Räcker ett erkännande för fällande dom?

2019-08-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om en person ljuger om att personen själv har begått ett brott som personen egentligen inte har gjort men polisen tror på det, är personen skäligen misstänkt då? Eller krävs det vissa bevis för att personen begått det påstådda brottet för att kunna bli skäligen misstänkt?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!I brottmål har åklagaren bevisbördan. För att den tilltalade ska dömas för brott ska åklagaren visa att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått brottet. Detta sker genom utredning och bevisning. Ett erkännande utgör bevisning för att den tilltalade har begått brottet, dock är det upp till rätten att med hänsyn till övriga omständigheter bedöma hur stor betydelse erkännandet har som bevisning. Normalt sett duger ett erkännande inte ensamt som bevisning för en fällande dom.Hoppas du fått svar på din fråga!

Beslag mindreårig

2019-07-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hejsan.För någon vecka sedan stod polisen och knackade på dörren och beslagtog då min sons telefon och dator.Dom var föremål för en utredning han ingår i.Enligt polisen kommer dom att förverkas om något brottsligt finns i dom.Sonen är 14 år och telefonen och datorn är egentligen mina som han har lånat.Har polisen då rätt att förverka telefon och dator efter som det egentligen är mina grejor?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om beslag av föremål.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medlen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8 a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga tingsrätten dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Fri bevisprövning och rätten att spela in samtal som enskild själv deltar i

2019-07-25 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Får man använda en inspelning av barnet i familjerätten eller tingsrätten?Har en svår situation med 8 åring som inte vill hem till sin pappa. Barnet har utalat att fysiskt våld förekommit och beskriver kontinuerligt hur han utsätts för ifrågasättande, nedvärdering och kritik vid umgänget.Han är mycket ångestladdad inför umgänget och får stora utbrott på kvällarna hos mamman.Soc har pratat med barnet, men det är svårt för honom att uttrycka det han önskar och upplever för okända personer.Är det lagligt att spela in en ljudfil över det barnet utrycker och spela upp detta under vårdnadsutredning eller i tingsrätten?
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De regler som finns i svensk rätt angående ljudinspelningar är relativt få. I brottsbalken, BrB, begränsas rätten till ljudinspelningar av brottet olovlig avlyssning. I 4 kap 9 a § BrB framgår att det är förbjudet att spela in andra personers samtal som förs i enrum eller annan icke- offentlig sammankomst. Om du själv deltagit i samtalet eller lyssnat är det inte att anse som samtal mellan andra som du inte äger tillträde till. När det gäller användningen av din inspelning i rättegång eller vårdnadsutredning så gäller principen om fri bevisprövning. Det innebär att rätten ska pröva all bevisning som parterna lägger fram (35 kap 1 § rättegångsbalken). Värdet av inspelningen i bevishänseende får domstolen själva bedöma. Av de omständigheter som framgår av din fråga är det fritt fram för dig att använda dig av inspelningen. Eftersom det finns få begränsningar för vilken bevisning som får läggas fram i rättegången kommer din inspelning troligtvis att godtas. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Brottmål preskription

2019-06-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej,Tack för en bra frågetjänst! Jag undrar följande: Om man är misstänkt för brott och det pågår en förundersökning där beslag av kläder gjorts. Om utredning läggs ner är det alltid så att man som misstänkt får ett beslut om det där det står att FÖK läggs ner men att den kan tas upp igen om bevis etc kommer fram? Eller finns det undantag från att bli informerad.Om man är misstänkt för ett brott (misshandel) och man ej hört något från Polisen och det passerat fem år plus att beslagtagna kläder ej lämnats tillbaka. Är man då rimligen misstänkt för grovt brott eftersom fem års preskription passerat?
Victoria Rosscheree |Hej, tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. Så som jag uppfattar din fråga handlar den om preskriptionstider för brott.Det finns två olika typer av preskription i brottmål: åtalspreskription (35:1 BrB) och absolut preskription (35:6 BrB). Åtalspreskription betyder att du inte kan bli ställd inför rätta och dömd för det brottet du har begått och inte heller kan dömas till påföljd för det. Däremot kan man blir skyldig att betala skadestånd för brottet till brottsoffret. När åtalspreskription gäller kan du läsa i 35:1 RB. Vid absolut preskription kan man inte alls dömas till påföljd. Denna tid är dock längre vad gäller tiden för infallet än för åtalspreskription, 35:6 RB. Preskriptionstiden bygger som huvudregel på när brottet har begåtts (tid och rum), om åklagaren hittar bevis för brott som är av en allvarligare grad än för vad man varit tidigare åtalad för och brottet preskriberas senare kan åklagaren ta upp åtalet igen på den nyfunna bevisningen. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Beslag telefon

2019-07-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Polisen har beslagtagit en (dyr) mobil pga att den används för att filma ett eventuellt brott (nu under utredning). De säger att mobilen ska förstöras.Får de verkligen göra så utan att ersätta ägaren?Det är ej fastslaget vem som filmat.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om beslag av föremål.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medlen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8 a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga tingsrätten dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Beslag telefon

2019-07-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |HejMin mobiltelefon blev beslagtagen av Tullverket på grund av att Cannabis hade skickats till min adress. Det finns inga som helst bevis på att jag är skyldig och förmodligen kommer inte fallet gå nån vart. Men det har nu gått fem månader och jag undrar vad jag kan göra för att få min mobiltelefon tillbaka. (vill bara tillägga att mobiltelefonen var min mammas som jag hade lånat för dagen och hon betalar fortfarande för abonnemanget )
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om beslag av föremål.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medlen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8 a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga tingsrätten dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Kan en dokumentärfilm användas som bevismaterial?

2019-07-24 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Vi jobbar på en dokumentärfilm där vi skildrar personer som begår brott som lagning och ringa narkotikabruk. Det vi undrar är om vi släpper dokumentären utan censur, kan då materialet användas som bevismaterial för att inkriminera dessa personer. För som vi förstått så skall så vara fallet om man använder just ordet dokumentär. Så då tänkte vi ifall de blir annorlunda ifall vi byter ordet dokumentär till verklighetsskildring.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inom svensk rätt finns en fri bevisföring, innebärande att en part (t.ex. åklagaren) har rätt att åberopa vad som helst som bevisning. Det innebär att en dokumentärfilm som den du beskriver kan användas, oavsett om ni kallar det dokumentär, verklighetsskildring eller något annat. Mot den fria bevisföringen ska vägas domstolens bevisprövning. Bevisprövningen innebär att domstolen ska pröva vilket bevisvärde en uppgift har. Att något får åberopas som bevis behöver således inte innebära att det har något bevisvärde.Vänligen,

Beslag mobiltelefon

2019-06-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min kompis blev arresterad och fick sin mobil beslagtagen av polisen. Han blev släppt sen och lämnade mobilen kvar på polisstationen. Vad händer nu? kommer polisen slänga mobilen? han vill inte ha tillbaka den.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om huruvida du kan tillbaka din mobil som polisen har tagit i beslag och vad som händer med mobilen.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.Du som har blivit drabbad av beslaget kan begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget om pengarna. Om åklagaren inte väckts åtal mot dig skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall du bli delgiven plats och tid för upphämtning av dina föremål, RB 27:8a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB tiden får inte sättas längre för beslaget än vad som är nödvändigt.Vid missnöje kan du överklaga tingsrättens dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,