När kan man behöva betala motpartens rättegångskostnader trots att man vinner målet?

2019-01-26 i Rättegångskostnader
FRÅGA |HejHar en fråga gällande rättegångskostnader. Vi ligger i en tvist med en motpart som framlagt ett krav på att vi ska stå för rättegångskostnader med hänvisning till nedan paragraf.I rättegångsbalken kap 18 paragraf 3 anges följande:" att medvetet framställa ett ogrundat påstående och parten dessutom insett eller bort inse att påståendet saknade fog eller på annat sätt genom vårdslöshet eller försummelse vållat kostnad för motparten. Detta gäller huruvida man kan bli ålagd att betala den andre partens rättegångskostnader oavsett om man förlorar eller ej. Anledningen till min fråga är för att motparten åberopar detta i ett tvistemål som vi ligger i. Jag vill förstå vad som menas med detta och vad det är för typ av påståenden som gör att man kan behöva betala den andres rättegångskostnader även om man vinner. Det som sagts i vårt fall anser jag inte behöver nämnas utan min önskan är att förstå när denna situationen kan uppkomma.Tack
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du skriver i din fråga att motparten har hänvisat till 18 kap. 3 § rättegångsbalken. I din fråga har du dock citerat en del av 18 kap. 6 § rättegångsbalken, varför jag utgår ifrån att du syftade på den lagregeln.18 kap. 6 § rättegångsbalken har följande lydelse:"Har part genom att utebliva från rätten eller ej iakttaga föreläggande, som rätten meddelat, eller genom påstående eller invändning, som han insett eller bort inse sakna fog, eller annorledes genom vårdslöshet eller försummelse föranlett uppskov i målet eller eljest vållat kostnad för motparten, vare han skyldig att ersätta sådan kostnad, huru rättegångskostnaden i övrigt än skall bäras."Huvudregeln i tvistemål är att tappande part (dvs förloraren) ersätter motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). 18 kap. 6 § rättegångsbalken talar dock om för oss att om en part, till följd av försumlig processföring, orsakar motparten kostnader, ska parten ersätta motparten för denna kostnad.Nedan följer två exempel på när 18 kap. 6 § rättegångsbalken blir tillämplig:-Ena parten kommer med nya omständigheter eller bevis vid huvudförhandlingen, vilket medför att huvudförhandlingen sätts ut till ny dag (dvs fördröjning av målet) och motparten måste också lägga pengar på att försöka skaffa fram motbevisning. -Ett annat exempel är om svaranden framför en massa bestridanden på olika grunder, varav hälften av grunderna är relevanta och hälften är så pass absurda att man själv vet om att de aldrig kommer godtas av rätten. Svaranden lyckas dock vinna målet på de grunder som är relevanta, men samtidigt har svaranden också belastat rättegången med onödiga grunder som medfört rättegångskostnader för motparten. Vänligen,

Rättskydd vid överklagan?

2018-11-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Kan jag få hjälp med överklaga för jag har rättsskydd?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Om du hamnar i rättslig tvist med en annan person kan du få ersättning genom rättsskydd. Det som ersätts är kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. Du måste som regel ha haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år för att kunna utnyttja rättsskyddet. De tvister som kan omfattas av rättsskyddet är vanligen så kallade tvistemål, som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Tvister som ska handläggas av någon annan domstol eller administrativ myndighet omfattas inte. Hit hör till exempel Hyresnämnden, Kronofogdemyndigheten och förvaltningsdomstolar. Vilka tvister som omfattas av rättsskyddet och hur stor ersättning de ger varierar mellan försäkringsbolagen. Om ditt rättsskydd omfattar överklagan beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Jag råder dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få mer information om vad som omfattas av just ditt rättsskydd. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen! Hoppas att detta var svar på din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Rättegångskostnader och risker i en domstolsprocess

2018-11-24 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Har sålt ett smycke på Tradera. Köparen säger efter köpet att hon inte har råd att betala. Smycket var svårsålt, därför vill/orkar jag inte sälja det igen. Köparen blir otrevlig o säger att det inte är någon ide' att starta en process mot henne eftersom hon har skuldsanering osv....Min fråga är om man startar en process gör att hon brutit det avtal användare på Tradera har, kan jag förlora detta i en rättslig process? Får man ersättning för alla sina utgifter om man vinner, även om hon inte har pengar att betala? Priset var 899 kr men det är min dotters smycke så hon behöver pengarna och så tycker jag principer ska följas.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!RättegångskostnaderHuvudregeln är att den part som förlorar målet ska stå för rättegångskostnaderna, 18 kap. 1 § rättegångsbalken. Speciella regler gäller dock om värdet på det som yrkats inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, 18 kap 8a § rättegångsbalken och 1 kap 3d § rättegångsbalken. Ett halvt prisbasbelopp är 22 750 kr. I ditt fall när priset på varan är 899 kr gäller de speciella reglerna. De innebär att de poster man kan få ersättning för är en timmes rättslig rådgivning, ansökningsavgift, resa och uppehälle, vittnesbevisning samt översättning av handlingar. Dock utgår bara ersättning i den mån den "skäligen behövts för att ta tillvara partens rätt".Det finns på så vis en tämligen begränsad rätt att få ersättning för sina kostnader som är kopplade till rättegången. Om du vinner målet och har yrkat på ersättning för rättegångskostnader kommer din motpart ha en skuld till dig. Betalas inte skulden kan du vända dig till kronofogden och ansöka om verkställighet. Om personen inte har några tillgångar kan det dock vara svårt att få ut ersättningen. Risker med en processOm du startar en process i domstol är det du som ska bevisa att det finns ett avtal och att det har gått till på det sätt som du hävdar. Beviskravet är att det ska vara styrkt. Exakt hur det kan komma gå i ditt fall kan jag inte säga eftersom det slutligen är domstolen som avgör frågan. Av det som du har beskrivit i frågan så tyder det på att du har bevisning för att avtal har ingåtts och att köparen inte vill betala varan. Att driva en process i en domstol är dock alltid en risk. Det finns alltså en viss risk att du förlorar om du väljer att stämma köparen. Om du skulle vinna processen kan det dock vara svårt att få ut det yrkade beloppet om personen inte har några tillgångar. Om ni önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Om rättegångskostnader vid förlikning

2018-10-04 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Är part i en tvist som inom kort verkar nå förlikning mellan käranden och svaranden. Båda parter har haft ett första så kallad muntlig förberedelse i Solna Tingsrätt. Då denna muntliga genomgång ägde rum för några veckor sedan kom vi inte fram till någon förlikning utan målet togs vidare till huvudförhandling i januari 2019. Kärandens ombud skulle då inkomma med "yttrande över sammanställning samt slutlig och samlad bevisuppgift" nu i dagarna samt svarande skulle inkomma med densamma senare i oktober månad. Har nu blivit kontaktad till förlikning och vi verkar komma överens och huvudförhandling kommer ej äga rum i januari 2019. Den muntliga genomgång som skett samt innan det en förberedelse för en eventuell treskodom mot den svarande - innebär detta förfarande några kostnader? Går det att få information om hur mycket kostnader det i så fall handlar om?
Dana Larsson |Hej! Tack för att ni vänder er till oss på Lawline!Jag utgår från att det är som du säger att du och motparten snart kommer att göra en förlikning i ert ärende. Ni har alltså aldrig kommit till det stadie av rättegångsprocessen att det blivit en riktig rättegång. Om ni då förlikas kommer "vardera parten bära sin kostnad" om inte annat avtalas mellan er (jfr 18 kap. 5 § 2 st. rättegångsbalken). Både käranden och svaranden får alltså bära sina egna kostnader som kan ha uppstått för dem innan rättegången och något annat får avtalas i förlikningsavtalet. Ni känner möjligen redan till vilka kostnader som uppstått för er så här långt in i processen, dvs. hur mycket ni lagt ner på ert ombud, och om ni är kärande i processen hur mycket ansökningsavgiften till tingsrätten kostade er osv. Och ni behöver alltså inte stå för de kostnader som er motpart haft, om ni förlikas. Bara om ni under förlikningen kommer överens (avtalar) om att ni ska stå för mer kostnader än de ni haft själva som ni också behöver betala vissa av motpartens kostnader. Ni kan likaså avtala om att motparten ska stå för mer kostnader. Såvitt jag vet omfattas alla förberedelser innan rättegången av ansökningsavgiften som betalas av käranden. Förberedelser inför tredskodom är att likna vid förberedelser som sker innan en vanlig rättegång. Jag tror därför att det är ansökningsavgiften som ska täcka bl.a. rättegångens förberedelser. Men ni får gärna höra av er till tingsrätten för att kontrollera att detta stämmer. Ni kan också vända er till tingsrätten för att få information om vilka andra kostnader som kan tillkomma i ert fall. Vill ni få ett mer utförligt svar får ni gärna beskriva mer vilka kostnader som uppstått under förhandlingsprocessen, och hur er motpart vill att kostnaderna ska fördelas. Förhoppningsvis kan ni själv räkna ut vilka kostnader ni kommer att behöva stå för, om ni utgår att ni helst vill att 18 kap. 5 § 2 st. RB tillämpas i ert fall och att inget annat avtalas. Hoppas att ni ändå fått svar på er fråga! Med vänliga hälsningar,

Vem betalar rättegångskostnader i ett tvistemål?

2019-01-21 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej,Företaget X i Malmö utförde en olaglig ändring av mjukvaran på min bil vid första servicetillfälle. Dem gjorde det mot min utrickligen sagt begäran att mjukvaran inte får ändras. Det handlar om VW bedrägeri mot sina kunder gälande dieselfusket som servicevärkstäder, bland annat Företaget X i Malmö åtgärdar med mjukvarubytet, vilken betydligt försämrar bilens prestanda. Jag krävde vid bilens avhämtning att mjukvaran återställas till ursprungliga, vilket Företaget X glatt avvisade. Samma beteende visade VW när jag vände till dem.Min fråga om vad skall jag göra LAVLINE besvarade att Konsumentköplagen (KKL) är tillämplig (16§, 22§, 23§, 29§). Precis samma svar fick jag av KONSUMENTVERKET. Under ett år försäkte jag genom POLISEN, ARN, KAMAREÅKLAGAREN (två gången) och REGERINGEN komma till att mjukvaran på min bil återställas till det ursprungliga eller någon överenskommelse med Företaget X och VW träffas. Förgäves. Jag fick nog av VW och Företaget X och sålde opålitliga, tröga vid acceleration, bilen till en bilförsäljare mot en ren förlust. Därmed skickade jag fakturan på min förlust till Företaget X som orsakade hela, vilken blev bestriden. Jag försäkte komma till mina pengar genom KRONOFOGDEN. Företaget X bestrider fakturan igen och KRONOFOGDEN ställer frågan till mig om jag begär att målet skall överlämnas till tingsrätten.JAG UNDRAR VEM SKALL BETALA KOSTNADER. I FALL ATT DET ÄR JAG HUR MYCKET KAN DET KOSTA MIG?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningOm du driver målet till domstol är den en civilrättslig tvist och vad som kallas ett dispositivt tvistemål. Dispositiva tvistemål utmärks av att parterna själva kan komma överens om det de tvistar om, t.ex. pengar. De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB). Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). Det innebär att om du skulle vinna ett ordinärt tvistemål kan din motpart bli ersättningsskyldig för dina rättegångskostnader. Motsatsvis innebär det att om du förlorar ett ordinärt tvistemål kan du bli ersättningsskyldig för din motparts rättegångskostnader (och givetvis dina egna). Det kan således bli kostsamt.I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Den förlorande parten i ett förenklat tvistemål blir ersättningsskyldig för motpartens kostnader till ett betydligt lägre belopp än i ett ordinärt tvistemål. Rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål avser:- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1380 kr exklusive moms. - Ansökningsavgift för stämning á 900 kr.- Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera.- Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken.- Översättning av handlingar (om det t.ex. behövs tolk).Som du kan se blir de kostnader förlorande part blir ersättningsskyldig för i ett förenklat tvistemål betydligt lägre. Man behöver t.ex. inte betala motpartens rättegångskostnader med mer än en timme. Det innebär samtidigt att om du anlitar en advokat och vinner ett förenklat tvistemål blir inte heller din motpart ersättningsskyldig mot dig för mer än en timme.I ett förenklat tvistemål behöver du inte en advokat eller ett juridiskt ombud. För det fall att du skulle välja att anlita ett ombud, kommer du även om du vinner att behöva stå för huvuddelen av kostnaderna själv. Du kan enligt ovan, som högst få ersättning för en timmes rättslig rådgivning om du vinner tvisten. Det är självklart alltid en god idé att inhämta någon form av rådgivning inför förhandlingen. En jurist kan även råda dig mer specifikt i ditt ärende om hur dina chanser ser ut och om det är värt att gå till domstol eller ej.Sammanfattning och rådI ditt fall är det avgörande för rättegångskostnaderna hur stort beloppet ni tvistar om är. Om beloppet uppenbart understiger 23.250 kr kommer det att handläggas som ett förenklat tvistemål. Den som förlorar ett sådant tvistemål blir bara ersättningsskyldig för en timmes rättslig rådgivning för motparten, ansökningsavgiften och eventuellt andra mindre kostnader.Om ni däremot tvistar om ett större belopp än ovanstående kommer tvisten att handläggas som ett ordinärt tvistemål. I ett sådant mål är huvudregeln att förlorande part betalar dels sina egna rättegångskostnader, dels motpartens rättegångskostnader.Mitt råd till dig är beroende av om tvisten kommer att handläggas som ett förenklat tvistemål eller ett ordinärt sådant. Om det är ett förenklat tvistemål råder jag dig att eventuellt söka rättslig rådgivning en timme för att få förslag av en jurist om vad du bör fokusera på och om det är något du har missat. Om det däremot är ett ordinärt tvistemål är min rekommendation att du anlitar en jurist. Juristen kan till att börja med gå igenom ditt ärende för att ge sin syn på om det är värt att du går till domstol eller om risken för förlust är stor. Juristen kan även företräda dig vid en eventuell domstolsförhandling. För båda ändamålen kan jag varmt rekommendera att du anlitar någon av juristerna på Lawlines juristbyrå. Vill du ha kontakt med en av våra jurister för vidare konsultation är du välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för prisförslag.Med vänliga hälsningar,

Rättegångskostnader vid hastighetsöverträdelse

2018-11-29 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Om man inte betalar, alltså inte godkänner ett strafflörelägganda från åklagaren angående hastighetsöverträdelse och målet går till tingsrätten. Om man då döms i tingsrätten, kan man då bli skyldig att betala mer än sina böter, ex andra omkostnader?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Enligt huvudregeln ska den som dömts i ett brottmål ersätta staten för hela eller delar av kostnaderna för offentlig försvarare samt kostnader för hämtning och diverse provtagningar och undersökningar (se 31 kap. 1 och 2 § rättegångsbalken (RB)). I mål om hastighetsöverträdelse tilldelas man vanligen inte någon offentlig försvarare, vilket innebär att du inte kommer ådra dig några försvararkostnader såvida du inte anlitar ett eget ombud. Förutsatt att du tar dig till rättegången och att inga blodprov och liknande har tagits kommer du alltså inte bli ersättningsskyldig för övriga kostnader.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem står för rättegångskostnader?

2018-11-05 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Vem betalar rättegångskostnader om min motpart förlorar. Och dessutom inte kan betala.
Elinor Berg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättegångskostnader regleras i rättegångsbalkenHuvudregeln är att den part som förlorar ska stå för rättegångskostnaderna (18 kap. 1 § rättegångsbalken). För att få dessa betalda av motparten är det dock viktigt att du har framställt ett yrkande om detta (18 kap. 4 § rättegångsbalken). Om du vinner målet och har yrkat på ersättning för rättegångskostnader kommer din motpart ha en skuld till dig. Betalas inte skulden kan du vända dig till kronofogden och ansöka om verkställighet på https://www.kronofogden.se/Ansokaomverkstallighet.html.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag få en betalningsanmärkning om jag bestrider ett krav?

2018-10-03 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej, Jag har fått en faktura på en tjänst jag inte minns att jag beställt (~350kr) och aldrig nyttjat. Beställningen ska ha utförts via internetformulär och utan större identitetskontroll. Leverantören har dock mitt telefonnummer, vilket inte finns publikt lätt tillgängligt, vilket gör mig osäker på om jag kan ha via misstag gjort en beställning. Deras första mail till mig var mycket intetsägande angående att en beställning gjorts, hade det tex stått "Tack för din beställning" hade jag kunnat reagera inom 14 dagars ångerrätten oavsett alla andra faktorer. Jag misstänker att detta är detta medvetet är en strategi från leverantören, då det finns ärenden som behandlats hos ARN gällande detta företag.Oavsett så får jag nu krav från leverantören. Jag har skickat bestridan och de har skickat påminnelse. Jag har pratat med konsumenthjälp och dessa gav mig informationen att om jag bestrider ärendet, i alla steg, så kan jag inte få betalningsanmärkning - oavsett var ärendet tar vägen (tingsrätten). Stämmer detta?Om ärendet går till tingsrätten och leverantören anställer en toppjurist med ett brutalt arvode, om jag skulle förlora, får jag betala deras rättegångskostnader?Stort tack!Matte
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga vill du veta huruvida du kan få en betalningsanmärkning och vem som står för motpartens rättegångskostnader vid en förlust i domstol. Detta kommer att redogöras för var för sig enligt nedan.Om du bestrider får du inte en betalningsanmärkningDet är riktigt som du skriver i din fråga, att du inte får en betalningsanmärkning om du bestrider ett krav. Om Kronofogdemyndigheten sänder ut ett betalningsföreläggande och du bestrider det kan motparten däremot välja att stämma dig till domstol för att få betalt.Om domstolen skulle döma till din nackdel, dvs att du faktiskt är skyldig att betala det yrkade beloppet, kan din motpart vända sig till Kronofogden och begära att du ska betala. Betalar du inte då kan du få en betalningsanmärkning.Vid förenklade tvistemål är möjligheten att få betalt för rättegångskostnader begränsadOm målet drivs till domstol är det en civilrättslig tvist och vad som kallas ett dispositivt tvistemål. Dispositiva tvistemål utmärks av att parterna själva kan komma överens om det de tvistar om, t.ex. pengar. De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § Rättegångsbalken, RB). I ditt fall rör det sig om en så liten summa att det kommer att hanteras som ett förenklat tvistemål. I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle du förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som du står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål.Rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål avser:- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1342 kr exklusive moms. - Ansökningsavgift för stämning - Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera. - Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken. - Översättning av handlingar (om det t.ex. behövs tolk).Som du kan se blir de kostnader du blir ersättningsskyldig för vid en förlust i ett förenklat tvistemål betydligt lägre. Du behöver t.ex. inte betala motpartens rättegångskostnader med mer än en timme. Det innebär samtidigt att om du anlitar en advokat eller jurist och vinner ett förenklat tvistemål blir inte heller din motpart ersättningsskyldig mot dig för mer än en timme.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,