FrågaPROCESSRÄTTRättegångskostnader16/06/2022

Vem betalar rättegångskostnaderna i förvaltningsmål?

Vem betalar arvodena om jag vinner ett mål mot t. ex Försäkringskassan ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! 

För att besvara din fråga kommer jag framförallt att använda mig av Förvaltningslagen (FL), men också tidigare avgöranden i HD och förarbeten (proposition 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt). 

Inledningsvis ska sägas att mål mot försäkringskassan hanteras i förvaltningsrätten, eftersom det är en statlig myndighet (40 § FL). För de flesta mål som hanteras i förvaltningsrätt gäller andra regler än för de i allmän domstol (tingsrätt o.s.v.). Med arvode menas vanligtvis en form av erhållen ersättning för utfört arbete, tjänst eller uppdrag för exempelvis ombud i en rättegång (en person som hjälper dig), varför jag kommer fokusera på den del av dina eventuella rättegångskostnader som kopplas till just den utgiften.  

Får enskild automatiskt sina kostnader för arvode ersatta?

Det finns som utgångspunkt ingen regel för att kunna kräva ersättning för sina rättegångskostnader i förvaltningsmål, det ska enligt HD inte ens prövas i målet, utan en begäran om det direkt i överklagandet ska avvisas (HFD 2022 ref. 10).  I förarbeten har det beskrivits som en ”grundsats [att] den enskilde själv skall stå för sina kostnader liksom att det allmänna skall stå för sina.” (prop. 1988/89:126 s. 13). I de fall då det uppkommer situationer då en privatperson behöver ett ombud i ett förvaltningsmål, får hen stämma staten i allmän domstol för att få rättegångskostnader täckta från det första målet. I praktiken är det svårt att vinna en sådan process, eftersom det krävs en rätt till ersättning för de kostnader som biträdet “med nödvändighet” ger upphov till för att du ska anses ha rätt till ersättning.

Övrigt 

Det finns olika typer av stöd och hjälp som man kan försöka få, men rättshjälp, som är ett alternativ, beviljas sällan och offentligt biträde, som är ett annat alternativ, kan bara förordnas i tvångsvårdsmål och migrationsmål - vilket ditt mål inte är. 

Sammanfattning och slutsats

Sammanfattningsvis exkluderar det privata rättsskyddet i dagsläget förvaltningsmål. Eftersom många förvaltningsmål avser civila rättigheter är det dock möjligt att ifrågasätta om det rådande systemet är förenlig med rätten till en effektiv och rättvis domstolsprövning enligt EKMR och olika rättsliga principer, vilket många gör, det pågår därför en debatt kring huruvida dagens ordning ska bestå. Men tills dess att den eventuellt ändrats, är det alltså med största sannolikhet du som kommer att få stå för dina arvoden om du vinner ett mål mot försäkringskassan.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,  

Alexandra Holmér SposatoRådgivare
Hittade du inte det du sökte?