Rättskydd vid överklagan?

2018-11-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Kan jag få hjälp med överklaga för jag har rättsskydd?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Om du hamnar i rättslig tvist med en annan person kan du få ersättning genom rättsskydd. Det som ersätts är kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. Du måste som regel ha haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år för att kunna utnyttja rättsskyddet. De tvister som kan omfattas av rättsskyddet är vanligen så kallade tvistemål, som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Tvister som ska handläggas av någon annan domstol eller administrativ myndighet omfattas inte. Hit hör till exempel Hyresnämnden, Kronofogdemyndigheten och förvaltningsdomstolar. Vilka tvister som omfattas av rättsskyddet och hur stor ersättning de ger varierar mellan försäkringsbolagen. Om ditt rättsskydd omfattar överklagan beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Jag råder dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få mer information om vad som omfattas av just ditt rättsskydd. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen! Hoppas att detta var svar på din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Rättegångskostnader och risker i en domstolsprocess

2018-11-24 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Har sålt ett smycke på Tradera. Köparen säger efter köpet att hon inte har råd att betala. Smycket var svårsålt, därför vill/orkar jag inte sälja det igen. Köparen blir otrevlig o säger att det inte är någon ide' att starta en process mot henne eftersom hon har skuldsanering osv....Min fråga är om man startar en process gör att hon brutit det avtal användare på Tradera har, kan jag förlora detta i en rättslig process? Får man ersättning för alla sina utgifter om man vinner, även om hon inte har pengar att betala? Priset var 899 kr men det är min dotters smycke så hon behöver pengarna och så tycker jag principer ska följas.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!RättegångskostnaderHuvudregeln är att den part som förlorar målet ska stå för rättegångskostnaderna, 18 kap. 1 § rättegångsbalken. Speciella regler gäller dock om värdet på det som yrkats inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, 18 kap 8a § rättegångsbalken och 1 kap 3d § rättegångsbalken. Ett halvt prisbasbelopp är 22 750 kr. I ditt fall när priset på varan är 899 kr gäller de speciella reglerna. De innebär att de poster man kan få ersättning för är en timmes rättslig rådgivning, ansökningsavgift, resa och uppehälle, vittnesbevisning samt översättning av handlingar. Dock utgår bara ersättning i den mån den "skäligen behövts för att ta tillvara partens rätt".Det finns på så vis en tämligen begränsad rätt att få ersättning för sina kostnader som är kopplade till rättegången. Om du vinner målet och har yrkat på ersättning för rättegångskostnader kommer din motpart ha en skuld till dig. Betalas inte skulden kan du vända dig till kronofogden och ansöka om verkställighet. Om personen inte har några tillgångar kan det dock vara svårt att få ut ersättningen. Risker med en processOm du startar en process i domstol är det du som ska bevisa att det finns ett avtal och att det har gått till på det sätt som du hävdar. Beviskravet är att det ska vara styrkt. Exakt hur det kan komma gå i ditt fall kan jag inte säga eftersom det slutligen är domstolen som avgör frågan. Av det som du har beskrivit i frågan så tyder det på att du har bevisning för att avtal har ingåtts och att köparen inte vill betala varan. Att driva en process i en domstol är dock alltid en risk. Det finns alltså en viss risk att du förlorar om du väljer att stämma köparen. Om du skulle vinna processen kan det dock vara svårt att få ut det yrkade beloppet om personen inte har några tillgångar. Om ni önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Om rättegångskostnader vid förlikning

2018-10-04 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Är part i en tvist som inom kort verkar nå förlikning mellan käranden och svaranden. Båda parter har haft ett första så kallad muntlig förberedelse i Solna Tingsrätt. Då denna muntliga genomgång ägde rum för några veckor sedan kom vi inte fram till någon förlikning utan målet togs vidare till huvudförhandling i januari 2019. Kärandens ombud skulle då inkomma med "yttrande över sammanställning samt slutlig och samlad bevisuppgift" nu i dagarna samt svarande skulle inkomma med densamma senare i oktober månad. Har nu blivit kontaktad till förlikning och vi verkar komma överens och huvudförhandling kommer ej äga rum i januari 2019. Den muntliga genomgång som skett samt innan det en förberedelse för en eventuell treskodom mot den svarande - innebär detta förfarande några kostnader? Går det att få information om hur mycket kostnader det i så fall handlar om?
Dana Larsson |Hej! Tack för att ni vänder er till oss på Lawline!Jag utgår från att det är som du säger att du och motparten snart kommer att göra en förlikning i ert ärende. Ni har alltså aldrig kommit till det stadie av rättegångsprocessen att det blivit en riktig rättegång. Om ni då förlikas kommer "vardera parten bära sin kostnad" om inte annat avtalas mellan er (jfr 18 kap. 5 § 2 st. rättegångsbalken). Både käranden och svaranden får alltså bära sina egna kostnader som kan ha uppstått för dem innan rättegången och något annat får avtalas i förlikningsavtalet. Ni känner möjligen redan till vilka kostnader som uppstått för er så här långt in i processen, dvs. hur mycket ni lagt ner på ert ombud, och om ni är kärande i processen hur mycket ansökningsavgiften till tingsrätten kostade er osv. Och ni behöver alltså inte stå för de kostnader som er motpart haft, om ni förlikas. Bara om ni under förlikningen kommer överens (avtalar) om att ni ska stå för mer kostnader än de ni haft själva som ni också behöver betala vissa av motpartens kostnader. Ni kan likaså avtala om att motparten ska stå för mer kostnader. Såvitt jag vet omfattas alla förberedelser innan rättegången av ansökningsavgiften som betalas av käranden. Förberedelser inför tredskodom är att likna vid förberedelser som sker innan en vanlig rättegång. Jag tror därför att det är ansökningsavgiften som ska täcka bl.a. rättegångens förberedelser. Men ni får gärna höra av er till tingsrätten för att kontrollera att detta stämmer. Ni kan också vända er till tingsrätten för att få information om vilka andra kostnader som kan tillkomma i ert fall. Vill ni få ett mer utförligt svar får ni gärna beskriva mer vilka kostnader som uppstått under förhandlingsprocessen, och hur er motpart vill att kostnaderna ska fördelas. Förhoppningsvis kan ni själv räkna ut vilka kostnader ni kommer att behöva stå för, om ni utgår att ni helst vill att 18 kap. 5 § 2 st. RB tillämpas i ert fall och att inget annat avtalas. Hoppas att ni ändå fått svar på er fråga! Med vänliga hälsningar,

Är ett småmålsförfarande aktuellt när jag vill kräva en säljare på ersättning?

2018-09-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Har köpt en större båt av privatperson där affären gick via en båtmäklare. När båten levererades och sjösattes så visade det sig att den läcker och att kostnaderna för att hitta samt åtgärda läckan troligen kommer vara betydande. Jag hävdar att säljaren haft kännedom om detta och borde ha upplyst mig som köpare om detta. Dock kommer det ju stå ord mot ord då jag har ingen möjlighet att bevisa att läckan funnits sedan tidigare men skulle ändå vilja få saken juridiskt prövad. Risken är att jag förlorar och får då svarandens rättegångskostnader som grädde på moset... Dock har jag hört om något som heter småmålsförfarande där det ev finns en begränsning på vad jag i händelse av förlust skulle vara ekonomiskt ansvarig för? Är småmålsförfarande lämpligt för ovanstående situation? Var hittar jag regelverket runt detta? Tacksam för all hjälp ni kan erbjuda! Mvh
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du önskar att vi reder ut vad ett småmålsförfarande är, och om det är något alternativ för dig och den situation du befinner dig i. I lagstiftningen kallas småmålsförfarandet för ett förenklat tvistemål. Detta regleras i Rättegångsbalken (RB) 1 kap 3 d §. Fördelen med att använda sig av ett förenklat tvistemål är, precis som du säger, att rättegångskostnaderna kan begränsas. Den som förlorar tvisten behöver bara ersätta vissa mindre kostnader. Listan hittar du i RB 18 kap 8 a §, och inkluderar en timmes rådgivning (1342 kr exklusive moms), ansökningsavgiften för stämningen på 900 kr, resekostnader till och från domstolen samt rimliga kostnader för vittnesbevisning.De största kostnaderna i tvistemål brukar utgöras av det arvode som parterna betalar sina ombud. I förenklade tvistemål får man ingen ersättning för sina ombudskostnader, även om man skulle vinna målet. Den bakomliggande tanken är att parterna, i det här fallet du och säljaren, ska kunna föra sin egen talan och att det därför inte ska finnas några ombudskostnader. Det som gör ett tvistemål till ett förenklat tvistemål är dock att det som mest rör en summa som uppgår till ett halvt prisbasbelopp. I år ligger prisbasbeloppet på 45 500 kr, så summan du och din motpart tvistar om får alltså inte överstiga 22 750 kr. Det går inte heller att komma runt beloppsbegränsningen genom att bara yrka på att ersättas med 22 750 kr, när den bakomliggande tvisten rör ett högre värde. Med tanke på att ditt fall rör en båt, och du anger att kostnaderna kommer att bli "betydande" är det inte säkert att du medges ett förenklat tvistemål. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Rättegångskostnader vid hastighetsöverträdelse

2018-11-29 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Om man inte betalar, alltså inte godkänner ett strafflörelägganda från åklagaren angående hastighetsöverträdelse och målet går till tingsrätten. Om man då döms i tingsrätten, kan man då bli skyldig att betala mer än sina böter, ex andra omkostnader?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Enligt huvudregeln ska den som dömts i ett brottmål ersätta staten för hela eller delar av kostnaderna för offentlig försvarare samt kostnader för hämtning och diverse provtagningar och undersökningar (se 31 kap. 1 och 2 § rättegångsbalken (RB)). I mål om hastighetsöverträdelse tilldelas man vanligen inte någon offentlig försvarare, vilket innebär att du inte kommer ådra dig några försvararkostnader såvida du inte anlitar ett eget ombud. Förutsatt att du tar dig till rättegången och att inga blodprov och liknande har tagits kommer du alltså inte bli ersättningsskyldig för övriga kostnader.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem står för rättegångskostnader?

2018-11-05 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Vem betalar rättegångskostnader om min motpart förlorar. Och dessutom inte kan betala.
Elinor Berg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättegångskostnader regleras i rättegångsbalkenHuvudregeln är att den part som förlorar ska stå för rättegångskostnaderna (18 kap. 1 § rättegångsbalken). För att få dessa betalda av motparten är det dock viktigt att du har framställt ett yrkande om detta (18 kap. 4 § rättegångsbalken). Om du vinner målet och har yrkat på ersättning för rättegångskostnader kommer din motpart ha en skuld till dig. Betalas inte skulden kan du vända dig till kronofogden och ansöka om verkställighet på https://www.kronofogden.se/Ansokaomverkstallighet.html.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag få en betalningsanmärkning om jag bestrider ett krav?

2018-10-03 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej, Jag har fått en faktura på en tjänst jag inte minns att jag beställt (~350kr) och aldrig nyttjat. Beställningen ska ha utförts via internetformulär och utan större identitetskontroll. Leverantören har dock mitt telefonnummer, vilket inte finns publikt lätt tillgängligt, vilket gör mig osäker på om jag kan ha via misstag gjort en beställning. Deras första mail till mig var mycket intetsägande angående att en beställning gjorts, hade det tex stått "Tack för din beställning" hade jag kunnat reagera inom 14 dagars ångerrätten oavsett alla andra faktorer. Jag misstänker att detta är detta medvetet är en strategi från leverantören, då det finns ärenden som behandlats hos ARN gällande detta företag.Oavsett så får jag nu krav från leverantören. Jag har skickat bestridan och de har skickat påminnelse. Jag har pratat med konsumenthjälp och dessa gav mig informationen att om jag bestrider ärendet, i alla steg, så kan jag inte få betalningsanmärkning - oavsett var ärendet tar vägen (tingsrätten). Stämmer detta?Om ärendet går till tingsrätten och leverantören anställer en toppjurist med ett brutalt arvode, om jag skulle förlora, får jag betala deras rättegångskostnader?Stort tack!Matte
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga vill du veta huruvida du kan få en betalningsanmärkning och vem som står för motpartens rättegångskostnader vid en förlust i domstol. Detta kommer att redogöras för var för sig enligt nedan.Om du bestrider får du inte en betalningsanmärkningDet är riktigt som du skriver i din fråga, att du inte får en betalningsanmärkning om du bestrider ett krav. Om Kronofogdemyndigheten sänder ut ett betalningsföreläggande och du bestrider det kan motparten däremot välja att stämma dig till domstol för att få betalt.Om domstolen skulle döma till din nackdel, dvs att du faktiskt är skyldig att betala det yrkade beloppet, kan din motpart vända sig till Kronofogden och begära att du ska betala. Betalar du inte då kan du få en betalningsanmärkning.Vid förenklade tvistemål är möjligheten att få betalt för rättegångskostnader begränsadOm målet drivs till domstol är det en civilrättslig tvist och vad som kallas ett dispositivt tvistemål. Dispositiva tvistemål utmärks av att parterna själva kan komma överens om det de tvistar om, t.ex. pengar. De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § Rättegångsbalken, RB). I ditt fall rör det sig om en så liten summa att det kommer att hanteras som ett förenklat tvistemål. I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle du förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som du står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål.Rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål avser:- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1342 kr exklusive moms. - Ansökningsavgift för stämning - Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera. - Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken. - Översättning av handlingar (om det t.ex. behövs tolk).Som du kan se blir de kostnader du blir ersättningsskyldig för vid en förlust i ett förenklat tvistemål betydligt lägre. Du behöver t.ex. inte betala motpartens rättegångskostnader med mer än en timme. Det innebär samtidigt att om du anlitar en advokat eller jurist och vinner ett förenklat tvistemål blir inte heller din motpart ersättningsskyldig mot dig för mer än en timme.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

"Kostnader för tingsrätt" – Rättegångskostnad?

2018-09-19 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej Lawline! Jag har nu betalat hela min skuld summan i tid alltså 23.000, men nu vill dom också ha täckt tingsrätten ("kostnader för tingsrätt" 2800 sek.), säger de, har dom också rätt till detta?, när vardera parten ska svara för sin rättegångskostnad? Domslut: Tingsrätten stadfäster följande förlikning, som träffats mellan parterna. 1. X ska betala 23.000 sek, betalning skal ske med 1000 kr. per månad, senast 31. 2. Om X är i dröjsmål med betalning enligt punkt förfaller hela det resterande beloppet till omedelbar betalning 3. Genom denne överenskommelse är parternas samtliga mellanhavanden i anledning av denne tvist slutlig reglerade 4. Vardera parten ska svara för sin rättegångskostnad..
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga har du förlikats med din motpart i ett tvistemål efter att ni har kommit överens om att du ska betala 23 000 kr och ni båda ska stå för era egna rättegångskostnader. Efter att förlikningsavtalet har blivit stadfäst och du har betalat i enlighet med förlikningsavtalet har dock din motpart hört av sig och krävt 2800 kr i ersättning för "kostnader för tingsrätt".Med "kostnader för tingsrätt" avser din part troligtvis ansökningsavgiften som han eller hon betalade till tingsrätten för att väcka talan mot dig. Tingsrättens ansökningsavgift är nämligen just 2800 kr i mål där värdet som parterna tvistar om är högre än ett halvt prisbasbelopp. Beloppet i ert fall, 23 000 kr, är nätt och jämnt högre än ett halvt prisbasbelopp (22 750 kr för 2018).Ersättning för rättegångskostnader ska bland annat innefatta kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande (18 kap. 8 § rättegångsbalken). Ansökningsavgiften till tingsrätten hör till dessa kostnader och är alltså att betrakta som en rättegångskostnad. Eftersom ert förlikningsavtal föreskriver att båda parterna ska stå för sin egen rättegångskostnad, är du därmed inte skyldig att betala ansökningsavgiften.Jag skulle rekommendera dig att kontakta din motpart och be om ett förtydligande om vad beloppet om 2800 kr egentligen avser. Om det avser ansökningsavgiften till tingsrätten, så bör du bestrida kravet eftersom vardera part ska stå för sin egen rättegångskostnad enligt ert förlikningsavtal.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,