Skillnaden mellan sexuellt ofredande och olaga integritetsintrång

2021-02-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej en kille har spridit nakenbilder på någon. Räknas detta som sexuellt ofredande?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilket brott man kan göra sig skyldig till om man sprider nakenbilder på någon annan samt under vilka förutsättningar man kan dömas för sexuellt ofredande. Den aktuella lagen är Brottsbalken (1962:700) (BrB). Sexuellt ofredande Brottet regleras i 6 kap 10 § BrB. Enligt paragrafens första stycke döms den som sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Enligt andra stycket döms även den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller genom ord eller handlade ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Om en nakenbild skickas till en person under 15 år så räknas det som sexuellt ofredande även om bilden var önskad. Om bilden skickas till någon som är 15 år eller äldre räknas det som sexuellt ofredande om bilden var oönskad och kränkte mottagarens sexuella integritet. Gentemot mottagaren av nakenbilden kan killen i ditt fall alltså i dömas för sexuellt ofredande under förutsättning att mottagaren var under femton år eller om mottagaren var över 15 år samt att bilden var oönskad och kränkte den sexuella integriteten (det sexuella självbestämmandet). Olaga integritetsintrång I detta fall kan även brottet olaga integritetsintrång bli aktuellt. Bestämmelsen regleras i 4 kap 6c § BrB. Bestämmelsen säger bl.a. att om någon sprider en bild på en persons nakna kropp som är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör så kan personen som sprider bilden dömas till böter eller fängelse i högst två år. Man döms dock inte till ansvar om gärningen kan anses vara försvarlig. Alltså, gentemot den personen vars nakenbilder sprids kan den som sprider dem dömas för olaga integritetsintrång. Killen i detta fall måste ha spridit bilderna i syfte att orsaka den här personens allvarlig skada och gärningen får inte ha varit försvarlig. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

När gör man sig skyldig till brottet koppleri och vilka kan enligt svensk rätt begå brott?

2021-01-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om person A gör sig skyldig till något brott och isåfall vilket. Person A har fixat/förmedlat sexuella kontakter till person B som lider av en utvecklingsstörning. Person B påstår sig haft sex med kontakterna och ångrat sig. Med tanke på att utvecklingsstörda inte kan anses kunna samtycka till sex så undrar jag om person A gör något olagligt även fast person A inte haft sex med person B utan bara fixat kontakter.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka kraven är för att dömas till brottet koppleri samt huruvida personer med en funktionsnedsättning kan begå brott och även samtycka till sex. Den aktuella lagen är Brottsbalken (1962:700) (BrB). Koppleri (och köp av sexuell tjänst)Brottet koppleri innebär ett främjande eller ett ekonomiskt utnyttjande av att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning (6 kap 12 § 1 st BrB). För att A i detta fall ska kunna fällas för brottet krävs att denne har förmedlat sexuella kontakter till B som betalat för dem. Att främja andra sexuella förbindelser än just prostitutionskontakter är inte straffbart som koppleri. Om det skulle vara så att ersättning har utgått så innebär det att B uppfyller rekvisiten för brottet köp av sexuell tjänst (6 kap 11 § BrB). Rekvisitet "sexull förbindelse" tar sikte på främst samlag, men även annat sexuellt umgänge avses. Vem kan begå ett brott?Alla människor kan enligt svensk rätt begå brott (även barn och personer med en funktionsnedsättning). Det är när man ska fastställa den subjektiva skulden som personliga förutsättningar kommer att spela roll i frågan om personen fälls eller inte för brottet samt vilken eventuell påföljd som ska utdömas. Samtycke En person med en utvecklinggstörning kan samtycka till sex. För att någon ska kunna dömas för våldtäkt krävs att ett deltagande inte är frivilligt (6 kap 1 § BrB). En person med en funktionsnedsättning kan delta frivilligt vid samlag. Hur blir det i detta fallet? Under förutsättning att det inte har förekommit någon betalning för de sexuella kontakter som A förmedlat till B så kan A inte göra sig skyldig till koppleri och B kan inte göra sig skyldig till brottet köp av sexuell tjänst. Att förmedla kontakter där ingen ersättning utgivs kan normalt sett inte anses olagligt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilket är det strängaste straffet för grov narkotikasmuggling?

2020-11-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min kille sitter häktad för grov narkotikasmuggling på 5.2 kilo cannabis. Åklagaren yrkade 2 år i tingsrätten och han blev dömd 2 år. Men han och hans advokat vill överklaga till hovrätten då det inte finns konkreta bevis. Jag tänkte bara fråga om det finns en risk att få högre straff? Eller är 2 år det högsta straffet han kan få av 5.2 kilo cannabis
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vilket det strängaste straffet är som kan följa vid brottet grov narkotikasmuggling. Den aktuella lagen är Lag (2000:1225) om straff för smuggling.Enligt 6 § 1 st döms den som begått brott i enlighet med vad som nämns i lagens 3 § för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år. Om brottet är att anse som grovt döms personen istället för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två och högst sju år. I frågan om huruvida brottet ska anses grovt eller inte beaktas om gärningen avsett en stor mängd narkotika, om gärningen ingått som led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (se 6 § 3 st). Bedömningen grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det enskilda fallet och det är åklagaren som måste bevisa att brottet har begåtts. När domstolen sedan ska bestämma vilken påföljd som ska utdömas i det enskilda fallet utgår den från vad som är bevisat vad gäller brottets svårighetsgrad (straffvärdet) (29 kap 1 § Brottsbalken (1967:700)). Vidare bör nämnas att det inom processrätten finns en princip som heter "reformatio in pejus" vilken innebär att om endast advokaten överklagar så kan straffet inte bli strängare. Principen är reglerad i 51 kap 21 § 1 st Rättegångsbalken (1942:740). Detta innebär vidare att den upphör att att gälla om även åklagaren väljer att överklaga domen. Alltså, om både advokaten och åklagaren överklagar så finns risk för att straffet skärps. Risken för ett skärpt straff förutsätter att också åklagaren, i din killes mål, valt att överklaga domen. Åklagaren måste då dessutom kunna bevisa att det föreligger omständigheter som motiverar ett strängare straff än två års fängelse. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Brottsrubricering vid kungamord

2020-11-29 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om någon skulle få för sig att mörda kungen och lyckas med det, kommer det att rubriceras som mord då eller som ännu allvarligare brott, eftersom kungen har särskild ställning i Sverige? Vilka brott aktualiseras då?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vilken brottsrubriceringen blir om någon skulle mörda kungen. Den aktuella lagen är Brottsbalken (1967:700) (BrB). Mord är det grövsta och allvarligaste av våldsbrotten och regleras i 3 kap 1 § BrB. Om någon skulle ta livet av en person i enlighet med vad som står bestämmelsen riskerar denne att få sitta i fängelse på livstid. Brottsrubriceringen blir densamma oavsett om någon skulle mörda kungen eller någon annan person i och med att brottet är det allvarligaste i kategorin våldsbrott. Däremot kan ett mord på kungen påverka bedömningen för vilken påföljd som ska utdömas (18 kap 2 § BrB). Detta innebär att om kungen dödas så beaktas det i straffmätningen som en försvårande omständighet. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan en förening dömas för förtal?

2021-01-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om en person i media framställer och sarkastiskt och obefogat kritiserar t ex en idrottsförening på en mängd olika punkter, kan man då driva en process mot denne...det hela leder ju till att föreningen åsamkas stor skada och kan ju leda till att man får lägga ner verksamheten i slutänden.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på huruvida det är möjligt att förtala en förening. Den aktuella lagen är Brottsbalken (1962:700) (BrB).Förtal regleras i 5 kap 1 § BrB och innebär att den som pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. Detta innebär att man inte kan förtala en förening i sig utan uppgifterna måste rikta sig mot en enskild person. Vidare måste uppgifterna som lämnats (kritiken) leda till att man börjar missakta den utsatta. Detta kan exempelvis innebära att man sprider en uppgift som pekar ut en person som brottsligt. Det krävs inte att uppgifterna som sprids faktiskt stämmer. Därmed går att konstatera att de som framför kritiken i ditt fall omfattas av yttrandefriheten och tryckfriheten och uttalandena kan därmed inte anses som brottsliga. Att driva process mot personen som framfört kritiken tror jag tyvärr inte att du skulle vinna någon framgång med. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

När kan man dömas för brottet vårdslöshet i trafik?

2020-12-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Tjena jag blev tagen av polisen på min trimmad moped men dom har ingen hastighet uppmät. Dom tog mopeden och mitt körkort i beslag och på den tekniska undersökningen så startar inte mopeden och dom har ingen hastighet där heller. Min fråga är om jag fortfarande kan bli dömd?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vilket beviskravet är för att dömas för brottet vårdslöshet i trafik (1 § Lag om straff för vissa trafikbrott). För brottet döms den som brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Frågan om någon gjort sig skyldig till brottet bedöms med utgångspunkt från de gällande trafikreglerna. Bestämmelsen får sitt innehåll genom framförallt trafikförordningen. Genom att i väsentlig mån visa omsorg och varsamhet i trafiken ska en olycka kunna undvikas. Handlandet blir i regel straffbart när trafikanten gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. Den som döms för vårdslöshet i trafik får påföljden dagsböter eller, om brottet är grovt, fängelse i högst två år. Beviskravet "ställt utom rimligt tvivel" För att kunna fällas för brottet måste åklagaren kunna bevisa att den tilltalade handlat i enlighet med den aktuella brottsbeskrivningen. Bevisningen ska innebära att det är ställt utom tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet. Domstolen ska sedan värdera bevisen för att kunna fastställa om den tilltalade ska fällas för brottet eller inte (35 kap 1 § Rättegångsbalken)Sammanfattningsvis innebär detta för dig att åklagaren måste kunna bevisa att du brustit i din omsorg och varsamhet på ett sätt sätt som inneburit fara för att trafikolycka uppstått. Om det handlar om en hastighetsöverträdelse måste åklagaren kunna bevisa att du framfört ditt fordon över den tillåtna hastighetsgränsen. Domstolen avgör sedan om beviskravet är uppnått (dvs om har åklagaren lyckats bevisa att du begått brottet). Vid fall domstolen finner att beviskravet är uppnått riskerar du att få en fällande dom. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Olagligt med romantisk relation mellan lärare och elev?

2020-11-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Kan en lärare i Sverige inleda relation med sina elever, romantisk alltså?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Det är inte olagligt för en lärare att inleda en romantisk relation med en elev över 15 år. Däremot finns det risker förenade med en sådan relation om den även är sexuell. Brottet som kan bli aktuellt är "sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning" (6 kap 1 § 3 p Brottsbalken (1967:700) (BrB). Enligt bestämmelsen kan en person aldrig anses delta i en sexuell aktivitet frivilligt om denne utnyttjas, till följd av en beroendeställning, av gärningsmannen. För brottet krävs att läraren, i detta fall, ska ha använt sin auktoritet i syfte att få eleven att utföra sexuella handlingar samtidigt som ett maktförhållande har förelegat. Som exempel kan nämnas att läraren ska sätta betyg på eleven och att denne därmed utnyttjar situationen och således förmår eleven att inleda ett sexuellt umgänge med denne. Om eleven däremot skulle vara under 15 år blir rubriceringen "våldtäkt mot barn" (6 kap 4 § BrB). Den som haft samlag med en person under 15 eller genomfört en handling som kan likställas med samlag gör sig skyldig till brottet, oavsett om våld förekommit eller inte. Om det skulle vara fråga om andra sexuella handlingar än samlag rubriceras brottet istället som sexuellt övergrepp mot barn (6 kap 4 § BrB). Sammanfattningsvis kan konstateras att en lärare kan inleda en romantisk relation med en elev om denne är över 15 år men att det är förenat med risker vid fall relationen anmäls. De aktuella lagrummen som jag har nämnt är allmänt tillämpliga och gäller inte enbart för lärare. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,