Vad gäller om man anser att ett belopp genom förskott på arv är felaktigt?

2020-03-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar upprättade ett testamente 2017 där man i en bilaga uppgav ett betydande belopp som utgått, ihopräknat av vår far under ett flertal år, till en av bröstarvingarna såsom förskott på arv (noterat så i testamentets bilaga). Nu menar denna person som erhållit pengarna att beloppet är för högt och att det inte stämmer. Kan personen som fått förskott på arv bestrida vad vår far skrivit ner för belopp och måste det finnas underlag för alla dessa utbetalningar som sammantaget blivit inskrivet belopp?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i allmänna utgångspunkter för bevisvärdering i civilprocess, ärvdabalken (ÄB) och rättegångsbalken (RB) För att besvara din fråga tänker jag först gå in på hur man tolkar ett testamente för att sedan kort beskriva hur man bevisar ett påstående och vilka krav som ställs på bevis. . Hur tolkar man ett testamente? Ett testamente anses beskriva denna avlidnes yttersta vilja. Det ska tolkas på så sätt att det kan antas överenstämma med testators vilja och får endast rättas eller ändras om rätt mening kan utrönas (11 kap. 1 § ÄB). Det finns alltså möjlighet att ändra innehållet i ett testamente men då enbart under förutsättningen att man kan bevisa sitt påstående. Vilket leder mig till nästa frågeställning: hur ser bevisprövningen ut i dessa sammanhang? Hur bevisar man ett påstående?Vad som framkommer av testamentet är ur bevishänseende ett väldigt starkt bevismedel. Inom civilprocess ska man styrka sitt påstående, vilket är ett relativt högt beviskrav. Framförallt ställs det höga krav när det finns ett testamente som beskriver förhållandet annorlunda. Den som påstår att det belopp som betalats ut enligt testamentet i själva verket är lägre måste rimligtvis bevisa detta genom att sammanställa de transaktioner som gjorts från testator till personen. Jag har väldigt svårt att tro att en domstol skulle godta annan form av bevisning som bevis för påståendet. Däremot så har vi i Sverige fri bevisprövning vilket innebär att man är fri att åberopa vilken typ av bevis som man vill (35 kap. 6 § RB, jfr 35 kap. 1 § RB) SlutsatsSom konstaterats ovan är det som framgår av testamentet utgångspunkt för hur läget ligger till. Om man anser att testamentet är felaktigt eller behöver rättas finns det möjligheter till detta så länge man kan förmå att styrka sitt påstående. I detta fall är det troligtvis så att personen enbart kan vinna framgång med sitt påstående så länge personen kan sammanställa transaktionerna och därigenom visa att ett lägre belopp har betalats ut. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vem ska bevisa att jag inte visste om att jag hade narkotika i väskan?

2020-02-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om någon vill mig illa och har gömt narkotika i min resväska tex och den upptäcks vid tullfiltret av hund eller människa, hur bevisar man sin oskuld
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på lawline! Jag hoppas jag kan besvara din fråga. Innehav av narkotika är brottsligt, 1 § Narkotikastrafflagen (NSL). Vidare är de brottsligt att föra in narkotika i Sverige, 6§ Lag om straff för smuggling(Smugglingslagen), om man inte har ett särskilt tillstånd för detta, 3§ 1992:860. Vad de gäller narkotikasmuggling så är även gärningen straffbelagd om den sker med grov oaktsamhet, 7§ Smugglingslagen. Oaktsamhet är tillräckligt för alla former av narkotikabrott om de inte enbart är innehav, 1§ 6p, 3a§ NSL. Vid brott enligt 1§ narkotikastrafflagen och 6§ smugglingslagen, vilket är huvudregeln för alla brott, så behöver man uppsåt till att vad man gjort, 1 kap. 2§ BrB. Förenklat är detta att man måste veta om vad man gör. Detta följer av skuldprincipen. Man ska inte dömas för något som man inte kunde göra något åt eller inte har gjort medvetet. Vidare är det enligt konformitetsprincipen orättfärdigt att straff den som inte kunnat rätta sig inför lagen. Ifall någon har lagt ned något i ens väska utan att man vet om detta så har man inte uppsåt till att man innehar eller inför narkotika i landet. Den nedre gränsen för uppsåt är likgiltighetsuppsåt. De är att. (1) Man förstod att de var en risk att man hade narkotika på sig (2) Man var likgiltig inför de faktumet, d.v.s att ifall man hade narkotika på sig eller inte var inte ett beaktansvärt skäl för att inte åka in i landet, Se NJA 2004 s. 176. De krävs att båda dessa stegen är uppfyllda så om man inte kan visa att personen verkligen insåg risken, så kan man inte ha uppsåt. De är dock oftast de andra kravet som är svårast att bevisa för åklagaren. Nuvarande Justitieråd Peter Asp skriver i Kriminalrättens Grunder att de finns ett begränsat utrymme för domstolen att bedöma att någon har likgiltighetsuppsåt och de krävs oftast att man kan visa att personen hade vad som kallas insiktsuppsåt. D.v.s i detta fallet att man hade insikt om att de fanns narkotika i väskan. Kriminalrättens grunder s. 292 och S. 297. Vad de gäller oaktsamhet så är finns de två former av oaktsamhet. Medveten och omedveten oaktsamhet. Medveten oaktsamhet är samma som första delen av prövning ifall någon har likgiltighetsuppsåt, d.v.s insåg du att de fanns en risk för något. De är denna form som oftast kräv för att de ska vara grov oaktsamhet.Omedveten oaktsamhet är att du inte insåg risken, men du borde ha insett risken. De kan delas i en tvåleds prövning. För det första fanns de något som du kunde ha gjort för att inse risken, t.ex tänka efter, se efter i väskan osv. För de andra var detta något som du borde ha gjort. Kan du klandras för att du inte gjorde detta. När man bedömer vad någon borde ha gjort ska man göra en så personlig prövning som möjligt. Man ska alltså beakta om personen t.ex var stressad, ifall den var i ett tillstånd av rädsla eller hade bristande kunskap. Märk dock att enbart innehav av narkotika inte är straffbart ifall man enbart är oaktsam, där krävs uppsåt för att man ska straffas. De behöver nämligen vara särskilt angivet för att oaktsamhet ska vara tillräckligt, 1 kap. 2 § BrB. Så ifall vi utgår från att du inte alls vet om att narkotikan fanns i väskan och de inte fanns några omständigheter som borde medföra att misstanke om detta så ska man inte dömas. De är inte du som ska visa att så är fallet. De är åklagaren som har bevisbördan. Han eller hon ska ställa det "utom rimlig tvivel" att du hade uppsåt till att du hade narkotika i väskan. Eller om de är så att du fört in narkotika in landet att du var grovt oaktsam till att de var narkotika i väskan, 7§ Smugglingslagen. Detta betyder inte att åklagaren måste göra det 100 % säkert att så är fallet men de ska inte finnas någon annan rimlig förklaring. De är alltså åklagaren som måste visa att du visste om eller var likgiltig till ifall de fanns narkotika i väskan. Så som svar på din fråga, de är inte du som ska bevisa något. De är åklagaren som ska bevisa eller ställa de utom rimlig tvivel att de du säger inte är sant. Är de så att det finns vissa saker som pekar på att de du säger är sant så hjälper de dig såklart men som sagt de är åklagaren som har bevisbördan. Bevisbördan är lika stor för att bevisa uppsåt som för att bevisa att de är du som gjort själva gärningen. Åklagaren har en skyldighet att även ta upp saker som är till den misstänktes fördel. T.ex om åklagaren under utredningen finner saker som pekar på att de faktiskt finns någon som vill dig illa så måste han ta upp detta. Jag hoppas jag besvarat din frågaMed vänliga hälsningar

Kan man bli polisanmäld för att man har anskaffat ett bevis olagligen?

2020-01-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om man är anmäld för brott och det enda sättet att anskaffa friande bevisning är genom att själv begå brott mot patientdatalagen, kan man efter att man presenterat beviset i domstol själv bli polisanmäld för brott mot patientdatalagen?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om bevisning och bevisanskaffning vilket främst regleras av rättegångsbalken (RB).Kan man använda bevis som man har anskaffat olagligt i en domstol? I Sverige råder det fri bevisföring, vilket innebär att ett bevis som har kommit fram på olaglig väg som huvudregel får lov att användas som bevis i en rättegång (35 kap. 1 § RB). Domstolen gör sedan en fri bevisvärdering och bevisprövning av de bevis som framkommit i en rättegång.Kan man dömas för ett brott om brottet syftar till att anskaffa bevis i en brottmålsrättegång?Inom straffrätten finns det flera ansvarsbefriande regler som gör att en gärning som betraktas som ett brott kan ursäktas, ett vanligt exempel är nödvärn (24 kap. 1 § BrB). Tyvärr finns det ingen ursäktande regel som relaterar till anskaffning av bevis. Det betyder att man kan åtalas för ett brott som har syftat till att anskaffa bevisning.RekommendationI grundlagen står det skrivet att alla myndigheter ska arbeta objektivt och sakligt (1 kap. 9 § RF). Denna plikt omfattar även åklagare och polis. Om du vet att det finns bevis som kan tala till din fördel är det av största vikt att du upplyser de rättsvårdande myndigheterna om detta. Polis och åklagare har en plikt att förhålla sig objektiva under en förundersökning och beakta omständigheter som är till den misstänktes fördel (23 kap. 4 § RB). Det innebär att dina invändningar ska beaktas under förundersökningen. Därför är det av största vikt att du talar om detta för polis och åklagare. Min rekommendation är således att inte bryta mot någon lag, utan informera polis och åklagare om existensen av eventuellt bevismaterial. Du som tilltalad har även ingen skyldighet att skaffa fram egen bevisning till din egna fördel.Vänligen,

Fråga om fri bevisprövning

2019-12-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, vad händer om polisen beslog din mobil, Och de hittar andra saker som inte relaterat till det brottet du misstänks för, som till ex när man rökt på osv.. kan man ändå bli skyldig¿
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige tillämpas en princip som kallas fri bevisprövning. Den innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram (så kallad fri bevisföring) och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). I vissa andra länder, framför allt Storbritannien och USA, finns regler om vilken bevisning som är tillåten respektive otillåten. Detta innebär att om polisen hittar material i din telefon som kan användas i utredningen för andra brott än det du till en start var misstänkt för, är det okej med hänvisning till principen om fri bevisföring.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Får man som åtalad kalla vittnen till rättegången?

2020-02-25 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min f d sambo är åtalad för sexuellt ofredande. Kan han kalla vittnen till rättegången?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett åtal ska väckas krävs det att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten enligt 45 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Vad tingsrätten då gör att utfärda stämning genom att ge den åtalade tillfälle att svara på åtalet (45 kap. 9 § RB). I och med detta ska den åtalade även ges möjlighet att muntligen eller skriftligen ange vilken bevisning man vill åberopa till sitt försvar (45 kap. 10 § RB). Som utgångspunkt får man åberopa i princip vilken bevisning som helst (35 kap. 1 § RB). För din sambo innebär detta att i och med att han står åtalad ska han ha möjlighet att åberopa den bevisning han vill, inkluderat vittnen. Om han vill göra detta föreslår jag att han skriftligen besvarar stämningen där anger vilka vittnen han vill åberopa och vad respektive vittne ska syfta till att bevisa. Alternativet är att han ringer behörig tingsrätt där målet ska prövas och berättar att han vill kalla vittnen.Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänlig hälsning,

Kan en inspelning användas som bevis i en rättegång?

2020-01-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Jag brukar sitta och spela datorspel med en vän och spelar in det på datorn, Vi sitter även och pratar med varandra online när vi spelar. Min vän har haft problem med sitt ex som hen fortfarande bor med under försäljning av hus och så. Exet har ibland upträtt aggressivt mot min vän och kommit med hot om våld och liknande men aldrig tidigare gjort något, Nu har jag dock en inspelning där ett helt bråk med en rad olika hot finns samt att exet tar till våld. Min vän flydde senare den dagen med deras barn då hen fruktade för sitt liv och sin egen och barnens säkerhet. Så frågan gäller då hurvida denna inspelning från våran spelsession online kan hjälpa min vän hos till exempel polis, social eller rättegång.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om frågan tas till domstol kan inspelningen absolut åberopas som bevis och dessutom få ett mycket högt bevisvärde. Detta eftersom att det råder fri bevisvärdering och bevisprövning i Sverige. Detta innebär att all typ av bevisning är tillåten och att domstolen värderar bevisningen i det enskilda fallet, (se 35 kap. 1 § Rättegångsbalken).Hoppas att du har fått svar på din fråga och du är givetvis alltid varmt välkommen att vända dig till Lawline vid fler frågor! Allt gott,

Kan jag överklaga en bot som jag skrivit under?

2020-01-10 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Polisen stoppade mig parkerad efter att jag kört in i parkeringen och hävdade att jag hade telefonen i handen medans jag körde och att hans bevis va att han såg med sina ögon. Jag var rädd om mitt körkort så jag skrev under böter men nu ångrar jag mig och vill överklaga, har jag rätt till det? Och kan jag vinna för att polisens ända bevis är att de sätt med ögonen.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!När du skrev under boten innebar det att du godkände den och kan därför inte i efterhand överklaga/bestrida den. Jag tror inte heller att tingsrätten kommer godkänna en resning av målet och ompröva den, enligt punkterna i 58 kap 2 § Rättegångsbalken (RB). Annars kan jag inför framtiden rekommendera att inte skriva under boten direkt, utan be om att få tänka på saken, eftersom du alltid kan skriva under en bot i efterhand.Angående om du hade kunnat vinna i rättegång, är det svårt att svara på. Visserligen behöver polisen/åklagaren i en rättegång bevisa att du faktiskt haft telefonen i handen, att de sett det med ögonen är inget starkt bevis eftersom risken finns att de faktiskt sett fel i och med att du säger att du inte ens hade telefonen i handen. Utan bevis blir det ingen fällande dom. Huvudregeln är att en åklagare inte ska ta det till domstol om den inte har bevis, så jag skulle gissa på att ingen rättegång skulle bli av vid en sådan situation. Återkom gärna vid ytterligare funderingar!Önskar dig en trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Kan polisen gissa att jag kört för fort?

2019-12-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej.Jag har haft en polisböte på 2000kr. Polisen har gissat att jag har körd med högre hastighet. Min frågan är: Kan polisen gissa att jag har kört förfört?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är nej. En polis kan inte "gissa" att du kört för fort utan måste på ett eller annat sätt vara mer säker på denna uppgift. Om en polis sitter i en rättegång och "gissar" kommer domstolen anse att beviskravet för att du kört för fort inte är uppfyllt. Därmed kommer du bli frikänd då beviskravet (ur ett rättssäkerhetsperspektiv osv.) naturligtvis måste ställas högre än rena gissningar från vår myndighetspersonal. Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!