Kan man få skattetillägg och dömas för grovt bokföringsbrott eller utgör det dubbelbestraffning?

2021-10-06 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Kan man får skattetillägg och även döms för grovt bokföringsbrott för samma tidsperiod då det gäller samma händelse eller är detta dubbelbestraffning?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det har inte varit ovanligt att personer som dömds för t.ex. bokföringsbrott också har påförts en administrativ sanktion såsom skattetillägg. Det har länge varit omdiskuterat om denna ordning med dubbla sanktioner är förenlig med förbudet mot dubbelbestraffning som finns i art 4 av det sjunde tilläggsprotokollet i Europakonventionen. I Sverige är Europakonventionen svensk lag och därför måste man ta hänsyn till den vid utdömandet av straff och sanktioner etc (2 kap 19 § regeringsformen). Förbud mot dubbelbestraffningDet var i ett avgörande från 2013 som Högsta domstolen slog fast att rätten att inte bli straffad två gånger för samma gärning omfattar det svenska systemet (NJA 2013 s. 502). Innan var det alltså möjligt att en person fick både skattetillägg och brottspåföljd. Blir man alltså dömd för t.ex. skattebrott i allmän domstol och därefter påförts skattetillägg i en annan process (t.ex. i förvaltningsrätten) kan det röra sig om en sådan dubbelbestraffning. Det kräver dock att omständigheterna som ligger till grund för båda processerna är väsentligen detsamma. Det måste alltså röra sig om samma brott där två påföljder påförs.Krav på samma brott för att det ska röra sig om dubbelbestraffningVad är ett och samma brott?Europadomstolen har i rättsfallet ECHR 14939/03 Zolotukhin v. Ryssland uttalat att det är fråga om ett och samma brott om de fakta som berör samma person är oupplösligt förbundna med varandra i tid och rum eller är identiska eller i allt väsentligen detsamma. Luddig formulering - jag ska försöka förtydliga detta.När det kommer till bokföringsbrott har Högsta domstolen uttalat att utrymmet för att komma fram till att bokföringsbrott och skattetillägg ska anses grunda sig på samma brott är mycket litet. Det kan dock inte uteslutas att det kan bli möjligt att domstolen skulle kunna komma fram till att bokföringsbrott och det som grundar skattetillägg är samma brott - vilket då skulle kunna aktualisera dubbelbestraffningsförbudet (se NJA 2014 s 377).Europadomstolen har ansett att det krävs mer än en felaktig bokföring för att döma någon för skattebrott. Trots att bokföringen är felaktig kan nämligen en korrekt deklaration lämnas in. I detta fallet ansågs därför bokföringsbrottet och skattetillägget grundas på två olika brott. Därför fanns inte heller något hinder att påföra både brottspåföljd och skattetillägg (se ECHR 7356/10 Lucky Dev v. Sverige).Frågan har också varit uppe för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen. Även i det fallet kom HFD fram till att bokföringsbrottet inte utgjorde ett hinder mot att ta ut skattetillägg. Inte heller i det målet ansåg man alltså att de olika påföljderna grundande sig på samma brott (se HFD 2014 not. 51).SammantagetSammanfattningsvis kan vi alltså se att domstolarna i många fall kommit fram till att det inte har rört sig om dubbelbestraffning när någon dömts för bokföringsbrott och också påförts skattetillägg. Det avgörande för om dubbelbestraffningsförbudet ska aktualiseras är alltså bedömningen för om det rör sig om samma brott.Du skriver i din fråga att de båda påföljderna har aktualiserats för samma händelse under samma tidsperiod. Det skulle därmed mycket möjligt kunna tänkas att det rör sig om samma brott. Om vi tittar tillbaka på fallet från Europadomstolen så sa man ju dock där att även fast bokföringen är fel pga bokföringsbrottet kan det ändå vara möjligt att lämna in en korrekt deklaration. Därmed verkar utrymmet vara ganska litet att komma fram till att det även i ditt fall rör sig om samma brott. Eftersom jag dock inte vet exakta omständigheterna i ditt fall kan jag inte göra någon närmare bedömning än så.Det du kan ta med dig är dock som sagt att det visserligen är möjligt att det utgör samma brott i ditt fall. Men mot bakgrund av rättsfallen jag presenterat så har domstolarna i många fall kommit fram till att det inte rör sig om samma brott. Det talar alltså istället för att det i ditt fall faktiskt inte rör sig om en dubbelbestraffning.Hoppas du känner att du fått lite vägledning i din fråga! Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Har vi rätt till uppskov?

2021-08-07 i Inkomstskatt
FRÅGA |Vi har sålt vårt hus som är ett åretruntboende.Vi har bott där i två år under Corona men inte varit skrivna där och säljer nu och vill veta om vi har rätt till att ljuta upp vår vinstskatt när vi köpt en dyrare lägenhet?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna som styr beskattningen och uppskovsbeloppet finns i inkomstskattelagen (IL).För att få slutligt uppskov med beskattningen när du säljer din bostad med vinst måste fyra förutsättningar vara uppfyllda (47 kap 2-5 § IL). 1. Att du säljer en privatbostad i Sverige eller övriga EES-området (ursprungsbostad). En privatbostad är ett småhus, tex. en villa eller ett radhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där du och dina närstående har använt mer än hälften av ytan till permanentboende.2. Att den privatbostad som du säljer har varit din permanentbostad, dvs att du varit bosatt där minst ett år eller om du varit bosatt där minst tre av de fem senaste åren. Undantag finns om du tvingas sälja tex. genom expropriation.3. Du köper en ny bostad i Sverige eller övriga EES-området. Den nya bostaden ska vara ett småhus, en ägarlägenhet, en tomt där det uppförs småhus/ägarlägenhet eller en bostadsrätt.4.Du flyttar in i den nya bostaden senast den 2 maj andra året efter försäljningen av ursprungsbostadenUtifrån din fråga verkar samtliga krav uppfyllda för att ni ska beviljas uppskov.Beloppsgräns Det ska också noteras att det finns en beloppsgräns som innebär att uppskovsbeloppet inte får understiga 50 000 kronor (47 kap 6 § IL). UppskovsbeloppNär ni köper en dyrare bostad motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten (ökad med eventuellt tidigare uppskovsbelopp) (47 kap 7 § IL). I frågan står inget om att ni har tidigare uppskovsbelopp. Ert uppskovsbelopp blir då kapitalvinsten i sin helhet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala skatt på hyresintäkter från ett hus beläget utomlands?

2021-07-11 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej. Jag har svårt att förstå Skatteverkets information och formella språkformulering gällande hur uthyrning av privatbostad utomlands beskattas om man är permanent bosatt i Sverige. Jag bor utanför EU, äger ett hus här tillsammans med min sambo men vi ska flytta tillbaka till Sverige senare i år. Vi ska nu bestämma om vi ska behålla vårt hus och hyra ut det, eller sälja det innan vi flyttar till Sverige. Om vi behåller det, då kommer intäkterna från hyran knappt att täcka våra avbetalningar på lånet. Vi kommer alltså inte att tjäna något på det kortsiktigt. Måste vi ändå betala skatt på hyresintäkterna även om vi "går back" varje månad?Tack på förhand
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer vi kika i inkomstskattelagen (IL).Obegränsat eller begränsat skattskyldigHuruvida du behöver betala skatt eller inte för hyresintäkterna du erhåller från uthyrningen av huset som finns utomlands är det avgörande om du är så kallat obegränsat eller begränsat skattskyldig. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att du betalar skatt för samtliga inkomster, oavsett om de härrör från Sverige eller från utlandet (3 kap 8 § IL). Är du istället begränsat skattskyldig är du endast skyldig att betala skatt för vissa i lagen uppräknade inkomster (3 kap 18-21 § IL). Beroende på var man bor och när man flyttar under året så kan man vara både obegränsat och begränsat skattskyldig vid olika tidpunkter under samma år.Obegränsat skattskyldig är du om du antingen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller om du har väsentlig anknytning till Sverige och också har varit bosatt i Sverige tidigare (3 kap 3 § IL). I det fall ni alltså flyttar till Sverige är ni obegränsat skattskyldiga så fort ni flyttat, eftersom ni då är bosatta här.Den hyresintäkt ni får in genom uthyrningen av huset som är beläget utomlands är en sådan intäkt som ni är skyldiga att betala skatt för i Sverige, efter det att ni flyttat till Sverige (42 kap 1 § IL). Däremot har ni också rätt till schablonavdrag om 20% av intäkten (42 kap 31 § IL). Ni har också rätt till ett schablonavdrag om 40 000 kr per år (42 kap 30 § andra stycket IL).Exempel:Ni hyr ut huset för 10 000 kr i månaden. På ett år blir det alltså 12 x 10 000 = 120 000 kr. Ni får avdrag med 20% av 120 000 kr, dvs 24 000 kr. Ni får också avdrag med 40 000 kr. Totalt har ni då rätt till avdrag om 24 000 + 40 000 = 64 000 kr.Ni beskattas då bara för 120 000 - 64 00 = 56 000 kr med anledning av intäkterna ni erhåller i samband med uthyrningen av huset.SammantagetNi beskattas alltså för hyresintäkterna eftersom ni är bosatta i Sverige, men ni får också rätt till ett visst avdrag. Det ska också noteras att ni får avdrag för räntekostnaderna som ni har för lånet för huset (42 kap 1 § andra stycket IL). Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket betalar jag i skatt vid försäljning av en lägenhet jag erhållit genom arv?

2021-06-03 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej Jag får ärva en lägenhet av mamma, hon har köpt den för 10 000kr 1969.Jag säljer den direkt nu för 900 000kr.Hur mycket skatt betalar jag?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i inkomstskattelagen (IL).Överlåtelse genom arvNär du ärver lägenheten av din mamma är detta en skattefri överlåtelse (8 kap 2 § IL). Det innebär att ingen kapitalvinst ska beräknas för din mammas dödsbo och du behöver inte heller beskattas i samband med arvet. Istället tar du över din mammas skattemässiga situation enligt den så kallade kontinuitetsprincipen (44 kap 21 § IL). Det innebär att du tar över din mammas omkostnadsbelopp vilket är hennes anskaffningsutgift för lägenheten, dvs 10 000 kr i detta fall.Beräkna kapitalvinstNär du beräknar kapitalvinsten för fastigheten ska du ta ersättningen vid försäljningen (900 000 kr) + förbättringsutgifter (exempelvis om det skett någon nybyggnation under innehavstiden från 1969) - (minus) anskaffningsutgiften + lagfartskostnad. Om inga förbättringsutgifter finns är det alltså endast 900 000 - 10 000 som utgör kapitalvinsten, dvs 890 000 kr. KvoteringDenna kapitalvinst ska dock kvoteras till 22/30 (45 kap 33 § IL). Det innebär att du alltså endast behöver ta upp 22/30 x 890 000 = 652 667 kr med anledning av kapitalvinsten du gör vid försäljningen av fastigheten.Denna kapitalvinst ska tas upp i inkomst av kapital vilken har en proportionell skattesats om 30%. Med anledning av försäljningen kommer du därmed beskattas med 30% x 652 667 = 195 800 kr.Hoppas du har fått svar på din fråga. Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Hänsyn till tillbyggnad eller nybyggnad vid beräkning av latent skatt

2021-10-05 i Arvsskatt
FRÅGA |Vid beräkning av laten skatt vid arvsskifte tar man hänsyn till förbättringskostnader de 5 senaste åren. Hur tar man hänsyn till tillbyggnad eller tillkommande nya byggnader på fastigheten?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kolla i inkomstskattelagen (IL). Vid arvsskiftet ska fastigheten värderas efter marknadsvärdet på fastigheten. Från marknadsvärdet ska man då dra av en latent skatteskuld, beräknad försäljningskostnad och eventuell upphovsskatt.Den latenta skatteskulden är en uppskattning av den vinstskatt som skulle betalas om man sålde fastigheten.Den latenta skatteskuldenDen latenta skatteskulden är 22% av kapitalvinsten och räknas ut på följande sätt enligt 44:13-14 § IL:Marknadsvärdet- (minus) försäljningskostnader (ex mäklararvode)- (minus) inköpspris- (minus) förbättringskostnader de senaste 5 åren= KapitalvinstLatent skatteskuld = 22 % av kapitalvinsten Tillbyggnad eller tillkommande nya byggnader:Tillbyggnad och nybyggnad utgör en förbättringsutgift (45 kap 11 § IL). Det finns ingen tidsbegränsning på nybyggnationer och kostnaden för dessa ska därför också minska marknadsvärdet på samma sätt som förbättringskostnaderna. Tillbyggnad och tillkommande byggnader på fastigheten påverkar därmed kapitalvinsten som blir lägre och därmed blir den latenta skatteskulden också lägre. För att dessa kostnader ska få dras av och därmed påverka kapitalvinsten krävs dock att utgifterna under året sammanlagt uppgått till minst 5 000 kr, vilket ju verkar rimligt i ditt fall (45 kap 11 § IL).Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är annars välkommen att återkomma med ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,

Ska man betala skatt i Sverige vid försäljning av fastighet belägen utomlands?

2021-08-07 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, Jag undrar vad som gäller rent skattemässigt vid arv av fastighet i utlandet. Det är så att jag och mina syskon har en fastighet i Marocko som vi fått i arv av vår avlidna far. Vad gäller om vi säljer fastigheten och för över försäljningsvärdet till Sverige? Ungefär hur mycket behöver man då betala i skatt? Vi är födda och uppvuxna i Sverige, samt är svenska medborgare. Stort tack på förhand.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer vi kika i inkomstskattelagen (IL). Obegränsat eller begränsat skattskyldigHuruvida du behöver betala skatt eller inte för intäkterna med anledning av försäljningen av fastigheten som är belägen utomlands är det avgörande om du är så kallat obegränsat eller begränsat skattskyldig.Att vara obegränsat skattskyldig innebär att du betalar skatt för samtliga inkomster, oavsett om de härrör från Sverige eller från utlandet (3 kap 8 § IL). Är du istället begränsat skattskyldig är du endast skyldig att betala skatt för vissa i lagen uppräknade inkomster (3 kap 18-21 § IL).Obegränsat skattskyldig är du om du antingen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller om du har väsentlig anknytning till Sverige och också har varit bosatt i Sverige tidigare (3 kap 3 § IL). Utifrån din fråga verkar du vara bosatt i Sverige och är därmed skyldig att betala skatt för samtliga inkomster du får, dvs även för intäkten ni erhåller vid försäljningen av fastigheten i Marocko.Hur mycket skatt ska ni betala?Kapitalvinsten ni gör vid försäljningen ska dock kvoteras till 22/30 (45 kap 33 § IL). Det innebär att du alltså endast behöver ta upp 22/30 x försäljningsintäkten. Denna kvoterade kapitalvinst ska sedan tas upp i inkomst av kapital vilken har en proportionell skattesats om 30%. Det ger en effektiv skattesats om 22 % (22/30 x 30 %). Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan jag ge en miljon kronor i gåva till min vän utan skattekonsekvenser?

2021-06-03 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej.Som jag förstår är det vanligt att man ger små summor pengar till familjer och vänner kontinuerligt utan någon skatt att oroa sig åt, men när det kommer till stora summor pengar till familjer och vänner, vad stoppar mig från att överföra 1 miljoner kronor till min bästa vän bara för att jag känner att han behöver dom mer än mig?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer vi kika i inkomstskattelagen (IL).Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det kommer uppstå några skattemässiga konsekvenser om du överför en miljon kronor i gåva till din vän. Precis som du säger kan man ge bort pengar i gåva utan att några skattekonsekvenser uppstår. Det spelar ingen roll hur stor penninggåvan är. Du kan mycket väl ge bort en miljon till din vän utan att varken du eller din vän drabbas av några skattekonsekvenser för det eftersom gåvor är skattefria (8 kap 2 § IL). Det är dock viktigt att gåvan inte är förenad med någon form av motprestation från din vän. Skulle det vara så att hen får gåvan under förutsättning att hen utför en prestation eller för att hen redan har utfört en prestation, kan gåvan istället anses utgöra en tjänsteinkomst som ska beskattas av din vän i inkomstslaget tjänst (10 kap 1 § IL). Du hade dock inte som gåvogivare drabbats av några skattekonsekvenser i det fallet. Skulle din vän då inte ta upp "gåvan" till beskattning skulle hen dessutom kunna drabbas av skattetillägg för det om 40% (49 kap 11 § skatteförfarandelagen).Du behöver inte upprätta något gåvobrev för att gåvan ska bli rättsligt bindande. Vill du förena gåvan med några särskilda villkor, t.ex. att gåvan ska utgöra din väns enskilda egendom, behöver du dock upprätta ett gåvobrev.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Skattebrott och prostitution

2021-05-15 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har några frågor. Har någon prostituerad någon gång blivit dömd för skattefusk pga att hon inte betalat skatt för de pengar hon tjänade via att prostituera sig? Om en prostituerad inte betalar skatt, är risken stor att hon hamnar i fängelse då eller blir hon skattebefriad pga att hon ses som ett offer även om hon självmant prostituerar sig för att få mer pengar?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En person kan dömas för skattebrott om personen uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter till en myndighet (aktivt brott) eller om personen underlåter att lämna en deklaration, kontrolluppgift eller någon annan föreskriven uppgift (passivt brott) (2 § skattebrottslagen). Att underlåta att deklarera skattepliktiga inkomster kan alltså utgöra skattebrott. I RÅ 1982 1:20 kom domstolen fram till att inkomst från försäljning av sexuella tjänster är att betrakta som en näringsverksamhet, dvs en förvärvsinkomst som är skattepliktig. Inkomst från prostitution är alltså skattepliktigt och ska därmed tas upp i deklarationen för att beskattas. Om man inte deklarerar skattepliktig inkomst kan man alltså göra sig skyldig till skattebrott (2 § skattebrottslagen).Eftersom inkomster från prostitution enligt rättspraxis är skattepliktig kommer man alltså inte bli skattebefriad pga att inkomsterna kommer från just prostitution. Därmed kan fängelse aktualiseras som påföljd för skattebrott även när det gäller inkomster som intjänats på grund av prostitution och som underlåtits att tas upp i deklarationen. Hoppas du har fått svar på din fråga,Med vänliga hälsningar,