Brottmål preskription

2019-06-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej,Tack för en bra frågetjänst! Jag undrar följande: Om man är misstänkt för brott och det pågår en förundersökning där beslag av kläder gjorts. Om utredning läggs ner är det alltid så att man som misstänkt får ett beslut om det där det står att FÖK läggs ner men att den kan tas upp igen om bevis etc kommer fram? Eller finns det undantag från att bli informerad.Om man är misstänkt för ett brott (misshandel) och man ej hört något från Polisen och det passerat fem år plus att beslagtagna kläder ej lämnats tillbaka. Är man då rimligen misstänkt för grovt brott eftersom fem års preskription passerat?
Victoria Rosscheree |Hej, tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. Så som jag uppfattar din fråga handlar den om preskriptionstider för brott.Det finns två olika typer av preskription i brottmål: åtalspreskription (35:1 BrB) och absolut preskription (35:6 BrB). Åtalspreskription betyder att du inte kan bli ställd inför rätta och dömd för det brottet du har begått och inte heller kan dömas till påföljd för det. Däremot kan man blir skyldig att betala skadestånd för brottet till brottsoffret. När åtalspreskription gäller kan du läsa i 35:1 RB. Vid absolut preskription kan man inte alls dömas till påföljd. Denna tid är dock längre vad gäller tiden för infallet än för åtalspreskription, 35:6 RB. Preskriptionstiden bygger som huvudregel på när brottet har begåtts (tid och rum), om åklagaren hittar bevis för brott som är av en allvarligare grad än för vad man varit tidigare åtalad för och brottet preskriberas senare kan åklagaren ta upp åtalet igen på den nyfunna bevisningen. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Vem har bevisbördan i ord mot ord?

2019-06-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |EN GRANNE PÅSTÅR ATT JAG BANKAR I VÄGGEN - SÅ ÄR DET INTE - ANTRINGEN HÖR HAN FELELLER LJUGER - HAN HAR KLAGAT HOS STYRELSEN (BOSTADSRÄTTSFÖRENING) - HUR KAN JAG HANTERA DETTA? OM JAG NEKAR - VEMS ORD GÄLLER?MVH
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Denna fråga rör sig om vem som har bevisbördan. Det finns flera omständigheter som påverkar hos vem bevisbörda bör ligga hos. Utgångspunkten är att den som påstår något har bevisbördan. Om denne lyckas med det så går bevisbördan över på dig att bevisa att detta inte är fallet. I din situation bör det vara din granne som har bevisbördan. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Kan sambo vittna i ett mål trots att vederbörande närvarat under muntlig förberedelse?

2019-06-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, Jag skulle vilja ha hjälp med en fråga. Om en sambo till en part närvarar i en muntlig förberedelse i tingsrätten är dennes roll som ett framtida vittne I samma mål "förbrukat"? Tacksam för svar
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I svensk rätt finns en fri bevisföring, innebärande att parterna i princip kan åberopa vad som helst som bevis. Därefter är det upp till domstolen att avgöra vilket bevisvärde en uppgift eller ett vittne har. Sambons roll som vittne är således inte "förbrukad", hen kan kallas som vittne. Däremot finns det en risk att domstolen bedömer vittnesuppgiften som svag. Det finns dock en risk att samma bedömning görs oavsett, just för att det är en sambo. Något klarare svar än så går tyvärr inte att ge, det måste göras en bedömning i varje enskilt fall av domstolen.Vänligen,

Får en mailkonversation användas som bevis i rättegång när halva är överstryken?

2019-06-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Kan man använda mailkonversation som bevis där man strukit över eller tagit bort den ena sidans svar och frågor. Oftast beror ju svaren på de frågor som är ställda eller påhopp och anklagelser som är gjorda. Tycker att det är konstigt att bara behöva visa upp halva konversationen och att ev kunna använda det som bevis. Det är ju bara halva sanningen som kommer fram.
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om mailkonversationen kan användas som bevis trots att halva konversationen strukits. I mitt svar kommer jag först att berätta vad som allmänt gäller för bevisning för att sedan gå in på vad som gäller i ditt fall. Allmänt om bevisningI Sverige gäller fri bevisprövning. Detta innebär att vi har en regel om fri bevisföring och fri bevisvärdering.Fri bevisföring innebär att man kan åberopa vilken bevisning man vill – till och med bevisning som tillkommit olagligt. I princip kan man alltså få föra fram vilka bevis som helst i domstol.Fri bevisvärdering innebär att domstolar själva får välja vilken vikt de väljer att fästa vid olika bevis. Domstolen kan alltså välja att se vissa typer av bevis som mindre värda när domstolen dömer i målet.Huvudregeln är alltså att fri bevisföring och fri bevisvärdering föreligger. Från detta finns undantag i lag. Exempelvis kan en domstol avvisa bevisning om den anser att bevisningen inte behövs eller är utan betydelse (35 kap. 7 § rättegångsbalken). Det kan också vara så att personen har tystnadsplikt, vilket kan leda till att personen inte får säga vissa saker när de agerar som vittne (36 kap. 5 § rättegångsbalken). Tystnadsplikten gäller då främst ibland för personer inom vissa yrken som exempelvis advokater, läkare och psykologer.Vad gäller i ditt fall?Eftersom att fri bevisföring gäller så får mailkonversationen användas som bevis även om hälften är överstryket. Risken finns dock att domstolen i sin bevisvärdering kommer att se konversationen som mindre värd eftersom att de inte fått se hela.Hoppas du fått svar på din fråga!

Beslag mobiltelefon

2019-06-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min kompis blev arresterad och fick sin mobil beslagtagen av polisen. Han blev släppt sen och lämnade mobilen kvar på polisstationen. Vad händer nu? kommer polisen slänga mobilen? han vill inte ha tillbaka den.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om huruvida du kan tillbaka din mobil som polisen har tagit i beslag och vad som händer med mobilen.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.Du som har blivit drabbad av beslaget kan begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget om pengarna. Om åklagaren inte väckts åtal mot dig skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall du bli delgiven plats och tid för upphämtning av dina föremål, RB 27:8a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB tiden får inte sättas längre för beslaget än vad som är nödvändigt.Vid missnöje kan du överklaga tingsrättens dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Får åklagaren använda brev till en häktad som bevis i rättegång?

2019-06-24 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Om man skriver brev till någon som sitter häktad vet jag att åklagaren har rätt att granska brevet, men kan brevet användas i målet? Kan alltså det som står i brevet tas med i förundersökningen? Kan åklagare ta in personen som har skrivit brevet på förhör även om man inte har skrivit något som har med målet att göra utan mer vardagliga saker? Tex om den häktade har en relation med någon som åklagaren inte tidigare vetat om.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I svensk rätt finns vad som kallas fri bevisföring, innebärande att parterna har rätt att åberopa i princip vad som helst som bevis. Det innebär således att om det står något i ett brev som kan vara användbart i målet är det möjligt för åklagaren att åberopa det som bevis.Under förundersökningen utförs det förhör med den misstänkta, men även med andra för att det kan ha ett värde i målet och hjälpa till att visa vad som skett. Om åklagaren får veta om en relation och personen i fråga kan vara intressant att förhöra kan det således ske om den framkommer av brevet.Vänligen,

Får jag spela in telefonsamtal?

2019-06-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, om jag ringer o talar med min handläggare på Försäkringskassan, får jag spela in samtalet utan att informera henne? Självklart maa att eventuellt använda det mot henne, då hon är väldigt väldigt otrevlig. Varje gång jag pratat med henne blir jag väldigt ledsen, hon är ... Inte serviceminded direkt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är ett brott att utan tillstånd spela in samtal i rum (eller över telefon) som man inte själv deltar i. Brottet klassas som olovlig avlyssning. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9 a § Brottsbalken). Motsatsvis tolkas bestämmelsen att om du deltar i samtalet själv har du rätt att spela in det utan att det är brottsligt. Det finns inget uttryckligt förbud mot att spela in samtal eller telefonsamtal du själv deltar i, kravet för att det ska vara brottsligt är att du spelar in samtal andra för men som du själv inte deltar i. I ditt fall innebär det att du kan spela in telefonsamtalet du själv deltar i utan att du begår något brott.Vänligen,

Bevisning i tvistemål

2019-06-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA | Hej! Vi har anlitat en advokat angående en tvist med en bostadsförening. Hyresbetalningen blev eftersatt rejält men är numera betald och betalas löpande, men bostadsföreningen vill avhysa oss på dessa grunder, och enligt stadgar har de rätt. Personen i fråga som ärendet gäller för har varit väldigt sjuk och kunde inte kontroller sina betalningar, varken hyra eller andra betalningar. Han har flyttat från bostaden år 2018 – 07, han vill inte bo där. Problemet är att bostadsföreningen vägrar godkänna köpare och invänder med en massa ursäkter. Vi har försökt med hyresnämnden, men köparna vill inte vara med eftersom de anser att föreningen inte verkar vara seriös och hoppar av köpet. Detta har vi påtalat till advokaten och vi har skriftliga bevis, som läkarintyg, besiktning av bostaden etc. Ordförande i föreningen hejdar intressenter innan de går upp på visningen och påpekar att det finns vattenskada i badrummet. Detta är besiktat av Anticimex och det finns ingen vattenskada, men ordförande informerar ändå alla intressenter att det finns. Nu är ärendet uppe i tingsrätten och advokaten vägrar skicka in bevismaterial som är en fördel för oss. Vad ska vi göra? Vi har väldigt mycket bevismaterial, med det gör inget nytta om vi inte kan delge tingsrätten så att motparten ska besvara dessa.
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du hur du kan få din advokat att föra in bevismaterial som du anser är av väsentlig betydelse för målet i tingsrätten. Enligt god advokatsed ska en advokat alltid tillgodose sin klients intressen till sin bästa förmåga. Om det är så att du inte känner förtroende för din advokat, finns det ingenting som hindrar dig från att byta advokat. Detta är dock inte alltid klokt, beroende på hur långt inne i processen ni är samt att det kan ta tid att skaffa en ny advokat och att denna nya advokaten ska sätta sig in i målet. Det finns många regler kring införandet av bevismaterial i en tvistemålsprocess i tingsrätten. Egentligen ska all bevisning föras fram direkt till tingsrätten, då det kan bli svårare att inkomma med fler bevis senare (det torde dock vara möjligt att göra så i undantagsfall under processens gång). Om ni redan är långtgående i processen, kan det vara förståeligt att advokaten inte kan lägga fram de bevisen som ni tänker er, då detta helt enkelt är tekniskt omöjligt. Om ni däremot är i början av processen, ska advokaten föra fram de bevisen som denne anser är av betydelse för framgång i målet. Om ni är i början av processen, och inte är nöjd med advokaten som ni anlitat, rekommenderar jag att byta advokat. Om du har några följdfrågor, eller har bokat telefonrådgivning, är du välkommen att kontakta mig på följande e-mail; Lena.famulak@lawline.se Lycka till! Med vänliga hälsningar,