När kan man åberopa en skriftlig vittnesutsaga?

2019-05-22 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Jag har i ett tvistemål velat åberopa i bevisning ett underskrivet intyg av ett vittne kring ett beskrivet händelseförlopp. Nu har jag fått höra av en jurist att det är förbjudet att göra det om vittnet i fråga fortfarande lever, kan det vara sant det?Tack på förhand!
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller principen om fri bevisföring i Sverige. Detta innebär att man får åberopa i princip vad som helst som bevisning (35 kap. 1 § rättegångsbalken). När det gäller skrivna vittnesutsagor finns dock begränsningar i 35 kap. 14 § rättegångsbalken. Det finns tre olika situationer då man får åberopa en skriftlig vittnesutsaga: Om det är särskilt föreskrivet, om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas inför rätten eller om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader och olägenheter som ett förhör inför rätten kan antas medföra.Möjligheten att åberopa skriftliga vittnesutsagor är alltså begränsad, men det finns fler situationer som man kan göra det utöver när vittnet är avlidet.Vänligen,

Finns bevismaterial som inte får räknas i domstol?

2019-05-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Finns det bevismaterial som inte får räknas i domstol? Till exempel om någon har snott någon annans mobiltelefon för att leta upp bilder eller meddelanden som kan vara till "nytta". Jag har sett någonstans att bevis tagna på ett olagligt sätt inte för gällas som bevis, är det rätt? Finns det andra fall?
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige gäller fri bevisprövning. Detta innebär att vi har en regel om fri bevisföring och fri bevisvärdering. Fri bevisföring innebär att man kan åberopa vilken bevisning man vill – även bevisning som tillkommit olagligt (exempelvis på det sätt som du nämner i din fråga). I princip kan man alltså få föra fram vilka bevis som helst i domstol. Fri bevisvärdering innebär att domstolar själva får välja vilken vikt de väljer att fästa vid olika bevis. I praktiken innebär det ofta att bevis som tillkommit på ett olagligt sätt inte får ett lika högt så kallad bevisvärde. Domstolen kan alltså välja att se dessa bevis som av mindre värde när domstolen dömer i målet. Samtidigt måste också beaktas att bevis som tillkommit på ett olagligt sätt senare kan användas för att ställa den som framtagit bevisen till rätta(!) Detta gör naturligtvis att det inte är särskilt attraktivt att använda sig av bevisning som tillkommit på ett olagligt sätt.UndantagHuvudregeln är alltså att fri bevisföring och fri bevisvärdering föreligger. Från detta finns undantag i lag. Exempelvis kan en domstol avvisa bevisning om den anser att bevisningen inte behövs eller är utan betydelse (35 kap. 7 § rättegångsbalken). Det kan också vara så att personen har tystnadsplikt, vilket kan leda till att personen inte får säga vissa saker när de agerar som vittne (36 kap. 5 § rättegångsbalken). Tystnadsplikten gäller då främst ibland för personer inom vissa yrken som exempelvis advokater, läkare och psykologer. Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vad händer om man nekar en bot?

2019-04-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej Jag och min man satt i bilen körande på en motorväg.( Min man körde)En Motorcyckel polis stoppar oss och ber oss köra till höger.Där säger han utan bevis att min man höll mobiltelefonen i handen och vinglade med bilen. Vi nekade och då sa polismannen att om vi ville ha böter eller ta det vidare till rätten. Vi tog den vidare till rätten? Vad händer nu?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din man inte höll någon mobiltelefon i handen när han körde bil. Jag anser därför att det var helt rätt av er att neka boten!Förundersökning och åklagareDet som kommer hända nu är att en förundersökning kommer att inledas av polisen/åklagaren, där din man och möjligtvis du (som vittne) blir förhörda kring händelsen. Där råder jag er att berätta, som du beskrivit för mig, d.v.s. att din man inte höll i mobilen när han körde, inte vinglade med bilen och att polisen stoppade er med en anledning han inte har bevis för. Både din man och polisen som stoppade er kommer att bli förhörda i förundersökningen.Därefter får åklagaren avgöra om det finns chans för denne att vinna i en eventuell rättegång. Finns inga bevis från polisens/åklagarens sida, kommer troligtvis ingen rättegång att bli av och ni kommer inte att behöva betala boten. Kom ihåg att att det är åklagaren som har den fulla bevisbördan i en rättegång, alltså är det åklagaren som ska bevisa att din man har begått den brottsliga gärningen!Om åklagaren finner skäl till åtalOm åklagaren anser att ärendet behöver tas vidare till en domstol kommer din man innan en rättegång få ett erbjudande om att betala boten (strafföreläggande), för att slippa ta det till rättegång. Min rekommendation är att din man tackar nej till detta och tar det till en rättegång, så att åklagaren blir tvungen att bevisa din mans tänkbara skyldighet.Om åklagaren efter detta fortfarande anser att en rättegång vore behövlig, kommer en rättegång bli av. Jag ser det dock som mycket osannolikt för åklagaren att kunna vinna i rätten, p.g.a. att det inte finns några bevis. Om vi tänker oss att åklagaren av någon anledning skulle vinna i tingsrätten, ska din man självklart överklaga vidare till hovrätten och eventuellt till Högsta domstolen. Överklagan kommer ni få instruktioner om när ärendet väl avgjorts i tingsrätten. Anledningen till att ni ska överklaga är för att hovrätten/högsta domstolen brukar göra olika bedömningar än tingsrätten.Sammanfattningsvis råder jag din man att fortsätta neka boten. Självklart ska din man inte betala boten om han är oskyldig och din man är oskyldig tills motsatsen bevisats. Vid en eventuell rättegång kommer ni inte behöva betala några rättegångskostnader (t.ex. ombudskostnad) då polisen inte har någon sådan. Med andra ord har ni inget att förlora, förutom att bli tvungna att betala boten ifall din man skulle bevisas vara skyldig. Men som sagt ser jag det osannolikt att någon rättegång blir av och din man kommer troligen slippa betala boten.Jag önskar er lycka till!Med vänlig hälsning,

Vem har bevisbörda i förvaltningsprocess?

2019-03-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej ! Jag har fått avslag på min omprövning för bostadbidrag då försäkringskassan påstår att jag är sambo, vilket inte stämmer . Trotts bevis på de nekade FK mig bostadbidrag Dom säger ju vi får inte säga va du ska ha för bevis eller ens ge tips sjukt men hur som helst har skaffat ännu met bevis nu som jag ska skicka till förvaltningsrätten .Min fråga Jag har massor med bevis på att jag bor ensam med Mina barn måste FK bevisa motsatsen till förvaltningsrätten för att vinna eller räcker de bara att dom antar och tror så får dom rätt ? Är bevisbördan enbart på mig även i förvaltningsrätten ? Tack på förhand MVH
Azra Delkic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag har tolkat din fråga rätt undrar du hur bevisbördan ser ut i förvaltningsrätten. I förvaltningsmål I förvaltningsmål är huvudregeln att den enskilde har bevisbördan för rättigheter medan myndigheten har bevisbördan för skyldigheter. Exempel på sådana rättigheter kan vara olika former av bidrag exempelvis ekonomiskt bistånd eller tillstånd. Även bostadsbidrag är att anse som en rättighet där du har bevisbördan att för omständigheten att du inte är sambo. Skyldigheter kan vara ingripande mot enskild eller betungande beslut mot enskild, det exempelvis vara återkrav av bidrag, återkallelser av tillstånd eller legitimationer. Hade det varit fråga om återbetalning av bostadsbidrag på grund av misstanke att du var i ett samboförhållande hade bevisbördan legat på myndigheten, HFD 2013 ref 50.I utredningen I själva utredning om bostadsbidrag ska beviljas eller inte har myndigheten utredningsansvar att se till att ärendet utreds i den omfattning som ärendets beskaffenhet krävern. Å andra sidan har den enskilde som inledde ett ärende skyldighet att medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som som parten vill åberopa för sin framställning, 23 § Förvaltningslagen. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Kan man få böter för något man bara sagt i förhör?

2019-05-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Min brorsa fick ta ett piss och blodprov i fredags. Då polisen misstänkte honom som drogpåverkad. Pisset var rent, nu väntas det på svar från blodprovet. Under förhöret så erkände min bror att han har tagit kokain, men för en månad sedan. Min fråga är. Om det visas sig vara rent i blodet, kan han ändå få böter för att han erkände att han har testat kokain för en månad sedan?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om även blodprovet är negativt kommer det sannolikt inte att gå till åtal. Om så skulle ske kan din bror inte bli dömd endast för vad han sagt i förhöret. Det som räknas när domstolen ska göra sin bedömning om den tilltalades skuld är vad som framkommer under huvudförhandlingen, inte vad som sagts i ett förhör. Det innebär att om din bror inte säger i domstolen att han använt narkotika, och det inte finns någon annan bevisning, kommer han sannolikt inte att dömas.Däremot finns det som sagt en ganska stor chans att det inte ens går till åtal om det inte finns några bevis mer än uppgiften i förhöret.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Husrannsakan och beslag

2019-04-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!För två veckor sedan blev jag uppringd av min 13 åriga dotter som sa att polisen var i min lägenhet och gjorde husrannsakan. Detta på grund av min bror (som bor i samma trapp) samt barnens pappa som inte bor med oss. Jag åkte från jobbet och blev uppmätt i trappen av en polisen som meddelade att de inte fick svara på frågor och informerade inte varför de var i min lägenhet samt att jag inte fick gå upp i lägenheten och närvara. Efter 2 timmar ringde de och meddelade att de var klara och tackade för gott samarbete. Jag är inte misstänkt för något och har heller inte fått någon beslagsinfo om vad som togs i min lägenhet och har heller inte fått tillbaka min nyckel. Min väninna var hos mig när de kom och slet nyckeln ur hennes hand när hon inte ville ge den.Har de rätt att göra så?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om beslag.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medeln. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga TR dom till HovR, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vad gäller husrannsakan gäller att en husrannsakan kan vidtas i syfte att leta efter bevis eller föremål som har betydelse för utredningen av ett brott som kan ge fängelsestraff (28:1 RB), eller för att leta efter någon som ska frihetsberövas (28:2 RB). Husrannsakan måste dock enligt proportionalitetsprincipen som finns i rättegångsbalken 28 kap. vara proportionerlig och får inte gå utöver vad som krävs för att uppnå ändamålet med medlet. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Får man spela in samtal för att använda som bevis vid en rättstvist?

2019-04-24 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag har laddat ner en app som spelar in alla samtal mellan mig och den jag pratar med. Är det lagligt att använda det inspelade samtalet som bevis i till exempel en rättvist?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är straffbart att spela in samtal om det är ett samtal mellan personer som inte vet om att de blir inspelade. Däremot är det tillåtet att spela in ett samtal om man själv är en del av samtalet. Som du beskriver i din fråga så avser du att spela in samtal som du har med andra personer, dvs. där du är en av samtalsparterna. Det är därför helt tillåtet och omfattas inte av olovlig avlyssning i 4:9a brottsbalken (här).När det gäller frågan om du får använda det inspelade samtalet som bevis vid en rättstvist, gäller i Sverige principerna om fri bevisföring samt fri bevisvärdering. Enligt principen om fri bevisföring gäller som huvudregel att all bevisning får framföras i domstol. Principen om fri bevisvärdering betyder att domstolen ska göra en samvetsgrann prövning av allt som framkommit i målet och sedan avgöra vad som är bevisat och inte, se 35:1 rättegångsbalken (här). Domstolen kan avvisa bevisning om det är uppenbart att beviset skulle blir utan verkan, vilket betyder att beviset inte har någon betydelse, inte behövs m.m., se 35:7 rättegångsbalken (här). Du kommer alltså med största sannolikhet att få använda dina inspelningar som bevis vid en rättstvist. Vänligen,

Vem ska bevisa att en transaktion har skett?

2019-03-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Min pappa påstår att jag för ca 23 år sedan fått en stor summa pengar, vilket jag inte fått. Han vill nu att detta ska räknas som förskott på arv. Vad krävs av honom respektive mig för att detta ska bliva rätt i slutändan. Måste inte han kunna styrka detta med ett kontoutdrag från banken eller något skriftligt.
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att en gåva som en arvlåtare under sin livstid överlåtit till en bröstarvinge alltid antas utgöra ett förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). I det fall en gåva faktiskt har överförts till dig i egenskap av bröstarvinge, är alltså denna att betrakta som förskott på arv om inget annat särskilt reglerats. Frågan som är tvistig i den situation du beskriver är emellertid om någon gåvotransaktion, en överföring av pengar, överhuvudtaget skett. Huvudregeln vid tvister i svensk rätt är att den som påstår något också har att bevisa detta. Detta eftersom det anses vara förenat med stora svårigheter för motparten att bevisa att någonting inte har skett. I en eventuell tvist har alltså den som påstår att en transaktion ägt rum att bevisa detta. Finns ett tidigare upprättat gåvobrev för transaktionen kan detta fungera som ett starkt bevis för att en gåvotransaktion har ägt rum. Även andra typer av dokument kan antas fungera som en bevis, t.ex. ett kontoutdrag.Sammanfattningsvis är alltså huvudregeln vid tvister i svensk rätt att den som påstår något också har att bevisa detta. Min rekommendation är att du upplyser din far om detta och mot bakgrund av denna bevisregel också kräver att han framlägger bevis som styrker att en transaktion skett för ca 23 år sedan. Vänligen,