Parking ticket due to shortage of information signs

2007-07-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |HOJAB Parkerinsservice has given me a parking ticket. I called them and said that the place where I parked did not have a sign prohibiting parking (there is a sign nearby, but on the other side of the alley). They claim that the sign covers the whole area. I have photos. What do I do now?
Henric Roth |Hi, It is hard for me to give you a specific advise in this matter when I do not know what kind of sign we are talking about. However, the best way for you to proceed is to pay the parking ticket directly and then claim the decision to the referred authorities or company at hand (their adress is on the ticket). Send in copies of the photos and explain why you think that the parking ticket should be withdrawn. Remember that you have to give them objective reasons, it is not enough to say that it is unfair or things like that. The reason for paying before you do the claim is that during the time you argue with the company, penalty fees will be added to your ticket due to default of payment. This could also lead to a dispute with the enforcement authority in the long run. If they give you right, you will get your money back. Good luck,

Handläggningstid för överklagande hos FK

2007-08-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Har överklagat Försäkringskassans avslag om arbetsskada till länsrätten. Nu undrar jag hur lång handläggningstid det brukar vara på sådana ärenden ?Det har gått 1 år sedan jag lämnade in överklagan.
Jesper Silow |Hej! När jag arbetat med att överklaga ett avslag om livränta för arbetsskada tog det ca 1 år 2 månader för beslutet, jag vet dock att det kan ta upp till 18 månader, vilket är det längsta jag hört talas om. Mvh

Körkortsindragning vid sjukdom

2007-07-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Har man rätt att ha körkort när man fått en adhd-diagnos? Länsstyrelsen vill dra in det.
Jonas Öjelid |Hej, i vilka fall ett körkort kan återkallas regleras i Körkortslagen 5 kap 3 § som Du hittar http://www.lagen.nu/1998:488#K5P3 . Den punkt som är aktuell i Ditt fall är punkt 7 som handlar om begränsade förutsättningar i samband med sjukdom. Om sjukdomen innebär att personen ur trfaiksäkerhetsssynpunkt inte längre bör ha körkort - d.v.s. att sjukdomen innebär att föraren p.g.a. sjukdomen kan vara en fara för trafiken - skall körkortet återkallas. En utredning måste alltså göras för att utreda hur sjukdomen påverkar Din körning ur trafiksäkerhetssynpunkt. Utredningen avgör sedan om körkortet skall dras in eller ej. Det skall dock påpekas att om Du fick adhd-diagnosen innan Du tog körkort och sjukdomen inte har blivit värre sen dess, skall Du inte behöva förlora körkortet. Vänlig hälsning,

Måste hunden vara kopplad?

2007-07-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej,jag läste att en hund inte måste vara kopplad om den inte visar benägenhet att kunna anfalla människor.Men om en hund som är lös attackerar andra hundar då?Vår hund var på vår tomt, innanför staketet, och en lös hund sprang in på grannens tomt och försökte anfalla.Borde inte den hunden isåfall vara kopplad och inte få lov att gå lös?
Jonas Öjelid |Hej,reglerna kring detta finns i Lagen om tillsyn över hundar och katter som Du hittar http://www.lagen.nu/1943:459 .I 2 § står det att hundar som visar benägenhet att bita människor eller husdjur skall hållas kopplade eller inom inhägnat område. Ägaren till den hund som Du nämner i Din fråga är alltså skyldig att hålla sin hund kopplad eller inom inhägnat område. Görs inte detta kan polisen - enligt 3 § - besluta att kunden skall hållas kopplad eller instängd (ägaren är dock skyldig att hålla hunden kopplad även innan polisen har meddelat ett sådant beslut). I särskilt allvarliga fall kan polisen dessutom besluta att hunden skall omhändertagas. Vänliga hälsningar

Köra utan färdskrivare?

2007-09-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om hur länge man får köra en lastbil utan fungerande färdskrivare? En vecka har vi hört ryckten om, men hittar inget skrivet om det.
Cornelia Svensson |Hej, Att färdskrivare skall finnas regleras i en förordning från EU (Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter), där anges att en färdskrivare skall användas och det finns inga undantag för kortare tidsperioder. Du kan läsa mer om detta på vägverkets hemsida där det bland annat anges att om en färdskrivare inte blivit besiktigad får fordonet endast användas vid provkörning i omedelbart samband med reparation av färdskrivaren, för färd kortaste lämpliga väg till en godkänd verkstad för reparation eller besiktning eller vid transporter där färdskrivare inte krävs. Se Vägverkets hemsida http://www.vv.se/templates/page3____16173.aspx . Vänliga hälsningar

Vem kan ändra eller upphäva en lag?

2007-08-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vilken myndighet äger makt att upphäva eller ändra en lag?
Linnea Ljung |Hej. Riksdagen stiftar lagar. Endast riksdagen kan ändra eller upphäva en lag. Bestämmelser om statsskickets grunder finner du i Regeringsformens första kapitel http://www.lagen.nu/1974:152 Vänligen

Utdrag ur belastningsregistret

2007-07-22 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Kan jag för egen del(privat),begära att få ett utdrag ur belastningsregistret,och i så fall hur gör jag?Vill bara veta vad som finns i registret om mig .MVH!Anders Riise
Simon Carlsson |Utdrag ur belastningsregistret söks hos polisen. Mer information om hur du går tillväga finner du http://www.polisen.se/inter/nodeid=3606&pageversion=1.jsp .

Myndigheters kommuniceringsskyldighet

2007-07-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Tillämpning av förvaltningslagen: Om man av någon anledning ej kan nås telefonledes, finns skyldighet att bli kontaktad skriftligen? och vilken paragraf kan jag hänvisa till?
Jonas Öjelid |Hej, reglerna kring din fråga finns i förvaltningslagen 16-17 §§ som Du hittar http://www.lagen.nu/1986:223#P16 . Enligt 16 § har Du rätt att ta del av uppgifter i Ditt ärende om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild (denna rättighet gäller alltså inte alla typer av förvaltningsärenden). Av din fråga framgår inte om det gäller ett ärende som rör myndighetsutövning. Om så är fallet får ärendet - med vissa undantag - inte avgöras förrän du har fått tillfälle att yttra Dig över information som har tillkommit, se 17 §. Om myndigheten är skyldig att underrätta Dig om uppgiften och det inte går att nå Dig per telefon, är man skyldig att försöka kontakta Dig på annat sätt för att Du ska få tillfälle att yttra Dig. Om det är så i Ditt fall beror som sagt på vilken typ av ärende det gäller. Vänliga hälsningar