Indrivning av rättegångskostnader

FRÅGA
Är föremål för ett brottsmål. Om jag förlorar i rättegången och ska betala rättegångskostnad och inte kan detta pga låg/ingen inkomst då jag även blivit uppsagd. Har de då rättighet att ta huset eller någon annan tillgång som jag och mitt ex äger ihop för att betala summan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår det, undrar du vad som händer om du inte kan betala rättegångskostnader vid en eventuell förlorad rättegång. Bestämmelserna i rättegångsbalken (RB) och utsökningsbalken (UB) aktualiseras.

Allmänt

Precis som du nämner innan, kan en person som förlorar en rättegång bli skyldig att betala den vinnande partens rättegångskostnader och detta finner du i 18 kap 1 § RB. Syften bakom bestämmelsen är att: den som gjort sin rätt gällande ska få sina kostnader ersatta (det s.k. rättsskyddsintresset), och för att man vill avskräcka folk från att inleda obefogade rättegångar. Den här huvudregeln är stark, men i vissa fall kan undantag göras!

Rättegångskostnader
Vad som igår i kostnader beror på om det rör en s.k. småmål eller en vanlig. Ett småmål är ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp.

I småmål är ersättning inte alls lika mycket som i övriga mål vilket innebär att motparten får stå en större del av kostnaderna själv. I dessa mål kan man endast få ersättning för rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle, ansökningsavgift eller tilläggsavgift, resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde, vittnesbevisning samt för översättning av handlingar (18 kap 8a § RB). Ersättningen för rättegångskostnaderna i övriga mål motsvarar däremot kostnaden för rättegångens förberedande, talans utförande, arvode till ombud/biträde (så länge kostnaden är skälig för att tillvarata partens rätt). I dessa fall kan den förlorade parten alltså behöva betala hela motpartens rättegångskostnader, 18 kap 8 § RB.

Betalning
När domstolen har beslutat vilken part som ska stå för rättegångskostnaderna så hanteras kravet därefter av Rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälpsmyndigheten skickar en faktura och då brukar den tappande parten få en månad på sig att betala. Har du en hemförsäkring kan såväl motpartens kostnader som dina täckas av något som heter rättsskyddsförsäkring som ingår i hemförsäkringen. Denna försäkring täcker normalt 80% av kostnaderna. Om betalning inte är möjligt därifrån och motparten inte kan betala måste Rättshjälpsmyndigheten överlämna kravet till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Indrivning
En dom är enligt 3 kap 1 § UB en exekutionstitel. Detta innebär att Kronofogdemyndigheten kan verkställa domen å den vinnande partens vägnar. Dom får enligt huvudregeln verkställas när den har vunnit laga kraft, alltså när den inte längre kan överklagas (3 kap 3 § UB) – vilket vanligtvis är tre veckor efter att domen kommit.

Vid indrivningen kan kronofogden göra en utmätning av den förlorade partens tillgångar, 4 kap 1 § UB. Kronofogden letar efter och tvångs-säljer personens tillgångar för att täcka skulderna. Kronofogden följer dock en viss ordning, i första hand utmäts det som orsakar minst kostnad och besvär för personen vilket i vanliga fall är kontanta medel och löneinkomst. I andra hand är det värdepapper, lös egendom och fast egendom som utmätts. Med hänsyn tagen till personens behov av försörjning för sig och eventuell familj, kan viss egendom undantas från utmätningen (5 kap 1 § UB).

Händer det att den förlorande parten har omfattande skulder och saknar utmätningsbara tillgångar som kan täcka skulderna riskerar denne att försättas i personlig konkurs (se 1 kap 2 § konkurslagen). En lösning till detta problem är skuldsanering som kan bli aktuellt i ett sådant fall. Det krävs bl.a. att oförmågan att betala skulderna väntas bestå under överskådlig tid, vilket i tidigare avgöranden har tolkats som upp mot 10–15 år (7 § skuldsaneringslagen).

Ditt fall

Som ovan nämnts kan kronofogden behöva tvångs-sälja dina tillgångar för att täcka dina skulder om du inte kan täcka dem på annat sätt. Hursomhelst tar de det som orsakar det minsta besväret först och tar även hänsyn till din och din familjs försörjningsbehov. Allt beror således på din ekonomiska situation och dina tillgångar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (244)
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?
2021-08-29 Hyresmål i hovrätten
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?

Alla besvarade frågor (95756)