Vad gäller i tvist om parkeringsböter?

2019-02-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |HejMina anställda har parkerat firmas bil och betalat för parkeringen som det ska. HOJAB som betraktas mer som skojarbolaget nu påstår att biljetten inte var synligt i rutan och krävde betalning i form av parkeringsavgift/bot. Det finns två vittne att biljetten har lagts in i bilen.Jag har bemött detta genom att skicka både den aktuella biljetten samt utdraget från kontot som visar att parkeringen var betalt den dagen och tiden samt beskrivit att jag inte vill betala två gånger för samma tjänst. Bolaget tog det inte som argument och gått vidare till tingsrätten. I sina argument bifogar de några bilder som visar att biljetten inte finns "synlig" i framrutan. Något som jag har svårt att se utifrån deras bilder. I framrutan ligger en massa andra grejer, papperslappar etc.Det är ett bolag som äger parkeringen, ett som kontrollerar och ett annat som stämmer mig.Hur går jag vidare för att få rätt i Tingsrätten?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Det finns många rättsfall som behandlar beviskrav vid utfärdad parkeringsanmärkning. Högsta domstolen har konstaterat att "Vad en parkeringsvakt har antecknat i samband med att en parkeringsanmärkning har meddelats ska tillmätas ett starkt bevisvärde. Enbart ett påstående från fordonsägaren om att felparkering inte har skett är inte tillräckligt för att betalningsansvar ska undanröjas" (NJA 2013 s 711 punkt 7). Det betyder att det är svårt att nå framgång i en parkeringstvist om det inte finns tydliga bildbevis som motbevisar det parkeringsvakten antecknat. Det betyder att även om de bilder som parkeringsvakten tagit skulle vara undermåliga är ofta det parkeringsvakten antecknat tillräckligt för att vinna en tvist. Det kan noteras att detta fall har kritiserats och det kan anses märkligt att en parts utsaga tillmäts ett så starkt bevisvärde. Om du väljer att tvista i tingsrätten bör du anföra de omständigheter du nämner i din fråga och granska bilderna som parkeringsbolaget tagit om det är möjligt att se parkeringsbiljetten på den. Du bör dock ha i åtanke att tvister i tingsrätten ofta kan bli kostsamma och tidskrävande.Hoppas du fick svar på din fråga!

Får olovlig avlyssning användas som bevisning?

2019-02-05 i Bevis och bevisning
FRÅGA |om polisen olovligen avlyssnar en persons mobiltelefon och på det sättet får kännedom om att personen sysslar med ett brott, gills den olovliga avlyssningen då som bevis eftersom polisen avlyssnat utan lov om polisen vill sätta dit personen för det brottet ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I svensk rätt har vid vad som benämns fri bevisföring och fri bevisvärdering. Principen kommer till uttryck i 35 kap. 1 § Rättegångsbalken.Fri bevisföring innebär att det i princip inte uppställs några begränsningar i fråga om de källor som får användas som bevis. Åklagaren kan därmed i en rättegång att åberopa i princip allt. I teorin kan man till och med åberopa bevis som man fått del av olovligen eller genom hot. Fri bevisvärdering innebär i sin tur att domstolen fritt har att avgöra vilket bevisvärde ett åberopat bevis har i förhandlingen. Som exempel torde ett bevis som framkommit genom att någon hotats ha ett lågt, eller sannolikt inget, bevisvärde.Som svar på din fråga innebär det att även olovlig avlyssning får användas som bevis som används för att få någon fälld. Däremot kan det inledas en förundersökning för det fall att det begåtts ett brott för att få fram beviset (t.ex. genom olovlig avlyssning). Att bevisningen kommit fram olovligen innebär dock inte att den ej får användas.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Gammal brottmålsdom som bevis i ny rättegång

2019-01-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag är dömd mot mitt nekande, men det var en dålig förundersökning och jag kan inte bevisa nödvärn. Jag har dom på att jag blivit misshandlad av målsägande förut. Varför tas inte sånt upp i rätten?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar varför domstolen inte använde den gamla misshandelsdomen mot målsäganden som bevis för att du handlade i nödvärn i målet i den nya rättegången. En tidigare brottmålsdom, alltså domen mot målsäganden, skulle i vissa fall kunna användas som bevis i en senare rättegång, t.ex. rättegången mot dig. För att domstolen ska kunna använda den tidigare domen som bevis i den ny rättegången krävs det dock att du som tilltalad har åberopat den gamla domen som bevis. Detta ska som huvudregel göras innan huvudförhandlingen, alltså själva rättegången, sker. Om domstolen inte använde den gamla domen som bevis i den nya rättegången kan detta alltså ha berott på att du inte har åberopat den som bevisning. Det är alltså möjligt att använda en gammal dom som bevis i en ny rättegång, så länge den åberopas som bevisning. Vilket bevisvärde den gamla domen kan ha haft i rättegången mot dig kan jag dock tyvärr inte svara på, eftersom jag inte vet något om omständigheterna i varken rättegången mot dig eller den tidigare rättegången mot målsäganden. Tips på vad du kan göra nuOm det var i tingsrätten som du blev dömd skulle jag rekommendera att du överklagar domen till hovrätten. Detta kan du göra om det inte har gått mer än tre veckor sedan domen mot dig meddelades. Om du fortfarande har möjlighet att överklaga kan du i så fall åberopa den gamla misshandelsdomen som nytt bevis i rättegången i hovrätten. Om du har en försvarare skulle jag dock rekommendera att du pratar med hen först, innan du bestämmer dig för vad du ska göra. Om du inte har en försvarare kan du istället kontakta tingsrätten för att få hjälp. Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!Vänligen

Beslag av moped

2018-12-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Min son blev ertappad av polisen med sin moped som inte var laglig. Han erkände brottet på plats (olovlig körning) Mopeden beslagtogs för teknisk undersökning och polisen informerade att transportstyrelsen skulle skicka en anmodan att lämna in körkortet då sonen inte hade körkortet med sig, ingen anmodan från transportstyrelsen har kommit om att han ska lämna in AM körkortet? I väntan på tekniska undersökningen så uppstår nu ett vaccum för sonen som inte vet något om vad som händer. 6 månader har gått och den tekniska undersökningen har ej genomförts då polisen har mycket att göra, och eftersom inte den tekniska undersökningen är gjord kan man inte fastställa om mopeden är olaglig eller ej och därför kan inte transportstyrelsen ge någon påföjld av eventuellt brott. Min fråga är hur länge kan polisen ha ett fordon i beslag för teknisk undersökning? Sonen är snart 18år och han har körtillstånd för B kort och enligt polisen är hans AM kort inte indraget, men finns en anmälan om ev olovlig körning, är hans körkort indraget? Om han nu blir fälld, räknas brottet från det datum han blev ertappad, eller från det datum den tekniska undersökningen är gjord? Tacksam för svar // Joakim
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om huruvida du kan få tillbaka dina sons moped som har tagits i beslag.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medeln. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8a. Då rätten förordnar om beslag eller fastställer verkställt beslag, skall, om inte åtal redan har väckts, rätten utsätta den tid, inom vilken åtal skall väckas. Tiden får inte sättas längre, än vad som är nödvändigt.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB. Enligt RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga Tingsrätten dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Oskyldighetspresumtion

2019-02-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Jag undrade lite över oskuldspresumtion. Var kan jag läsa på om historia och hur den har utvecklats? Har letat runt lite men hittar ingenting.
Azra Delkic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Oskyldighetspresumtion avser den grundläggande straffrättsligt processuella princip som innebär att den som är misstänkt för ett brott ska behandlas som oskyldig till motsatsen har bevisats. Principen är reglerad i 11 artikeln i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. I artikel 6.2 Europakonventionen föreskrivs att den som är anklagad för brott ska betraktas som oskyldig tills dess att hans skuld har blivit lagligen fastställd. Europakonventionen är inkorporerad i svensk lag genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Mitt tips är att kolla i prop 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, som är propositionen till inkorporeringen av Europakonventionen där oskyldighetspresumtionen regleras. Hoppas att det besvarade din fråga. Med vänliga hälsningar,

Domstolens möjligheter att avvisa bevisning

2019-01-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min advokat har skickat in brvisuppgifter som min advokat anser vara väldigt bra och helt nödvändiga i målet.Nu funderar tingsrätten på att avvisa flera vittnen samt skriftlig bevisning. Hur är detta möjligt? Tingsrätten har ju ännu inte satt sig in i ärendet och vet inte vilken bevisning som bör finnas med.Kan en domare bara göra såhär?
Christoffer Thorell |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka möjligheter tingsrätten har att avvisa bevisning.Detta regleras i Rättegångsbalken (RB).I Sverige är utgångspunkten fri bevisprövning (35 kap. 1 § RB), vilket innebär att en part kan fritt åberopa bevisning och denna bevisning bedöms från fall till fall utan att vara bunden av mallar eller tabeller. Det innebär att all typ av bevisning kan läggas fram, ett undantag från denna grundregel är bestämmelsen om bevis som kan avvisas från domstolen, (35 kap. 7 § RB). Skäl som anges för att avvisa bevisning är bland annat om bevisning inte har någon betydelse för målet, om det inte behövs, om beviset skulle bli utan verkan, om bevisningen kan föras på ett mer effektivt sätt eller om beviset inte kan tas upp. Denna typ av avvisning kan bara ske om det är tveklöst befogat, vilket innebär att det måste vara tydligt motiverat av domstolen varför de avvisar viss bevisning. Tingsrätten ska i sin motivering nämna vilket av skälen ovan som kan läggas till grund för att avvisa bevisning, och detta måste vara tveklöst befogat. Denna motivering bör på något sätt ha meddelats ditt ombud, varför jag råder dig att konsultera denne. Sammanfattningsvis blir svaret nej, en domare kan inte bara avvisa bevisning utan vidare. Eftersom vi som grundregel har fri bevisprövning i Sverige måste domstolen motivera varför viss bevisning avvisas med stöd av 35 kap. 7 § RB. Detta beslut måste dessutom vara tveklöst befogat. När beslut om bevisning fattats, bör ditt ombud ha meddelats.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Får man använda ett inspelat telefonsamtal som bevis i rättegång?

2019-01-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Får jag spela in ett telefonsamtal för att jag skall komma ihåg vad som sägs. Det är jag, min man på plats och en annan person i andra luren. Vi har högtalartelefon påKan man använda detta vid rättegång?
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olovlig avlyssning är ett brott som innebär att gärningspersonen olovligen med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel och i hemlighet spelar in ett privat samtal (4 kap. 9 a § brottsbalken). Av paragrafen kan man dock utläsa att det är tillåtet att spela in samtalet om man själv är en av samtalsparterna. Inom svensk processrätt gäller för övrigt principen fri bevisföring, som innebär att all bevisning får föras fram i domstol av parterna, oberoende av om denna kommit fram på ett olagligt sätt (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Parallellt och enligt samma bestämmelse gäller principen om fri bevisvärdering vilken innebär att det är domstolen som, efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit, ska avgöra vad som är bevisat i målet. Den enda möjligheten att avvisa bevisning framgår av 35 kap. 7 § rättegångsbalken om t.ex. onödig bevisning.Sammanfattningsvis är det fullt lagligt för dig att spela in ett samtal som du själv deltar i. Du kan även med största sannolikhet använda inspelningen som bevis i en eventuell rättegång.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Får jag spela in telefonsamtal och använda som bevis i domstol?

2018-12-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Får man spela in ett samtal Vi mobiltelefon o därefter kunna andvända sig av den på en tingsrätts förhandling?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är inte ett brott att spela in samtal du själv deltar iDet är ett brott att utan tillstånd spela in samtal i rum (eller över telefon) som man inte själv deltar i. Brottet klassas som olovlig avlyssning (4 kap. 9 a § Brottsbalken). Motsatsvis tolkas bestämmelsen att om du deltar i samtalet själv har du rätt att spela in det utan att det är brottsligt.Det finns inget uttryckligt förbud mot att spela in telefonsamtal du själv deltar i, kravet för att det ska vara brottsligt är att du spelar in samtal andra för men som du själv inte deltar i.Bevisvärdet kommer att varieraI svensk domstol har vi vad som benämns som fri bevisföring. Den fria bevisföringen innebär att allt kan användas som bevis i domstol. I teorin kan du således begå ett brott spela in två andra personer, samtalet kan ändå användas som bevis i domstol. Du kan i teorin hota någon annan och det vederbörande säger kan användas som bevis.Däremot kommer domstolen att göra en bevisvärdering. I bevisvärderingen bestämmer domstolen vilket bevisvärde ett visst bevis har. Exempelvis kommer ett uttalande som skett för att någon blivit hotad ha väldigt lågt, eller inget, bevisvärde. Även när det gäller ett telefonsamtal du själv deltar i och lagligen spelat in kommer domstolen att göra en bedömning om vilket bevisvärde det har och det går därmed inte att svara rakt på om det håller i domstol som bevis. Sådant som kan inverka är till exempel under vilka förutsättningar det spelats in, om du verkar ställa väldigt ledande frågor vilket kan få det att verka konstruerat eller om inte hela samtalet är med. Däremot har rätt att åberopa samtalet som bevis i en tingsrättsförhandling.Sammanfattningsvis så har du rätt att spela in telefonsamtal du själv deltar i, utan att begå ett brott. Inspelningen kan rent juridiskt användas i rätten som bevis, dock kommer domstolen i det enskilda fallet att göra en värdering av vilket bevisvärde det har.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,