Betalar jag skatt på det jag förvärvar genom bodelning?

2021-02-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Har skild från min man och vi ska dela upp våra tillgångar. Min man har ett aktiebolag och har investerat i aktier genom företaget och i o med det har jag rätt till 50% av dessa. Kan han flytta över 50% till mig som privat person utan att behöva skatta? Inget äktenskapsförord finns.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till inkomstskattelagen (IL).Förvärv genom bodelning är skattefrittI Sverige gäller att förvärv genom bland annat bodelning är skattefritt (8 kap. 2 § IL). Detta innebär att överföringen av aktierna från din före detta make till dig, som sker genom bodelning, inte ska beskattas. Däremot kommer framtida transaktioner gällande aktierna vara skattepliktiga. Detta gäller till exempel om du får utdelning på aktierna, eller om du säljer dem (42 kap. 1 § IL).Om din före detta makes aktiebolag är ett fåmansföretag (ett onoterat bolag där fyra eller färre delägare tillsammans äger minst 50% av aktierna, 56 kap. 2 § IL) finns det särskilda regler för bland annat hur stor del av vinster och utdelningar som ska beskattas. Om du undrar något kring reglerna gällande fåmansföretag är du självklart välkommen att ställa en ny fråga!Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Skattekonsekvenser vid gåva av fastighet

2020-07-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min fru och jag äger en fastighet som min frus son disponera. Taxvärde 2.7 mkr dagsvärde 4.2 mkr.Om vi ger bort fastigheten som förtida arv till tax.värde inträffar ingen skattekonsekvens. Men om min fru dör så ärva sonen hälften av vad vi äger. Det får konsekvenser på den fastighet som min fru och jag äger gemensamt.Vi har intet äktenskapsförord och inget testamente.Jag vill att värdet av gåvan skall vara 4.2 mkr, utan att vi eller sonen får någon skattekonsekvens. Är det möjligt?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Gåvor är skattefria enligt 8 kap 2 § inkomstskattelagen. För att överlåtelsen av eran fastighet ska räknas som en gåva ska ersättningen för fastigheten understiga taxeringsvärdet för det år överlåtelsen sker (för detta år blir det alltså 2.7mkr). Överlåter ni fastigheten utan ersättning kommer det räknas som en gåva. Gåvan kommer dock medföra smärre skattekonsekvenser. Sonen kommer i egenskap av fastighetsägare, bli skyldig att betala de skatter som normalt hänför sig till en fastighet, exempelvis fastighetsskatt. Vidare kommer er frus son ta över erat omkostnadsbelopp på fastigheten, eftersom gåvotagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (se den s.k. kontinuitetsprincipen, 44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Det betyder att sonen ska använda erat omkostnadsbelopp när han ska räkna ut en eventuell kapitalvinst/förlust i framtiden. Utöver detta inträder inte någon skattekonsekvens vid överlåtelsen. Skulle ni vilja gå vidare med att ge bort fastigheten som en gåva är det bra att veta att det finns formkrav för gåvobrev där fast egendom ges bort (4 kap. 1 § 1 st JB & 4 kap. 29 § JB). Gåvobrevet ska vara;1. Skriftligt2. Undertecknat av gåvogivaren och gåvotagaren. Det ska tydligt framgå att ni båda vill överlåta fastigheten till er frus son.3. Innehålla uppgift om vilken fastighet det är som ska överlåtas. Fastighetsbeteckningen i dess helhet måste finnas med i gåvobrevet.Slutligen vill jag uppmärksamma er om att en gåva av så stort värde kan få arvsrättsliga konsekvenser i och med att fastigheten kommer betraktas som förskott på arv. Ni kan undvika detta genom att uttryckligen skriva i gåvobrevet att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken).Med vänliga hälsningar,

Räkna fiktiv skatt och mäklararvode för utköp av make

2018-09-05 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hur gör jag uträkning hur mycket jag ska lösa ut blivande ex-maken med? Huset värt 4 000 000:-. Lån på 2 160 000:-. Köptes år 2002 för 950 000:-. Förbättringar och utbyggnad 1 500 000:-. Jag ska bo kvar och lösa ut honom och ta över hans del av lånen och han äger 20% av huset, jag äger 80%, äktenskapsförord finns. Vi har också ett fritidshus som vi äger 50% i var av, köptes år 2009 för 900 000:-, värde nu 1 900 000. Lån på banken 860 000:-. Lån till min pappa 300 000:-. (Blivande exmaken ska betala tillbaka sin del nu men inte jag min, min del får stå kvar i huset, betalar han det av de pengar han får ut då eller?). Förbättringar 25 000:-. Jag ska ta över banklånen (han står nu på det mesta av lånen men jag tar över allt och min pappa blir medlåntagare på den.) Hur ser uträkningen ut med skatt och fiktivt mäklararvode mm, vad ska jag lösa ut honom med?Extremt tacksam för snabbt svar.Vi har i övrigt lite småtillgångar och småskulder, men det reglerar vi själva.
Soroosh Parsa |Du ska köpa ut din make med 306 840 kr för hembostaden och 271 110 kr för fritidshuset. Dessa är nettobelopp, dvs. belopp efter avdrag för 20% av skulderna för hembostaden och 50 % av skulderna för fritidshuset. Beloppet kan variera något beroende på om ni vill justera det fiktiva mäklararvodet. Ju högre mäklararvode du tar med i beräkningen, desto mindre behöver du betala din make. Nedan framgår uträkningen utförligt. Hör av dig enligt kontaktuppgifter nedan vid följdfråga.-------------------------------Kapitalvinst (reavinst) är i stora drag resultatet av det fiktiva försäljningsvärdet (marknadsvärde) subtraherat med anskaffningsvärdet, mäklararvode och förbättringskostnader. Mäklararvoden uppgår till olika belopp beroende på mäklarens uppdrag och kan variera beroende på var i landet fastigheten finns. Jag utgår från 4 % i min beräkning. Kapitalvinstbeskattningen uppgår till 22 % av kapitalvinsten. Resultatet är baserat på en fiktiv försäljning, dvs. det spelar ingen roll om du har för avsikt att sälja husen eller inte.HEMBOSTADÄgarförhållanden 80/20Marknadsvärde 4 000 000 Lån 2 160 000 Anskaffningsvärde 950 000 Förbättringskostnader 1 500 000Beräkning4 000 000 - 950 000 = 3 050 0003 050 000 - 1 500 000 = 1 550 0001 550 000 - 160 000 kr (fiktivt mäklararvode) = 1 390 0001 390 000 x 0,22 = 305 800Kapitalvinsten uppgår till 1 390 000 kr och slutlig kapitalvinstbeskattning blir 305 800 kr. Du äger motsvarande 3 200 000 kr i huset och din make 800 000 kr. Du har lån motsvarande 1 728 000 kr i huset och din make 432 000 kr.Du beskattas med 244 640 kr och din make med 61 160 kr.Vid dessa förhållanden, ska du köpa ut din make med 306 840 kr.FRITIDSHUSÄgarförhållanden 50/50Marknadsvärde 1 900 000Lån 1 160 000Anskaffningsvärde 900 000Förbättringskostnader 25 000Beräkning1 900 000 - 900 000 = 1 000 0001 000 000 - 25 000 = 975 000975 000 - 76 000 kr (fiktivt mäklararvode) = 899 000899 000 x 0,22 = 197 780Kapitalvinsten uppgår till 899 000 kr och slutlig kapitalvinstbeskattning blir 197 780 kr.Ni äger respektive 950 000 kr i huset.Ni har respektive lån motsvarande 580 000 kr i huset.Ni beskattas med 98 890 kr var.Vid dessa förhållanden, ska du köpa ut din make med 271 110 kr.Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Föreligger dubbelbeskattning?

2018-03-10 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Min dotter äger en bostadsrätt i Sverige. Hon har träffat en amerikansk man och dom vill gifta sig. Hur blir de då med hennes bostadsrätt? Måste dom skriva papper att den tillhör henne? Och om hon säljer blir de dubbelbeskattning? Dvs Sverige och USA?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Äganderätten till bostadsrätten kommer inte förändras för att din dotter gifter sig. Om en bodelning däremot blir aktuell till följd av skilsmässa, så kommer bostadsrätten att ingå i denna förutsatt att din dotter inte skriver ett äktenskapsförord.Enligt svensk rätt ingår endast så kallad giftorättsgods i en bodelning (se 10 kap 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Genom äktenskapsförord gör man egendomen till enskild egendom (se 7 kap 2 § ÄktB). Vidare är lagen disponerad som så att allt är giftorättsgods i den mån det inte gjorts till enskild egendom (se 7 kap 1 § ÄktB). För att sammanfatta kommer bostadsrätten fortfarande att ägas av din dotter och om en bodelning uppstår till följd av antingen skilsmässa eller dödsfall så kommer bostadsrätten ingå endast om den inte gjorts till enskild egendom. Huruvida det blir en internationell dubbelbeskattning ifall hon säljer bostadsrätten beror på en mängd olika faktorer. Det är svårt för mig att svara exakt hur det skulle bli i din dotters fall då jag inte har alla omständigheter. Ifall din dotter är obegränsat skattskyldig i Sverige så kommer hon beskattas för eventuell vinst i Sverige (se 3 kap 8 § Inkomstskattelagen, IL). Kriterier för obegränsad skattskyldighet är att din dotter antingen bor i Sverige, stadigvarande vistas här eller har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap 3 § IL). Ifall din dotter inte skulle vara obegränsat skattskyldig så är hon begränsat skattskyldig för endast vissa uppräknade inkomster (se 3 kap 17-19 §§ IL). I 3 kap 19 § IL anges att den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst om han eller hon vid något tillfälle under det kalenderåret då avyttringen skedde eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. I vart fall kommer hon att beskattas i Sverige, varav det mer är en fråga om hon kommer beskattas i USA. Vidare har dubbelbeskattningsavtalet med USA en stor påverkan. Det som står i dubbelbeskattningsavtalen har företräde framför de nationella reglerna. Sammanfattningsvis finns för lite omständigheter i frågan för att avgöra om eventuell försäljning av bostadsrätten skulle utgöra beskattning i USA. Den bedömningen beror också mycket på hur skatterätten ser ut i där. För mer frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04mvh

Beskattas gåvor mellan makar?

2021-01-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,jag och min fru är gifta och har undertecknat ett äktenskapsförord, där det framgår att all egendom utgör enskilt egendom. Detta eftersom jag har en större förmögenhet. Vi kommer sannolikt att skilja oss och jag vill trots äktenskapsförordet lämna en gåva till henne på 200 000 kronor (av mina pengar). Jag är medveten om att makar får lämna gåvor skattefritt till varandra. Min fråga är om det inte gäller om man skiljer sig inom ett par månader efter att man har lämnat gåvan? Eller kan man lösa det hela å ett bättre sätt? Kan man vid skillsmässotillfället frångå äktenskapsförordet till viss del t.ex.?Mvh
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Gåvor är skattefriaGåvoskatten avskaffades för ett par år sedan vilket betyder att gåvor, vare sig de kommer från makar eller inte, är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Att du och din fru fortfarande är gifta men snart ska skiljas kommer därför inte påverka beskattningen av gåvan. Förhållandet mellan makar kan dock påverka bedömningen av vad som krävs för att något faktiskt ska räknas som gåva eller inte. Gåvor mellan makar kan kräva extra åtgärderEnligt lag så är en gåva gällande mellan makar om makarna antingen iakttar vad som allmänt är gällande för fullbordande av gåva eller om gåvan har registrerats enligt 16 kap. Äktenskapsbalken (8 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Du vill ge pengar till fru, vilket betyder att du vill lämna över en gåva bestående av lös egendom. Gåvan ska registreras hos skatteverket. Det finns inga formkrav på hur ett gåvobrev ska upprättas när det gäller lös egendom. När det gäller en gåva som inte sker skriftligen så ska en uppgift om gåvan, ett gåvobrev, lämnas in till skatteverket för registrering. Handlingen ska då undertecknas av både dig och din fru. (16 kap. 2 § 2 st. Äktenskapsbalken). Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Behöver man betala skatt på gåvor?

2020-03-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,jag har bestämt mig för att ansöka om skillsmässa. Jag kommer att köpa min frus andel av vår lägenhet och jag förstår att hon kommer att behöva betala skatt på vinsten som uppstår. MEN, utöver det tänkte jag ge henne en viss summa pengar som en gåva eftersom jag befinner mig i en mycket starkare ekonomisk situation och jag vill ändå att hon har det bra. OBS att det finns ett äktenskapsforord där det står att allt är enskilt egendom, så en bodelning är inte aktuell. Min fråga är: om jag ger henne en summa pengar, som en gåva, i samband med äktenskapsskillnaden, behöver hon skatta för den? Tänker att gåvor är skattefria?! Mvh,
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver är gåvor skattefria, vilket framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. I och med att gåvor är skattefria behöver din fru inte betala skatt med anledning av gåvan. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Bostadsförmån

2018-04-16 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Har separerat dec 2016, I januari 2018 får jag förfrågan från skatteverket då jag varit kommanditdelägare (med en insats om 1000:-) i mitt ex Kb, fastigheten vi bodde i ägs av Kb till 100% och mitt ex har 100% jag har fått lämna in N3A bilaga (alltid 0 kr på allt) som alltid mitt ex har fixat, vi har bedrivit vandrarhemsverksamhet på fastigheten, jag har aldrig tagit ut nån lön för detta arbete jag lagt ner utan alla pengar har mitt ex tagit hand om. Exet jobbar i Stockholm så jag har till största del tagit hand om allt arbete med verksamheten, då han inte varit närvarande. Nu tycker då skatteverket att jag ska ha tagit upp bostadsförmån i min deklaration, enl mitt ex har han ett hyresavtal/nyttjanderättsavtal med kommanditbolaget, jag har ju inte betalat nån "hyra" eftersom jag betalat med arbete o andra räkningar i hushållet, såsom mat, tv, telefon o prenumerationer och det som ingår i ett hushåll, jag är låginkomsttagare o mitt ex har bra lön, så vi har delat på utgifterna efter våra ekonomiska tillgångar. Dessa frågor från skatteverket om jag har betalt hyra o uppvärmning och varför jag redovisat 0 resultat kom upp i samband med att jag begärt bodelning (som jag lagt ner pga exet inte tycker jag är värd nåt). Kan mitt ex varit inblandad i varför jag fått dessa frågor drygt 1 år efter jag lämnat honom? Har jag nån chans tror ni att slippa denna bostadsförmån o skattetillägg? Inte lätt att förklara allt, men hoppas ni kan svara?
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är skatterättslig och regleras av inkomstskattelagen (IL).BostadsförmånFörmån av en permanentbostad som en anställd får på grund av sin anställning eller uppdrag är en skattepliktig förmån. I inkomstskattelagen finns inga särskilda bestämmelser om värdering av förmån av fri bostad och värdet av bostadsförmånen ska därför beräknas enligt huvudregeln till marknadsvärdet (11 kap. 1 § IL och 61 kap. 2 § IL). Detta innebär att förmånen ska värderas till vad det normalt hade kostat för den anställde att själv hyra bostaden utan arbetsgivarens medverkan.Det som ingår i bostadsförmån är att värdet av fri bostad ska motsvara vad det kostar att hyra motsvarande bostad. I förmånsvärdet ingår också värdet för uppvärmning, vatten och sophämtning. Det rör sig om kostnader som har ett direkt samband med själva boendet. Vid beräkningen av bostadsförmånen ingår endast själva värdet av bostaden. Detta innebär att förmån av hushållsel, garage, möbler, husarbete och andra privata tjänster ska värderas separat.Bostadsförmån ska värderas med hänsyn till hyresnivån på och det kan inte uteslutas att företag är beredda att betala högre hyra än vad en privatperson är beredd att göra. Förmån av en bostad i hyreshus ska i första hand beräknas till kvadratmeterpriset för boytan i uthyrda, likvärdiga lägenheter på orten. Inkomster i annat än pengar ska värderas till marknadsvärdet enligt 61 kap. 2 §, IL. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom 2012-10-05 (mål nr 7441-10 och 2659-11) uttalat att bostadsförmån ska värderas med hänsyn till hyresnivån på orten även om arbetsgivarens kostnad för bostaden varit högre.Skatteverket har tagit fram tabeller för hyrespriset per kvm och år för bostäder i flerfamiljshus inom olika områden. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1923.html?date=2013-12-09Har förmånshavaren lämnat ersättning till arbetsgivaren för att få förmånen ska förmånsvärdet minskas med ersättningens belopp (61 kap. 4 § IL). Detta är i regel den faktiskt betalda hyran.Om förmånshavaren själv betalar vissa normala bostadskostnader till någon annan än arbetsgivaren ska förmånsvärdet reduceras med de belopp som motsvarar dessa kostnader. Som normala bostadskostnader räknas exempelvis kostnader för uppvärmning, vatten och sophämtning. SvarDet blir troligen svårt att undvika att beskattas på bostadsförmånen. Det framstår som att du fått bostadsförmån istället för lön vilket skatterättsligt ses som en beskattningsbar inkomst. Bostadsförmån är skattepliktig och ska tas med i deklarationen. Du bör förklara alla omständigheter i ditt fall till handläggaren hos Skatteverket.Det är möjligt att ditt ex har tipsat skatteverket men det är också möjligt att Skatteverket har upptäckt saker som de ifrågasätter med din nuvarande och tidigare deklarationer.Om du har skilt dig (varit gift) har du rätt att begära bodelning oavsett vad ditt ex tycker, det finns ingen preskriptionstid för att begära bodelning. Även företaget ingår i bodelning om ni inte skrivit äktenskapsförord om att den ska utgöra enskild egendom eller om den är ärvd/given som gåva med skriftligt förbehåll om att den ska vara exets enskilda egendom. Om ni däremot var sambos och separerade finns en tidsgräns på att begära bodelning. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde enligt sambolagen 8 § 2 st.RekommendationJag rekommenderar att du tar reda på om den tidigare redovisningen för bolaget är korrekt eftersom du som delägare har haft ansvar för att deklarera korrekt. Om det finns felaktigheter har du då möjligheter att rätta deklarationen i efterhand innan skatteverket vidtar åtgärder. Man kan även få råd från skatteverket om man ringer eller mejlar dem.Du bör eventuellt rådgöra med en jurist inom skatterätt om skatteverket fattar beslut som går emot dig, för att utreda dina möjligheter att vinna en överklagan. Det finns även mycket information på skatteverkets hemsida skv.se Om du har någon följdfråga eller vill anlita en av Lawlines jurister är du välkommen att mejla mig. jessica.konduk@lawline.se. Vi är dock inte specialiserade på skatterätt.Vänligen

Köp eller gåva av del i fastighet mellan sambor

2018-01-31 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Jag är sedan ett år tillbaka sambo, min sambo äger huset vi bor i. Vi funderar nu på olika lösningar för mig att bli delägare.Vilka olika lösningar finns?Gåva, inköp? Vad för de olika förslagen med sig för skatter, och andra viktiga detaljer som måste tas i beaktande? Lagfart? Fördelar med att vara gift?Vid halva huset i gåva kan halva lånen medfölja? Hur blir det då med skatter?Köp: brukar marknadsvärdet utgöra grund för summa? Taxeringsvärde? Hur brukar par lösa detta?
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag delar upp mitt svar fyra delar: 1. Köpa hälften av huset, 2. Gåva av hälften av huset, 3. Lagfart, 4. Att vara gift1. Köpa hälften: När det gäller fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen, dvs om det är 50 % eller mer i form av ett köp räknas allt som ett köp. För att vara ett köp och inte en gåva måste priset sättas högre än hälften av årets taxeringsvärde eller marknadsvärde, och då räknas allt som ett köp och det blir inte delvis köp delvis gåva. Oftast är marknadsvärdet högre än taxeringsvärdet så då blir hälften av taxeringsvärdet minimum för att det ska räknas som ett köp. Ju lägre ni håller summan på köpet desto mindre skatt utlöses. Det är din sambo som betalar den vinstskatten. När det gäller privatbostadsfastigheter (småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter) ska 22/30 tas upp till skatt, 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Sedan dras 30 % skatt på den summan som vanligt enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen.2. Du får hälften som en gåva: Som tidigare nämnt gäller huvudsaklighetsprincipen, så om ni ändå för över pengar men under hälften av taxeringsvärdet eller marknadsvärdet kommer hela hälften av huset att räknas som en gåva. Vid gåvor utlöses ingen kapitalskatt, men notera att vid gåvor ärver man den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att om du någon gång vill sälja din del i framtiden kommer kapitalskatten att räknas utifrån värdestegringen från den dag din sambo köpte fastigheten till den dag du säljer den, dvs inte från dagen då gåvan gavs. Om det är lång tid sedan sambon köpte huset kan det alltså bli en hel del i skatt. Å andra sidan om ni istället gör ett köp kommer kapitalskatten att utlösas direkt och förmodligen bli mindre om ni väljer att sätta priset så lågt som möjligt. Skatten beräknas på samma sätt som nämnt ovan. Angående övertagande av lån krävs det godkännande av banken.3. Lagfart: För att stå som registrerad ägare krävs det oavsett det sker genom köp eller gåva att du söker lagfart hos Lantmäteriet.4. Äganderätten till huset förändras inte om ni gifter er, utan anses tillhöra den som har betalt för det. Detta kan utläsas i 1 kap. 3 § äktenskapsbalken där det stadgas att "varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder". Vill du vara gemensam ägare till huset bör du köpa in dig i det. Men om ni skulle skilja er anses bostad och bohag tillhöra båda makarna oavsett vem som har betalat för det och sedan delas lika mellan makarna, förutsatt att det inte är utsatt som enskild egendom genom äktenskapsförord, 7 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken.Vänligen,