Allmänna handlingar och partsinsyn i ärende om särskilt stöd hos en skola

FRÅGA
Hej! Min son går i kommunal grundskola och har ett funktionshinder. Skolan håller på att göra en utredning på om han har behov av särskilt stöd, och jag och hans far vill ta del av det material som skolan har hittills. Rektorn nekar oss detta och hänvisar tillsatt utredningen är "arbetsmaterial" och därför kan vi inte heller begära ut det som allmän handling.Har rektorn rätt att neka oss att ta del av en pågående utredning om vår son?Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns två alternativ för dig att försöka få ut handlingarna om din son.

Begära ut allmänna handlingar

Det första alternativet är att begära ut de handlingar i ärendet som är allmänna, i enlighet med 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) (förkortad TF).

För att något ska vara en allmän handling ska den vara förvarad hos myndigheten. Den ska också vara upprättad eller inkommen till myndigheten. Det står i 2 kap. 3 § TF.

Rektorn nekade sannolikt sett er begäran om att få ut handlingarna därför att han eller hon inte ansåg att de hade upprättats. Att en handling är ”upprättad” är här ett specifikt juridiskt begrepp som definieras genom 2 kap. 7 § TF. Handlingar som hänför sig till ett specifikt ärende, som det verkar vara i ert fall, blir allmänna antingen om de har expedierats eller om ärendet som de hänför sig till har slutbehandlats. Observera dock att handlingar som ska expedierats bara är upprättade när de har expedierats, trots vad som står i bestämmelsen (vill du läsa mer kan du söka efter beslutet JO 1990/91 s. 425).

Jag kan dock inte mot bakgrund av det du har anfört i din fråga ge dig ett exakt svar på om rektorns beslut var korrekt. Vad jag kan säga är att det är rektorn som beslutar om att en elev ska få särskilt stöd, varför det enda som nog kommer att expedieras är beslutet i sig. Handlingarna kommer alltså att bli allmänna när ärendet har behandlats färdigt. Svaret kan dock variera beroende på vad det är för några handlingar du vill ha ut.

Vill du gå vidare och få en domstol att pröva beslutet att vägra ge ut handlingarna till dig och din sons far måste du ha ett skriftlig beslut från myndigheten. Om du inte redan har fått ett sådant kan du begära ett beslut från myndigheten, se 6 kap. 3 § andra stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ett sådant beslut ska också säga hur du överklagar det, enligt 21 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) (förkortad FL). Observera att ”myndigheten” egentligen är den kommunala nämnden som har hand om kommunens skolor.

Begära ut handlingar som part i ärendet

Det andra alternativet är mer tveksamt. Parter i ett ärende kan enligt 16 § FL kräva att få ta del av handlingarna i ärendet, trots att de inte är allmänna. Alternativet är mer tveksamt på grund av att det är delvis oklart vem som är ”part” i ett ärende. Det är inte självklart att din son vore part i ärendet, även om den möjligheten inte heller är helt utesluten.

Om din son är part i ärendet kan du och hans far som vårdnadshavare för honom begära ut handlingarna för din sons räkning. Om så inte är fallet finns dock inte denna möjlighet. Vill du läsa mer kan du jämföra ditt fall med rättsfallet RÅ 1997 ref. 26.

Sammanfattning

Rektorn hade sannolikt sett rätt att neka er begäran om att ta del av handlingarna i ärendet om din son. Handlingarna är nog inte allmänna än eftersom ärendet hos skolan inte har slutbehandlats. Det finns en möjlighet att du kan begära ut handlingarna i egenskap av företrädare för din son, men det är tveksamt om du kan nå framgång med den.

Om du behöver rådgivning för att överklaga skolans beslut, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid HÄR.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med att få ut handlingarna från skolan är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (318)
2021-01-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?
2021-01-15 GDPR - göra offentlig handling tillgänglig?
2020-12-30 Offentlighet och sekretess gällande uppgifter i dom
2020-12-26 Är en dom en allmän handling trots sekretessbelagda uppgifter?

Alla besvarade frågor (88319)