Gång- och cykeltrafik

2007-08-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vilka regler gäller för gång- och cykeltrafik inom en gemensam gång- och cykelbana?Gå på v. sida mot mötande cyklist eller samma som för delad gång- och cykelbana, gående längst in?
Gabriel Westin |Generellt sätt finns inga regler som anger på vilken sida av en gång- och cykelväg som en gående skall promenera. Föreskrifter kan dock förekomma lokalt och är då utmärkta med vägmärken. Det är dock lämpligt att gå på den sida av vägen som gör att man möter cyklisterna. Eftersom högertrafik alltid gäller för cyklister så innebär detta att det är lämpligt att gå på vänster sida så man möter cyklisterna på samma sida som de kör. Om du har ytterligare frågor om detta hänvisar jag dig till vägverket som var mycket hjälpsamma med att informera om gällande regler. Du kan nå vägverket via deras hemsida, se http://www.vv.se/ .

När stannande för lastning övergår till parkering

2007-09-05 i Parkeringsböter
FRÅGA |Felparkeringsavgift.Vad gäller för lastning och lossning på en lastzon, finns det någon tidsrymd när lastning/lossning istället kan räknas som parkering och när en kontrollavgift kan erläggas?Enligt allmän uppfattning är det 10 min som gäller, men finns det verkligen någon lag som styrker detta?Mvh./Mats
Gustaf Lidegran |När en uppställning för lastning övergår till att bli parkering är inte detaljreglerat. Det är tillåtet att använda en lastzon eller ställa upp ett fordon mot parkeringsförbud så länge det behövs för att genomföra en i- eller urlastning. Det kan vara avsevärt mycket längre tid än tio minuter. Begränsningen är att lastningen ska ske utan pauser och inte får fördröjas på något sätt. Ändå används tio minuter ofta som mått och ibland så kort tid som fem minuter. Dessa tider är enbart ett stöd för bevisningen om en felparkering. Kan man visa att lastning har pågått ska parkeringsanmärkningen eller kontrollavgiften rivas. På samma sätt gäller, åtminstone i teorin, att man kan få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift praktiskt taget omedelbart om det framgår att stoppet i lastzonen inte beror på lastning. En kontrolltid som är så lång som tio minuter där parkeringsvakten hela tiden har haft bilen under uppsikt anses dock vara ett starkt tecken för att lastning inte har pågått kontinuerligt. Vänliga hälsningar

Parkeringstidens längd

2007-08-28 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hur länge måste en bil ha stannat för att det ska gå att sätta p-bot på bilen?
Ola Davidsson |Hej.Det finns ingen lagstadgad tidsgräns om hur länge en bil får stanna till utan att erläggas med kontrollavgift. Om det finns förbud mot att stanna på vägen får bilen inte stanna överhuvudtaget, inte ens en mycket kort stund. Om parkeringen istället sker på en s.k. lastzon beror tiden på lastningens tidslängd. Det finns ingen generell rättighet att stanna på en lastzon. I rättsfallet RH 127:85 fann Hovrätten att det var oskäligt att ta ut kontrollavgift på grund av att parkeringsavgift inte erlagts under den tid av några minuter som bilägaren varit borta från bilen för att växla pengar till parkeringsautomaten. Av rättsfallet kan man utläsa att det finns en skyldighet för den som parkerar en bil på en avgiftsbelagd parkering att så fort som möjligt se till att ombesörja att parkeringsavgift erläggs. Om bilföraren under en kort period om ett par minuter beger sig för att växla mynt till parkeringsautomaten borde det vara oskäligt att ta ut kontrollavgift.Om emellertid föraren stannar bilen på en avgiftsbelagd parkering utan att ha en betalningsvilja vad gäller parkeringsavgiften torde emellertid kontrollavgift kunna tas ut. Det innebär att det inte finns någon rättighet att parkera helt gratis på en avgiftsbelagd parkering ens för några minuter. Mvh

Resebidrag; uttrycket "färdväg" = fågelvägen?

2007-09-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |SFS 1991:1110 Vid beräkning av avstånd mellan bostad och skola vid ansökan om resebidrag(busskort)så säger texten färdvägen skall vara minst 6 km,? kan man då i vissa fall räkna fågelvägen(detta är ju inte färdväg,om man inte flyger då förstås). Tack för hjälpen.
David Karlsson |Hej, Utgångspunkten vid lagtolkning är ordens betydelse i normalt språkbruk. Uttrycket färdväg innebär således den sträcka som man reser med normala transportmedel - d.v.s. inte fågelvägen. Med vänlig hälsning

Notarietjänstgöring vid myndighet

2007-09-02 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej, Tack för hjälpen med svaret som publicerats på http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?link=on&id=11843 Jag tycker att svaret handlade om frågan delvis. Vid notarietjänstgöring i Sverige kan man vara anställd hos tingsrätt, länsrätt, skatteverket o.s.v. Krävs medborgarskap enligt lagen för notarietjänstgöring hos Skatteverket? Spelar det någon särskild roll enligt lagen att juris kand examen gjorts utomlands?
Jonas Öjelid |Hej, Notarietjänstgöring sker antingen vid en tingsrätt eller en länsrätt. Det finns ibland möjlighet att göra en viss del av sin notarietjänstgöring på en myndighet, t.ex. kronofogdemyndigheten eller skatteverket, men en sådan period är inte längre än sex månader. Resten av notarietiden måste fullgöras vid domstol. Någon notarietjänstgöring som sker enbart vid skatteverket finns alltså inte utan detta ingår i den ordinarie tjänstgöringen. Av 2 § Notarieförordningen som Du hittar http://lagen.nu/1990:469#P2 framgår att notarietjänstgöring måste ske vid domstol. Båda typerna av notarieanställningar kräver svenskt medborgarskap, se 44 § Förordning med tingsrättsinstruktion http://lagen.nu/1996:381#P44 och 39 § Förordning med länsrättsinstruktion http://lagen.nu/1996:382#P39 . Kraven på sökandens juristexamen framgår av 1 § 2 stycket Notarieförordningen som Du hittar http://lagen.nu/1990:469#P1 . Vänliga hälsningar

Lappad trots lastning vid flytt

2007-09-13 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,hoppas ni kan hjälpa mig med rådgivningi ett parkeringsärende på fastighetsägares mark reglerat av RPS, rationell parkeringsservice.vi har haft bilen uppställd enligt gällande regelverk på fastighetsägarens mark pga flyttärende, vilket ska vara ok att köra fram bilen nära porten för att lättare lasta ur och av och i bilen.nu har parkeringsbolaget delat ut en parkeringsbot trots att det rörde sig om flytt, där bil stått med takräck och nedfällda säten mm. Hela tiden har en person stått nere vid bilen med vid ett tillfälle var alla uppe i lägenhet på 1 tr därifrån vi hade viss uppsikt av bilen, inte helt, men delvis. när flytten var klar så såg vi att bilen var lappad, dock reagerade vi på att tiden var skriven med sista tid som inte hade slagit på klockan ännu när vi var nere vid bilen igen, dessutom har p vakt uppenbarligen missat att vi varit nere ett varv till bilen under denna period för parkeringsboten, då vi hämtade dammsugar påsar och annat smått.vi pratade med grannarna som satt ute på terassen som vart lika förvånade och skrev under som vittnen att boten borde röjas ur vägen och att vi hade hållit tiderna enligt regelverk samt att det gällde flytt och inte förekom någon typ av parkering i annat syfte än för att utföra flytten.parkeringsbolaget vill inte röja boten ur vägen och anser inte att vittnen har betydelse, och att det inte har betydelse att vi har ett oficiellt document på andrahandsuthyrning som verifierar att en flytt sker.Jag är förvånad att man kan ignorera vittnen och det faktum att vi överklagat och beskrivit och skrivit under på att det är en flytt och att vi hållt tiderna, trots vad p vakt hävdar.med facit i hand av RPS respons så finns det ju inte utrymme att överklaga en p bot som kan ha oavsiktligt eller avsiktligt utfärdats fel av p-vakt!Vad göra?
Gustaf Lidegran |Som du skriver har man rätt att ställa upp ett fordon mot parkeringsförbud för att lasta. Problemet är att det inte finns några bestämda tider för lastning. Fordonet får vara uppställt så länge det behövs för att genomföra lastningen. Den som vill invända att lastning har pågått får en tyngre bevisbörda desto längre kontrolltiden är. Kontrolltid är den tid parkeringsvakten uppger sig ha haft fordonet under uppsikt. Vid fem minuters kontrolltid är det förhållandevis lätt att invända lastning, vid tio krävs en förklaring varför uppehållet i lastningen har varit så långt. Lite beroende på kontrolltiden skulle jag ändå bedöma dina chanser att få igenom ett överklagande som ganska små. Om kontrolltiden har varit så lång som tio minuter krävs det en bra förklaring till varför ingen aktivitet har skett vid fordonet. Det är inte tillåtet att ställa upp bilen mot parkeringsförbud för kombinerad hopplockning och lastning. Att bära ut småplock till bilen kan också diskuteras om det över huvud taget bör betraktas som lastning. Även om utgången av en domstolsprövning av kontrollavgiften inte på något sätt är given är risken att få ersätta RPS för rättegångskostnader så stor att det är bättre att betala än att processa. Det kan dock vara värt att pressa RPS och be dem förklara sin grund till att avslå din klagan bättre. Kanske tycker inte heller RPS att det är värt att driva ettt ärende som ligger på gränsen. Jag har trots dina invändningar mot tidpunkter på kontrollavgiften behandlat kontrollavgiften som att den är korrekt. Det gör jag inte för att jag misstror dina uppgifter utan för att domstolar fäster stor vikt vid parkeringsvaktens uppgifter. Att överklaga på grund av fel på kontrollavgiften är bara möjligt om man kan bevisa felet.Vänliga hälsningar

Ansvaret för LVM-omhändertagen person

2007-09-17 i Myndigheter
FRÅGA |Vem har det juridiska ansvaret för en LVM-omhändertagen person? Det är viktigt då många inblandade bollar ifrån sig ansvaret och med det nekas personen i fråga livsviktig behandling.
Jonas Öjelid |Hej,Enligt 2 kap 2 § i Socialtjänstlagen som Du hittar http://lagen.nu/2001:453#K2P2 är det kommunen som har det yttersta ansvaret för att personerna i kommunen får rätt vård.När det gäller personer som är omhändertagna enligt LVM utövar kommunen sitt ansvar genom den socialnämnd som finns i varje kommun. Svaret på Din fråga är alltså att det yttersta ansvaret för en person som är LVM-omhändertagen har socialnämnden i den kommun där personen vistas. Vänliga hälsningar

Hindersprövning och uppehållstillstånd

2007-09-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |hej,jag har kommit i sverige för 6 år seden liksom asyl sökande utan passport och sökte asyl men fikk inte . 3 år sen jag har träft en tjej här .efter 2 år från våra relation då vi bestämt att gifte oss men jag kunde inte därför inte bokförd i sverige men jag hade en legitmation altså arme tjänst kort från landet men skatteverket nu krävde passport men jag har inte så fråga är om jag gör sambo då behöves inte hinderspröning hos skatteverket och kan jag få stanna på grund av family anknytning i sverige ? på vilka sätt kan man göra hindersprövning om man har inte pass , i svsnsk lag står styrka identitet o inte passport krävs . jag ber er hur eller på vilka sätt är mölig att stanna här . Med Vänlig Hilsen
Kristine Erlandsson |Hej, Reglerna om hindersprövning finns i 3 kap ÄktB, se http://www.lagen.nu/1987:230#K3p1 . Det stämmer att det inte står att man måste visa upp pass utan styrka identitet. Skatteverket har dock uttalat att p.g.a svårigheter att bedöma äktheten av inrikes identitetskort finns det en större risk att oriktiga handlingar visas upp vid hindersprövningen. Därför anser Skatteverket att identitet skall styrkas med den passhandling som använts vid inresan i landet. Du kan läsa Skatteverkets ställningstagande på den punkten http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2007/stallntag20070115.4.3d6c82f21107cfb119f80004692.html . Vad gäller dina möjligheter att få stanna i Sverige hänvisar jag dig till en redan besvarad fråga av en kollega här på Lawline, se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=6500 Det är en mycket utförlig genomgång av reglerna på området. Lycka till! Med vänlig hälsning