FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess16/11/2022

Hur ser min tystnadsplikt ut i förhållande till min anmälningsrätt?

Som terapeut har jag tystnadsplikt som går under sekretesslagen. Om klienten har stulit av värde 1000 kronor från min praktik och hen berättar om det i våra samtal. Kan jag få ange hen till polisen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den tystnadsplikt som en terapeut har följer av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Tystnadsplikt

Din tystnadsplikt innebär i huvudsak ett förbud mot att röja uppgifter om dina patienters hälsotillstånd och andra personliga förhållanden (25 kap. 1 § OSL). Det som sägs under ett samtal med terapeut ska med andra ord stanna hos terapeuten. Tystnadsplikten är dock inte absolut. Det innebär att det finns tillfällen då du som terapeut inte är bunden av den. I detta fall är följande undantag intressanta att se över: 

Undantag till tystnadsplikt

Samtycke från patienten 

Om din patient ger dig samtycke till en polisanmälan så får du lov att göra detta. Samtycke att röja uppgifter är alltid ett undantag till tystnadsplikten (12 kap. 2 § OSL). Enligt förarbeten till lagen i fråga framgår att ett samtycke inte alltid måste vara uttryckligt utan att även ett tyst och presumerat samtycke kan godtas (prop. 1979/80:2 del A s. 331). Sådant samtycke skulle kunna vara att det framgår av patientens beteende eller förväntningar att hen godtar att uppgiften vidarebefordras. I detta fall är det dock ganska otroligt att en sådan presumtion skulle godtas. Det ligger ju inte direkt i patientens bästa intresse att bli polisanmäld. Min slutsats blir således att även om patienten medvetet berättat om händelsen för dig så föreligger troligtvis inte samtycke till en polisanmälan; varken uttryckligt eller presumerat sådant. 

Misstanke om brott vars straff kan ge fängelse på minst ett år

Om du som terapeut får reda på information från din patient som skulle kunna föranleda att denna döms till fängelse i minst ett år omfattas informationen inte av sekretess (10 kap. 23 § första punkten OSL). Du har då rätt att röja uppgifterna och göra en polisanmälan. I detta fall framgår det att patienten stulit saker av ett värde på 1000 kr från din praktik. Enligt ett rättsfall från Högsta Domstolen, NJA 2019 s. 951, går gränsen mellan ringa stöld och stöld på 1250 kr. Det innebär att brottet i fråga är att klassa som ringa stöld (8 kap. 1 § brottsbalken, BrB, och 8 kap. 2 § BrB). Den som gör sig skyldig till ringa stöld kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). I detta fall innebär det att händelsen inte ger dig rätt att bryta mot tystnadsplikten. 

Slutsats

Sammanfattningsvis så utgör händelsen troligtvis inte ett undantag mot din tystnadsplikt som terapeut. Det innebär att du inte har rätt att polisanmäla händelsen eftersom du tagit del av informationen under sekretessbelagda förhållanden. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000