Får polis beslagta alkohol från tonåring som denne har hittat?

2021-09-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Får en polisman beslagta alkohol från en sjuttonåring som hittat alkoholen i en buske?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att bära på alkohol är inte olagligt, detta gäller även om en minderårig innehar alkoholdrycker. Om det finns anledning att anta att alkoholen som tonåringen bär bå har anskaffats olagligt genom t.ex langning så ska, enligt alkohollagens 12 kap. 1 §, dessa drycker då förverkas. Men då det här är fråga om alkohol som hittats i en buske finns det inga skäl till att anta att någon olaglig gärning ska ha inträffat. Beslagtagandet av alkoholen enligt de omständigheter du har angivit ska enligt min bedömning därför anses olovlig. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan man överklaga en tingsrätts dom via epost?

2021-09-23 i Domstol
FRÅGA |Kan man överklaga en tingsrätts dom via epost?
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det korta svaret är ja. Ett överklagande måste vara skriftligt men det finns inget krav på att överklagandet måste skickas med brev eller dylikt. (50 kap. 1 § och 51 kap. 1 § rättegångsbalken) Förr i tiden krävdes det att överklagandet skulle vara egenhändigt undertecknat men detta krav har tagits bort. Idag går det alltså bra att överklaga en tingsrätts dom via epost. Överklagandet ska som utgångspunkt skickas till tingsrätten och det måste komma fram inom tre veckor från den dag då domen meddelades. Ytterligare information kan finnas i överklagandehänvisningen som ska finnas med i tingsrättens dom.Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Måste ett vittne avlägga vittnesed i samband med vittnesmålet?

2021-09-22 i Vittna
FRÅGA |Kan man vägra att 'begå vittnesed'? Om inte - vad händer om man vägrar eden men inte att vittna?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du vill veta om ett vittne måste avlägga ed i samband med vittnesmålet och, i så fall, vad som händer om vittnet vägrar att göra detta. Regler om vittnen och vittnesmål finns i rättegångsbalken (1942:740). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.Måste man vittna?I Sverige föreligger det en allmän vittnesplikt. Detta innebär att den som blir kallad som vittne i ett mål är skyldig att vittna (se, för vidare information, Sveriges Domstolars hemsida). Vidare kan var och en som inte är part i målet höras som vittne (36 kap. 1 § rättegångsbalken). Vissa undantag finns emellertid (36 kap. 1-5a §§ rättegångsbalken). Dessa rör främst närstående till någon av parterna och personer som i någon mån omfattas av bestämmelser om sekretess alternativt av tystnadsplikt.Måste man avlägga vittnesed?Innan vittnet kan höras och avge sin berättelse ska detta avlägga en vittnesed (36 kap. 11 § rättegångsbalken). Vittnet ska dessutom upplysas om betydelsen av eden och, i det fall det är lämpligt, vilka konsekvenser ett falskt vittnesmål kan medföra (36 kap. 14 § rättegångsbalken). Skulle vittnet, utan giltigt skäl, vägra att avlägga ed så kan rätten, först vid äventyr av vite och därefter vid äventyr av häkte, förelägga vittnet att fullgöra sin skyldighet. En eventuell häktning kan dock inte överstiga tre månader (36 kap. 21 § rättegångsbalken). Observera dock att det finns vissa undantag vad gäller edsplikten. Varken barn som är under femton år eller personer som på grund av psykisk störning anses sakna nödvändig insikt om edens vikt ska avlägga ed innan de avger sitt vittnesmål (36 kap. 13 § rättegångsbalken).Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Innebär termen "hjälpmedel" att egendomen använts för att främja brott?

2021-09-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Enligt 36 kap. 2 § brottsbalken får egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt brottsbalken förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Jag undrar om kravet på att egendomen har använts som hjälpmedel innebär att egendomen har använts för att främja brottet?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver i din fråga får egendom som använts som hjälpmedel vid ett brott förklaras förverkad om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detta gäller även för egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid ett brott enligt brottsbalken, om brottet har fullbordats eller om förfarandet utgjort ett straffbart försök, förberedelse eller stämpling (36 kap. 2 § BrB).Vad menas med hjälpmedel?Begreppet "hjälpmedel" förtydligas inte i lagtexten, och det finns inget krav på hur egendom ska vara beskaffad för att kunna utgöra hjälpmedel. Det centrala blir om egendomen använts eller avsetts att användas vid brottet, och förverkande kan ske beträffande de föremål vars egenskaper direkt kan utnyttjas i den brottsliga verksamheten. I lagkommentaren till paragrafen beskrivs att "föremål som utifrån objektiva utgångspunkter aldrig hade kunnat användas för att främja ett brott kan inte förverkas". När man tittar på ett föremål som de facto använts vid brottet krävs det att föremålets användande måste ha ingått i det händelseförlopp som brottet ingick i, och det måste ha främjat brottet alternativt brottslingens handlande i samband med brottet.Det är dock tillräckligt att hjälpmedlet avsetts att komma till användning vid brott, det måste det facto inte ha använts. Egendom som tagits med till brottsplatsen i syfte att användas kan därmed förverkas. Enligt lagkommentaren till paragrafen bör det dock som huvudregel finnas "ett nära tidsmässigt samband mellan mellan de omständigheter som manifesterar avsikten och brottets genomförande". Var kan jag läsa mer?Frågan om vad som är att betrakta som ett hjälpmedel och huruvida egendomen i så fall kan förverkas har varit uppe till prövning i Högsta domstolen flera gånger. Som exempel kan nämnas NJA 2017 s. 1070 som behandlar domännamn, NJA 1975 s. 131 som behandlingar låneansökningar, checkar och växlar samt NJA 1985 s. 316 som behandlar spelinsatser och pokaler.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.Med vänliga hälsningar

Vad händer om jag vägrar avlägga vittnesed?

2021-09-24 i Vittna
FRÅGA |Om man vägrat att avlägga vittneseden - och alltså i värsta fall råkar hamna tre månader i häkte - kan man då senare igen kallas som vittne, avkrävas vittnesed och, om man igen vägrar, åter hamna i häkte? Kommer man förresten att få vittna alls utan att begå vittnesed - eller blir det då inget vittnesförhör?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar 36 kap. Rättegångsbalken (RB). I Sverige har vi vittnesplikt, detta innebär att du är skyldig att vittna i domstol om du blivit kallad som vittne. Enligt 36 kap. 11 § RB ska vittne avlägga ed. Undantag från denna regel är den som är under 15 år, den som har en psykisk störning eller den som är närstående till den tilltalade, 36 kap. 13 § RB. Om du utan giltigt skäl vägrar avlägga vittnesed kan rätten besluta om att du ska betala vite, och vägrar du ändå kan rätten besluta att du ska häktas i högst tre månader eller tills dess att målet är klart, 36 kap. 21 § RB. Vid sådana beslut tar rätten hänsyn till vad som anses proportionerligt i det aktuella fallet. Utöver detta kan du bli ersättningsskyldig om din vägran påverkar rättegångskostnaderna, 36 kap. 23 § RB. Sammanfattningsvis är huvudregeln att ett vittne måste avlägga vittnesed för att få vittna, dock finns de nämnda undantagen. Vägrar du avlägga vittnesed kan du som högst häktas i tre månader, inte längre.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Hur namnges domar från Arbetsdomstolen?

2021-09-22 i Domstol
FRÅGA |Jag undrar över skillnaden mellan en dom från arbetsdomstolen som står som "ANM 2013/293" exempelvis, och en "AD nr ....". Handlar det om att inte alla domar är prejudicerande från AD eller hur fungerar det?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsdomstolens domar ges ett slutligt namn/målnummer när de meddelas och publiceras i Arbetsdomstolens rättsfallssamling. Domarna ges då ett namn enligt principen "AD årtal nr. xx". Det exemplet du ger med "ANM 2013/293" tror jag endast är ett diarienummer som målet haft tidigare under processens gång.Var kan jag hitta AD:s domar?Man kan se alla Arbetsdomstolens publicerade domar på deras hemsida som du hittar här. Från 2018 och framåt kan man se hur alla domar har fått ett namn i enlighet med principen "AD årtal nr. xx". Från 2017 och tidigare ser det dock lite annorlunda ut där domen först presenteras med datum, domens nummer och år som bildar principen "AD årtal nr. xx" och sedan ett målnummer som målet haft på domstolen. Som exempel kan nämnas domen "2017-12-20 - Dom nr 66/17, Mål nr B 34/17, 2017-12-20" där 66 står för domens nummer och 17 för året - det är alltså det som sedermera bildar AD-numret AD 2017 nr. 66.Vilket nummer har "ANM 2013/293" då?Som ovan nämnt tror jag att "ANM 2013/293" är ett diarenummer som ärendet haft under processens gång. På Arbetsdomstolens hemsida går den aktuella domen att hitta enligt namnet "Dom nr 19/14, Mål nr A 45/13, 2014-03-05" - dess AD-nummer är således AD 2014 nr. 19. Det handlar således inte om att vissa domar ses som prejudicerande medan andra inte gör det, utan alla domar får ett AD-nummer, men kan ha olika tidigare diarienummer på olika myndigheter så som exempelvis hos Diskrimineringsombudsmannen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilket bevisvärde får en videoinspelning om insändaren är anonym?

2021-09-21 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om jag ser ett brott begås, filmar detta och får då både ljud och bild , och sedan sänder in denna bild till polisen men är anonym när jag sänder denna. På bilden syns gärningsmännen och handlingen tydligt. Hur starkt väger då denna bevisbörda när det kommer till rättegång då man är anonym VS då man inte är anonym?Vi har ju fri bevisprövning i Sverige.
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige råder fri bevisprövning precis som du säger. Detta innebär till skillnad från ex. Anglosaxisk rätt att vi inte har några förbjudna bevis. Däremot har denna frihet vissa ramar för att säkerställa att rättssäkerheten inte äventyras, innebärande att bevisning tillmäts olika styrka beroende på dess tillförlitlighet.Filmbevis kan användas utan information om vem som filmat, men med risk att bevisvärdet sjunker då det inte finns möjlighet för vare sig åklagarsidan eller försvarssidan att i en process att förhöra vittnet. I takt med att samhället blir alltmer tekniskt och digitalt finns givetvis risk för att filmbevisning kan vara redigerad och är vittnet anonymt kan det vara så att rätten inte tillmäter bevisningen samma styrka som om vittnet inte var anonymt. Hur detta bedöms är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Finns det exempelvis en massa övrig bevisning och hjälpfakta som talar starkt för att situationen utspelade sig så som filminspelningen visar, så finns kanske ingen anledning att tvivla på innehållet.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vilka typer av bevis finns det?

2021-09-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Åklagarna åberopar i bland fotografier som bevis i en brottmålsprocess. Ibland sker det genom att åklagaren tar med en CD-skiva och spelar upp bildinnehållet vid huvudförhandlingen. Jag undrar viken typ av bevismedel en sådan presentation hänför sig till? Skriftlig bevisning, syn eller något annat?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige råder fri bevisprövning, ett begrepp som innefattar två huvudsakliga grunder. För det första innebär den fria bevisprövningen att parterna i ett mål är fria att lägga fram vilken bevisning som helst, det råder så kallad fri bevisföring. För det andra innebär den fria bevisprövningen även vidare att domstolen värderar bevisen i målet fritt utan några särskilda ramar, något som kallas fri bevisvärdering (35 kap. 1 § RB).Vad finns det för olika typer av bevis?Eftersom det enligt principen ovan är tillåtet att lägga fram vilka bevis man vill kan nästan vad som helst presenteras för domstolen som den sedan ska bevisvärdera. I stora drag går det dock att kategorisera olika typer av bevis i olika kategorier – exempelvis muntlig bevisning, skriftlig bevisning och syn. Muntlig bevisning är exempelvis vittnesförhör, målsägandeförhör eller förhör med sakkunniga.Skriftlig bevisning kan vara olika skriftliga handlingar så som exempelvis avtal, dokument eller rapporter. Huvudregeln är att även skriftlig bevisning ska presenteras muntligen vid förhandlingen, men i vissa fall kan den läggas fram via hänvisning om rätten finner det lämpligt.Syn är ett bevismedel som innebär att rätten betraktar viss fastighet eller föremål som inte lämpligen kan flyttas till rätten. I vissa brottmål kan det exempelvis vara nödvändigt med syn av en brottsplats för att förstå hur platsen ser ut. Vilken typ av bevis utgör bilder som exempelvis presenteras med hjälp av en CD-skiva?Under huvudförhandlingar är det vanligt att parterna visar och lägger fram bilder som bevisning i målet med hjälp av olika presentationsmedel som exempelvis en CD-skiva. Bilder faller inte helt självklart in under någon av ovan beskriva kategorier av bevis, och min uppfattning är att bevisning i form av bilder ofta nämns under rubriken "Övrig bevisning" av åklagaren i en stämningsansökan. Stämningsansökningar är allmänna handlingar och kan begäras ut från domstolen. Om du vill se hur åklagarna presenterar bevisningen de ämnar att åberopa i sin stämningsansökan kan du begära ut olika stämningsansökningar från en eller flera domstolar. Domstolarna svarar oftast snabbt på en begäran om att ta del av allmän handling, och du kan få handlingen digitalt per e-post.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar