Uppehållstillstånd på grund av anknytning

2016-05-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Jag har träffat en thailändsk medborgare som har varit boende i Danmark de senaste 4 åren, gift med en dansk medborgare.De två har påbörjat en skilsmässa vilket innebär att hennes uppehållstillstånd upphör i danmark. Vad finns det för möjligheter för henne att flytta hit till mig i Sverige? Måste hon hem till Thailand(där hon ej har något boende)? Har hennes år i ett nordiskt land någon som helst påverkan ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige och om flickväns fyra år i Danmark kan påskynda processen. För att besvara frågan kommer jag först fastslå gällande rätt och därefter ge en rekommendation.

Gällande rätt

Tillämplig lag vad gäller frågan om uppehållstillstånd är utlänningslagen (Utl). De uppehållstillstånd som kan aktualiseras i ditt fall är troligtvis uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kapitlet 3a § UtL eller uppehållstillstånd på grund av arbete enligt 5 kapitlet 5 § UtL. Uppehållstillstånd på grund av arbete förutsätter att din flickvän haft arbetstillstånd och arbetat under fyra av de senaste 7 åren. Det har hon inte då hon bott i Danmark. Hon skulle dock kunna få ett arbetstillstånd vilket på sikt kan leda till att hon får uppehållstillstånd på den grunden.

I båda fallen är huvudregeln för en ansökan om uppehållstillstånd (på grund av anknytning) att sökanden ansöker innan inresa till Sverige, se 5 kap. 18 § utlänningslagen. Det innebär dock inte att din flickvän måste söka från Thailand utan hon kan även söka från Danmark där hon stadigvarande varit bosatt de senaste åren.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kapitlet 3a § UtL

5:3a § p 1 lyder: ”en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges”

Migrationsverket kommer göra en s.k. seriositetsprövning av förhållandet för att försäkra sig om att ett kringgående av invandringsreglerna inte görs. Den som ansöker om uppehållstillstånd ska göra det sannolikt att förhållandet är seriöst och det är därför din flickvän som ska styrka förhållandets seriositet genom att ange alla faktorer som talar för det. Sådana faktorer som kan läggas till grund för bedömningen är att förhållandet varat en tid, att parterna har träffats i viss utsträckning, att de har god kännedom om varandra och att de har ett gemensamt språk att kommunicera på. Hänsyn tas också till om parterna har eller väntar barn tillsammans. Av 5:17 UtlL framgår vilka omständigheter som kan utgöra särskilda skäl som talar emot att uppehållstillstånd beviljas och det kan exempelvis vara om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller annan misskötsamhet.

Desto kortare tid ni varit tillsammans desto större krav ställs på hur mycket tid ni spenderat med varandra. Besöker du henne ofta, har träffat hennes familj och vänner och ni talar samma språk är även det faktorer stryker det er sak avsevärt.


Du måste styrka att du har tillräckliga ekonomiska förutsättningar och ett tillräckligt stort boende för att kunna ta hand om din flickvän hennes första tid i Sverige innan hon hunnit skaffa arbete.

Arbetstillstånd

För att få arbetstillstånd krävs att:

Hon har ett giltigt pass

Hon har erbjudits ett arbete med arbetsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen

Hon har erbjudits lön som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen

Hon erbjuds en anställning som gör det möjligt för henne att försörja sig. För att uppnå kravet på försörjning måste hon arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt

Hennes arbetsgivare har för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för henne när hon påbörjar anställningen.

Att din flickvän varit gift med en dansk medborgare och bott 4 år i Danmark spelar ingen större roll för möjligheterna att få ett uppehållstillstånd i Sverige i det här fallet.

Rekommendation

Din flickvän kan absolut på sikt få uppehållstillstånd och ansökan kan göras från Danmark. Läs noga igenom de punkter jag skrivit att migrationsverket kollar på vid seriositetsprövningen av er relation och förbered er inför intervjun ni kommer kallas till. Alternativt hjälper du din flickvän att hitta ett jobb hos en arbetsgivare som är villig att uppfylla ovan angivna krav.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emil Blomqvist
Fick du svar på din fråga?