Beskattning av fastighet

2018-10-18 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag ska köpa en del av ett fritidshus av en släkting. Släktingen har sedan tidigare en privat skuld till mig, som jag tänkte dra av från köpeskillingen. Kan jag göra så, så att den köpeskilling hon får och kommer att betala reavinstskatt för, är det egentliga värdet minus den privata skulden?
Henrik Berg |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Korta svaret på din fråga vad gäller om man kan kvitta en skuld vid köp av fastighet är ja. Det är fullt möjligt att betala genom att kvitta en skuld då lagen inte föreskriver något annat. Det enda som sägs angående erläggande av köpeskilling för fastighet är att det pris som står i köpehandlingarna är den som gäller (4 kap. 1§ 1&2 st Jordabalk). t.ex.Pris på fastighet: 100 000 sekSkuld som kvittas: 20 000 sekDu betalar: 80 000 sek, dock kommer du juridiskt sett ha betalat 100 000 eftersom avskrivande av en skuld räknas som värdeöverföring.Skatt på fastighet/ReavinstskattVad gäller skatten så kommer det att fungera som följande.Även om man använder en skuld som kvittas mot en del av priset på fastigheten så kommer det fortfarande juridiskt sett ha skett en värdeöverföring. Det innebär att reavinstbeskattningen kommer att inkludera den summa som praktiskt sett inte betalas i pengar då lagen fortfarande anser att din vän har haft en inkomst som härrör från fastigheten genom avskrivningen av skulden (41 kap. 1§ inkomstskattelagen). Att efterskänka eller kvitta en skuld mot del av betalning jämförs/fungerar som något som skatterätten kallar "ackordsvinst". Du kan läsa mer om detta på skatteverkets hemsida. Ackordsvinst och efterskänkning av skulder är inte exakt samma sak men den skatterättsliga principen om inkomst är densamma. Reavinstskattens storlek beror helt enkelt på hennes omkostnadsbelopp för att förvärva fastigheten var (44 kap. 14§ inkomstskattelagen) samt de avdrag hon kan vara berättigad till (45 kap. 11-15§§ inkomstskattelagen). SvarAtt kvitta skulden mot en del av betalningen för fritidsfastigheten är fullt möjligt. Dock kommer eftersläckningen/kvittningen av hennes skuld till dig innebär skattepliktig inkomst för henne. Eftersom ni kvittar skulden som del av fastighetsköpet kommer hennes "vinst" genom kvittningen kommer kvittningen genomgå samma regler som om hon hade fått kontant betalning.Mvh/

Dubbelbeskattning: Sverige-Rumänien.

2018-07-03 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag är både rumänsk och svensk medborgare med hemvist i Sverige. Jag sålde en fastighet i Rumänien som jag fick skatta för där. Nyligen fick jag papper från Skatteverket om att jag ska betala skatt för samma fastighet här i Sverige också. Är detta korrekt eller finns det möjlighet att jag kan undvika detta med tanke på avtalet mellan ländernagällande dubbelbeskattningen. MVH Emil M.
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dubbelbeskattning.När det gäller internationell beskattning är det inte ovanligt att det uppstår s.k. dubbelbeskattningssituationer. Alltså situationer då två skatteregioner/nationer gör gällande rätt att beskatta en transaktion. För att i bästa mån möjligt kunna bestämma vem som har rätt att beskatta en transaktion finns dels den internationella beskattningens 2 principer samt diverse dubbelbeskattningsavtal. Principerna som styr dubbelbeskattningssituationerna är dels hemvistprincipen och dels källstatskprincipen. Hemvistprincipen innebär att man ska beskattas i det land man har sin hemvist i. Källskatsprincipen innebär att man beskattas i det land man haft inkomsten. Oftast så beskattas man enligt en kombination av dessa två principer. Dubbelbeskattningsavtal.Sverige har dubbelbeskattningsavtal med de flesta länderna i världen men inte alla. Dessa avtal reglerar nationernas rätt till beskattning gällande både skattenivåer och vad som får beskattas. Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Rumänien heter Förordning (1979:57) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien (avtalet). Enligt art. 14 i avtalet har båda länderna rätt att ta ut skatt på en fastighetsförsäljning om saken i fråga definieras som en fastighet i den stat där den befinner sig (art. 6.2 avtalet). Dock kommer man inte att beskattas dubbelt fullt ut. Enligt art. 25 avtalet ska den rumänska skatten räknas av mot den svenska skatten. Detta innebär att den skatt du betalat i Rumänien ska räknas av mot den svenska skatten. Du kan dock inte få tillbaka pengar om du betalat mer skatt i Rumänien än du skulle gjort i Sverige. Svar:Det är riktigt att du kommer att beskattas av båda länderna men skriv till skatteverket att du redan beskattats i Rumänien. Om du inte angav att du betalat skatt i Rumänien samt vilket detta belopp var när du deklarerade vinsten från fastighetsförsäljningen bör du begära rättelse. Gör detta snarast.

Uppskjuten vinstskatt på fastigheter.

2018-02-28 i Fastighetsskatt
FRÅGA |När vår villa såldes stod jag som lagfarenägare vi köpte en bostadsrätt för Samna summa som vi erhöll från villan. Vi har uppskjuten vinstskatt. Jag står för 90% av bostadsrätten. Om jag skriver ett govobrev till frun på 40% så vi har ett 50/50 ägande. måste vi då betala en del av den uppskjutna reavinsten frpn villan Lars
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan att förklara hur uppskjuten skatt fungerar. Ett kort svar finns längst ned.Uppskjuten skatt.Idén med att man ska kunna få uppskjuten skatt vid försäljning av bostad är för att ta bort låsningseffekten på bostadsmarknaden. När man säljer en bostad privat ska denna beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1§ &42 kap. 2§ inkomstskattelagen) med en skattesats om 30% av 22/33-delar (45 kap. 33§ inkomstskattelagen). Denna beskattning blir väldigt stor eftersom det rör sig om stora summor när man säljer och köper bostäder. Därför finns det chans att få uppskjuten skatt så att man har råd att byta bostad. Med uppskjuten skatt får man en schablonintäkt som ska beskattas och som belöper årligen och baseras på 1.67% av uppskovsbeloppet (47 kap. 11b§ inkomstskattelagen).För att få uppskuren skatt krävs det därför att man säljer sin ordinarie bostad/ursprungsbostad och att man köper och flyttar in i en ny bostad/ersättningsbostad (47 kap. 2§ inkomstskattelagen). Avdraget sker därmed på skattesubjektet som ägde ursprungsbostaden vid försäljningen och skulle ha beskattats i inkomstslaget kapital för vinsten från bostadsförsäljningen. Om ägandeförhållandet sedan regleras annorlunda på ersättningsbostaden påverkar därmed inte beskattningen för ursprungsbostaden.Om man inte anskaffar en ersättningsbostad senast i maj året efter försäljningen ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Detta gäller även om ersättningen för ursprungsbostaden överstiger ersättningen för ersättningsbostaden. Om vinsten är högre än det man betalade för ersättningsbostaden gäller vissa specialregler. Om ersättningen för ersättningsbostaden och vinsten för ursprungsbostaden är densamma behövs inget uppskovsbelopp återföras till beskattning (47 kap. 9§ inkomstskattelagen).Ditt fall:Om du stod som ägare på din första bostad (ursprungsbostaden) och fick ta del av vinsten från bostadsförsäljningen måste du betala skatten för schablonintäkten som kommer med uppskovsbeloppet. Eftersom ersättningarna var lika stora så kommer ingen del av uppskovsbeloppet återföras till beskattning (47 kap. 19§ inkomstskattelagen). Att du sedan ger din fru en gåva om 40%-enheter av fastigheten bör inte vara skattepliktigt eftersom gåvoskatten är borttagen ur svensk rätt (8 kap. 2§ inkomstskattelagen). Så sammanfattat sker hela transaktionen i 3 steg.1. Du säljer ordinarie bostad för att köpa ny bostad och beviljas uppskov på beskattningen av vinsten från bostadsförsäljningen så att du kan köpa en ny bostad "billigare".2. Du köper en ny bostad för samma pris som vinsten för ordinarie bostad och kommer därför inte behöva beskattas på uppskovsbeloppet enligt 47 kap. 9§ 2 stycket 1 punkten inkomstskattelagen. Uppskovsbeloppet kommer alltså inte att återföras till din kapitalbeskattning eftersom intet vinst föreligger.3. Du ger en gåva till din fru. Gåvor är icke-skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Eftersom du anskaffat ersättningsbostaden enligt punkt 2 har du därmed uppfyllt kraven enligt uppskovsreglerna i 47 kap. inkomstskattelagen. Vad du sedan gör med bostaden är upp till dig. Svar:Om alla transaktioner är klara med bostäderna och alla köpeskillingar är erlagda men du inte har någon nettovinst från din bostadsförsäljning kommer du inte beskattas på något (47 kap. 9§ 2 stycket 1 punkten inkomstskattelagen). Att du efteråt skänker din fru 40%-enheter av bostaden bör inte ändra något skattemässigt. För att eliminera minsta tvivel kan du alltid kontakta skatteverket och be om bekräftelse om detta. Hoppas att du fått ett svar på din fråga. Om du behöver vidare juridisk rådgivning eller har en annan fråga är du varmt välkommen att kontakta Lawlined betaltjänster för snabb och bra service.Mvh/Henrik Berg.

Avdrag för kläder.

2018-02-08 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Jag driver ett företag med två kollegor och vi ska gå på gala och representera företaget. Vi har tänkt att köpa in klänningar för ca. 15 000 kr var och undrar om det är något som vi kan dra av som kostnad för företaget. Det är en viktig marknadsföringskanal för företaget nämligen.Tack på förhand!
Henrik Berg |Hej.Tack för din fråga. Jag kommer nedan att redogöra för hur avdrag fungerar allmänt och sedan redogöra för hur avdrag runt kläder fungerar. Ett sammanfattat svar finns längst ned.Avdrag i näringsverksamhet:Den grundläggande principen för avdrag i företaget (näringsverksamheten) är att alla kostnader och utgifter som hänför sig till företagets vinst får dras av. Alltså att kostnader som uppkommer för att bibehålla vinsten är avdragsgilla enligt 16 kap. 1§ Inkomstskattelagen. Saker som här är avdragsgilla är t.ex. nytt material till produktionen, mindre personalförmåner etc. Privat konsumtion:När lagen skrevs delade man upp vad som är avdragsgillt för att undvika att folk skulle kunna skriva privata saker på företaget. Det innebär att man gör en bedömning om man kan eller kommer använda saken man vill skriva av för privat bruk. Det finns däremot inga absoluta listor eller liknande på vad som är avdragsgillt. De saker som inte är avdragsgilla normalt sett är saker som inte hänför sig till näringsverksamheten. Ett exempel på detta är att H&M får skriva av klädinköp som hänför sig till deras lager och därmed verksamheten, menad Volvo troligen inte får göra det. Däremot om H&M som skulle få köpa in kläder med avdrag kommer de som bär kläderna troligen förmånsbeskattas enligt 11 kap. 1§ Inkomstskattelagen. Lagstiftaren anser att kläderna ges/lånas ut till personen p.g.a. dennes tjänst i företaget. Detta ses som en form av lön.Att man inte får skriva av personlig konsumtion framgår tydligast i 9 kap. 2§ Inkomstskattelagen sett utifrån den skattskyldiges perspektiv (ditt perspektiv). Personalvård:Viss privat konsumtion tillåts däremot att göra avdrag för. Mindre saker som t.ex. kaffe, viss motion, enklare förtäring etc. räknas som personalvård enligt 11 kap. 11§ Inkomstskattelagen. Alltså en förmån som ska göra arbetstagarnas vardag lite bättre. Personalvårdsförmåner är skattefria för mottagaren och avdragsgill för företaget om den är av mindre värde. 15 000 kronor är ej av mindre värde och en klänning är inte i syfte att göra arbetstagarnas vardag bättre. Er situation/svar:En samlad bedömning menar att era klänningar inte kommer vara avdragsgilla för företaget. Även om ni kommer använda klänningarna i vad som verkar vara marknadsföringssyfte kommer inköpet troligen inte kunna hänföras till verksamhetens vinst (16 kap. 1§ Inkomstskattelagen). Klänningarna kommer inte heller kunna gå under personalvårdsförmån enligt 11 kap. 11§ Inkomstskattelagen. Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Om du behöver vidare juridisk rådgivning är du varmt välkommen att höra av dig till Lawlines betaltjänster för snabb och bra service.Mvh/Henrik Berg.

Beskattning vid fastighetsförsäljning.

2018-07-22 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Jag äger 1/5 av ett dödsbo där en fastighet ingår. Fastigheten är värderat 733 000. Jag ämnar lösa ut övriga ägare. Vilket är mest fördelaktigt för alla.? Att göra det som en gåva och att jag betalar 146 600 till var och en av dem. Det blir väl ingen skatt då? Eller att jag köper deras delar men då får de väl betala skatt ? Hur mkt isåfall?Om det går att göra det som en gåva borde väl jag betala de 146 600 minus skatt eftersom jag vid en eventuell framtida försäljning måste betala skatten då.
Henrik Berg | Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kort svar finnes längst ned.Skillnaden mellan gåva och köp. Den enda skillnaden mellan en gåva och ett köp som huvudregel är egentligen att en gåva in omfattar någon form av motprestation. Detta innebär att om man ger en gåva om 146 600 kronor men får deras andel av huset så anses ett köp ha skett även om rubriceringen av transaktionen är annorlunda. Detta innebär ändå att transaktionen kommer att ge skattepliktig inkomst. När det gäller gåva av fastighet fungerar det lite annorlunda.När det specifikt gäller gåva av fastighet gäller följande:1.Gåvoavsikt. Det var menat som en gåva och ingen motprestation begärs.2.Förmögenhetsöverföring. Att förmögenhet har överförts till gåvomottagaren från gåvogivaren.3.Transaktionen sker av fri vilja. När det gäller fastigheter regleras huruvida det är en gåva eller inte speciellt. Den rådande principen heter huvudsaklighetsprincipen. Denna menar att om ersättningen som utgår för fastigheten understiger taxeringsvärdet så anses en gåva föreligga. Taxeringsvärdet är inte densamma som marknadsvärdet. Du skrev att fastigheten var värderad till 733 000 kronor och att du menade lösa ut de andra mot marknadsvärdet. Om taxeringsvärdet är 733 001 eller mer så räknas de 146 600 i ersättning som gåva eftersom ersättningen då understiger taxeringsvärdet. Om taxeringsvärdet är 733 000 eller mindre blir ersättningen om 146 600 kronor skattepliktig. Ersättningen måste alltså understiga taxeringsvärdet för att en gåva ska föreligga.Om gåva föreligger blir transaktionen såklart skattefri (8 kap. 2§ inkomstskattelagen).Beskattning av fastigheter.När en fastighet säljs kommer eventuell vinst att vara skattepliktig. Försäljning av fastigheter beskattas enligt inkomstslaget kapital för privatpersoner enl. 41 kap. 1§ inkomstskattelagen. Dock har beskattning av vinst från fastighetsförsäljning lite specialregler. Till att börja med skiljer man på privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter. Skillnaden på dessa är att en privatbostadsfastighet ska till majoriteten användas av ägaren eller närstående som permanentbostad eller fritidsbostad. Resterande typer/användning av fastighet är näringsfastighet (2 kap. 8, 9 & 13§§ inkomstskattelagen). Om man t.ex. innehar en fastighet som man brukade bo i men som man nu mestadels hyr ut är detta en näringsfastighet. Om man endast hyr ut en mindre del av fastigheten och bor där permanent bör denna fastighet ses som en privatbostadsfastighet.1. Väl konstaterat att den här frågan rör sig om en privatbostadsfastighet går vi vidare till uträkningen av skatten. Grundläggande för inkomstslaget kapital så utlöses beskattningen det år man avyttrar egendomen (41 kap. 26§ inkomstskattelagen). Avyttring definieras som när man säljer, byter eller överlåter på annat dylikt sätt (innefattar ej gåva) enl. 44 kap. 3§ inkomstskattelagen2. Själva skatten fungerar som att man tar vinsten och drar av kostnaden för att sälja denna och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13§ inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet innebär det pris man anskaffade egendomenför samt eventuella förbättringsutgifter (44 kap. 14§ inkomstskattelagen). I ert fall kommer ni få använda er av 1/5 del av omkostnadsbeloppet, förbättrande utgifter samt förbättrande reparationer. Detta eftersom ni ärver fastigheten med varsin lika del.3. Om man dock ärver egendomen så blir ens eget omkostnadsbelopp det belopp som arvgivaren hade fått använda sig av (44 kap. 21§ inkomstskattelagen). Detta kallas för kontinuitetsprincipen och innebär att arv/gåvomottagaren ska hamna i givarens skattemässiga situation. Detta gäller även förbättrande utgifter och förbättrande reparationer enligt 45 kap. 11 och 12§§ inkomstskattelagen. 4. När det gäller beskattning av fastigheter specifikt innebär förbättringsutgifter alla former av utgifter som gått till förbättrande ändringar av fastigheten (45 kap. 11§ inkomstskattelagen). Förbättrande ändringar är innebära om-/till och-/eller nybyggnationer. Om man alltså bygger till ett sovrum, bygger om altanen eller bygger en farstu går dessa kostnader under förbättringsutgifter. Kravet på att få räkna in dessa utgifter är att utgifterna totalt under 1 år överstiger 5000 kronor.5. Vidare får man skriva av förbättrande reparationer enligt 45 kap. 12§ inkomstskattelagen om det gäller privatbostäder. Förbättrande reparationer innebär reparationer som även höjer standarden/värdet i en bostad. Att t.ex. byta ut golvet mot ett likadant räknas ej som förbättrande reparation. Om man dock byter ut ett slitet laminatgolv mot fräscht klinkers räknas detta som förbättrande reparationer. Kravet för att få skriva av förbättrande reparationer är att man endast får gå tillbaka 5 år retroaktivt. Utgiften ska alltså ha uppstått inom 5 år bakåt för att få skriva av denna utgift. 6. Vidare gäller för beskattning för fastigheter att all vinst inte är skattepliktig. När man väl dragit av alla kostnader och utgifter från vinsten så är endast 22/30-delar av vinsten skattepliktig (45 kap. 33§ inkomstskattelagen). Av dessa 22/30-delar av vinsten beskattas denna med 30% (65 kap. 7§ inkomstskattelagen).Exempel ditt fall: OBS!!! (Korrekta siffror kan inte användas eftersom jag inte har all information).Om du betalar 146 000 kronor till de andra har de fått in en vinst om 146 000 kronor eftersom de anses ha avyttrat sin del av fastigheten (se 1). Av dessa 146 000 kommer kostnader att dras av (se 2). Vinst: 146 000 kronor.-Omkostnadsbelopp: 50 000 kronor. (se 2&3). (det arvgivaren betalat för fastigheten)-Förb. Utgifter: 10 000 kronor. (se 4). (byggt veranda).-Förb. Reparation: 12 000 kronor. (se 5). (installerat klinkers).Resultat vinst: 74 000 kronor. Kvot. Fastighet: cirka 54 200 kronor ((22/30) x 74 000) (se 6). Skatt inkomstslaget kapital: 54 200 x 0.7 = 37 940 kronor (se 1&6). Som du ser här är detta resultatet av en fastighetsförsäljning som du föreslår den i fall den inte räknas som gåva. Kort svar:Beroende på taxeringsvärdet är det svårt att säga om du kan beteckna ersättning för de andra andelar i fastigheten som gåva eller inte. Om 146 600 kronor understiger 1/5 av taxeringsvärdet är det en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen och om 146 600 överstiger 1/5 av taxeringsvärdet kan ersättningen ej ses som en gåva.Om ersättningen inte blir en gåva kommer vinsten att vara skattepliktig för de andra. Hur mycket vinsten är beräknas som:Vinst- (utgifter + omkostnadsbelopp). När det gäller omkostnadsbeloppet så kommer ni att använda er av arvgivarens kostnader och köpeskilling enligt 44 kap. 21§ inkomstskattelagen. Detta kallas för kontinuitetsprincipen och innebär att arv och gåvomottagare ska hamna i givarens skattemässiga situation. Eftersom gåva och arv inte är skattepliktigt hoppar man helt enkelt över gåvo och arvmottagare vad gäller hela beskattningen. Ni använder er alltså av arvgivarens kostnader. Sammanfattat varierar de andras skatt beroende vad arvgivaren hade för omkostnadsbelopp, förbättrande utgifter och/-eller förbättrande reparationer. Resterande vinst efter dessa avdrag beskattas dock med (22/30) x 0.7= cirka 51.2%. Vänligen.

Beskattning av privatbostadsrätt.

2018-06-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |https://lagen.nu/1999:1229#K41P1En brf-innehavare som väntar på plats på äldreboende vill överlåta sin lägen till tre barnbarn. Överlåtaren ska bo kvar i lägenheten tills plats på annat boende kan genomföras. Ingen av barnbarnen tänker bo i lägenheten utan tänker sälja densamma då överlåtaren flyttar. vad innebär detta för barnbarnen ur skattesynpunkt.
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer förklara hur beskattning av bostadsrätter fungerar samt hur detta påverkas vid arv/gåva. Kort svar finns längst ned.Privatbostadsrätt.När det gäller beskattning av både privatbostäder och näringsbostäder gäller särskilda beskattningsregler. Särskilda regler innebär att man har möjligheter till uppskjuten beskattning och att inte hela vinsten kommer att tas upp till beskattning. Vi börjar med att identifiera ditt skatteobjekt.Som rubriken säger kommer överlämnandens bostadsrätt att beskattas som en privatbostadsrätt vilket framgår av 2 kap. 8§ inkomstskattelagen. Privatbostad innebär att ägaren eller någon närstående till denne har denna som sin permanentbostad. Hit räknas alltså exempelvis inte fritidsbostäder .Konkret innebär detta att den kommer att beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1§ inkomstskattelagen). Inkomstslaget kapital.I inkomstslaget kapital ingår egentligen alla vinster som kommer från tillgångar ägda av privatpersoner (41 kap. inkomstskattelagen). Exempel på sådana tillgångar är aktier, räntor, hus, värdesaker (med viss särreglering) etc. När man säljer något som ingår i inkomstslaget kapital kommer vinsten från tillgången att beskattas det år man säljer tillgången (41. kap. 8§ inkomstskattelagen) med 30% (65 kap. 7§ inkomstskattelagen). När man säljer tillgången ska dock bara vinsten beskattas. Vinsten räknas ut som följande:Försäljningsinkomst - (omkostnadsbelopp + kostnader relaterade till försäljningen) = vinst som beskattas (44 kap. 13 § inkomstskattelagen). Försäljningsinkomstinnebär den ersättning man får för tillgången brutto. Omkostnadsbeloppinnebär det man köpte tillgången för. Om man alltså köpte ett hus för 1 miljon och sålde huset för 2 miljoner kommer 1 miljon vara ens omkostnadsbelopp. I omkostnadsbeloppet ingår även förbättringsutgifter. (44 kap. 14§ inkomstskattelagen). När det gäller bostadsrätter finns dock en specialregel. Enligt 46 kap. 5§ inkomstskattelagen ska insatsen utgöra omkostnadsbelopp om personen i fråga köpt bostadsrätten direkt från en bostadsrättsförening eller annan förening som kan likställas en bostadsrättsförening. Om personen i fråga dock köpt bostadsrätten av en annan privatperson gäller inte 46 kap. 5§ inkomstskattelagen. Förbättringsutgifterinnebär kostnader man lagt ner på sin privatbostad i form av förbättrande reparationer och renoveringar. Detta uppställer dock ett par krav för att man ska få dra av kostnaderna vid en senare försäljning. 1. Kostnaderna för en förbättring måste överstiga 5000 kronor på ett beskattningsår (i ditt fall ett kalenderår) (46 kap. 8§ inkomstskattelagen).2. Kostnaderna måste avse en förbättring av bostadsrätten. Exempel på sådana saker är att byta ett laminatgolv mot klinkers, installera bastu, renovering rent allmänt etc. Saker som inte är att se som förbättringar är reperationer. Om exempelvis något går sönder och man byter ut saken mot en likadan sak (samma värde) kan detta inte ses som en förbättringskostnad. (46 kap. 9§ inkomstskattelagen).3. Vissa reperationer får dock skrivas av. Man får, när det gäller privatbostäder, göra avdrag från försäljningsintäkten men reperationskostnader om kostnaden uppkommit inom 5 år innan försäljningen (46 kap. 10 inkomstskattelagen). Krav tillkommer dock att reparationens utförande ska ha förbättrat bostadsrätten vid försäljningstillfället jämfört med anskaffningstillfället. Ett exempel är att om badrumsgolvet verkligen behöver bytas ut vid anskaffningstillfället och man byter ut golvet mot samma materiall så får man göra avdrag för kostnaden eftersom det ändå är förbättring av badrummet jämfört med anskaffningstillfället. Kostnader relaterade till försäljningen innebär framförallt mäklaravgifter och eventuell marknadsföring eller annan hjälp att sälja bostaden. Beskattning av bostadsrätt:Vid beskattning av privatbostadsrätter och privatfastigheter gäller vissa specialregler. Dels kommer inte hela vinsten (se ovan) att tas upp till beskattning. Den del som tas upp till beskattning är 22/30-delar av vinsten (46 kap. 18§ inkomstskattelagen). Detta innebär att man tar vinsten innan skatt och multiplicerar denna med 22/30. Dels har man möjlighet till uppskjuten beskattning om man säljer sin privatbostadsfastighet/bostadsrätt p.g.a. flytt (47 kap. inkomstskattelagen). Detta innebär att man kan skjuta upp beskattningen i vissa fall. För detta krävs dock att det är en ursprungsbostad (att man bott i denna i minst 1 år), att det är permanentboende och att man kommer förvärva en nu bostad senast 2 maj året därpå efter försäljningen (47 kap. 2§ inkomstskattelagen). Detta blir sällan aktuellt vid arvöverlåtelser om man vill sälja denna. Beskattning av bostadsrätt genom arv.I svensk skattelag beskattas inte arv i sig (8 kap. 2§ inkomstskattelagen). Dock beskattas såklart fortfarande tillgången när arvtagaren säljer denna. När arvtagare får något i arv kommer denna att hamna i samma skattemässiga situation som överlåten (44 kap. 21§ inkomstskattelagen). Detta innebär att barnbarnen ska använda sig av samma omkostnadsbelopp och förbättringskostnader som deras överlåtare skulle ha använt sig av. Exempel:A har en bostadsrätt värd 2 000 000 kronor. A har köpt denna från en privatperson för 1 000 000 och A har lagt ner 200 000 kronor på förbättringskostnader och reparationer. Mäklararvodet var 50 000. A överlåter denna till B genom arv. B säljer denna för 2 000 000 kronor. B kommer att använda sig av A:s tidigare kostnader och omkostnadsbelopp.B: beskattning.Inkomst: 2 000 000. Omkostnadsbelopp&förbättringskostnader: -1 200 000 (A:s förvärvspris och utgifter)Mäklararvode: -50 000Summa beskattning: 750 000 x 22/30≈550 000 kronor.Sammanfattat svar. Arv i sig beskattas inte men avyttring av tillgång (t.ex. bostad) beskattas. Mottagaren som vill sälja kommer att få/måste använda sig av arvöverlåtarens omkostnadsbelopp och förbättringskostnader vid försäljningen. Resterande vinst efter alla avdrag kommer att beskattas till 22/30-delar med 30%. Nettoskatten blir alltså 22%. Vänligen

Arbetsgivaravgift/socialavgifter.

2018-02-17 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Då jag är intresserad av juridik så har jag spekulerat hypotestiskt kring en viss situtation vad som skulle gälla i praktiken. om Rickard är anställdpå ett bemanningsföretag (enskild firma) och får lönespecifikationer varje månad med bifogad avdragen skatt samt anställningensavtal/bevis i samband med nyställningen, om det skulle visa att arbetsgivaren inte betalt in arbetsgivareavgiften/sociala avgifter och dylikt, vem får skulden då av skatteverket. Tack på förhand.
Henrik Berg |Hej.Tack för din fråga. Jag kommer nedan att beskriva hur arbetsgivaravgifter fungerar. Kortfattat svar finns längst ner.Socialavgifter:Det finns 2 typer av socialavgifter. Dessa 2 versioner är arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgivaravgifter och egenavgifter regleras båda i Socialavgiftslagen. Enligt 2 kap. 1§ socialavgiftslagen ska arbetsgivaren betala in denna avgift till staten. Arbetsgivaren ska rent allmänt göra alla skatteavdrag för den anställdes räkning enligt 10 kap. 2§ skatteförfarandelagen. Denna avgift utgår på all avgiftspliktig ersättning som t.ex. är löner och arvoden som utgår p.g.a. tjänst (2 kap. 10§ socialavgiftslagen). Detta gäller oavsett vilken företagsform Rickard är anställd av. Det som spelar roll är hur mottagaren ska beskattas inkomstmässigt. Enligt 2 kap. 5§ socialavgiftslagen ska mottagaren istället betala egenavgift om denne är godkänd för F-skatt. Om utbetalaren är en fysisk person ska arbetsgivaravgifter bara betalas om ersättningen totalt på 1 år antas bli över 10 000 kronor. Om Rickards chef ej betalat arbetsgivaravgifterna enligt 2 kap. 1§ socialavgiftalagen eller/och inte gjort skatteavdragen enligt 10 kap. 2§ skatteförfarandelagen kan han dömas till skatteavdragsbrott eller vårdlös uppbördsredovisning enligt 6§ skattebrottslagen.Arbetstagarens ansvar.Rickard som fysisk person har ingen skyldighet att betala arbetsgivaravgifter och kan ej åläggas detta av skatteverket. Däremot måste Rickard kunna uppvisa lönespecifikationen att preliminärskatten och arbetsgivaravgiften har/ska ha erlagts av arbetsgivaren. Om Rickard inte kan uppvisa detta kan han i värsta fall skönsbeskattas enligt 57 kap. skatteförfarandelagen. Svar:Rickard som arbetstagare har ingen skyldighet att inge arbetsgivaravgiften så länge han inte är godkänd för F-skatt. Denna avgift ska inges av arbetsgivaren och Rickard kan inte åläggas att göra detta. Han bör dock spara sin lönespecifikation för att inga andra negativa skattekonsekvenser ska ske. Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Om du behöver mer juridisk rådgivning är du varmt välkommen att höra av dig till Lawlines betaltjänster för snabb och bra rådgivning.Mvh/Henrik Berg.

Ska man betala gåvoskatt?

2017-11-06 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Jag fick pengarna från min familj som bor utomlands. Och är svensk medborgare och jag vill överföring pengarna till sverige beloppet är 9000000kr jag undrar om skatt ska dem upp skatta sig eller inte?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga tolkar jag är om man ska betala skatt på pengarna du fick.Normalt sett ska man betala skatt på all form av inkomst som man tjänar. Däremot finns det ett antal undantag i inkomstlagen. Man ska till exempel inte betala skatt på gåvor (8 kap. 2§ 1 stycket inkomskattelagen). Med gåvor menar man att man fått pengar utan att behöva göra något typ av arbete. Att pengarna kom från utomlands spelar ingen roll. Om du fick ett gåvobrev eller ett kvitto på att du fick pengarna är det bra att spara breven eller kvittona (inte ett krav). Om du inte fick gåvobrev eller kvitto behöver du inte bry dig om detta. Har du alltså fått pengarna utan att behöva arbeta, sälja saker eller att du fick pengarna från en investering ska pengarna du fick anses vara en gåva. Därmed ska du inte heller betala skatt på dem. Om du fick pengarna till en investering eller liknande kan andra regler gälla beroende på vad du ska göra.Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Om du vill veta mer kan du gå in på skatteverkets hemsida. Där kan du ställa frågor till skatteverket och få besked om vad dem anser.