Ingår makes företag och hus i bodelning vid skilsmässa?

2006-12-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Gift sedan 2001, inget äktenskapsförord skrivet, maken hade eget företag (AB) och hus när vi träffades. Huset har varit vår gemensamma bostad fram till juni 2005, då tvingades jag och min son (maken ej pappa) flytta till lägenhet (där vi är skrivna) pga makens missbruk och våldsamma beteende. Socialen beslöt att jag skulle mista vårdnaden om min son om jag inte flyttade. Jag har bott hos min make varannan vecka då sonen har varit hos sin pappa. Vad händer med huset och företaget, som står på maken, vid en skilsmässa? Och allt annat som vi äger, kommer jag att gå miste om allt eftersom jag inte är skriven hos maken?
Emelie Brorström |Hej! Utgångspunkten när man gifter sig är att all ens egendom blir giftorättsgods. Giftorättsgodset delar man lika vid en eventuell skilsmässa. Det ingår i den så kallade ”bodelningen”. Man kan hindra att viss egendom blir giftorättsgods genom äktenskapsförord eller på andra sätt. Om detta kan man läsa i Äkt 7:2 som handlar om hur egendom kan bli enskild (se http://www.lagen.nu/1987:230#K6). Att observera är att egendomen kan bli enskild genom en villkorad gåva eller ett villkorat arv. Om Ni inte har något äktenskapsförord eller liknande tillhör både huset och företaget giftorättsgodset och det skall delas lika vid en eventuell skilsmässa. Vid korta äktenskap där förmögenhetsskillnaden varit stor mellan makarna vid äktenskapets ingående kan det i vissa fall anses vara oskäligt att dela 50/50. Därför finns en jämkningsregel i ÄktB 12:1 (se http://www.lagen.nu/1987:230#K12P1 ) som kan innebära att den ene maken får behålla en större del av giftorättsgodset. Denna regel gäller i princip framförallt när äktenskapet varat i mindre än fem år, och om jag förstår det rätt, har Ert äktenskap varat runt fem år. Regeln kan dock fortfarande vara relevant om Er make haft en väsentligt större förmögenhet än Er vid äktenskapets ingående. Men det skall till speciella omständigheter. När man varit gift i över fem år är huvudregeln att allt skall delas lika. Detta gäller oberoende av var Ni är skriven någonstans. Hoppas detta kan hjälpa Er! Hör gärna av Er på nytt annars. Vänligen,

Innebörden av äktenskapsförord

2006-11-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vårt förra hus var skrivet på mig, likaså det nya huset som vi har byggt, samt våra bilar och vår båt. Nu säger min man att vi har äktenskapsförord. Jag förstår inte riktigt vad det innebär. Nu står ju allt i mitt namn, men om vi skiljs åt delas väl egendomen upp mellan oss?
Sara Edström |Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som reglerar huruvida makarnas egendom skall vara enskild eller utgöra giftorättsgods. Denna reglering får betydelse för vad varje make får behålla av sin egendom om äktenskapet skulle upplösas genom äktenskapsskillnad. Enskild egendom behåller man alltid själv medan giftorättsgodset skall delas lika. Om det inte finns något äktenskapsförord räknas alla tillgångar som giftorättsgods och delas alltså vid äktenskapsskillnad lika mellan makarna, oavsett vem som har betalat för vad osv. (Undantag gäller för arv och gåvor som villkorats av att egendomen skall vara mottagarnes enskilda.) Av äktenskapsförordet brukar alltså framgå att var och en ska behålla sin enskilda egendom. Svaret på din fråga beror alltså på vad som står i äktenskapsförordet, men i regel fungerar det så att om äktenskapsord finns innebär det att den som står som ägare för viss egendom, får behålla den själv. Det framgår inte riktigt av frågan om ni redan har eller planerar att upprätta ett äktenskapsförord. Eftersom du som avtalspart måste ha skrivit under det verkar det egendomligt om du, utifrån informationen i din fråga, inte visste om att ni redan hade ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord skall vara skriftligt och måste för att bli giltigt inges till tingsrätten för registrering. Tingsrätten sänder det sedan vidare till äktenskapsregistret som gäller för hela landet. Äktenskapsförordet blir gällande från och med den dag då det givits in till tingsrätten. Relevant lagtext hittar du http://www.lagen.nu/1987:230 .

Efterlevande makes arvsrätt, gemensamma barns arvsrätt

2006-11-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Min fru och jag (vi är gifta) har inget äktenskapsförord och heller inga enskilda egendomar. Vi har ett gemensamt barn och inga särkullbarn. 1) Vid den enas frånfälle, sitter den kvarvarande kvar i orubbat bo med 50% av dödsboets tillgångar med fri förfoganderätt och 50% att hantera helt enligt eget huvud? Inget behöver så länge någon lever kvar, lämnas över till den enda arvingen? 2) Om vi vill att den kvarvarande skall förfoga helt fritt över 100% av dödsboets tillgångar, kan vi i ett äktenskapsförord skriva in detta? 3) När bägge dör vill vi att delar av vår egendom ärvs av vår gifta dotter som enskild egendom. Skall detta regleras genom äktenskapsförord eller testamente?
Michael Witting |Fråga 1 Den efterlevande maken får fri förfoganderätt över det gemensamma barnets arvslott. Det är enbart särkullbarn som kan kräva att få ut sitt arv direkt. Du har således rätt att den efterlevande maken ärver 50 % av dödsboets tillgångar med fri förfoganderätt och erhåller 50 % att hantera enligt eget behag. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken fritt kan förfoga över de särskilda föremålen genom att förbruka dem, avyttra eller annars genom livsrättshandlingar disponera över dem osv. Den efterlevande maken kan dock inte testamentariskt disponera över denna egendom. Fråga 2 I ett äktenskapsförord kan man aldrig reglera hur egendom ska fördelas vid ett arv. Detta gör man i ett testamente. I ett äktenskapsförord kan man bara bestämma vad som ska vara enskild egendom och vad som ska vara giftorättsgods. Det gemensamma barnet har alltid rätt till sin laglott, dvs. hälften av den avlidne makens tillgångar. Denna del kan man aldrig testamentera bort. Du och din fru kan därför inte genom ett äktenskapsförord eller ett testamente bestämma att 100 % av den ene makens tillgångar ska gå till den efterlevande maken att fritt disponera över. Fråga 3 Om ni vill att egendom ska ärvas av er gifta dotter med förbehållet att det ska vara hennes enskilda egendom ska ni reglera det genom ett testamente. Som jag nämnde ovan kan man inte reglera arvsfrågor i ett äktenskapsförord.

Ekonomiska aspekter vid äktenskapsskillnad

2006-10-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min make äger ensam huset vi bor i. Jag studerar och har därför inte betalat mer än viss mat och kläder till vår dotter. Vi har ett äktenskapsförord om att var och en äger sina saker. (Jag har inte så mkt eget då han haft Ikeakonto och köpt det mesta.) Jag äger en bil med skuld på. Om jag skiljer mig nu, hur ser det ut ekonomiskt för mig? Vi har varit gifta i 6 år. det finns ju någon regel om 5 år, men jag minns inte riktigt hela denna regel. Kan ni hjälpa mig? Jag undrar också hur man gör rent ekonomiskt under det halvår då man har äktenskapsskillnad.
Sannah Weiger |Hej. Äktenskapet innebär att vardera maken får giftorätt i den andres egendom. Den egendom som den andra har giftorätt i, kallas giftorättsgods. Normalt är all makes egendom ”automatiskt” giftorättsgods, men giftorätt kan uteslutas genom att egendomen omvandlas till enskild egendom till följd av bland annat äktenskapsförord (Äktb 7 kap 2 §). Femårsregeln Du talar om är förmodligen jämkningsregeln i Äktb 12 kap 1 §. Den innebär att om förmögenhetsläget före bodelning är mycket ojämt kommer parterna att göra en ansenlig vinst respektive förlust vid äktenskapets upplösning. Ena maken har då möjlighet att behålla mer av sitt giftorättsgods. Äkt 12 kap 1 § kan komma ifråga främst vid upplösning av kortare äktenskap. Någon tidsgräns anges inte men man tänker sig en successiv 20%-ig tillväxt under äktenskapets fem första år. Regeln kan som sagt bara användas av den maken som har mest giftorättsgods. Den är utformad med huvudsakligt syfte att förhindra att en make skiljer sig till pengar i oskälig omfattning och den tillämpas mycket restriktivt. Det finns även en möjlighet i Äktb 12 kap 3 § att jämka ett äktenskapsförord, om det framstår som oskäligt gentemot ena maken att tillämpa det. Även denna regel skall tillämpas mycket restriktivt. Jag förutsätter att Du menar under det halvår man har betänketid. Äktenskapsskillnad skall föregås av betänketid i vissa fall (Äktb 5 kap). Det går inte att svara på hur det ser ut ekonomiskt i just ert fall, men några allmänna ekonomiska aspekter är följande: Tidpunkten för värdering av tillgångar inför en bodelning skall ske dagen för talans väckande, men egendomen skall värderas på bodelningsdagen (med vissa undantag). Fram till bodelningen har makarna redovisningsplikt för egendom samt vissa andra skyldigheter. Se äktenskapsbalken http://lagen.nu/1987:230. Jag hoppas Du är nöjd med svaret. Vänligen,

Samboavtal

2006-12-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min flickvän och jag överväger att köpa en lägenhet att bli sambor i. Jag kommer att betala 70% av lägenheten med egna sparade pengar, hon kommer att ta ett lån för att betala återstående 30%. Hon är rädd för att bli stående med ett lån om vi skulle separera och sälja med förlust. Jag tänkte föreslå följande för vårt samboavtal: Om lägenheten säljs med vinst delar vi vinsten 70-30. Om vi säljer med förlust, får hon så mycket som behövs för att täcka sin kvarstående skuld, och jag får resten. Verkar det rimligt? Finns det några problem med det?
Karin Borg |Samboavtal är att rekommendera om man vill vara säker på att bostaden inte delas vid en separation. Avtalet bestämmer att sambolagens regler om bodelning inte gäller på samma sätt som ett äktenskapsförord när man är gift. Avtalsfrihet gäller varför ni kan utforma avtalet på det sätt som lämpar sig bäst för er. Det finns inga juridiska problem med din föreslagna formulering för avtalet.

Hur kan man få rätt till del i enskild egendom?

2006-11-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min kille funderar på att flytta ihop i ett hus som är hans enskilda egendom genom ett villkor i ett gåvoavtal från hans föräldrar. Men vi vill att jag också ska ha del i huset och att jag ska kunna köpa en del. Vi planerar nämligen att renovera en stor del av det och då vill inte jag stå för den kostnaden utan att ta del i huset. Går detta att lösa trots att det är hans enskilda egendom och vad skulle hända om vi eventuellt separerade?
Michael Witting |Det enda sättet att lösa ert problem är att din kille säljer en del av huset till dig. Förbehållet i gåvoavtalet kan inte göras ogjort och kan inte ändras genom äktenskapsförord eller samboavtal. Det ska också tilläggas att den ersättning han får av dig för andelen i huset blir hans enskilda egendom. Dennaa kommer således inte att ingå i en eventuell bodelning vid en separation. Om du skulle köpa en andel av huset skulle du dock ha rätt till den delen du köpt av honom.

Makes arvsrätt

2006-11-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |ang. basbeloppsregeln. Min mor har testamenterat samtliga tillgångar till mig. Jag är enda bröstarvinge och alla hennes tillgångar är hennes enskillda.Mor o far har både skrivit äktenskapsförord och inbördes testamente. Min far har inga tillgångar. Far o mor är gifta. Nu har mor avlidit. Har min far då rätt till att ta de 4 basbeloppen ur min mors ENSKILDA TILLGÅNGAR eller gäller det bara för giftorättsgodset? Kan komunen blir jävig i frågan då min far anses behöva en god man. Verkar som komunen vill komma åt tillgångarna också genom att påverka en god man att INTE avsäga min fars rättigheter trots att det var hans vilja när han var vid sina fulla sinnen.
Love Wilén-Örnulf |Hej! Enligt 3 kap. 1 § 2 st. ÄB gäller att den efterlevande maken alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom uppgår till fyra basbelopp. Denna regel är absolut och går inte att ta sig runt genom testamente. När det gäller kommunens inblandning så har den ingen möjlighet att få några pengar överhuvudtaget. Arvet kommer att tillfalla din pappa och inte kommunen. Därför har jag svårt att se någon jävssituation.

Vad kan äktenskapsförord innehålla?

2006-10-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan man i äktenskapsförord reglera så att det tillskott av köpeskillingen av fast egendom som ena maken har gjort till följd av vinst vid tidigare försäljning blir enskild egendom? Båda makarna står som ägare till fastigheten. De 200´000 kronorna som är aktuella i det här fallet är uppbundna i fastigheten. Tacksam för svar,
Anna Bergman |Hej! Man kan i princip fritt bestämma vad ett äktenskapsförord ska omfatta. Det kan antingen beröra all egendom hos ena maken eller viss bestämd egendom etc. Äktenskapsförordet får dock inte innehålla några villkor som att äktenskapsförordet endast ska gälla vid skilsmässa eller vid andra specifika situationer. Det måste alltså vara villkorslöst och utan tidsbegränsning. Att säga att en viss andel i fastigheten ska vara ena makens enskilda egendom är således möjligt. Antingen kan ni skriva att ni vill att de 200 000 kr ska vara enskild egendom, eller att en viss procent ur fastigheten, som motsvarar tillskottet, ska vara enskild egendom. Resterande del kan utgöra giftorättsgods. Äktenskapsförord regleras i 7 kap 3 § ÄB, http://www.lagen.nu/1987:230. Mvh,