Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?

2020-12-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min klocka gick sönder på arbetsplatsen. Är arbetsgivaren skyldig, att ersätta den ?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i skadeståndslagen (SkL).Någon annan måste ha orsakat skada för att ersättning ska utgåFör att skadestånd ska utgå krävs att någon annan än dig själv åsamkat klockan skada eller att någon annan kan hållas strikt ansvarig för detta (2 kap. 1 § SkL). Din arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig ifall hen, på ett oaktsamt sätt, orsakat skadan genom att inte försäkra sig om att arbetsplatsen var säker.Sammanfattningsvis kan jag inte bedöma om din arbetsgivare är skyldig att ersätta din klocka eftersom det beror på hur skadan uppstod eller vem som åsamkat den. Skicka gärna in ännu en fråga där du förklarar situationen och klargör omständigheterna så kan jag hjälpa dig på ett bättre sätt!Vänligen,

Kan föräldrar förpliktigas betala hela skadeståndet till skadelidande när barnet och barnets kompis tillsammans vållat skadan men endast barnet är åtalad?

2020-06-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej,min 15-åriga son begick ett brott tillsammans med en 14-årig kille. Eftersom det bara var min son som var över 15 så var han den enda som blev åtalad och dömd.Målsägarbiträdet valde att endast begära skadestånd av min son trots att 14-åringen också har erkänt brottet i förhör.Kan målsägarbiträdet välja vem av gärningsmännen hen vill begära skadestånd av?Att vi föräldrar är solidariskt ersättningsskyldiga för vår sons handlingar köper jag fullständigt men som situationen är nu får vi betala 100 % av skadeståndet trots att de var två personer som begick brottet.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL).Föräldrar har principalansvar för sitt barn som vållat skada genom brottI svensk rätt är man straffmyndig från dagen man fyllt 15 år (1 kap. 6 § BrB). Man är inte straffbar om man begår ett brott innan 15 års åldern och kan därför inte dömas till påföljd för det. Förutom påföljd kan brott föranleda skyldigheten att betala skadestånd till den skadelidande (1 kap. 8 § BrB). Skadeståndsskyldighet räknas alltså inte som en påföljd i den bemärkelsen.Precis som du skriver har föräldrar som har vårdnaden om sitt barn en skyldighet att ersätta skada som barnet vållat genom brott (3 kap. 5 § första stycket SkL). Ditt ansvar som föräldrar är, för varje skadehändelse, begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6-7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffade (3 kap. 5 § andra stycket SkL). Eftersom det inte framgår vilket år din son begått brottet, kan jag dessvärre inte ge dig en exakt siffra.Ett barn som ännu inte är straffmyndig får som sagt inte dömas till påföljd, men det betyder inte att barnet inte begått ett brott. Att begå ett brott och att utdömas påföljd för brottet är två separata saker. 14-åringen har alltså begått ett brott och föräldrarna kan bli skadeståndsskyldiga.Talan ska föras mot samtliga skadevållare om solidariskt ansvar ska aktualiserasOm två eller fler ska ersätta skadan är huvudregeln att de är solidariskt ansvariga för skadeståndet (6 kap. 4 § SkL). Den skadelidande kan då vända sig till vem som helst av de solidariskt ansvariga för att få ut skadeståndet. De skadeståndsskyldiga får sedan inbördes göra upp genom att den som betalar skadeståndet riktar regresskrav mot den andra skadeståndsskyldige. Dock krävs det att talan förs mot mer än en skadevållare för att solidariskt ansvar ska bli aktuellt (se rättsfallet NJA 1985 s 690). Detta eftersom skadeståndsfrågan prövas av domstolen i samband med rättegången som handlar om skadan. Om målsägande inte väcker talan mot 14-åringen kan domstolen inte förpliktiga barnets föräldrar att betala skadestånd till målsäganden. På det sättet kan man säga att målsägande i viss mån bestämmer vem som ska betala skadeståndet genom att rikta talan mot just den personen.Sammanfattningsvis är en 14-åring inte straffmyndig och kan inte utdömas påföljd. Eftersom skadeståndsskyldighet inte räknas som en påföljd, kan barnets föräldrar genom principalansvar bli skadeståndsskyldiga om barnet begår brott. Men för att din son och 14-åringen ska bli solidariskt ansvariga för skadan krävs det att skadelidande väcker talan mot båda två. Hur kan jag gå tillväga?Du kan bestrida skadeståndsyrkandet och hänvisa till att din son inte ensamt vållat skadan och därmed inte bör stå för hela beloppet. Du kan även betala skadeståndet och sedan väcka talan om att 14-åringen deltagit i skadevållandet (det kan du göra här). Därefter kan du rikta ett regresskrav och kräva ersättning av föräldrarna. Vänligen,

Jag har blivit biten av en hund, kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren?

2020-09-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag har en fråga om jag är fodervärd utan papper till 2 hundar och dom sedan ryker ihop och biter sönder min hand kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren då?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i skadeståndslagen (SkL) och lagen om tillsyn över hundar och katter.Huvudregeln är att skadeståndsskyldighet förutsätter vårdslöshet (culpa)Huvudregeln i skadeståndsrätt är att om någon uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar skada av någon annan eller något annat så är denne skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL). Rätten gör en s.k. culpa-prövning för att fastställa ifall personen i fråga varit vårdslös eller inte. Denna culpa-prövning görs dock inte vid strikt ansvar. Strikt ansvar innebär att skadeståndsskyldighet inträder oberoende av någons vållande och är alltså ett undantag från huvudregeln.Hundägare eller hundinnehavare har strikt ansvar och ska ersätta skadan oavsett om denne vållat skadanEn hundägare eller en innehavare av en hund har strikt ansvar för skador som hunden åsamkat. Bestämmelsen grundar sig i att man som hundägare eller innehavare har en skyldighet att utöva tillsyn och är s.k. i garant-position över hunden. En skada som orsakas av en hund skall alltså ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan (19 § första stycket lagen om tillsyn över hundar och katter). Du kan alltså få skadeståndsersättning för din skada som hundarna orsakat.Skadeståndet för en skada på handen kan omfatta ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § första stycket SkL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,