Hur kan jag få hjälp med att ta tillbaka mina saker

2021-10-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har separerat från ett särboförhållande p.g.a otrohet. Min särbo köpte en båt vilken jag har inrett och betalat alla saker i, matporslin m.m. Jag har kvitto på alla mina saker men han vägrar nu att lämna tillbaka dessa, även det jag har i hans hem. Finns det någon hjälp jag kan få?Mvh
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om någon vägrar att ge dig tillgång till eller lämna ut dina saker finns det möjlighet att begära hjälp från kronofogden. Det kallas handräckning. Det finns reglerat i Lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Det finns två former av handräckning. Vanlig och särskild. Vanlig framgår av 3 § i lagen och särskild handräckning framgår av 4 § i lagen. I din situation verkar båda typerna av handräckning kunna göras gällande. Vilken du begär måste du i så fall välja själv. Om du har bra bevis om att sakerna är dina och vill få beslut om att sakerna ska hämtas genast då finns det skäl att välja särskild handräckning. Är du osäker på vad du ska välja för form av handräckning kan du säkert ringa till kronofogden och fråga om råd.Om det skulle bli en tvist om sakerna i domstol kan frågan bli aktuell om du lånat ut sakerna eller om du faktiskt gett bort sakerna som gåva. Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan kronofogden utmäta min egendom om partnern är skuldsatt

2021-03-17 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Kan Kronofogden utmäta min egendom för min partners skulder? Han stor för halva lånet och betalar fortfarande sin del av huset. Men han är inskriven på en annan adress. Och just nu är jag som är ägare, därför att jag fick den som gåva från honom, innan han hamnade i kronofogden.tack.
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns regler i den så kallade Utsökningsbalken (UB) som säger att kronofogden får utgå ifrån att egendom hemma hos den skuldsatte tillhör denna (4 kap. 18 § UB). Om det finns en sambo i den skuldsattes hem måste den sambon bevisa att sakerna helt eller delvis tillhör honom/henne annars kan kronofogden utgå ifrån att även de sakerna tillhör den skuldsatte (4 kap. 19 § UB). Du räknas som sambo om ni bor ihop, det spelar i princip ingen roll om han är skriven någon annanstans. För hus, det vill säga fastighet även kallat fast egendom, så gäller att kronofogden får utmäta den om den skuldsatte fortfarande har lagfart på fastigheten (4 kap. 24 § UB). Om du har hel lagfart på fastigheten så borde inte kronofogden kunna ta fastigheten. Om du inte har beviljats lagfart måste du visa att fastigheten tillhör dig. Hoppas du fick svar på din fråga.

Rättigheter vid utmätning av bostad

2020-08-26 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Jag undrar var man kan be om hjälp vid en utmätning av bostad? Min makes del av bostaden har utmätts för en skuld till skattemyndigheten efter en konkurs av ett Handelsbolag. Detta innebär ju i praktiken att även jag och våra tre söner drabbas och blir bostadslösa. Jag och barnen bör väl ha några rättigheter att vända oss till?Två utav sönerna lider av svårare psykiskohälsa och intyg finns för detta. Själv är jag funktionsnedsatt och i behov utav de anpassningar som gjorts i bostaden. KF har gjort en "okulär" uppskattning av bostadens värde(de har ej besökt bostaden) som ligger 1 miljon högre än bankens värdering. Detta vänder vi oss emot då ingen värdehöjande renovering är gjord utan tvärtom har det framkommit att vi tex har fukt i krypgrunden och mögelangrepp på vinden som kräver åtgärd enl Anticimex ,20/5-20. Likadana hus som till skillnad mot vårt har genomgått de större renoveringarna som tak, isolering, paneler, syll, tvättstuga, kök och badrum, har sålts för mellan 1 400 000-400 000 LÄGRE än vad KF uppskattat vårt hus till. Vi vill såklart bestrida detta men lyckas inte få tag i någon jurist som ens vill vägleda oss. Vart vänder man sig? Hur gör man? Löneutmätning är pågående tillsammans med den tidigare delägaren av HB;t och skulden är i och med det avbetald med 1/4 dvs 400 000 sedan 1 1/2 år.Sönerna är 16, 18 och 19 år. Vår första överklagan avslogs och vi har nu fåt en vecka, t.o.m den 27/7 att yttra oss till Tingsrätten.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Samägande och utmätningSåvitt jag förstår samäger ni bostaden. Vid utmätning av andel i egendom som är samägd gäller 8 kap. 8 § Utsökningsbalken (UB). Kronofogdemyndigheten har, som det verkar i ditt fall, beslutat enligt nämnda paragraf att hela egendomen skall säljas. Enligt samma paragraf kan Samäganderättslagens 6 § och 7 § utgöra hinder mot att kronofogden kan göra så. I 6 § Samänderättslagen (SamägL) framgår att vid samägande kan parterna genom ett avtal förhindra att egendomen kan försäljas i sin helhet. Trots att det inte framgår av lagen har Högsta domstolen bestämt att detta ändå inte gäller som hinder när kronofogden beslutat enligt 8 kap. 8 § UB (se domen NJA 2007 s. 455), åtminstone inte om huset är köpt. Däremot gäller fortfarande regeln om anstånd med försäljningen vid synnerliga skäl som också framgår av 6 § SamägL. För att det ska föreligga så kallade synnerliga skäl krävs det väldigt starka skäl. Det faktum att era söner lider av psykisk ohälsa och att du är funktionsnedsatt är troligen inte tillräckligt starka skäl. Enligt 7 § SamägL kan det också vara ett hinder mot kronofogdens beslut om en fastighet är på väg att klyvas.Värdering och rimlighetsbedömningar vid utmätning av bostadNu till frågan om värdering av boendet samt frågan om när det är rimligt att utmäta ett boende. Jag antar att ni vänder er mot värderingen av boendet som kronofogden gjort då värdet på boendet i förhållande till lånen på boendet inte skapar något övervärde av vikt och att det därför inte är någon mening med att sälja boendet. Detta är en viktig aspekt och utgör tillsammans med flera andra faktorer, som t. ex. om det pågår en löneutmätning, något som kronofogden ska ta hänsyn till när de ska besluta om utmätning av bostad (4 kap. 3 § UB). Det kallas att utmätningen ska vara försvarlig. Europakonventionen gäller som lag i Sverige (2 kap. 19 § Regeringsformen). Europadomstolen som är domstolen som bevakar att länderna följer Europakonventionen, har slagit fast att det måste göras en rimlighetsbedömning i sådana här situationer. Det är fråga om en helhetsbedömning där aspekter som särskilt ömmande förhållanden hos den skuldsatte ska vägas in och Barnkonventionen m.m. Överklagan och ombudNi kan naturligtvis överklaga beslutet (18 kap 1 § UB). Ni undrar också hur ni ska gå till väga och vem ni kan anlita som ombud (med ombud menas exempelvis en advokat). Ett utmätningsärende som detta hanteras enligt den så kallade Ärendelagen. Enligt Ärendelagen (ÄL) så betalas rättegångskostnaderna för ombud av parterna själva (32 § ÄL tolkad motsatsvis). Det betyder att även om ni vinner målet måste ni betala själva för den ni anlitat som ombud. Nu är det dock så att Högsta domstolen i ett domstolsavgörande (NJA 2015 s. 374) uttalat att utmätningsmål kan utgöra ett undantag från denna regel. Det betyder att ni skulle få betalt för ombudet om ni skulle vinna målet.Jag kan tyvärr inte svara på varför ni har svårt att hitta ett ombud. Kanske är de oroliga att de inte ska få betalt vid förlust. SammanfattningDet verkar finnas fog för att överklaga detta beslut både vad gäller värderingen av boendet och rimligheten i utmätningen av bostaden som sådan. Det verkar dock svårare att överklaga beslutet enligt 8 kap. 8 § UB att sälja huset som helhet. Jag tycker också att det borde finnas goda möjligheter att få betalt för rättegångskostnaderna vid en vinst av målet.Hoppas ni fått en överblick över problemet och att ni är nöjda med svaret.

Preskription av fordran till dödsbo

2021-07-27 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Bevaka fordran vid dödsbo.Om borgenären bor utomlands finns det former för bevakning när gäldenären avlider? Om vi antar att skuldebrev inte "hittas" vid bouppteckning.Mvh
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är inte helt säker på vad du menar med former för bevakning. Det framgår inte heller i din fråga vad det är för typ av skuld. Det finns dock en lag som reglerar hur lång tid någon som vill hävda sin fordran har på sig. Den så kallade preskriptionstiden. Lagen heter Preskriptionslagen (PreskL). Enligt 2 § PreskL är preskriptionstiden 10 år, för skuld som någon har i egenskap av konsument gäller i vissa fall 3 år. Om dödsboet har hunnit avvecklas, det vill säga att dödsbodelägarna genomfört arvskifte ska pengarna för den skuld som inte betalts återgå, det betyder att de som fått egendom måste återföra det de fått för att täcka skulden (21 kap 4 § Ärvdabalken). Hoppas du fick lite klarhet. Skriv annars igen. Specificera i så fall vad för typ av skuld det rör sig om.

Vill hämta mitt arvegods hos den dödes sambo

2020-10-17 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |När min mor gick bort för ett drygt år sedan, visade det sig att hennes sambo har sk besittningsrätt i huset, men all kvarlåtenskap och lösöre tillföll mig och min bror, problemet är nu att vi fortfarande inte fått komma och hämta mammas tillhörigheter, han menar att han inte vill ha "folk springa" i sitt hus.Kan han verkligen göra så och vad kan vi göra?Snälla hjälp oss.Maria
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom sakerna i huset är er egendom så har ni naturligtvis rätt att hämta sakerna. Ni har dock inte rätt att själva tränga er in i huset utan den före detta sambons tillstånd, annars kan ni göra er skyldiga till hemfridsbrott (4 kap. 6 § Brottsbalken)Om hen vägrar att släppa in er så måste ni vända er till Kronofogdemyndigheten och be om hjälp. Ni ber de om så kallad handräckning. Hoppas du fick svar på din fråga.

Gemensamt lån och solidariskt ansvar

2020-08-20 i Skuld
FRÅGA |Hej, För en tid sedan hade min då varande man ansökt om privat lån. Jag skrev på skuldbrevet och blev medsökande.Vi skilde oss och hen lämnade allt skuld på migObs! När vi skilde oss tog han allt i hemmet och flyttade ifrån Sverige hen bor i ett annat europeisk land idag.Då hade jag inget jobb och skulden gick upp reellt pga dröjsmål ränta, inkasso och kronofogden.Efter några år blev jag etablerat fått jobb och kunde jag ansöka om lån i banken för att kunna betala av skulden och det gör jag än idag.Min fråga idag är kan jag anmäla honom på något sätt för att vara delaktig att betala en del med mig? eller en lösning?
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att skulden inte reglerades på något speciellt sätt i samband med er skilsmässa. Grundregeln är att om flera personer tar ett lån tillsammans är de personerna solidariskt skyldiga att betala tillbaka (2 § Skuldebrevslagen (SkbrL)). Med solidariskt menas att långivaren kan vända sig till vem den vill av alla de som tagit lånet. Om bara en person betalar för de andra låntagarna så har den personen ett krav på de andra låntagarna att få pengar från sina medlåntagare, det kallas regresskrav (2 § 2 stycket SkbrL) . Svaret är alltså att du har ett regresskrav på din man.Hoppas du är nöjd med svaret.