Rätt till flerbarnstillägg beroende av barns folkbokföring

2016-07-11 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej,Min son har fyllt 16 år i Maj och då upphör flerbarnstillägget för honom ( jag har 2 barn)Jag har ansökt om fortsatt flerbarnstillägg men fått avslag pga att min son inte är skriven hos mig. Jag är separerad men har fått barnbidraget för 2 barn på mitt konto. Försäkringskassan säger att flerbarnstillägg betalas endast ut till den förälder som barnet är skriven hos (när man fyllt 16 år).De hänvisar till Kap 15. paragraf 8,9,12 i socialförsäkringsbalken. Jag kan inte hitta någonstans att det står något om detta att barnet måste vara folkbokförd hos den förälder som får flerbarnstilllägget efter det att barnet fyllt 16 år?/mvh Karin
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av Socialförsäkringsbalkens 15 kapitel 11 § så framgår att barn som bedriver studier som ger rätt till studiehjälp och, bortsett från åldern, uppfyller kraven för allmänt barnbidrag inte ger rätt till flerbarnstillägg om barnet:
- deltar endast i undervisning som omfattar kortare tid än åtta veckor eller deltidsutbildning,
- är gift, eller
- inte stadigvarande sammanbor med den som ska få flerbarnstillägg.

Det är alltså sista meningen som blir tillämplig i det här fallet. Det stämmer att det inte framgår ordagrant av lagen att barnet måste vara folkbokfört hos föräldern för att denne ska få flerbarnstillägg, däremot är det något som framgår ur förarbeten till lagen (prop. 1982/83:88 s. 10) och som Försäkringskassan arbetar utefter. I förarbetena till lagen står det nämligen att Försäkringskassan inte behöver undersöka de faktiska boendeförhållandena gällande barnet utan att det räcker med att undersöka var barnet står skrivet (folkbokfört).

Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny!

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?