Beslag och kroppsvisitation

FRÅGA
Är det okej att som vakt på nattklubb beslagta någons plånbok och sedan inte lämna tillbaka denna? Har denna vakt även rätt att öppna plånboken och rota i den utan tillstånd av ägaren?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan redogör jag först för rättsläget generellt och kommenterar slutligen just ditt fall.

Ordningsvakter, väktare och vakter
Inledningsvis är det viktigt att vi skiljer mellan ordningsvakter å ena sidan och väktare och vakter å andra sidan. Ordningsvakter är förordnade av polismyndigheten, bär en särskild uniform och har vissa polisiära befogenheter. Väktare och vakter har å sin sida inga särskilda befogenheter utöver dem som tillkommer vanliga privatpersoner. När det gäller beslag lyder emellertid ordningsvakter, väktare och vakter (och även privatpersoner) under i stort sett samma reglering.

Vilka föremål får beslagtas?
Vilket föremål som helst får inte tas i beslag. Enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken måste det i regel röra sig om ett föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott. Som exempel på sådana föremål som kan tas i beslag har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1990 s. 324 nämnt en väska som skäligen kan antas innehålla legitimationshandlingar varigenom identiteten beträffande en för brott misstänkt person kan fastställas.

Vem får ta föremål i beslag och verkställa kroppsvisitation?
Av 27 kap. 4 § rättegångsbalken följer att den som med laga rätt griper en misstänkt eller verkställer kroppsvisitation får ta föremål som därvid påträffas i beslag. Beslaget ska anmälas skyndsamt till undersökningsledare eller åklagare som genast ska pröva om beslaget ska bestå.

Med ”laga rätt” menas att det måste finnas lagstöd för gripandet eller kroppsvisitationen. Ett sådant finns i 24 kap. 7 § rättegångsbalken som stadgar att den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, och påträffas på bar gärning eller flyende fot, får gripas av envar (det vill säga av vem som helst). Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne ska då skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Enligt 19 och 29 §§ polislagen får i samband med gripandet också en kroppsvisitation genomföras om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål ska kunna tas om hand. Att genomsöka någons plånbok innebär att man genomför en kroppsvisitation.

Ordningsvakter får därutöver enligt 13 och 29 §§ polislagen avvisa, avlägsna eller omhänderta en person om (i) personen stör den allmänna ordningen, (ii) personen utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen eller (iii) det behövs för att avvärja straffbelagd handling. Enligt 19 och 29 §§ polislagen får ordningsvakten i samband med ett omhändertagande eller avlägsnande genomföra en kroppsvisitation om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål ska kunna tas om hand.

I samband med användningen av tvångsmedel såsom gripande, beslag, avlägsnande och kroppsvisitation ska dessutom vissa allmänna principer iakttas. Behovsprincipen och proportionalitetsprincipen är av störst praktisk betydelse. Enligt behovsprincipen får ett tvångsmedel tillgripas endast om det finns ett påtagligt behov av tvångsmedlet och om det avsedda resultatet inte kan uppnås med andra, mindre ingripande, medel. Enligt proportionalitetsprincipen får tvångsmedel tillgripas endast om skälen som talar för åtgärden uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär för den enskilde.

Det enskilda fallet
Jag kan inte göra en rättvisande bedömning av huruvida vakten agerat lagenligt i just ditt fall eftersom jag saknar vetskap om vilka närmare omständigheter som ligger till grund för vaktens agerande. Att en vakt under vissa förutsättningar kan beslagta och också genomsöka en plånbok står emellertid klart som jag visat ovan. Samtidigt är det svårt att föreställa sig en situation då det verkligen är nödvändigt att genomsöka en plånbok av säkerhetsskäl. Åtminstone i det avseendet kan vakten ifråga alltså ha gått för långt och agerat utanför lagens ramar.

En vakt som beslagtar och genomsöker en plånbok utan stöd i lag, riskerar göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande som är ett brott enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. I det fallet är också en nödvärnssituation enligt 24 kap. 1 § brottsbalken för handen, vilket ger ägaren till plånboken rätt att utöva våld som inte är uppenbart oförsvarligt för att få tillbaka plånboken. Med hänsyn till de svåra bedömningar som ligger i bakgrunden, rekommenderar jag emellertid ingen att på det sättet ta lagen i egna händer. Det är säkrare för samtliga inblandande om den som anser att en vakt saknar lagstöd för ett beslag eller en kroppsvisitation istället påkallar polisens uppmärksamhet.

Med vänliga hälsningar

Axel Strandborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?