Får privatpersoner ta ut kontrollavgift?

2016-07-06 i Parkeringsböter
FRÅGA
Har man som privatperson rätt att ufärda en kontrollavgift för felparkering på privat tomt. Med utmarkerade parkering med texten "Privat Parkering".?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om kontrollavgift hittar du i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, se här.

Enligt 1 § har en markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området rätt att under vissa förutsättningar ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud.

Vad som avses med markägare framgår inte i lagen, men lagen gäller för ägare av privat mark, så en markägare skulle exempelvis kunna vara en privatperson.

Enligt 3 § får kontrollavgift tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken.

Av förarbetena framgår att rätten att ta ut kontrollavgift endast finns om den som parkerar sitt fordon har blivit upplyst om vilka villkor som gäller och om detta har skett på ett sätt som är begripligt. Lagens krav på tydlig skyltning innebär inte bara att skyltningen i sig varit väl synlig utan också att villkoren är så tydligt utformade att de inte rimligen kan missförstås.

Hoppas att det blev lite tydligare med vad det är som gäller angående kontrollavgift för privatpersoner.

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?