Vinterdäck/Dubbdäck

2007-09-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |kan ni ge en definition vad-enligt lagen- dubbdäck är?Är däck utan dubb fortfarande dubbdäck?Tack i förväg för svaret
Johanna Bergsten |Hej,I 4 kap 18 a § trafikförordningen stadgas att personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn, som dras av sådant fordon, skall vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december- den 31 mars när vinterväglag råder.Dubbdäck är precis som det låter däck med dubbar. Vinterdäck kan vara både dubbade däck och så kallade odubbade friktionsdäck. Vinterdäck ska ha ett mönsterdjup på minst 3 mm på däck till personbil, lätt lastbil eller buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon. Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober – 30 april. Dubbdäck får användas även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag.Om bilen har dubbdäck måste också tillkopplad släpvagn ha det vid vinterväglag. Har bilen odubbade däck får släpvagnen antingen ha dubbade eller odubbade vinterdäck.Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet. För mer information se vägverkets hemsida http://www.vv.se/templates/page3____2714.aspxMed vänlig hälsning

Köra med fordon efter underkänd kontrollbesiktning

2007-09-05 i Trafik och körkort
FRÅGA |Om en lastbil blir underkänd i besiktningen, kan man ändå köra den (ej för att köra den till verkstad) inom den månaden som man har på sig innan den nya kontrollbesiktningen?
Christina Weilander |Hej,Om ett fordon underkänts vid besiktning och ny kontrollbesiktning måste utföras gäller att felen måste åtgärdas snarast. Man får inte använda fordonet mer än vad som är nödvändigt för att få felen åtgärdade. Läs mer på bilprovningens hemsida www.bilprovningen.seVänligen

Allmänna handlingars offentlighet och upphovsrätt

2007-10-02 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Ett universitet ger ut (gratis) föreläsningsanteckningar till sina studenter som omfattas av upphovsrättskyddet (baserade på en kursbok). Torde inte dessa föreläsningsanteckningar omfattas av offentlighetsprincipen?
Gustaf Lidegran |Nej, offentlighetsprincipen släcker inte ut upphovsrätten för handlingar som förvaras hos eller har inkommit till en myndighet. Detta enligt tryckfrihetsförordningen 1:8 som ger upphovsrättslagen företräde framför tryckfrihetens regler. Vänliga hälsningar

Körkortet återkallat efter hastighetsöverträdelse

2007-09-14 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej har nydligen blivit av med körkortet 070904 för en fortkörning som skedde 070512 (135 på 90väg).. det käns ju lite snopet att det kommer så långt effter. Jag är helt beröende av mitt körkort i arbetet och kör en sträcka om 13mil till arbetet varje dag+att jag jobbar lördagar. pga mina arbetstider finns det ingen möjlighet att åka kolektivt.Till saken hör att bilen vid tillfället saknade instrumentering.vilket bidrog till hastighets överträdelsen(jag var med andra ord omedveten om att det gick SÅ pass fort)har pratat med länsstyrelsen och frågat om det inte gick att få någon form av dispans så att man kan sköta sitt jobb.alltså att man får köra i tjänsten men inte privat...men det fanns det inte sa domlagens mening kan väl ändå inte vara att man ska få arbets förbud i flera månader. mej ev avsked som följd. jag är därför tvungen att köra olagligt...mina frågor är sådeles:1: stämmet det att det inte finns möjlighet till dispans?2: borde det inte påverka att det var utan uppsåt?3: skulle min situation påverka på följden om jag skulle bli tagen för olovligkörning?har för mig att det heter att konsikvenserna av straffet inte ska vara orimliga i förhållande till brottet (Fortkörningen)TACK PÅ FÖRHAND ps ursäkta stavningen (:
Gustaf Lidegran |Hej,Brottet hastighetsöverträdelse är straffbart både som uppsåtligt brott och som oaktsamhetsbrott. Någon skillnad mellan uppsåtlig eller oaktsam hastighetsöverträdelse görs inte. Någon form av dispens för resor till eller från arbetet finns inte. Däremot kan den som är beroende av bilen till sitt arbete få en mildare bedömning av länsstyrelsen. När hastighetsbegränsningen överträtts så kraftigt som i ditt fall är dock ett återkallande av körkortet oundvikligt. Olovlig körning efter körkortsåterkallelse betraktas regelmässigt som grov olovlig körning. Jag tror inte att din situation kan ändra på det. Det leder vid upptäckt till en mycket lång spärrtid på körkortet (upp mot ett år). Körkortsåterkallelse anses inte vara en orimlig reaktion på ett allvarligt trafikbrott. Istället anser man att de som är så beroende av sitt körkort ska vara extra rädda om det. Det du kan göra är nog bara att överklaga beslutet och be om en kortare spärrtid med hänsyn till ditt arbete.Vänliga hälsningar

Problem med körkortstillstånd vid hashförseelse?

2007-09-23 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej !Jag undrar om mitt lämplighetstillstånd kommer bli uppskjutet om jag har påkommits med att bruka hash (första gången företeelse)? Jag är i dag 16 år.
Sara Forslund |Hej!Jag antar att du i din fråga med lämplighetstillstånd menar körkortstillstånd. Regler kring körkortstillstånd finns i körkortslagen, se http://lagen.nu/1998:488 .Enligt 3 kap. 1 § punkt 1 är körkortstillstånd en förutsättning för att få ett körkort utfärdat till sig. Enligt 2 § måste man med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon för att bli meddelad körkortstillstånd. Lämpligheten med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter bland annat att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende. Om det vid prövningen av ansökan om körkortstillstånd framkommer hinder på grund av sökandens personliga förhållanden bestäms en spärrtid innan tillstånd kan utfärdas. Spärrtiden kan vara mellan en månad och tre år.Det är inte säkert att du kommer att anses som opålitlig i nykterhetshänseende på grund av din hashförseelse, men det kan vara så. Detta kommer att avgöras mot bakgrund av dina personliga förhållanden. Vad som kan sägas om en eventuell spärrtids längd är att skalan på lägst en månad och högst tre år är tänkt att vara tillämplig på allt från mindre förseelser till grova trafikbrott. Om din förseelse skulle leda till att spärrtid utfärdas kommer den sannolikt iallafall inte att vara den längsta möjliga.Med vänliga hälsningar,

Skyddad identitet

2007-10-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har skyddad identitet och jag undrar om det innebär att att jag inte får åka till utlandet på semester? Mvh
Henric Roth |Hej! Skyddad identitet innebär att din identitet är skyddad i svenska register. Detta gör att ingen obehörig kan komma åt dina uppgifter som finns registrerade där. Uppgifterna lämnas bara ut efter särskild prövning. Du ska således kunna åka utomlands, som inte ska ha något att göra med dessa uppgifter. Kontrollera med din handläggare om de har några särskilda förmaningar. Med vänlig hälsning,

Vad är förarbeten, kan jag lägga fram ett lagförslag?

2007-09-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Jag skulle jättegärna vilja ha svar på frågorna nedan: Vad innebär förarbeten till en lag? Hur kan jag lägga fram ett lagförslag? Om jag vet att en person brukar köra rattfull, kan jag då bli straffad på grund av att jag vet om det? Tack på förhand /B
Martin Andersson |Hej Förarbeten till en lag är alla de dokument som riksdagen och dess underlydande myndigheter producerar i samband med att ett lagförslag tas fram. Olika typer av förarbeten är bl.a SOU (Statliga Offentliga Utredningar) och propositioner (regeringens förslag på lagar och motivering till dem som går till riksdagen för beslut). Förarbeten är liksom lagar s.k. rättskällor, vilket innebär att domstolar kan titta vad som står i förarbeten och avgöra en fråga som någon tvistar i en domstol utifrån vad som står i förarbeten till en lag. Lagar väger dock tyngre än förarbeten, men om lagarna är oklara kan uttalanden i förarbeten avgöra hur lagen ska tolkas. Lagförslag kan i Sverige läggas fram antingen av regeringen som s.k. propositioner eller av riksdagens ledamöter som s.k. motioner. Skulle du själv vilja påverka lagstiftningen så gäller det alltså att påverka någon riksdagsledamot att lägga ett förslag, alternativt att själv bli politiskt aktiv och på sikt riksdagsledamot. Rattfylla är inte ett sådant brott som föranleder att den som känner till att brottet begås och inte förhindrar det eller rapporterar det till polsien sockså kan dömas. Det finns andra brott där man kan dömas för s.k. underlåtenhet att förhindra brottet, t.e.x mord och våldtäkt (se 3:11 och 6:12 Brottsbalken http://www.lagen.nu/1962:700) men rattfylla är som sagt inte ett sådant brott. Däremot kan det ju av trafiksäkerhetsskäl och av omsorg om personen vara viktigt att försöka förmå honom/henne att inte köra rattfull, eftersom det gör att risken för att hamna i en trafikolycka ökar dramatiskt. Hoppas att du har hjälp av mitt svar MVH

När övergår last-/lossning till parkering

2007-09-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejJag undrar vilken praxis eller om det rent av finns prejudikat på begreppet parkering eftersom lagen inte säger hur länge man får stå vid lastning och lossning.
Albert Roos |För att det skall räknas som lastning/lossning krävs det att man skall lasta eller lossa bilen. Ställer man bilen utan avsikt att lasta eller lossa är det parkering. Det finns alltså ingen tidsgräns. Klart är att man inte får lämna bilen en längre tid för att hämta något att lasta, vid särskilda skäl har praxis tillåtit 10 min.Med vänlig hälsning