Vem står för rättegångskostnaderna i en tvist?

2019-03-31 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej, om min köpare hävdar dolt fel och går till rätten med detta. Kan vi då bli tvungna betala rättegångskostnader och köparens advokatkostnad om de får rätt? Om man uppmätt fukt i väggar och golv i badrummet ska inte det då upptäckts vid deras besiktning? Tack
Sofia Wedin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kommer behöva betala rättegångskostnader vid en tvist angående fel vid köp av hus. Frågan regleras därför i Rättegångsbalken (RB). Gällande felet, om det föreligger ett fel eller inte, regleras i Jordabalken (JB), eftersom jag antar att det rör sig om ett fastighetsköp. Rättegångskostnaden:Det vanligaste är att i tvistemål att den förlorade parten, den tappande parten, betalar alla rättegångskostnader (18 kap. 1 § RB). I rättegångskostnaderna ingår advokatkostnaderna, därav kan du, om du är den tappande parten, få betala för kostnaderna för din motparts (köparens) advokat och övriga kostnader (18 kap. 8 § RB).Hur stora rättegångskostnader bli kan dock även beror på hur mycket den tappande parten "förlorar" samt hur många yrkanden som finns. Vilket innebär att om du förlorar på alla yrkanden kan du bli tvungen att betala allt. Medans om du bara förlorar i vissa yrkanden kan rättegångskostnaderna komma att nedsättas och bestämmas utifrån vinnare och förlorande delar beroende på hur många yrkande det föreligger (18 kap. 4 § RB).Dock krävs det att motparten har yrkat om rättegångskostnaderna för att du eventuellt ska bli tvungen att betala motpartens kostnader (18 kap. 14 § RB). Har inte motparten gjort det kommer du inte att att betala rättegångskostnaderna för din motpart (18 kap. 14 § RB). Det kan även vara så att det rör sig om ett så kallat förenklat tvistemål, vilket innebär att om inte tvisten rör sig om en kostnad som överstiger ett halvt prisbasbelopp (1 kap. 3d § RB och 18 kap. 8a § RB). Att det rör sig om ett förenklat tvistemål innebär att kostnaderna för parterna ska bli så små som möjligt. I ett förenklat tvistemål betalar parterna ofta sina egna rättegångskostnader. Parterna kan bland annat bara få ersättning för en timmes rådgivning och inte mera (1 kap. 3d § RB och 18 kap. 8a § RB). Så ja, du kan eventuellt behöva betala rättegångskostnaderna för din motpart. Felet:Det föreligger fel i fastigheten i fall den inte överensstämmer med vad ni har avtalet, eller om den avviker från vad köparen hade kunnat förutse vid köpet (4 kap. 19 § JB). Köparen har dock en undersökningsplikt vid köpet (4 kap. 19 § JB). Undersökningsplikten innebär att köparen ska undersöka huset ordentligt innan köpet. Tex. göra en besiktning med hjälp av en besiktningsman eller liknande. Felen som då kunde eller borde ha upptäckts vid en sådan undersökning får inte åberopas mot säljaren. Sådan fel ansvara inte säljaren för (4 kap. 19 § JB). Undersökningsplikten för en köpare är väldigt långtgående men hur långtgående den är kommer även beror på andra saker så som husets ålder, nyrenoverat osv.Säljaren ansvar bara för så kallade dolda fel. Dolda fel är fel som inte kan eller borde ha upptäckts vid en undersökning av fastigheten. Om köparen här har uppfyllt sin undersökningsplikt och inte borde eller att felet inte hade kunnat upptäckts är det du som säljare som kommer ha ansvar för felet. Om felet dock är ett sådant fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av huset och köparen inte har uppfyllt (gjort en tillräcklig undersökning) sin undersökningsplikt. Då är det köparen som står ansvarar för felet och inte ni som säljare. (4 kap. 19 § JB). Om köparen i ditt fall har uppfyllt sin undersökningsplikt, borde ha hittat felet eller om felet är dolt är svårt att säga utifrån omständigheterna i frågan. Det blir därför svårt att säga om det föreligger ett ansvar för felt för dig eller om köparen har ansvar för felet. Det är därför också svårt att säg om felet kunde ha upptäckte vid en besiktning eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga ändå annars är det bara att återkomma!

Ersättning för rättegångskostnader vid tvist om parkeringsböter

2019-03-24 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej jag har fått en kontrollavgift av en privat parkerings bolag detta för att jag parkerat på en parkerings plats som det finns skyltat att efter en viss tid är det förbjudet att parkera. Men skylten är vid ingången till en annan parkerings plats alltså när jag kör in höger så ligger skylten där och det finns 2 st olika parkerings platser för att komma till en restaurang så kör jag höger sedan vänster och parkerar normalt där alltid men denna gång var det fullt och då körde jag ut från den parkerings platsen men körde rakt fram då ser man inte skylten eftersom den ligger höger om mig och baksidan vänd mot mig det var mörkt och jag såg inte skylten parkerade sen fick jag 850 kr kontrollavgift. Om jag skulle köra höger sen höger från början då hade jag sätt skylten men körde höger sedan vänster sen rakt . Jag anser att skyltningen inte är så tydligt som den borde vara. Samt att jag ser på Google maps och andra GPS program att adressen är gästgivaregatan men dom har skrivit färgfabriksgatan ringde dom och påstod att det är fel adress då säger dom att enligt fastighet beteckning så är det rätt men alla GPS program säger annat. Jag sa att jag vill ha hem fastighetsbeteckningen skickat till mig. Dom har inte skickat det än väntar svar från dom. Sen läste jag lite på er hemsida att om jag bestrider och dom kontaktar inkasso och kronofogden och jag bestrider om dom väljer att anmäla till tingsrätten och jag förlorar i tingsrätten får jag betala rättegångskostnaderna eller bara 850kr
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga hittar vi i 18 kap. Rättegångsbalken (RB).Behöver jag betala rättegångskostnader?Om du väljer att bestrida fakturan blir domstolen den slutliga instansen som kan lösa tvisten, precis som du säger. I en sådan situation kan det privata parkeringsbolaget välja att stämma dig i tingsrätten, något som kostar dem 900 kr.Om du förlorar målet kan du behöva betala rättegångskostnader. Kostnaderna är dock kraftigt begränsade i det här fallet då det gäller ett mål av mindre värde, dvs. att tvisten gäller ett lågt belopp. Gränsen går vid ett halvt prisbasbelopp (23 250 för 2019). Detta framgår i 1 kap. 3 d § RB.Vilka kostnader ska jag stå för?Enligt 18 kap. 8 a § RB ska ersättning för rättegångskostnad avse kostnad för 1. Rättslig rådgivning i en timme (max ca: 1700 kr/h)- Stora bolag anses inte ha ett behov av juridisk rådgivning i enkla mål av denna typ. De anses ha den kompetens som krävs i form av egen personal som kan föra deras talan. Se bl.a. rättsfallet RH 2005:75 som gällde kontrollavgift vid olovlig parkering. Ett stort parkeringsbolag ansågs inte ha något behov av rättslig rådgivning, och kostnaden för rättslig rådgivning ansågs inte ha varit skäligen påkallad för tillvaratagande av bolagets rätt.2. Ansökningsavgift900 kr för tingsrätt. 3. Parts eller ställföreträdares egna kostnader för resa och uppehälle- Ersätts som rättegångskostnad om sammanträde hålls. 4. En parts kostnad för vittne och partssakkunnig- Kostnaden ska vara skälig. 5. Kostnad för översättning av handlingar- Kostnaden ska alltså ha varit skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt.Av dessa kostnader är det endast p. 2 och p. 3 som är relevant för denna typ av mål. Någon rättslig rådgivning kommer bolaget inte ha rätt till. De kommer inte heller anses ha ett behov av ett vittne eller en sakkunnig i målet. Någon översättning av dokument är med allra största förmodan inte nödvändig.Det innebär att rättegångskostnaderna kan inkludera 900 kr för ansökningsavgiften, och eventuella kostnader för din motparts företrädares (bolagets företrädare) resa och uppehåll.Totalt sett blir det 850 kr + 900 kr + eventuella kostnader för motpartens resa.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skriva en kommentar eller skicka in en ny fråga.Ha det bra!Vänligen,

Finns det någon minimigräns för hur stort belopp man kan tvista om?

2019-02-26 i Rättegångskostnader
FRÅGA |En säljare på tradera har gått med på hävning av köpet efter fel i varan och jag fick köpesumman återbetalt.Men ej den ursprungliga fraktavgiften där fick jag använda mig av paypals köparskydd.Men nu kräver paypal att jag returnerar varan på min bekostnad för att få ut den ursprungliga fraktavgiften och självklart så använde jag mig av köplagen 40§ samt 67§ och begärde ett skadestånd där jag begärde att säljaren står för returkostnaden som ligger på 63 kr.Säljaren svarar inte på e-mail.För principen skull vill jag ta det vidare till tingsrätten men kan man verkligen göra detta på en sån ringa summa det handlar om?
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att din huvudsakliga fråga till oss är om man kan tvista om en summa på 63 kronor. Det finns ingen minimigräns för hur lågt belopp man kan tvista om. Att välja att ta en tvist till domstol är dock förenat med avgifter och en risk att stå för motpartens rättegångskostnader om man förlorar tvisten, 18 kap 1 § rättegångsbalken. Enligt 1 kap 3 d § Rättegångsbalken så handläggs tvister som uppenbarligen understiger ett halvt prisbasbelopp som förenklat tvistemål. 63 kronor är uppenbart mindre ett halvt prisbasbelopp. Jag kommer att redovisa eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med att man stämmer någon i domstol i ett förenklat tvistemål. Sedan får du själv ta ställning till om du tycker det är värt kostnaderna och eventuella risker. 1) När man ansöker om stämning måste man betala en avgift. I förenklat tvistemål är avgiften, 900 kronor. http://www.domstol.se/Fragor--svar/avgifter/. Denna avgift kan man dock få ersatt av motparten som en rättegångskostnad om man vinner.2) Om motparten har anlitat ett ombud eller varit hos en jurist för att få rådgivning som har kostat pengar, så har motparten inte rätt till ersättning för mer än högst en timmes rådgivning. Om man förlorar tvisten finns det därmed risk att man behöver stå för motpartens kostnad för den timmen. Det innebär också att om man själv anlitar ett ombud så kommer man oavsett om man vinner tvisten få stå för större delen av kostnaderna om det juridiska biträdet/rådgivningen har överstigit en timme.3) Om motparten har resekostnader kan det finnas risk att man får stå för dessa och eventuellt även för ombud. 4) Om motparten har vittnesbevisning eller andra övriga handlingar osm exempelvis tolk så räknas de också som sådan rättegångskostnader som man riskerar att få stå om man förlorar tvisten.Allt detta framgår av, 18 kap 8 a § rättegångsbalken. Några andra kostnader än detta har man inte rätt till ersättning för i förenklade tvistemål.Om du väljer att ta det till domstol rekommenderar jag dig att undersöka om du har något rättskydd i din hemförsäkring som skulle kunna ersätta eventuella kostnader. I vissa försäkringar gäller bara rättsskyddet om tvisten handlar om hus, båt eller motorfordon. Därför är det bra att kontrollera sådant innan. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Mvh

När måste jag senast medge talan?

2019-01-31 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Jag är kallad till rätten i ett tvistemål. Jag funderar på att gå med på allt min motpart önskar för att slippa rättegången. Om jag väljer att gå dit, då kan jag också bli tvungen att betala motparterns rättegångskostnader om rätten dömer till dennes fördel. Hur långt innan måste jag meddela att jag inte vill ha en rättegång för att inte riskera att behöva betala rättegångskostnader?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Rättegångskostnader och tredskodomDet dispositiva tvistemålsförfarandet regleras av rättegångsbalken (rättegångsbalken) (1942:740) (här benämnd RB). I dispositiva tvistemål ska en förberedelse hållas, vilken är obligatorisk, 42 kap. 6 § RB.Som du säger kan du bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader, om rätten dömer till din motparts fördel, 18 kap. 1 § RB. Detta kan också hända om du inte dyker upp till förhandlingen. Domstolen kan i sådana fall meddela sk. tredskodom, som innebär att domstolen dömer i enlighet med motpartens yrkande, se 44 kap. 7 § RB. Har din motpart rättegångskostnader måste du alltså betala dem trots att du uteblir, förutsatt att rättegångskostnaderna är skäliga (krav på prövning av rättegångskostnadernas skälighet hittar du i 18 kap. 14 § RB).Medge talanJag utgår från att du har blivit delgiven en stämningsansökan som uppmanar dig att svara på käromålet, 42 kap. 5 § RB. Senast vid förberedelsen ska du ha avgivit svaromål (42 kap. 7 § RB) och godtar du kärandens (din motparts) yrkande ska talan medges i svaromålet, (2 p. samma lagrum). I 42 kap. 9 § 2 st. RB stadgas att "svaromål enligt 7 § skall avges skriftligen, om det inte med hänsyn till målets beskaffenhet är lämpligare att svaromålet avges vid ett sammanträde". Ett medgivande enligt 42 kap. 7 § 2 p. RB resulterar i att domstolen kan avgöra målet "på handlingarna", dvs. att målet avgörs utan huvudförhandling, 42 kap. 18 § RB. Ett medgivande är bindande för rätten enligt 17 kap. 3 § RB. Rätten ska vidare verka för att parterna förliks enligt 42 kap. 17 § RB, vilket syftar till att uppnå de syften med förberedelsen som stadgas i 42 kap. 6 § 2 st. (bl.a. klarlägga om det finns förutsättningar för förlikning, 5 p.).Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Inget skadestånd i tingsrätten, överklaga till hovrätten?

2019-03-28 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Jag har blivit kallad h*ra, f*tta och blivit hotad av personen som sagt att hen ska komma hem till mig med sina vänner och bryta min nacke (via telefon o sms). Och att jag inte vet vem jag har att göra med. Jag yrkade på 7000kr i skadestånd för kränkning och rädsla. I domen står det "När det gäller skadestånd finner tingsrätten att det visserligen kan förutsättas att hotet har inneburit en kränkning av ----- personliga integritet. Kränkningen har dock inte varit så allvarlig att skadestånd kan utdömas." Personen döms dock för olaga hot till 12 000 kr i dagsböter och 800kr till brottsoffermyndigheten. Men jag har alltså inte rätt till något? Bör jag ta upp detta till hovrätten? Och om jag i sådana fall förlorar, om hovrätten tycker likadant som tingsrätten, vad händer då? Får jag betala rättegångskostnaderna då?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vart går pengarna ifall man döms till dagsböter?Döms man till dagsböter så går (tillfaller) pengarna [till] staten, inte till målsägande eller någon annan [person]. Detta enligt 25 kap. 7 § Brottsbalken (1962:700).Du har/får alltså ingen rätt att få ta del av det som den dömda personen (den tilltalade) ska betala i dagsböter.Ska du överklaga till hovrätten?En tingsrätts dom får överklagas till hovrätten.Om du ska eller bör överklaga till hovrätten är ingenting som jag kan svara på, tyvärr. Det är helt upp till dig. Jag kan dock tala om för dig att det kan löna sig att överklaga till hovrätten, om man är missnöjd med tingsrättens dom. Det finns alltid en chans att du får det yrkade skadeståndsbeloppet i hovrätten istället. Om du bestämmer dig för att överklaga domen från tingsrätten, så är det viktigt att överklagandet har kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades. Sista dag för överklagande finns också angivet i domen.Betalar man rättegångskostnaderna om man förlorar i hovrätten?I ditt fall rör det sig om ett brottmål och därmed aktualiseras 31 kap. Rättegångsbalken (1942:740), som handlar om rättegångskostnader. I 31 kap. 3 § Rättegångsbalken (1942:740) regleras målsägandes (din) skyldighet att i vissa fall utge ersättning för rättegångskostnader till staten. En förutsättning för att du som målsägande ska behöva ersätta staten är om du utan skäl gjort angivelse eller på annat sätt föranlett ett allmänt åtal. Har du inte gjort detta så kommer du inte åläggas ersättningsskyldighet och därmed betalar du inte rättegångskostnaderna om du förlorar i hovrätten.Vänligen,

Är man skyldig att betala en vinnande motparts oskäliga kostnader?

2019-03-08 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Om man ska väcka en talan i domstol så innebär det ju en risk att man drar på sig att behöva betala den andres rättegångskostnader. Jag förstår att man kan skydda sig mot detta genom tex hemförsäkring och rättshjälp. Men ändå låter detta så orimligt! Att den ena kan ta hjälp av en dyr advokat som motparten sen måste betala! Hur beräknas egentligen rättegångskostnaderna och finns något sätt att yrka att denna summa ska minskas (tex pga oskälighet?). Tack för hjälp!
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i frågan att det är rättegångskostnader i tvistemål som du syftar på, eftersom det oftast är i dessa lägen man talar om en motpart som kan vara skyldig att betala rättegångskostnader.Rättegångskostnaderna regleras i 18 kap. rättegångsbalken. Som du nämner så kan den tappande parten (den som förlorar målet) få betala motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken).Det finns dock många kompletterande bestämmelser till denna. Om det till exempel finns flera yrkanden i rättegången, och parterna vinner varsin, så kan vardera part få betala sina egna kostnader (18 kap. 4 § rättegångsbalken).Samma princip gäller om det endast är ett yrkande och man kan "mäta" hur stor del av yrkandet en part vinner. Låt oss säga att någon yrkar skadestånd av mig på 100 000 kr, medans jag yrkar att inget skadestånd ska utges. Domstolen dömer mig att betala 70 000 kronor i skadestånd. Enligt denna regeln kommer då motparten att ha vunnit sitt yrkande till 70 % och denna får då ersättning för sina rättegångskostnader i proportion till detta (18 kap. 4 § andra stycket).Angående oskälighet för just ett ombud så är detta något som regleras i 18 kap. 8 § rättegångsbalken. Enligt denna bestämmelse ska man endast ersätta motpartens kostnad för ombud till den del denna har varit skälig. Det man kan nämna är då att man inte tycker att motpartens rättegångskostnader är skäliga. Då är domstolen skyldig att pröva skäligheten själva. Om värdet av vad som yrkas är mindre än hälften av årets prisbasbelopp så kommer målet att anses vara ett så kallat småmål. Då gäller inte bestämmelsen om ersättning för ombud enligt 18 kap. 8 § rättegångsbalken. Istället har motparten endast rätt till ersättning för sitt ombud som motsvarar rättslig rådgivning för en timme (18 kap. 8 a § rättegångsbalken). Hälften av prisbasbeloppet är i år 23 250 kr.Vänligen,

Vilka kostnader kan jag få ersättning för i en rättegång?

2019-02-08 i Rättegångskostnader
FRÅGA |vilka kostnader kan jag få ersättning för i en rättegång?
Ajla Velic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är du vittne?Om du är vittne på en rättegång står det i din kallelse vilka ersättningsregler som gäller. På Sveriges Domstolars webbsida framgår det att ett vittne har rätt till ersättning för resan till domstolen. Samma sak gäller eventuella kostnader för uppehälle och förlorad arbetsinkomst.Är du brottsoffer?Som målsägande har du rätt till ersättning för resan till domstolen, om du blivit kallad dit för att höras. Samma sak gäller eventuella kostnader för uppehälle och förlorad arbetsinkomst.Är du åtalad? Domstolen kan bevilja dig ersättning för exempelvis resa till rättegången. Om ersättning beviljas beror på dina inkomster och förmögenhet.Det kan finnas begränsningar från dessa regler då det handlar om allmänna medel och jag rekommenderar dig därför att kontakta den domstol som är aktuell för dig. Domstolen kan upplysa dig om vilka exakta ersättningsregler som gäller.Jag hoppas att min fråga har varit till hjälp, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Riskerar jag ökade kostnader om krav på betalning tas till domstol?

2019-01-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej,Jag fick ett brev av advokatbyrån Ramberg där det står att mitt internetabonnemang har använts för olovlig fildelning av upphovsrättsligt skyddade verk. De vill ha ett belopp upp mot 40.000 kr. Så som jag har förstått det ska jag inte kontakta Ramberg eller betala något. Om de tar ärendet till inkasso så ska jag bestrida betalningskravet. Om detta nu skulle tas till domstol, kommer det innebära ökade kostnader för mig om domstolen beslutar att jag ska betala?
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den förlorande parten i en rättegång ska i regel ersätta motpartens rättegångskostnaderDen part som förlorar ett mål i en rättegång ska i regel ersätta motpartens rättegångskostnader. (18 kap. 1 § Rättegångsbalken). I dessa kostnader ingår främst motpartens ombudskostnader, exempelvis de kostnader motparten haft för att anlita en advokat. Exakt hur mycket av rättegångskostnaderna en part som förlorat får betala avgörs dock av hur mycket av målet parten anses ha förlorat. Vinner en part allt den krävt i en rättegång kommer motparten i regel få betala hela partens rättegångskostnader. Anser domstolen att båda parter vunnit och förlorat lika mycket kommer parterna istället få stå för sina egna rättegångskostnader. Så kan det exempelvis vara om domstolen anser att du bara ska betala en viss del av det du krävts på. Det kan till och med vara så att motparten istället får betala en del av dina rättegångskostnader, om domstolen anser att du vunnit mer av målet än motparten. Så kan det exempelvis vara om domstolen endast anser att du ska betala en ytterst liten del av vad du krävdes på. Som svar på din fråga: Skulle frågan om betalningen tas upp till domstol och du där förlorar hela beloppet som motparten kräver dig på finns det en stor risk att du både får betala det som motparten krävt av dig och dessutom motpartens rättegångskostnader. Det kan alltså bli kostsamt. Något kort om det kravbrev du fått utskickat till digAvslutningsvis vill jag dock belysa att när SVT:s Uppdrag Granskning i maj 2018 undersökte de kravbrev som skickats ut från advokatbyrån Ramberg hade advokatbyrån faktiskt inte drivit något ärende till domstol. Advokatbyrån är en av några byråer som skickar ut massvis med kravbrev till privatpersoner men risken att faktiskt hamna i domstol om man inte betalar verkar i alla fall när SVT granskade kravbreven ha varit låg. (Se artikeln här).Hoppas du fick svar på din fråga!