Vad betyder "liknande förhållanden" i 11 kap. 4 § FB?

FRÅGA
Hej!Enligt Föräldrabalken 11 kap. 4§ kan du få god man om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte längre kan bevaka din rätt, sköta din ekonomi eller sörja för din person. Min fråga gäller mer specifikt vad som kan anses ingå i "liknande förhållanden" utöver t ex diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på lawline! Jag hoppas att vi kan besvara din frågan.

Jag kommer nedan presentera resultatet av min utredning om rekvisitet "liknande förhållanden" i 11 kap. 4 § Föräldrabalken (FB.). När vi utreder rekvisitet kan vi även ta hjälp av reglerna för förvaltarskap (11 kap. 7 § FB) eftersom de sker på samma grunder som god man enligt 11 kap. 4 § FB. Det vill säga "liknande förhållande" är både en grund för godmanskap och förvaltarskap. Skillnaden mellan dessa två är vilket behov som den enskilde har, se NJA 2018 s. 350.

Generellt om grunderna för godmanskap

Grunder i 11 kap. 4§ Föräldrabalken, d.v.s sjukdom, psykisk störning osv, är uttömmande. Vilket betyder att kan inte få en god man eller förvaltare p.g.a något som inte faller in under "sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande", NJA 2018 s. 350. Anledningen till att de är uttömmande reglerat och inte mer flexibelt kan förklaras med att de är en så ingripande åtgärd, mer om detta nedan.

Annat liknande förhållande

Enligt motiven till Föräldrabalken kan "liknande förhållande" vara alkohol och narkotikamissbruk av allvarligt slag. Ifall den enskilde inte kan sköta sina angelägenheter på ett tillfredsställande sätt och detta är på grund av missbruket så kan de vara grund för en god man. Som mer konkret exempel kan ges en situationen där godmanskap är ett bra medel för att hindra den missbrukande från att sälja sina tillgångar för att finansiera sitt missbruk, Se prop. 1987/88:124 s. 145 och 168. Vidare har HD sagt i NJA 2019 s. 837 ( se punkt 17 och framåt) att spelmissbruk kan, ifall de är fråga om mycket allvarliga problem, anses falla in under "liknande förhållanden".

Andra förhållanden som kan lyftas är allmän ålderdomssvaghet i vissa fall, ålderdoms betingade psykiska störningar eller kroniskt trötthetssyndrom, NJA 2018 s. 350. Ifall dessa anses vara ett försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är svårt att avgör.

De är svårt att avgöra vad som är annat liknande förhållande, detta eftersom de sällan tillämpas. Detta är på grund av hur ingripande åtgärden är för personen i fråga. Att åtgärderna som är kopplade till rekvisitet är så ingripande och uppräkningen är uttömmande gör att man av rättssäkerhetsskäl ofta håller sig väldigt nära de exemplifierade omständigheterna. Här kan nämnas att förvaltarskap som också använder "liknande förhållande" alltid är ett ingrepp i personens rätt till privatliv ( 8.1 art Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EKMR)). Detta medför ytterligare och hårdare krav för att staten ska få beslut om det. De måste t.ex ha lagstöd, finnas ett behov i ett demokratiskt samhälle samt vara proportionerligt, 8.2 art EKMR. Detta medför att man måste tydligt peka ut vad som kan vara en grund för förvaltarskap och inte kan ha odefinierade regler. På grund av detta kan man, i de absolut flesta fallen, inordna grunden under de konkreta exempel som ges, likt sjukdom eller psykisk störning.

De grunder som skiljer sig på ett sådant sätt att de hade varit svårt att inordna dem under de andra exemplena i lagregeln är som sagt missbruk av olika slag. De bör dock nämnas att HD lägger stor vikt på att spelmissbruk kan vara en kliniskt diagnos när de bedömer att de faller in under "liknande förhållande" (NJA 2019 s. 837 p. 14-17). De är alltså inte fråga att man rör sig så långt ifrån de i exemplifierande rekvisiten.

Sammanfattning

De enda omständigheterna som tydligt faller in under just liknande förhållande är olika typer av missbruk.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (478)
2020-11-30 Får förvaltare handla online för huvudman?
2020-11-29 Vilka kan ansöka om ny förvaltare?
2020-10-29 När får jag en förvaltare?
2020-10-29 Byte av god man

Alla besvarade frågor (86732)