Rättegångskostnader vid talan mot kommun eller tjänsteman

2020-10-29 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Kommunen har gjort intrång på min tomt. Klart och tydligt. Om jag polisanmäler kommunen och det leder till rättegång, får jag betala något om kommunen skulle bli friad ? I så fall skulle jag aldrig våga anmäla brottet eftersom jag inte har råd med det.
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Först ut ska poängteras att endast fysiska personer kan begå brott i Sverige. Eftersom en kommun inte är en fysisk person utan en juridisk person, så kan inte åtal väckas mot kommunen. Däremot kan du anmäla den kommunalt anställda som du anser att ha begått ett brott. Du kan dock väcka ett civilrättsligt anspråk mot en kommun, exempelvis skadestånd. Då rör det sig om ett tvistemål i domstol. Du har alltså två alternativ: antingen kan du försöka få till ett brottmål mot den tjänsteman du anser begått ett brott, eller så kan du väcka ett tvistemål mot kommunen. Eftersom jag inte har så mycket information om hur du anser att den brottsliga handlingen gått till, och du verkar vara på det klara med vad som har hänt, så kommer jag enbart att svara på frågan om du riskerar att bli skyldig att betala något om du förlorar målet. Jag kommer behandla alternativen i tur och ordning. Brottmål:Om du anmäler ett brott till polisen så väcker de en förundersökning om de anser att det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats (23 kap. 1 Rättegångsbalken, här, nedan förkortad RB). I ditt fall hade brottet kunnat vara hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken. Ett fall av hemfridsbrott som inte anses grovt måste anges till åtal, så en förutsättning för att åklagare ska kunna åtala för ett sådant brott är alltså att du anmäler brottet. Det är åklagaren som beslutar om att väcka åtal (20 kap. 6 § RB). Om åklagaren, eller i vissa fall polisen, anser att det inte finns tillräckliga bevis för att åtala så kan de välja att lägga ned förundersökningen (23 kap. 4 § 2 st.RB), eller fatta negativt åtalsbeslut om förundersökningen går så långt (23 kap. 20 § RB). För att åklagaren ska få väcka åtal så ska bevisningen vara så stark att den kan läggas till grund för fällande dom, vilket inte alltid är fallet. Om åklagaren väljer att väcka åtal så begränsas ditt ekonomiska risktagande avsevärt. Om den åtalade döms så tillerkänns du ersättning om du eller åklagaren yrkat på det, samt ersättning för rättegångskostnader du haft. Om den åtalade frias så står du för de kostnader som din del av rättegången föranlett (31 kap. 11 § 3 st. tillsammans med 18 kap. 12 § och 18 kap. 1 § RB). Alltså: du blir inte ersättningsskyldig för kostnaderna för åtalet, utan bara kostnaderna för ett potentiellt skadeståndsanspråk som du fört i samband med åtalet (22 kap. 1 & 2 §§ RB). Detta med reservation för ifall du utan skäl gjort angivelse eller föranlett åtal, eller om du uteblir från rätten (31 kap. 3 och 4 §§).Tvistemål: När det kommer till tvistemål så väcks såklart inget åtal, utan då är det ett civilrättsligt anspråk. I detta fall hade det troligtvis handlat om ett skadestånd enligt skadeståndslagen (här, nedan förkortad SKL). Enligt 3 kap 2 § SKL kan man kräva ersättning av staten eller kommunen för en skada som orsakats genom fel eller försummelse, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda fel. En skadeståndstalan väcks genom att man inkommer med en stämningsansökan till tingsrätten (42 kap. 1 § RB). I svensk rätt har vi skadeståndsforum (10 kap. 8 § RB), vilket innebär att du kan väcka talan där skadan uppkom (alltså tingsrätten närmast där du bor i detta fall). När det kommer till kostnaderna för detta så finns reglerna om det i 18 kap. RB. Dessa regler är tämligen enkla, nämligen att den tappande parten i målet ska ersätta den vinnande partens rättegångskostnader (18 kap. 1 § RB). Om du förlorar målet måste du alltså dels stå för dina egna rättegångskostnader, dels kommunens rättegångskostnader. Samma sak gäller om din stämningsansökan avvisas (18 kap. 5 § och 42 kap. 4 § RB), men då har förstås båda parter haft färre kostnader. Däremot finns det även regler om småmålsförfarande, där båda parterna i princip svarar för sina egna kostnader (18 kap. 8 a §). För att det ska bli ett småmål krävs att beloppet du yrkar på understiger 23 250 kr. Detta är alltså ett tryggare ekonomiskt alternativ. Sammanfattningsvis så har du alltså två egentliga val, antingen att anmäla det du anser vara brottsligt till åtal och om du vill väcka ett enskilt åtal. Eller så väcker du en skadeståndstalan mot kommunen för den skada du anser dig ha lidit. Slutligen ska poängteras att jag inte har tillräckligt med information för att göra en bedömning ifall du borde väcka talan om detta intrång. Därav kan jag varken råda eller avråda dig att göra det. Hoppas detta besvarade fråga!MVH,

Måste jag stå för rättegångskostnaderna (brottmål)?

2020-10-08 i Rättegångskostnader
FRÅGA |3 st civil väktare tog tag i min arm när jag lämnade matbutiken och bad om att få se i min väska. Där i hade jag mat till värde av 45 kronor. De påstod under hela tiden att de hade mig på film där jag lagt ner massa mat i väskan. De tog mig till ett rum och tog alla sakerna ur min väska. Polis kom till platsen och jag nekade till brott. De påstod under hela tiden att de sett mig på film lägga ner all mat i väskan bland drickorna, vilket fick mig att skratta då vi inte ens hade gått där. Så jag vet att det är en lögn. Jag nekade till brott men undrar nu vad som kan hända nu? De sa till mig att om jag blir dömd så kommer jag få betala alla rättskostnaderna. Vad kan det ligga på? Jag har ingen inkomst. Och jag är inte dömd sen tidigare. De säger att de har mig på film somsagt men vägrade visa mig när jag bad om det, och berättade för mig att väktarnas ord väger tungt för dom.
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Allmänt om rättegångskostnaderSom huvudregel gäller att den som döms för brott ska ersätta staten för den offentlige försvararens kostnadsräkning (31 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken), dock begränsas ersättningsskyldigheten enligt andra, tredje och fjärde stycket i samma paragraf. Av paragrafens fjärde stycke framgår det att ersättningsskyldigheten kan sättas ned helt eller delvis, rätten tar i sådana fall hänsyn till den tilltalades personliga och ekonomiska förhållanden. Exakt hur mycket de slutliga rättegångskostnaderna kan landa på är svårt för mig att besvara, det finns inget generellt belopp utan det beror helt och hållet på hur många timmar försvararen har lagt ned på målet. Din situationFör att ersättningsskyldighet öht ska komma på tal så krävs det att man döms av tingsrätten, dvs att man "förlorar" rättegången. Ifall videoklippet är ett påhitt som du säger så kommer det inte kunna läggas till grund för en fällande dom, och således är din skyldighet att stå för rättegångskostnaderna i princip utesluten. Av omständigheterna du anger låter det inte ens troligt att en åklagare skulle väcka åtal. När det rör snatteri från en matbutik brukar det i regel rubriceras som ringa stöld enligt 8 kap. 2 § brottsbalken. Eftersom påföljden av ringa stöld oftast leder till böter så är det inte alltid nödvändigt att målet avgörs i rättegång (45 kap. 10 a § rättegångsbalken). I vissa fall kan åklagaren besluta om strafföreläggande istället för att väcka åtal, vilket innebär att åklagaren beslutar om ett bötesstraff som den tilltalade får godkänna (48 kap. 2 § RB). SammanfattningsvisAv omständigheterna du anger så låter det inte troligt att en åklagare skulle väcka åtal, det krävs nämligen att bevisningen är så stark att den kan läggas till grund för en fällande dom för att en åklagare ska göra det. Om åklagaren ändå skulle väcka åtal så vore ett strafföreläggande troligtvis mest aktuellt, vilket inte föranleder några rättegångskostnader öht. Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar och känner mer klarhet i situationen, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

missnöjd med offentlig försvarare

2020-09-27 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Jag har blivit stämd i en fråga som rör bokföringsbrott. Fick ett målsägarbiträde vid förhöret som sedan då blev min försvarsadvokat. Förhöret hölls för ca 10 månader sedan och har sedan dess försökt komma i kontakt med min advokat vilket verkstad vara fullständigt omöjligt. Mailades hen 2 månader innan utsatt datum för rättegång och ifrågasatte hens ovilja att komma i kontakt med mig och undrade om jag skulle byta advokat. Fick få ett kort svar " vi måste ses och talas vid" sedan dess har det varit tyst trots att jag både ringt hens kontor och lämnat meddelande och mailat. Va även kontakt med tingsrätten om att byta advokat men det va ju en viss procedur och kände att tiden va knapp eftersom det få va tre veckor kvar till rättegång. Nu sitter jag här 9 dagar innan rättegång, aldrig tidigare varit med om detta, vet inte vad som händer eller vad som kommer ske och kan fortfarande inte komma i kontakt med min advokat. Är förvånad över hur illa vårt rättssystem fungerar när jag som det ser ut sitter helt utan försvar. Om jag nu gjort mig skyldig till något vilket jag är osäker på eftersom jag inte har någon att fråga, men som jag har förstått så om jag förlorar måste jag betala rättegångskostnaderna. Kan man bestrida det om man inte fått ett försvar?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlig försvarare Först vill jag bara beklaga att du har fått en så dålig upplevelse av din rättsprocess och inte känt att du fått något stöd av din försvarsadvokat. Du har möjlighet att hos tingsrätten begära byte av din offentliga försvarare (21 kap. 6§ 2st. rättegångsbalken). Detta kan du begära när som helst, men bäst är om du gör det så snart som möjligt. Du bör då också ange just på vilka grunder du önskar byta, om bakgrunden till dessa grunder och även om du har något annan försvarare du kan tänka dig istället. Detta bör du göra i skrift förslagsvis per e-post, men du kan även ringa till tingsrätten och få hjälp. Det är ett beslut som tingsrätten kommer fatta förhållandevis fort efter att de begärt in ett yttrande från din nuvarande advokat. Om det är så att tingsrätten ogillar din begäran, kan du överklaga detta beslut till Hovrätten. Det kanske är lite svårt då din förhandling verkar vara snart, men annars kan du alltid anställa en privat försvarare som företräder dig istället för din offentliga försvarare. Detta bör du också kontakta tingsrätten och din offentliga försvarare om. Ersättning för offentlig och privat försvarareRättegångskostnader i brottmål är främst kostnader för försvararen, samt även vissa utrednings- och analyskostnader som staten haft för blod, DNA och urinprovtagning (vilka inte verkar vara relevanta i ditt fall). Om en tilltalad blir dömd för ett brott ska denne som huvudregel återbetala kostnaden för den offentliga försvararen till staten. Dock kan ersättningsskyldigheten begränsas utifrån dina personliga och ekonomiska förhållanden, samt utifrån brottsligheten, och beloppet kan därför sättas ned en del eller helt och hållet (31 kap. 1§ rättegångsbalken). Frias du för brottet blir du inte betalningsskyldig alls. Om du istället anlitar en privat försvarare, måste du vid förhandlingen yrka på ersättning för din privata försvarare i det fall du skulle frias (31 kap. 9§ rättegångsbalken). Men fälls du får du betala hela kostnaden själv. Överklaga beslut om rättegångskostnaderSom huvudregel har du rätt att överklaga domen i tingsrätten (49 kap. 1§ rättegångsbalken). Detta ska vanligtvis göras inom tre veckor från beslutet. Vill du överklaga endast beslutet om rättegångskostnader kan du också göra det, och detta får göras särskilt utan att beslutet i domen i övrigt behöver prövas (49 kap. 5§ 4p. rättegångsbalken). Du ska adressera detta överklagande till den hovrätt som din tingsrätt tillhör, men själva överklagandet ska skickas till tingsrätten som skickar det vidare. Du ska då även ange på vilka grunder du överklagar beslutet. Sammantaget har du rätt att begära ett byte av den offentliga försvararen, men huruvida du kommer få det kan jag tyvärr inte svara på. Alternativet är då istället att anlita en privat försvarare, men detta kan komma att bli mer kostsamt då du dessutom kommer få betala ersättningen för din offentliga försvarare om du blir dömd. Jag hoppas att du hinner få kontakt med din advokat. Om du inte vill begära byte, inte får byta och inte vill ha en privat advokat, och blir dömd för brottet och får betala ersättningen för försvarsadvokaten, kan du överklaga detta beslutet till hovrätten. Vad hovrätten kommer säga i detta beslut eller om dina grunde är tillräckligt, kan jag tyvärr inte sia om. Om du kontaktar tingsrätten brukar de också vara ganska behjälpliga med vad du kan göra.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, du är välkommen att kontakta oss igen om du behöver ytterligare hjälp!Vänligen,

Rättegångskostnader och förundersökningssekretess

2020-09-26 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej,Blev anmäld till Ekobrottsmyndigheten av en konkursförvaltare eftersom han ansåg att det brast i bokföringen. Jag blev då kontaktad av en handläggare på Ekobrottsmyndigheten där hon talar om att jag i framtiden måste komma in på förhör. Hon talar också om att jag har rätt till försvarare men att om jag blir dömd måste betala en del av försvararens kostnader. Stämmer det att jag måste stå för försvararens kostnader fastän jag blivit anmäld?Jag frågar handläggaren om jag kan få ta del av anmälan och hon svarar att jag kan ta del av det när vi träffas. Jag skickar ett mejl till registratorerna på Ekobrottsmyndigheten där jag begär ut alla offentliga dokument inklusive anmälan, de svarar att alla dokument gällande mig äe sekretessbelagda. Jag frågar då om det finns något dokument eller del av dokument som inte är sekretessbelagt, de svarar att de inte får svara på denna fråga eftersom de har sekretess, de ville inte ens svara på vem det var som skrev. Har de rätt att göra så?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det korta svaret på din fråga är att du kan få stå för en del av kostnaderna för försvaret. Vad gäller sekretessen så kommer du så småningom få ta del av alla för dig relevanta handlingar. Vem står för försvarskostnader?Som misstänkt för ekobrott har du rätt till en offentlig försvarare som ska ta till vara på dina intressen under utredningens gång. En offentlig försvarare tilldelas av rätten (21 kap. 4 § Rättegångsbalken). Nöjer du dig inte med den försvarare som tilldelas av rätten har du all möjlighet att anlita ditt försvar privat, kostnader för ett privat försvar betalar du själv. Kostnaderna för det offentliga försvaret betalas som huvudregel av staten. Döms du för brottet kan domstolen besluta att du ska betala en del av rättegångskostnaderna. Beslutet om hur stor del av kostnaderna som du själv får stå för görs med beaktan av din ekonomiska situation men också din livssituation i övrigt (31 kap. 1 § Rättegångsbalken). Du riskerar alltså endast att bli betalningsskyldig om du blir dömd. Hur påverkar förundersökningssekretess min rätt att ta del av handlingar?När det misstänks att brott har begåtts inleds förundersökning av åklagare eller polis. Huvudregeln är att det under förundersökning råder förundersökningssekretess. För att polis och åklagare ska kunna utreda målet ses måste vissa saker behållas hemliga för att en misstänkt inte ska kunna göra sig av med bevisning, påverka vittnen och så vidare. Förutsatt att inte förundersökningen läggs ned så kommer du att få ta del av den innan ett eventuellt åtal väcks. Tidpunkten då en misstänkt får ta del av samtligt förundersökningsmaterial kallas slutdelgivning (23 kap. 18a § Rättegångsbalken). Syftet med slutdelgivningen är att du ska kunna förbereda ditt försvar. Har du otur kan du med andra ord får vänta tills det att förundersökningen är klar från åklagare och polis sida. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar. Hälsningar,

När blir du ersatt för dina rättegångskostnader i småmål och vad ingår?

2020-10-27 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej!Jag har en pågående tvist med ett reseföretag. Jag har anmält tvisten till ARN och fått rätt men företaget har hittills inte hört av sig eller svarat på mina mail. Företaget verkar relativt oproffsigt och jag får tyvärr intrycket av att dom inte kommer att följa rekommendationen. Totalt är dom skyldiga mig ca 1800 kr, vilket ARN också gett mig rätt till. Tyvärr känns det lite ovärt att ta det vidare i Tingsrätt när avgiften för att pröva tvisten (900 kr) är hälften av det jag kan få tillbaka, så egentligen går jag ju back på det hela då. Dessutom har en vän påpekat för mig att jag lika gärna kan förlora och då får jag ju stå för rättegångskostnaderna. Jag har två frågor jag gärna skulle vilja ha svar på av er. 1. Om jag vinner i Tingsrätten och företaget ska betala mina rättegångskostnader, ingår de 900 kronorna då?2. Finns det verkligen en risk att jag förlorar om ARN gett mig rätt? Rimligtvis borde väl ett sådant juridiskt dokument väga rätt tungt kan jag tycka. Är det vanligt att man förlorar trots att man har underlag från ARN?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är det juridiska problemet?Av din fråga framgår att du undrar över vad som ingår i ersättning för rättegångskostnader och jag kommer även informera om när parterna behöver betala motpartens rättegångskostnader. Jag kommer även informera om vad som gäller kring ARN:s rekommendationer. Svaren på dina frågor regleras främst i rättegångsbalken (RB). När behöver motparten betala dina rättegångskostnader och vad ingår?Det framgår av frågan att ARN gett dig rätt till ersättning på 1800 kronor. Det innebär att summan det tvistas om understiger ett halvt prisbasbelopp (23 650 kronor för 2020), och gör att ditt mål klassificeras som ett småmål (1 kap. 3 d § RB). Att det kategoriseras som ett småmål innebär att ersättningen för dina rättegångskostnader omfattar färre saker du är berättigad ersättning för. Du har rätt till ersättning för rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med ett belopp som motsvarar högst 1404 kr (18 kap. 8 a § första punkten RB). Ersättningen omfattar även ansökningsavgift eller tilläggsavgift (18 kap. 8 a § andra punkten RB). Man är även berättigad ersättning för resa och uppehälle, vittnesbevisning, och översättning av handling (18 kap. 8 a § tredje, fjärde och femte punkten RB). I övrigt måste du alltså stå för dina rättegångskostnader själv, även om du vinner målet. Som svar på din första fråga så kommer ansökningsavgiften på 900 kronor ingå i den ersättning du får av din motpart. Vad innebär ARN:s rekommendation om att du är berättigad ersättning?Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Beslutet som ARN fattar är inte bindande för varken dig som konsument eller företaget utan brukar kallas rekommendationer om hur ärendet ska lösas. De flesta företag väljer att frivilligt följa ARN:s rekommendation men det är som sagt inget tvång. Genom att du vunnit ärendet hos ARN tyder enligt min mening på att omständigheterna i fallet talar för dig och att du har fog för din sak. I ARN sitter opartiska jurister vilket talar för att även domstolen skulle komma till samma slutsats som ARN. Det finns dock inga garantier till detta, även om ARN:s rekommendation brukar väga tungt så behöver du vara medveten om att du kan vara tvungen att ersätta din motpart för de kostnader som redogjorts för ovan. Sammanfattning och rådI ett småmål behöver du stå för flera av dina egna kostnader oavsett om du vinner eller förlorar. Ansökningsavgiften ingår dock i ersättningen för rättegångskostnader som du får ifall du skulle vinna målet. ARN:s rekommendationer brukar väga tungt men det finns ingen garanti för att domstolen kommer komma fram till samma slutsats. Vill du ha hjälp att fylla i en stämningsansökan så är du välkommen att maila mig på emil.bengtsson@lawline.se så återkommer vi med en offert till dig. Ifall du får tag i företaget råder jag dig även att informera företaget att du kommer väcka stämningsansökan ifall de inte betalar, stämningsansökan brukar vara ett bra påtryckningsmedel. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan man få ersättning för juridisk konsultation i FT-mål?

2020-10-04 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Hur ser det ut i FT mål när det kommer till rättegångskostnader?Vi har blivit stämda för en fläck på ett bord. Bordet i sig kan vi tänka oss att betala 1000kr för efter värderingbevis. så den biten är uppklarad men kärende har haft juridisk konsultation på en halvtimma och har lagt till 1000kr för det i rättegångskostnader men enligt blå boken så ska detta inte vara nödvändigt och enligt18 kap. 8 a § rättegångsbalken som gäller särskilda regler om 1 kap. 3 d § 1 stycket RB är tillämplig, d.v.s. om värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger hälften av basbeloppet. Dessutom stadgar den paragrafen att ersättning bara utgår i den mån den varit "skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt" vilket vi inte tycker utan hon har lagt till detta bara för att få mer pengar.Kan hon få det beviljad verkligen? tack på förhand!
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vilka kostnader man kan få ersättning för i förenklade tvistemål (s.k. FT-mål), och då särskilt om man kan få ersättning för juridisk konsultation. Regler om detta hittar vi bland annat i rättegångsbalken (RB). Ersättning för juridisk konsultation Precis som du skriver gäller särskilda regler för rättegångskostnader när det rör sig om FT-mål (1 kap. 3 d § första stycket och 18 kap. 8 a § RB). När det gäller kostnader för juridisk konsultation kan man få ersättning för en timmes rådgivning. Beloppet får däremot inte överstiga den ersättning som betalas för rådgivning under en timme enligt rättshjälpslagen (18 kap. 8 a § andra stycket 1 RB). För närvarande (år 2020) är detta 1 404 kr för den som är godkänd för F-skatt. För den som inte är godkänd för F-skatt är beloppet 1 068 kr (4 § rättshjälpslagen, 4 § rättshjälpsförordningen och 2 § förordningen om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet). Värt att notera är också att det inte är all typ av juridisk konsultation som ersätts. De kostnader som ersätts är sådana som uppkommer när en part vänder sig till en jurist/advokat för att få råd om huruvida det lönar sig att skicka in en stämningsansökan. Juridisk konsultation som handlar om hur själva ansökan ska utformas ersätts också. Om man däremot skulle anlita en advokat för att sköta processföringen under rättegången ersätts detta inte. Kravet på skälighet Precis som du skriver krävs det också enligt lagtexten att kostnaden "skäligen behövts för att ta tillvara partens rätt" (18 kap. 8 a § fjärde stycket RB). Det finns med andra ord ett krav på att kostnaden har varit nödvändig för att man ska kunna få ersättning. Om juridisk konsultation är en nödvändig kostnad eller inte får bedömas från fall till fall. Det spelar bland annat roll om parten är en privatperson eller en näringsidkare. Domstolen har tidigare konstaterat att näringsidkare (dvs. företag) som regelbundet uppträder i domstol normalt sett inte har behov av juridisk konsultation (se rättsfallet NJA 2007 s. 579). Detta gäller under förutsättning att målet inte rör stora belopp eller om det finns någon annan särskilt ovanlig omständighet. En privatperson anses med andra ord ha större behov av juridisk konsultation än ett företag. Sammanfattning För att sammanfatta kan alltså käranden få ekonomisk ersättning för max en timmes juridisk konsultation. Käranden kan däremot aldrig få ersättning med mer än 1 404 kronor. Det krävs dessutom att den juridiska konsultationen har varit nödvändig. Om käranden är en näringsidkare är det svårare att få ersättning, eftersom juridisk konsultation då oftast inte anses vara nödvändigt. Om käranden däremot är en privatperson är det större sannolikhet att ersättningen beviljas. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Behöver jag betala något om min bot tas upp av domstol?

2020-09-27 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej!Om en påstådd hastighets överträdelse går till åklagare kan det komma att kosta mig mer än de påstådda 1.500 kronorna i böter om det blir rättssak?Mvh M
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det som händer när man nekar en bot är att det eventuellt tas vidare till åklagaren för en utredning. Det börjar med en förundersökning där du blir förhörd. Därefter får åklagaren bedöma om saken är värd att ta vidare till domstol.Om åklagaren finner skäl till åtalOm åklagaren anser att ärendet behöver tas vidare till en domstol kommer du innan en rättegång få ett erbjudande om att betala boten (strafföreläggande), för att slippa ta det till rättegång. Anser du att du är oskyldig, är min rekommendation att tacka nej till detta och låta det gå vidare till en rättegång, så att åklagaren blir tvungen att bevisa din tänkbara skyldighet.Om åklagaren efter detta fortfarande anser att en rättegång vore behövlig, kommer en rättegång bli av. Om vi tänker oss att åklagaren av någon anledning skulle vinna i tingsrätten, kan du självklart överklaga vidare till hovrätten och eventuellt till Högsta domstolen. Överklagan kommer du få instruktioner om när ärendet väl avgjorts i tingsrätten. Anledningen till att du ska överklaga är för att hovrätten/högsta domstolen kan göra olika bedömningar än tingsrätten.Sammanfattningsvis ska du självklart inte betala boten om du är oskyldig och du är alltid oskyldig tills motsatsen bevisats. Vid en eventuell rättegång kommer du inte behöva betala några rättegångskostnader (t.ex. ombudskostnad) då polisen/åklagaren inte har någon sådan. Med andra ord har du inget att förlora, förutom att bli tvungen att betala boten ifall du skulle bevisas vara skyldig till hastighetsöverträdelsen. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänlig hälsning,

Vad riskerar jag att förlora i ett FT-mål?

2020-09-16 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Är stämd av ett parkeringsbolag för att inte ha betalt avgiften samt kontrollavgifter mm. I runda tal ca 2500:-. Jag anser mig ha bevis för att parkeringsautomaten inte fungerade vid tillfället och att jag fick felaktig information om att en korrekt transaktion (80:-) var genomförd. Jag har bestridit deras krav och nu hamnat i Tingsrätten. Vad blir konsekvenserna om jag vinner respektive förlorar målet. Detta är ett sk FT-mål. Hur mycket riskerar jag att få punga ut med om det går fel?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller förenklade tvistemål finns det särskilda regler för att det inte ska bli dyrt och komplicerat att tvista om mindre värden. Av 18 kap 8a RB framgår det att förlorande part ska ersätta fem sorters kostnader: juridisk rådgivning i högst en timme (1404 kr exkl. moms), ansökningsavgiften eller tilläggsavgiften, partens och/eller ombudets resekostnader, kostnader för eventuella vittnen samt kostnader för översättning av handlingar. Vill du anlita ett ombud som företräder dig kommer du själv behöva betala den kostnaden eftersom det inte ersätts i FT-mål. Skulle du företräde dig själv i tvisten (och därmed gå miste om huvudinkomst) så kommer det heller inte att ersättas av motparten. Varför kostnader för ombud inte är ersättningsgilla beror på att parterna ska ha möjlighet att föra processen utan juridiskt biträde. I ditt fall:Sammanfattningsvis är möjligheterna att få rättegångskostnaderna ersatta av motparten starkt begränsade, det innebär dock att du inte har lika mycket att förlora om du inte vinner tvisten. Det är svårt för mig att ge dig ett exakt svar utan att veta alla bakomliggande omständigheter, men det är antagligen dyrare för dig att tvista i domstol än vad parkeringsboten är värd. Av den anledningen kan det vara mer fördelaktigt om ni förlikas.Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,