Kan man använda meddelanden från Facebook som bevis i en rättegång och vad gör man om meddelandena inte är skrivna av den som anges?

2018-03-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Jag undrar om meddelanden via Facebook/Messenger är pålitligt bevismaterial i en rättegång? En tidigare partner presenterar det som underlag i en utredning, men jag vet att denna har haft tillgång till mitt lösenord och själv har kunnat gå in och skriva via min sida. Personen har därmed utgett sig från att var mig som skriver till sig själv. Är detta giltigt underlag i en rättegång? Tack på förhand
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om bevisning i en rättegång finns i rättegångsbalken (RB). Fri bevisprövning innebär att nästan vad som helst får användas som bevisVi har något som kallas fri bevisföring och fri bevisvärdering (RB 35 kap. 1 §). Det betyder att i princip alla typer av material kan användas som bevis i en rättegång. Däremot har domstolen också stor frihet när de väljer hur de ska värderabevismaterial. Är det något som gör viss bevisning osäker kommer det inte väga lika tungt som annan bevisning. Du kan invända mot att bevis inte är vad det utges för att vara, men måste kunna bevisa att du har rättDet betyder att den tidigare partnern du skriver om kan åberopa till exempel material från Facebook som bevis, men du kan också bemöta bevisningen. Du kan invända med att bevisningen är förfalskad och utgörs av saker den tidigare partnern har skrivit själv. Beroende på situationen kommer domstolen värdera materialet från Facebook som mer eller mindre tillförlitlig och betydelsefull bevisning. Det påverkar också hur väl du måste kunna bevisa att det inte är du som skrivit materialet i fråga. Du kommer behöva göra så att domstolen ser det som sannolikt eller i alla fall möjligt att det är den andra personen som faktiskt har skrivit sakerna själv via din sida.Bevisfrågor är beroende av alla omständigheter och måste utvärderas i varje fallJag kan inte säga något säkert om hur en domstol skulle värdera det som den tidigare partnern i det här fallet använder som bevismaterial. Jag kan inte heller säga så mycket om vad du kan behöva visa för att invända mot bevisningen på ett framgångsrikt sätt. Det beror helt på alla samlade omständigheter i processen. Det jag kan säga att den tidigare partnern kan åberopa nästan vad som helst som bevis. Du kan alltid invända mot bevisningen, men ju starkare domstolen tycker att bevismaterialet är, desto mer kommer sannolikt krävas av dig för att du ska kunna övertyga domstolen om att bevisningen inte är vad den andra personen hävdar att det är. Bevisfrågorna avgörs som sagt i den enskilda processen. För att få en säkrare prognos över bevisläget och hjälp med att ta fram sånt som stärker ditt påstående skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med en jurist med kunskap inom det område som processen gäller. Du är välkommen att boka tid med våra egna jurister här.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga och lite hjälp att komma vidare. Om du har fler funderingar är du alltid välkommen att ställa en ny fråga. Vänliga hälsningar,

Hur kan jag bevisa att jag har lånat ut pengar till min kompis?

2018-03-22 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Lånade en kompis 25.000 kr. Sen när hen hade fått pengarna så var vänskapen över. Vi skrev ett avtal och bägge skrev under. Dock är avtalet helt borta. Tror att hen tog med sig det när hen drog. Vi gjorde upp att hen skulle betala varje månad. Jag gick till kronofogden och hen bestred allt, genom att skriva "Vad har jag skrivit på?" Dock så har jag underlag vad det gäller mail, att hen vill skjuta på det en månad sen så längre fram säger hen att det inte finns pengar och hen inte har jobb m.m Samt att jag har dragit ut att jag har swichat till hens konto. Kan det räcka med bevis om man går till tingsrätten eller kommer det inte gå då inte avtalet finns?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svar på din fråga: Som huvudregel råder fri bevisföring och fri bevisprövning i Sverige (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Detta innebär att parterna får lägga fram vilken bevisning som helst, och domaren är fri att bedöma vilket bevisvärde varje bevis har. Det krävs alltså inte, som huvudregel, att ett avtal finns nedtecknat och underskrivet; du är fri att lägga fram vilken bevisning som helst som talar för att din kompis är skyldig dig pengar. Den bevisning du hänvisar till i din fråga är enligt min mening troligtvis fullt tillräcklig för att du ska vinna vid en domstolsprövning.För att bättre förstå hur tvisten kommer att lösas kommer jag att förklara lite närmare hur själva tvisteprövningen går till. Om en tingsrätt ska avgöra tvisten mellan dig och din kompis är det ett antal frågor som tingsrätten behöver ta ställning till:1. Har pengar överförts från dig till din kompis?Att pengar har överförts brukar i regel inte vara särskilt svårt att bevisa. Det bör räcka att visa ett bankutdrag eller liknande (t.ex. en händelse som har loggats i Swish-appen). Du har bevisbördan för att en överföring har skett, men du behöver inte visa upp något särskilt avtal utan vilken bevisning som helst får användas.2. Har pengarna överförts som lån eller som gåva?Det är relativt vanligt att den som tar emot lånade pengar påstår att detta utgör en gåva. Det är den som påstår att ett mottaget belopp utgår en gåva som har bevisbördan för sitt påstående (NJA 2014 s. 364). Du behöver alltså inte bevisa att du endast har lånat ut pengarna, även om det givetvis inte skadar att ta fram bevisning som talar till din fördel. Här krävs dock inte heller något särskilt avtal utan vilken bevisning som helst får läggas fram.3. Har en särskild betalningstidpunkt avtalats?Huvudregeln är att den som är skyldig någon annan pengar ska betala på anmodan (5 § skuldebrevslagen). Din kompis är alltså skyldig att betala hela skulden så fort du kräver det, om ingenting annat har avtalats. Påstår din kompis att ni har avtalat om en särskild avbetalningsplan har hen bevisbördan för sitt påstående.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Av vilka skäl och inom vilken tid kan resning i tvistemål beviljas?

2018-03-17 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Ett borgensåtagande har åberopats i tvistemål. Inga invändningar har gjorts. Dom har meddelats som vunnit laga kraft. Domen har verkställts vid kronofogdemyndigheten och delbetalning har gjorts av borgensmannen.Nu hävdas att borgensåtagandet är förfalskat. Kan borgensmannen få resning enligt 58 kap 1 § trots att invändningar inte gjorts tidigare?
Sara Ottosson Bixo |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad är resning?När en dom eller ett beslut inte längre kan överklagas är utgångspunkten att avgörandet står fast. Det finns dock en möjlighet till resning vilket innebär att personen som ansöker har möjlighet att ändra ett avgörande och ta upp målet på nytt. Resning kan ske i både brottmål, tvistemål och förvaltningsmål. Bestämmelserna om resning finns i 58 kap 1-10 §§ Rättegångsbalken. Hur kan borgensmanen få resning?Precis som du antytt regleras resning i tvistemål i 58 kap 1 § Rättegångsbalken. Om det i efterhand framkommit omständigheter som kan visa på att de bevishandlingar som användes i tvistemålet varit falska alternativt om vittne, part, tolk eller sakkunnig gett oriktiga uppgifter och dessa uppgifter eller de falska handlingarna kan antas ha inverkat på utgången i målet så har borgensmannen möjlighet att ansöka om resning i hovrätten (58 kap 4 § 1 st Rättegångsbalken). Ansökan ska göras inom ett år från det att borgensmannen fick kännedom om de falska uppgifterna, 58 kap 4 § 2 st Rättegångsbalken. Observera att det finns fler grunder för resningsyrkande men till följd av att frågan uttrycker att borgensåtagandet visat sig vara förfalskat har inte övriga punkter i 58 kap 1 § Rättegångsbalken behandlats. Krävs skriftlighet för att ett borgensåtagande ska vara giltigt?Ett avtal om borgensåtagande har inga formkrav utan är ett s.k. konsensualavtal vilket innebär att det är giltigt oavsett vilken form det ingås på. För att skydda fordringshavaren brukar inte sällan avtalet vara skriftligt. Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att borgensmannen har rätt att begära resning om det finns omständigheter som tyder på förfalskning (så som ett förfalskat avtal) eller andra oriktiga uppgifter som antas kan ha påverkat utgången i målet. Ansökan om resning måste ske inom ett år från det att omständigheterna påvisades. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Åtgärd efter att förundersökning lagts ned?

2018-03-06 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Ord mot Ord! Min dotter har blivit sexuellt ofredad vid Polhemsskolan i Gävle hon är 16 år och gärningsmannen 19 år. Gärningsmannen har tillfälligt varit avstängd från skolan vid två tidigare tillfällen b.la. för droger vilket skolans huvudman delgivit min dotter. Min dotter har i skollokalen blivit indragen på en toalett där gärningsman låst hennes handleder samt sagt att hon ska hålla sig lugn. Han har bitit sig fast i hennes hals på båda sidor vilket resulterat i två blodutgjutelser som är dokumenterade av mig som far med digitalkamera och som polisens utredare tagit del av. Vidare förde han handen mot hennes underliv men hann inte komma in med fingrarna, min dotter slog sig fri. Gärningsmannen avslutade gärningen med ett hot; "Nästa gång får Du vara beredd på riktig sex"...slut citat. Polisen har lagt ner förundersökningen det går inte att bevisa brott säger man Ord står mot ord gärningsmannen har helt enkelt sagt att min dotter ville detta. Är svensk lagstiftning verkligen så här uddlös?! Polisens beslut att inte inleda förundersökning kan omprövas av åklagare, hur ska jag göra för att få det prövat är min fråga? Skolan har gjort en internutredning men gärningsmannen finns kvar? Är lagen skriven från gärningsmannens synvinkel eller!? När förundersökningen läggs ner återgår allt då till det "normala" gärningsmannen går fri för att han blåljuger och han får vistas i samma lokaler som min dotter detta är befängt. Hjälp mig snälla!...Vad kan jag göra i detta läge?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÖverprövningVill du begära överprövning så lämnar du in begäran till den åklagarkammare eller polismyndighet som fattade beslutet som du vill överpröva. Tänk på att begäran ska vara skriftlig, tydlig och fullständig. Ytterligare information om överprövning och länk till en överprövningsblankett finns på http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Atalsbeslutet/Overprovning/. Alla människor har inte rätt att begära överprövningav beslutet utan det ska vara någon med ett berättigat intresse av att få saken prövad, såsom målsäganden. Det finns inga särskilda tidsfrister för överprövning.BevisJag förstår att du känner frustration i detta fall. Lagstiftningen är emellertid utformad såtillvida, att det krävs att något kan bevisas. Förvisso förstår jag att du litar på din dotter. En domstol kan emellertid inte döma någon på grund av att man "enbart" säger att viss sak har hänt. Eftersom det i detta fall inte finns vittnen eller teknisk bevisning, är det förmodligen därför undersökningen lagts ned. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Måste innehållet i väskan fotograferas vid ringa stöld?

2018-03-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Om man åker dit för ringa stöld i t.ex. i en butik, borde det då inte det tas en bild på innehållet som hittas i väskan? Det borde ju vara som bevis, eller har jag fel? Annars kan ju vakten säga vad han vill.En annan fråga är, när man blir förhörd av polisen, brukar då själva vakten sitta med och lyssna? Han kan ju då anpassa sin version när han senare blir ensam förhörd av polisen. Har inte polisen begått två stycken tjänstefel? Tack på förhand. Vore jättesnäll för ett svar då en nära anhörig har blivit anklagad på falska grunder och dömd för ringa stöld där man inte fotograferat det man hittat i väskan. Vakten har berättat en historia som inte stämde i verkligheten.
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Borde innehållet i väskan ha fotograferats?I Sverige gäller principen om fri bevisprövning (se 35 kap 1 § rättegångsbalken (RB)). Principen innebär att man som utgångspunkt inte begränsas av några lagregler gällande vilken bevisning man får åberopa i en rättegång (fri bevisföring) och att värdet av denna bevisning får prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). Det kan därför inte krävas att en bild skulle ha tagits av innehållet i väskan, då ett sådant krav skulle strida mot denna grundläggande princip. Däremot får domstolen göra en egen bedömning av vaktens ord i förhållande till övriga omständigheter som kommit fram i målet. Fick vakten sitta med under förhöret? Det är generellt sett den som leder förundersökningen som bestämmer vilka som får närvara vid ett förhör, dock finns vissa undantag (se 23 kap. 10 § (RB). Jag vet för lite om ditt fall för att kunna uttala mig kring polisens agerande i denna del. Erkänner eller nekar din närstående att denne begått brottet? Är det frågan om ett strafföreläggande eller har åtal väckts? Det framstår som emellertid märkligt att vakten suttit med under förhöret, särskilt om denne är ett eventuellt vittne i målet. En sådan närvaro kan nämligen medföra att hans trovärdighet kan ifrågasättas. Om du anser att polisen har gjort fel har du eller din nära anhöriga alltid möjlighet att göra en anmälan till JO, vilket ni kan göra direkt på myndighetens hemsida, här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man stämma en person utan bevis?

2018-03-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min syster stämde mig genom kronofogden, hon säger att jag är skyldig henne pengar för att ha bott en vis tid hos henne Jag gav henne en summa pengar varje månad för bostaden och maten och Hon kräver ca 100000 kr Hon har ingen bevis och hon ljuger om det . Kronofogden skickade stämningen till tingsrätten. Kan man bara stämma en person utan att ha nån bevis Undrar jag. Hur går jag till väga. Tack.
Marika Jaaniste |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån de beskrivna omständigheterna tolkar jag det som att din syster ansökte om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten och att du som svarande bestred denna ansökan. Den som ansöker om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten kallas för sökande. När målet överlämnas till tingsrätten kallas den sökande istället för käranden.Mål om betalningsföreläggandeNär svaranden i ett mål om betalningsföreläggande bestrider en fordran kan sökanden begära att målet ska överlämnas till tingsrätten. (33 § lag om betalningsföreläggande och handräckning) I begäran om överlämnande till tingsrätten ska sökanden ange de omständigheter och bevis som han/hon vill åberopa i rättegången vid tingsrätten. Sökanden ska samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som han/hon åberopar. (35 § lag om betalningsföreläggande och handräckning)BevisningSökanden, i detta fall din syster, ska alltså ange de bevis som hon åberopar för att styrka påståendet om att du ska utge en viss summa till henne. För att domstolen ska kunna konstatera att du är betalningsskyldig krävs att det finns bevisning som styrker att så är fallet.Med "bevis" avses exempelvis att parten åberopar ett visst skriftligt bevis eller åberopar ett vittnesförhör. Enligt svensk rätt gäller principen om fri bevisföring vilket innebär att alla möjliga bevis kan förebringas för att styrka det aktuella påståendet. Sammanfattningsvis kan alltså din motpart åberopa alltifrån skriftliga bevis såsom brev, protokoll och andra skriftliga handlingar till vittnesförhör med personer vars vittnesutsaga kan styrka att du är betalningsskyldig. Vidare är utgångspunkten att den som påstår någonting också ska bevisa detta. Detta innebär i det fall du beskriver att din syster, som är kärande, ska bevisa att du är betalningsskyldig.SvaromålI tingsrätten ska svaranden avge ett svaromål. I svaromålet ska svaranden tydligt ange om kärandens yrkande bestrids eller medges. Om yrkandet bestrids ska även svaranden ange grunden för detta. Dessutom ska svaranden ange vilka bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. (42 kap. 7 § rättegångsbalken)SammanfattningsvisFör att domstolen ska kunna förpliktiga dig att utge en viss summa till din syster, krävs att din syster kan bevisa att du är betalningsskyldig. Vidare ska du som svarande inkomma med ett svaromål, enligt ovan anförda beskrivning. I svaromålet kan du ange eventuella bevis som styrker att din syster inte har grund för sina yrkanden.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Beviskrav i tvistemål

2018-03-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vilken typ av bevisning krävs för att påvisa att grannens dagvatten numera rinner in på vårt tomt och har gjort att den är vattensjuk? Vi avser att lämna in en stämningsansökan.
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I tvistemål så ligger bevisbördan normalt sett på den som påstår något. Alltså om ni påstår att grannens dagvatten har gjort er tomt vattensjuk är det ni som ska bevisa det. För att det ska anses bevisat måste omständigheten vara styrkt. Att en omständighet är styrkt innebär ett lägre beviskrav än i brottmål där det ska vara ställt utom rimligt tvivel. För att något ska anses ställt utom rimligt tvivel ska det nästintill vara 100 procent bevisat (ca 98%). Gällande tvistemål är beviskravet läge ställt. För att ett påstående skall anses styrkt i ett tvistemål brukar det anses att det skall vara mer än "antagligt" eller "sannolikt", men det behöver däremot inte ha uppnått nivån för "uppenbart". Många jurister undviker att närmare precisera begreppen, men man brukar anse att "antagligt" är 50 % och "sannolikt" strax över 50 %. "Uppenbart" får, likt straffrättens "utom rimligt tvivel", anses motsvara närmre 100 % och det normala beviskravet "styrkt" ligger då på cirka 75 %. Det ska dock noteras att detta endast är ungefärligt och inte helt fasta siffror. I ditt fall måste ni alltså lyckas samla in så pass mycket bevisning att ni kan visa att det är styrkt att grannens dagvatten har gjort er tomt vattensjuk. Exempel på bevisning skulle t.ex kunna vara ett sakkunnigutlåtande, prover från marken, bilder och liknande. Mitt råd till er är att ta kontakt med en jurist som är kunnig på området så kan denne hjälpa er med processen och bevisning. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Gäller vittnesmål upprättade i förtid?

2018-03-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Gällande arvstvist. Det finns en bevittnad kopia av ett testamente, kopian arkiverad i riksarkivet. Originalet ej funnet! En av dem som bevittnat testamentet en god vän, idag 83 år gammal vill gärna vittna om det blir en tings förhandling. Kan han göra ett skriftligt vittnesmål i förtid?? Han bekymrar sig över sin höga ålder, och att "tiden rinner iväg".Gäller ett sådant "förtida vittnesmål" i så fall?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 35: kap. 14 § rättegångsbalken gäller enligt huvudregeln, att så kallade vittnesattester (i förtid upprättade berättelser av vittne, exempelvis skriftligt) inte får åberopas som bevis i rättegången. Regeln är emellertid konstruerad som en förbudsregel med undantag. Det finns 4 undantag från förbudet mot vittnesattester.1. 35:14 st. 1 p. 1 – om det är särskilt föreskrivet (denna punkt avser bland annat sakkunnigbevisning). Förbudsregeln hindrar inte att part framlägger skriftligt sakkunnigutlåtande.2. 35:14 st. 1 p. 2 - om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas vid eller utom huvudförhandling eller i övrigt inför rätten. Vittnet kan ha avlidit eller drabbats av sjukdom, eller så har man kanske inte lyckats få ett vittne eller en målsägande att inställa sig. Denna punkt är aktuell i ditt fall.3. 35:14 st. 1 p. 3 om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader eller olägenheter som ett förhör vid eller utom huvudförhandling kan antas medföra, som kan antas stå att vinna med ett sådant förhör, berättelsens betydelse och övriga omständigheter.4. 35:14 st. 2. Vittnesattester får även användas i tvistemål, om parterna godtar det och det är inte uppenbart olämpligt.SlutsatsJa. Skulle personen avlida innan rättegången, finns det alltså möjlighet att vid rättegången använda en, av personen, i förtid upprättad vittnesattest.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen