem kan kolla belastningsregistret? Jag ska börja på en sport (en nybörjarkurs typ) och där vill han som styr själva kursen och registrerar oss osv ha mitt namn och personnummer såklart. Och då undrar jag om denna person i kan gå i ni mitt belastningsregister, asså att han antingen själv som privatperson gör de eller om han har rätt att genom själva "föreningen/klubben" begära utdrag? Borde inte man kunna ha rätt till det i och med att vi sportar, eller det kanske inte är så...? Har för mig att typ skatteverket får begära ut iaf. Jag vet ju inte om han kommer göra det eller någon annan där men bra att veta ifall att liksom. Har han/dom rätt att göra de??
Siva Arif |Hej!Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga!Belastningsregistret ska innehålla uppgifter om den som till exempel ålagts en påföljd för brott enligt 3 § 1 punkten lagen om belastningsregister. Informationen i belastningsregistret är dessutom omfattad av sekretess enligt 35 kapitlet 3 § offentlighets- och sekretesslagen.Det är endast tillåtet att ta del av informationen när det är särskilt föreskrivet, vem som helt får inte ta del av ditt belastningsregister. Myndigheter, (exempelvis Skatteverket som du skrev) har en sådan föreskriven rätt enligt 6 § lagen om belastningsregister. Förutom personen som utdraget ur belastningsregistret rör har vissa enskilda personer rätt att inhämta uppgifter vid ett anställningsförfarande inom till exempel vård och skola, 9-10 §§ lagen om belastningsregister. Som svar på din fråga har en sportklubb eller en enskild person som handlar för klubbens räkning ingen sådan rätt. Vänligen,

Får en förskola eller personal på en förskola veta hur det gått med en orosanmälan som de gjort till socialtjänsten?

2020-02-29 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Ifall en förskola skickat in en anmälan till socialtjänsten om ett barn där de misstänker brister i omsorgen.Efter ett tag ringer denna förskola till socialtjänsten och frågar hur det har gått. Vad kan socialtjänsten berätta med hänsyn till sekretessen? Vilka lagrum gäller?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta om personal på en förskola som gjort en orosanmälan till socialtjänsten har rätt att få veta hur det gått med ett eventuellt ärende som startats på grund av anmälan. Vad säger lagen? Utgångspunkten i svensk rätt är att allmänna handlingar är offentliga och kan läsas av var och en, detta framgår i en av våra grundlagar - tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt 2:2 TF får dock rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom lag för att skydda enskildas personliga förhållanden. Lagen som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar är offentlighets och sekretesslagen (OSL). Sekretess enligt OSL gäller mot både enskilda och myndigheter om inte annat uttryckligen framgår i OSL eller annan förordning som OSL hänvisar till (8:1 OSL) Av 26:1 OSL framgår att sekretess inom socialtjänst råder för uppgift om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att enskild eller närstående lider men, detta innebär att att det finns en presumtion för att de flesta uppgifter inom socialtjänsten är sekretessbelagda. Ett antal undantag från sekretessen inom socialtjänst ställs upp i 26:7 OSL, till exempel gäller sekretess inte beslut om olika typer av tvångsvård och omhändertagande. Utöver undantagen från sekretess finns ett antal sekretessbrytande bestämmelser (26:8-10 OSL) Ingen av dessa bryter dock sekretessen på sådant sätt att en förskola eller personal på en sådan kan få tillgång till de sekretessbelagda uppgifterna. Det finns även ett antal allmänna sekretessbrytande bestämmelser i 10 kap OSL, inte heller i detta kapitel finns dock en sekretessbrytande bestämmelse som gäller den anmälande förskolan. Sekretessen är såpass långtgående att den även gäller mot vårdnadshavare utom i frågor där föräldrar har rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter (12:3 OSL). Möjligheter att få få se vissa handlingar trots sekretess Av vad som framgår ovan förstås det att egentligen finns någon möjlighet för en förskola eller personal på en förskola att få ut särskilt mycket information om ett enskilt barn från socialtjänsten, detta gäller även skolan/personalen som gjort anmälan från början. Av 12:1 OSL framgår emellertid att sekretess inte gäller den enskilde själv ( den som uppgifterna rör). Den enskilde kan enligt 12:2 OSL bryta sekretess så att andra får ta del av uppgifter som rör honom eller henne. Myndigheten kommer då lämna ut uppgifterna med förbehåll om att den som får ta del av uppgifterna inte får lämna dem vidare.Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att en förskola som gjort en orosanmälan till socialtjänsten inte har någon rätt att få ta del av handlingar från det ärende som eventuellt inleddes på grund av orosanmälan. Däremot kan sekretessen hävas om den enskilde samtycker till det. Den som får ta del av uppgifterna får då inte sprida dessa vidare. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Kan polisen avslå begäran om utlämnande av allmän handling när förundersökningen lades ner för 55 år sedan?

2020-02-25 i Sekretess
FRÅGA |Hej. Min far avled 1964 då jag var endast 7 år gammal. I samband med att jag nu har börjat släktforska vill jag försöka ta del av omständigheterna kring hans död.Han dog i hemmet och enligt utdrag ur död- och begravningsbok så var dödsorsaken "koloxid-förgiftning (lysgas)". D.v.s. att det finns en möjlighet att han begick självmord.Jag har ansökt om att få ta del av eventuell polisrapport i ärendet, men jag har fått avslag med hänvisning till 35 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).De enda kvarvarande anhöriga till min far är jag själv och min bror, som även han är intresserad av att få fakta kring omständigheterna gällande vår fars död.Kan polisen neka mig att ta dela av eventuella dokument/utredningar kring min fars död efter mer än 55 år?Hur gör jag om jag vill driva detta vidare?
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en allmän handling är belagd med sekretess enligt 35 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innebär det att sekretessen har att göra med en förundersökning (som du nämnt) och andra utredningar som görs enligt bestämmelser om förundersökning, t.ex. i ärenden om utlämning enligt lagen om utlämning för brott. För att sekretess ska föreligga krävs att tre förutsättningar är uppfyllda:(1) Uppgiften måste förekomma i någon av de verksamheter som nämns i paragrafens 11 punkter, (2) uppgiften ska avse en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden och (3) det ska inte stå klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till hen lider skada eller men.Jag utgår från att förundersökningen om din fars död är nedlagd, men det behöver inte nödvändigtvis innebära att sekretessen röjs. Enligt praxis från regeringsrätten (numera högsta förvaltningsdomstolen) framgår att bestämmelsen kan användas då en utlämnad uppgift kan antas leda till skada eller men eller uppgifter om misstankar och beskyllningar om brott om det kan antas att berörda personer kan lida men om uppgifterna röjdes.I ditt fall beror det alltså på vad som framkommer i förundersökningen angående din pappas död. Dock kan ju varken du eller jag veta någon om dessa uppgifter. Enligt sista stycket i 35 kap. 1 § OSL gäller sekretessen i högst 70 år, vilket är anledningen till att sekretessen inte röjts ännu.Vill du driva detta vidare kan du överklaga beslutet enligt 6 kap. 7 § 1 st. 1 p. OSL där det framkommer att en enskild (vilket du är) får överklaga ett beslut av en myndighet (vilket polisen är) att inte lämna ut en handling till den enskilde. Med vänliga hälsningar,

Får lärare prata med föräldrar om andras barn?

2020-01-21 i Sekretess
FRÅGA |Jag har i egenskap som skolpersonal ringt till en elevs(Kalle) vårdnadshavare angående Kalles beteende i skolan. Vid samtalet nämndes att han ser upp till en annan elev (Pelle) väldigt mycket. Kalle vill verka cool inför Pelle och gör då saker som inte är så lämpliga. Kalle lägger sig också i diskussioner mellan skolpersonal och Pelle för att försvara honom och på sätt bli mer populär.Problemet är att Pelles riktiga namn nämndes för Kalles mamma. Dock sas inget negativt om Pelle. Anledningen till att Pelles namn nämndes var att det skulle bli tydligare för Kalle att känna igen vilka situationer hans beteende inte var lämpligt.Vad bör jag göra? Har jag begått tjänstefel och brutit mot sekretessen? Ska jag göra en anmälan på mig själv?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om sekretess inom skolverksamheten finns i 23 kap. i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det är denna lagen jag kommer utgå från i mitt svar nedan. Vad är sekretessbelagt och inte inom skolan? Det råder stark sekretess för uppgifter om en elev som hänför sig till en psykologisk undersökning eller andra uppgifter om dennes personliga förhållande hos en kurator eller psykolog, om det inte är tydligt att röjande av de uppgifterna inte kan skada eleven (23 kap. 2 § 1 st OSL).Gällande uppgifter om en elev som är hänförliga till uppförande, tillrättavisande i skolan och liknande så är offentlighet huvudregeln och sekretess råder endast om det inte är tydligt att eleven skadas om uppgifterna röjs (23 kap. 2 § 2 st OSL). Vad gäller i din situation?I ditt fall bör det handla om det sistnämnda s.k. svag sekretess. Du kan inte ha brutit mot tystnadsplikten om det inte funnits sådan gällande i detta fallet den andra elevens namn. Sekretess råder endast om eleven skadas om den uppgiften röjs. Det får då bli en diskussion om vad syftet var med att namnge honom för de andra föräldrarna samt om det kan innebära honom någon skada. Det är svårt att ge något mer precist svar på din fråga då inte tillräcklig information om situationen har getts. Men utifrån vad som beskrivits ovan skulle jag tro att du inte har brutit mot någon tystnadsplikt i ditt samtal med föräldrarna. Att namnge den andra eleven för att den umgås med någon bör inte anses vara något som skadar honom. Det är generellt detaljer om någon (oftast av personlig karaktär) som en person bör undvika att berätta för personer som inte är anhöriga medan vag information och sådant som uppenbart inte kan skada denne oftast är okej. Med hänsyn till att jag inte vill ge ett mer precist svar än så, råder jag dig till att berätta om situationen för andra kollegor på skolan eller hos rektorn, för att även kunna ha en dialog om vad som är okej och inte att prata med exempelvis föräldrar om. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

Gäller sekretess för moderbolag?

2020-02-29 i Sekretess
FRÅGA |Om ett kommunalt dotterbolag sekretessbelagt en uppgift, är den uppgiften också sekretessbelagd för moderbolaget?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja, det som är sekretessbelagt hos kommunalt dotterbolag gäller även för moderbolaget.Vänligen,

Har morföräldrar rätt att få ut uppgifter angående barnbarn från socialtjänsten?

2020-02-27 i Sekretess
FRÅGA |Hej!Jag har lämnat in en orosanmälan ,och undrar om jag som anhörig (mormor) har rätt att begära ut handlingar av socialtjänsten från deras tidigare utredningar samt tjänsteanteckningar enligt OSL.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta om du som anhörig har rätt att få ut handlingar från socialtjänsten från tidigare utredningar angående en minderårig. Vad säger lagen? Utgångspunkten i svensk rätt är att allmänna handlingar är offentliga och alltså kan läsas av var och en, detta kan man läsa i en av våra grundlagar - tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt 2:2 TF får dock rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom lag för att skydda enskildas personliga förhållanden. En begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar måste göras i lag, denna lag är offentlighets och sekretesslagen (OSL). Sekretess enligt OSL gäller mot både enskilda och myndigheter om inte annat uttryckligen framgår i OSL eller annan förordning som OSL hänvisar till (8:1 OSL) Av 26:1 OSL framgår att sekretess inom socialtjänst råder för uppgift om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att enskild eller närstående lider men, detta innebär att att det finns en presumtion för att de flesta uppgifter inom socialtjänsten är sekretessbelagda. Ett antal undantag från sekretessen inom socialtjänst ställs upp i 26:7 OSL, till exempel gäller sekretess inte beslut om olika typer av tvångsvård och omhändertagande. Utöver undantagen från sekretess finns ett antal sekretessbrytande bestämmelser (26:8-10 OSL) Ingen av dessa bryter dock sekretessen på sådant sätt att mor eller farföräldrar kan få tillgång till de sekretessbelagda uppgifterna. Det finns även ett antal allmänna sekretessbrytande bestämmelser i 10 kap OSL, inte heller i detta kapitel finns dock en sekretessbrytande bestämmelse som gör det möjligt för mor eller farföräldrar att ta del av uppgifter angående ett barn från socialtjänsten. Sekretessen är såpass långtgående att den även gäller mot vårdnadshavare utom i frågor där föräldrar har rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter (12:3 OSL). Möjligheter att få få se vissa handlingar trots sekretess Av vad som framgår ovan förstås det att man som mor eller farföräldrar egentligen inte har någon rätt att få ta del av ett barns handlingar från socialtjänsten ens om man själv är den som gjort en orosanmälan eller liknande. Av 12:1 OSL framgår emellertid att sekretess inte gäller den enskilde själv ( den som uppgifterna rör). Den enskilde kan enligt 12:2 OSL bryta sekretess så att andra får ta del av uppgifter som rör honom eller henne. Myndigheten kommer då lämna ut uppgifterna med förbehåll om att den som får ta del av uppgifterna inte får lämna dem vidare.Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att man i egenskap av mor eller farförälder som gjort en orosanmälan inte har någon rätt att få ut handlingar från socialtjänsten angående ett barn. Däremot kan sekretessen hävas om den enskilde samtycker till det. Den som får ta del av uppgifterna får då inte sprida dessa vidare. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Får en myndighet efterforska i vem som begär ut en allmän handling?

2020-02-23 i Sekretess
FRÅGA |Min fråga gäller om man kan söka upp en persons tidigare domar om man är sekretessmarkerad och har skyddade personuppgifter? Kan till ex företag beställa bagrundskontroll på en sådan person eller inte?
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar "företag" som du nämner i din fråga som en myndighet, om din fråga gäller att begära ut domar. Jag tolkar det även som att du som ska begära ut dessa är den som har skyddade personuppgifter. Din fråga regleras dels i tryckfrihetsförordningen (TF), dels i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Huvudregeln vid en begäran om att ta del av allmänna handlingar finns i 6 kap. 4 § OSL där det framkommer att en myndighet ska lämna ut en allmän handling, så länge denne inte är sekretessbelagd. Vid en sådan begäran från en privatperson till en myndighet får handläggare på myndigheten inte efterforska för myndighetens räkning kring den som begär att få ta del av en allmän handling, se 2 kap. 18 § TF. I samma paragraf framkommer att myndigheten endast får pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut, vilket exempelvis kan röra om det föreligger sekretess för den allmänna handlingen. Detta innebär alltså att du som enskild i princip varken behöver uppge namn eller anledning till varför du vill begära ut handlingen. Myndigheten i sin tur har inte heller rätt att göra efterforskningar i vem du är eller vad ditt syfte med att begära ut den allmänna handlingen är.Med vänliga hälsningar

Hur fungerar sekretessreglerna vid klinisk obduktion?

2019-12-31 i Sekretess
FRÅGA |Hej!Min sambo har avlidit och jag har fått till svar av ansvarig att jag inte har nån rätt att få veta vad han dog av. Jag måste vända mig till hans närmaste anhöriga, det går inte då det är osämja och brist på kommunikation med hans familj . Varför får jag som levde ihop med honom inte ta del av obduktionsrapport?Tacksam för svar!
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag tolkar din fråga rätt så rör den sekretesskyddet som gäller vid s.k. kliniska obduktioner inom sjukvården. Jag kommer därför först att förklara vad sekretessen innebär och därefter hur du kan gå till väga för att få i klarhet i din fråga. Frågan besvaras med regler som finns i:Hälso- och sjukvårdslagen (HSL),Offentlighets- och sekretesslagen (OSL),Socialstyrelsens föreskrifter om klinisk obduktion (SOSFS 1996:28),Beslut från justitieombudsmannen, samtDomar från högsta förvaltningsdomstolen.Allmänt om sekretess vid klinisk obduktionKliniska obduktioner hör till hälso- och sjukvårdens ansvar för omhändertagande av avlidna. Det innebär att hälso- och sjukvårdssekretess gäller för obduktionsrapporten. Sekretesskyddet gäller även för avlidna personer. Detta framgår i följande regler och föreskrifter:25 kap. 1 § OSL,2 kap. 1 § p. 3 HSL,Avsnitt 3.1 SOSFS 1996:28 samt,Högsta förvaltningsdomstolens dom RÅ 2007:16Vilka uppgifter omfattas av sekretessen?Sekretessen omfattar uppgifter om hälsotillstånd och personliga förhållanden. Känsliga uppgifter som rör en avliden person får varken lämnas ut till privatpersoner eller till andra myndigheter. Utgångspunkten är därför att en obduktionsrapport inte kan lämnas ut.Detta följer av regler som finns i:25 kap. 1 § OSL,8 kap. 1 § OSL,3 kap. 1 § OSL.UndantagsreglerSekretesskyddet är strikt. En skyddad uppgift kan endast lämnas ut om myndigheten kan konstatera att utlämnandet inte skulle kränka den frid som bör tillkomma en avliden person. I praktiken innebär det här att integritetskänsliga uppgifter inte kan lämnas ut, om det kan antas, att den avlidne inte hade velat uppgiften skulle komma till andras kännedom, ens efter dennes död. Detta följer av högsta förvaltningsdomstolens dom: RÅ 2007:16Bedömning av ditt fallDet är upp till ansvarig personal inom sjukvården att pröva om obduktionsrapporten kan lämnas ut. På grund av detta är det, tyvärr, inte möjligt för mig att veta exakt hur myndigheten har resonerat i ditt fall. Det jag kan göra är att förklara vilka möjligheter du har att gå vidare med din fråga.En färdigställd obduktionsrapport är en allmän handling. Myndigheter har en skyldighet att motivera sina beslut att inte lämna ut allmänna handlingar. Du har med andra ord rätt att få ett skriftligt beslut som förklarar varför du inte får ta del av obduktionsrapporten.Detta har klargjorts av justitieombudsmannen i (b.la.) ärendet: JO, dnr 8482-2017. Mitt råd till dig är att du vänder dig till ansvarig personal och begär att få ett skriftligt beslut på varför obduktionsrapporten inte kan lämnas ut. Om du anser att beslutet är felaktigt så bör du i så fall överklaga detta. I det skriftliga beslut som du får av myndigheten så ska det finnas instruktioner om hur du gör för att överklaga. Hoppas du fick svar på din fråga!Om du har fler frågor så är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline via vår hemsida eller via telefon: 08-533 300 04 Vänligen,