Rättshjälp för företag?

FRÅGA
Hej,Vi har en person som köpt en vara + tjänst. En del av kostnaden är ett arbete på varan där en mindre imperfektion uppstått. Vi har erbjudit oss att åtgärda felet, men personen vill inte ta sig till verkstaden för åtgärd. Vi har därför erbjudit en generös förlikning, men personen vägrar betala. Nu har vi nått vägs ände och ser inget alternativ till att lämna in en stämning på resterande obetalt belopp (kvalificerar som småmål). Har därför 2 frågor:1. Kan man få ersättning för en hotellnatt då personen är bokförd cirka 30 mil bort från oss?2. Vad är maxbeloppet för en rådgivningstimme som vi kan få ersättning för, och kan ni erbjuda en sådan för att hjälpa oss med målet?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Frågor gällande rättegångskostnader regleras i Rättegångsbalken (RB).
Frågor gällande rättshjälp regleras i Rättshjälpslagen.

Som ni nämner i er fråga är detta ett så kallat småmål. Detta innebär att vardera part står för sina egna kostnader oavsett vem som är den tappande parten. Dessutom ersätts endast vissa kostnader som är följande, 18 kap. 8a § RB;

1. rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med ett belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme, ansökningsavgift eller tilläggsavgift,
2. resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud,
3. vittnesbevisning,
4. översättning av handlingar.

Jag kommer nedan att redogöra vad detta innebär i ert fall, och besvara frågan i fallet.

Kan man få ersättning för en hotellnatt då personen är bokförd cirka 30 mil bort?
Man kan få ersättning för en hotellövernattning i samband med rättegång, 18 kap. 8a § andra stycket, tredje punkten RB, däremot ställs det som krav att denna utgift är nödvändig. Alltså lämnas ersättning endast i den utsträckning kostnaden skäligen behövts för att ta tillvara partens rätt, 18 kap. 8a § 4 st. RB. Beräkningen av ersättningen görs enligt följande: Traktamente för dag får bestämmas till högst 60 kronor per dag. Utgift för nattlogi ersätts med det belopp som motsvarar skälig kostnad på orten för logi på hotell i mellanklass. Om utgiften har blivit större än annars på grund av att kallelsen har skett med kort varsel eller om det i övrigt finns särskilda skäl, får högre ersättning betalas, enligt 1 § förordningen (1987:965) om rättegångskostnader m.m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas, och förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen m.m. Laghänvisningen i detta hänseende är något invecklad, men för att sammanfatta detta kan det konstateras att 60 kr utgår för ökade levnadskostnaderna som uppstår under tjänsteresan, så som utgifter för mat, dryck och andra mindre utgifter. Vidare föreskrivs ersättning för skälig kostnad på orten för övernattning på hotell i mellanklass. Detta ersätts naturligtvis med förutsättning att kostnaden är nödvändig.

Vad är maxbeloppet för en rådgivningstimme som vi kan få ersättning för, och kan ni erbjuda en sådan för att hjälpa oss med målet?
I detta fall utgår vanligtvis en timmes rättshjälp till fysiska personer, men eftersom ni är en juridisk person/näringsidkare i tvisten utgår inte rättshjälp, 13 § Rättshjälpslagen. Om inte det föreligger särskilda omständigheter som gör tvisten på något sätt hänförlig till en privat angelägenhet, 13 § Rättshjälpslagen. I vanliga fall där parten är en fysisk person brukar ersättningen utgå för en timmes rådgivning, beroende på personens ekonomiska underlag, personens rättsförsäkring, tvistens art och om personen haft rådgivning hos en advokat eller jurist.

Sammanfattning och råd
I detta fall är det möjligt att få ersättning för hotellövernattning om denna vistelse är nödvändig, för att exempelvis kunna komma i tid till förhandlingen. En resa behöver inte företas mellan klockan 24:00 och 06:00, om inte det finns sovplats på båt eller tåg, notera att även reseersättning utgår.

Gällande rättshjälp är det inte möjligt att få rättshjälp i egenskap av näringsidkare (företag), min rekommendation i detta fall är att använda sig av er företagsförsäkring, om detta finns, i vissa företagsförsäkringar ingår rättsskydd och i vissa försäkringar omfattas inte småmål av rättsskyddet som erbjuds av företagsförsäkringar. Mitt råd till er är att kontakta mig på Arian.shadmehr@lawline.se för att få hjälp med att ta ärendet vidare och få en offert för ärendet.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (241)
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?
2021-02-14 Indrivning av rättegångskostnader

Alla besvarade frågor (91294)