Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning?

2020-10-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning? Varför är någon kallad till det? Det gäller ett brottmål och huvudförhandling är satt längre fram.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag kommer att börja med att förklara vad en bevisupptagning är för något, innan jag beskriver varför en person blir kallad till en sådan och vad det innebär.Jag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB) i mitt svar.Vad är en bevisupptagning?När parterna i brottmålet presenterar bevisning för domstolen så kallas det för bevisupptagning. Som huvudregel ska det ske vid själva huvudförhandlingen, på grund av omedelbarhetsprincipen (30 kap. 2 § första stycket och 35 kap. 8 § RB). Enligt principen ska domstolen bara grunda sin bedömning av målet på det som har lagts fram under rättegången (30 kap. 2 § första stycket RB).I undantagsfall kan bevisningen dock tas upp vid ett särskilt möte i domstolen, istället för vid huvudförhandlingen. Det kallas då för bevisupptagning utom huvudförhandling (35 kap. 8 § och 35 kap. 9 § RB).Det kan till exempel bli aktuellt om målet är omfattande och en separat bevisupptagning därmed kan göra att själva huvudförhandlingen går att genomföra mer effektivt (45 kap. 13 § första stycket RB).Det kan bland annat också ske om ett vittne inte kommer att kunna närvara vid rättegången (36 kap. 19 § RB).Varför blir en person kallad till en bevisupptagning utom huvudförhandling?En person kan bli kallad till en bevisupptagning utom huvudförhandling om hen är part i brottmålet (45 kap. 13 § första stycket och 45 kap. 15 § RB). Parter är åklagaren, den tilltalade och eventuellt målsäganden. En person kan också bli kallad om hen ska uttala sig som vittne eller expertvittne vid bevisupptagningen. Det finns alltså flera möjliga anledningar till att en person blir kallad. Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning utom huvudförhandling?Personen som har blivit kallad bör ha fått information om vad som händer om personen inte dyker upp vid bevisupptagningen. Till exempel kan personen få betala ett vite om hen inte kommer dit. Personen kan också bli hämtad av polisen.SammanfattningNär parterna presenterar bevis för domstolen vid ett annat tillfälle än vid huvudförhandlingen så kallas det för bevisupptagning utom huvudförhandling. En person kan bli kallad till en sådan om hen är part, vittne eller expertvittne i brottmålet. Vad kallelsen innebär beror på vad anledningen är till att personen har blivit kallad.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Beslag av vittnes mobil och advokatens uppgift

2020-10-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Min vän har anmält sitt ex för övergrepp, våldtäkt etc. Min fråga är, jag blir vittne o gäller min bästa vän. Hon o jag har varit vänner länge.Får hans advokat begära in min mobil o så för att kolla vår konversation och så?El vad gäller det för den åtalades advokat. Vad får han göra? Kolla mig o så?Tacksam för svar
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar. Dina funderingar rör vilka utredningar som den tilltalades advokat kan företa. Du undrar också särskilt huruvida det finns möjlighet att din mobil blir beslagtagen. En brottsutredning utförs främst av polis och åklagare. Åklagare har en skyldighet att under utredningen betrakta omständigheter som talar både till den tilltalades för- och nackdel. Möjligheten finns alltså att beslag av mobiltelefoner och liknande åtgärder kan ske även från åklagarens sida.Kan vittnes mobil beslagtas?Beslag är ett av få tvångsmedel som kan användas även mot vittnen. Ett beslag innebär att din mobil tillfälligt skulle tas omhand av polis för att säkra bevis i form av era konversationer (27 kap. 1 § Rättegångsbalken). Beslut om att använda tvångsmedel ska föregås av en bedömning om hur nödvändig åtgärden är i relation till hur ingripande åtgärden är. I ditt fall kanske ditt vittnesmål räcker, men i fall av exempelvis grov kvinnofridskränkning där brottet består av upprepade kränkningar kan en konversation under längre tid vara av stort bevisvärde. Du eller din brottsutsatta vän kan även välja att visa upp konversationen självmant om ni anser att den kan vara till fördel för din väns fall. Advokatens uppdragEn advokat ska med nit och omsorg ta tillvara på sin klients rätt (21 kap. 7 § Rättegångsbalken). Bland annat kan advokaten begära komplettering av åklagarens utredning om den inte anses vara tillräckligt. En sådan begäran ska beviljas om det kan antas vara av betydelse för utredningen, ett sådant beslut tas av åklagaren eller domstolen(23 kap. 18b och 19 § Rättegångsbalken). Advokaten kan alltså begära in ny utredning vilket kan innefatta beslag, men det förutsätter att åklagaren eller domstolen godkänner det. Som jag förklarar ovan måste en sådan åtgärd anses proportionerlig. När du vittnar under en rättegång kan det hända att advokaten försöker undergräva din trovärdighet för att ge ditt vittnesmål så lågt bevisvärde som möjligt. Ibland kan det innebära ifrågasättande av din personliga karaktär. För att kunna göra det kanske utredning görs kring dig som person, om det är vad du menar med att "kolla" dig. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar och lycka till! Hälsningar,

Vad kan man göra om man är åtalad för brott?

2020-10-08 i Bevis och bevisning
FRÅGA |En dotter har anklagat sin mamma för misshandel och dottern är 20 år gammal och det har gått till åtal. Enligt mamman så är det lögn alltihop. Vad gör mamman? Detta har pågått sedan hon var liten, säger hon men varför har hon inte sagt något, inget till sina syskon eller till någon skolkamrat eller anhöriga. Man kan ju undra
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar din fråga, så har en mamma åtalats för misshandel mot sitt barn, och nu undrar du vad mamman kan göra.Om åklagaren har väckt åtal innebär det att åklagaren anser att det föreligger tillräckliga skäl att väcka åtal, och att åklagaren tror att mamman kan bli dömd för brottet. Detta betyder dock inte att mamman kommer bli dömd, då det är en högre ribba för att dömas (bortom rimligt tvivel) än för att bli åtalad. Har åtal väckts så är det viktigt att mamman kommer till huvudförhandlingen och berätta sin historia av vad hon är åtalad för. Det är domstolen som avgör vad som är bevisat i ärendet (35 kap. 1§ rättegångsbalken). I Sverige har vi vad som kallas fri bevisprövning och fri bevisföring, vilket innebär att parterna i målet får i princip använda vilken bevisning som helst för att styrka sin talan. Mamman kan alltså åberopa vittnesförhör och liknande med folk som kan tala för hennes sida av historien och annan bevisning om det finns. Men utgångspunkten i brottmål är att det är åklagaren som har bevisbördan, alltså att åklagaren ska bevisa att gärningspersonen gjort sig skyldig till gärningen som hen åtalas för, och att detta står bortom rimligt tvivel. En gärningsperson har generellt ingen bevisbörda, alltså skyldighet att motbevisa detta men det är såklart alltid en fördel om man kan. Domstolen gör slutligen bedömningen om värdet på bevisen, vittnens trovärdighet och liknande och om det räcker för att bevisa brottet bortom rimligt tvivel. Detta är en väldig hög ribba, och i princip ska det vara uteslutet att andra rimliga händelseförlopp har kunnat föreligga. Men denna del är en expertis som i princip endast domare besitter, och inget jag kan besvara mer specifikt här. Jag vet inte om mamman i sammanhanget har fått en offentlig försvarare, men hon har rätt att hos tingsrätten begära detta annars. En försvarare kan hjälpa henne att föra hennes talan och besvara eventuella frågor i just hennes fall. Ansökan måste komma från henne, och bra är då att ange till tingsrätten varför hon anser sig behöva offentlig försvarar om hon vill ha det. Dock ska betonas att om hon blir dömd för brottet riskerar hon att få betala delar eller hela kostnaden för den offentliga försvararen. Om hon blir missnöjd med domen kan hon överklaga den till hovrätten. Information om hur man ska göra då kommer hon få tillsammans med att domen meddelas. SammantagetMer konkret finns det inte mycket mamman kan göra i detta läge. Det går inte att överklaga ett beslut om att väcka åtal. Hon får helt enkelt gå på rättegången och eventuellt begära försvarare om hon känner att det behövs, samt berätta sin version av händelserna, åberopa vittnen och liknande som kan tala för hennes sak. Är hon sedan missnöjd med domen har hon rätt att överklaga beslutet till hovrätten. Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,

Vart i lagen står det att beviskravet är "ställt bortom rimligt tvivel"?

2020-10-05 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Var i brottsbalken går att läsa att beviskravet är "ställt bortom rimlig tvivel"?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Var i brottsbalken går det att läsa att beviskravet är "ställt bortom rimligt tvivel"?Beviskravet ställt bortom rimligt tvivel finns inte att hitta i varken brottsbalken eller rättegångsbalken. Det finns inte något specifikt lagstöd i för beviskravet, utan ställt bortom rimligt tvivel har växt fram ur praxis, dvs. genom domstolarnas domar (se t.ex. NJA 1980 s. 725 och NJA 1996 s. 176).Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Fastställelsetalan om äganderätt till hund.

2020-10-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej övertog en hund som skulle avlivas för ca 14månader sen då ägaren inte kunde ha kvar honom pga olika anledningar, vi skrev tyvärr aldrig något avtal. Hon ville vänta med att skriva över äganderätten då hon ville vara säker på att jag skulle behålla honom. I sommars börja vi bråka & sedan dess har vi minst sagt haft kommunikations problem. Jag har 1 vittne som var med & vet att han skulle avlivas det var även hon som tipsa mig om hunden. Sen har jag screenshots från ägaren Facebook sida där det står att Bentley flyttat till mig i kumla att det var ett tufft beslut men att det va rätt för hundens skull. Nu vill ägaren hämta tillbaka honom. Jag har pratat med jordbruksverket & de sa att jag kan starta en rättsprocess & använda vittnet & screenshotten som bevis till min fördel i rätten. Det jag undrar är om jag startar en rättsprocess får jag behålla hunden under tiden eller kommer jag vara tvungen att lämna ifrån mig honom?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det korta svaret på din fråga är att du inte behöver lämna över hunden under tiden en fastställelsetalan förs om äganderätten.Vems är hunden?Hundar betraktas enligt lag som "lös egendom". Vid överlåtelse av lös egendom behövs inget särskilt avtal för att överlåtelsen ska vara bindande. Muntliga överenskommelser är alltså lika bindande som skriftliga avtal, skillnaden är att skriftliga avtal är av högre värde som bevis. Vad jag kan bedöma utifrån dina omständigheter så har du fått hunden som en gåva då den förra ägaren inte hade möjlighet att ta hand om den. Att hunden dessutom har varit hos dig under en längre tid är något som talar för att så är fallet.Hundar ska enligt lag finnas i ett särskilt hundregister hos Jordbruksverket (3 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Vem som står som ägare där är ett starkt bevis för vem som är ägare. Det är emellertid inte avgörande i och med att det inte finns särskilda kriterier för att en överlåtelse ska vara giltig. Enligt min bedömning har du med vittne, facebookinlägg och faktumet att du haft hunden i över ett år goda chanser att vinna en tvist angående äganderätten. Kan jag behålla hunden under rättegången?Den tvist du vill starta i tingsrätten är en fastställelsetalan om vem som ska betraktas som ägare till hunden. Under en sådan talan har du ingen skyldighet att lämna över hunden till den förra ägaren, enligt dig är ju hunden din. Endast om rätten fastslår att hunden inte tillhör dig har du en skyldighet att lämna över hunden. Inte heller om den förra ägaren ansöker om handräckning hos Kronofogdemyndigheten kan hunden tas ifrån dig eftersom äganderätten är tvistig. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Hälsningar,

Räcker ett erkännande för fällande dom i brottmål?

2020-10-10 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, det är såhär att jag satt som passagerare i en bil som blev misstänkta för kört rundor med blåljus. Polisen fick tips om en vit Volvo som kör rundor som bluff poliser. Polisen fick sedan syn på vår bil och vi blev stoppade. I ingripandet var sirenen bortkopplad samt att den låg nere vid sidodörren. Jag trodde att min vän hade erkänt brottet när dem förhörde honom utanför bilen då han berättade för dem att han hade maskinen samt vart den låg. De ledde till att jag erkände brottet senare som passagerare. Han nekade till att blåljuset använts då de inte fanns bevis på den har använts. Räcker mitt erkännande som bevis för att vi ska bli dömda för föregivande av allmän ställning? Trotts att de ej finns tydliga bevis på att den används?
Frida Deivard |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brottmål är ett erkännande inte bindande för domstolen (35 kap. 3 § 2 st. rättegångsbalken), utan domstolen måste utifrån alla bevis som åklagare och försvarare lagt fram bedöma om det är ställt utom rimligt tvivel att en viss person begått påstådd brottslig gärning. Det är ett högt ställt beviskrav och ett erkännande kan inte på egen hand leda till fällande dom. Ett erkännande kan emellertid användas som ett av många bevis, men värdet kan variera avsevärt. Som regel värderas det som framkommit i polisförhör under förundersökning med försiktighet då rättssäkerhetsgarantier inte kan garanteras där i lika stor utsträckning som i domstol. Om det gäller bötesbrott vilka ej behöver leda till huvudförhandling i domstol då strafföreläggande är möjligt är ett erkännande tillräckligt. Men strafföreläggandet ska godkännas av den tilltalade, vilket är frivilligt. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att ditt erkännande inte på egen hand kan leda till att ni blir döma för brott i domstol. Det behövs fler bevis för att nå upp till beviskravet ställt utom rimligt tvivel. Hoppas du är nöjd med svaret, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline! Vänligen,

Vad ska bevisas i brottmål?

2020-10-06 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, Undrar en sak kring åklagare och försvarsadvokat. Tex om man är misstänkt för någon brott, och går till tingsrätt. Om man nu har begått brottet får man säga det till sin försvarare eller skall man säga att man är oskyldigt? Är det advokatens jobb att hitta bevis på att jag är oskyldig eller är det jag? Eller är det åklagare som skall bevisa motsatsen och jag skall försvara mig med bl .a bevisa min oskuld eller?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna dömas för ett brott krävs att domstolen finner att det är bevisat bortom rimligt tvivel att det är den åtalade personen som begått den åtalade gärningen. I brottmål är det åklagaren som har hela bevisbördan och den som är tilltalad ska beaktas som oskyldig tills dess att motsatsen är bevisad. Vad är försvararens uppgift?Försvarsadvokatens uppgift är att värna om och tillvarata klientens intresse. Försvarsadvokaten ska fungera som den tilltalades förlängda arm och föra den talan klienten ger uttryck för. Försvararen kan ifrågasätta bevisningen och föra fram alternativa förklaringar samt argumentera för den lämpligaste påföljden för klienten om denne skulle dömas för brottet. Du väljer själv om du vill erkänna eller förneka brottet för din försvarsadvokat och/eller för rätten. Att berätta som det är kan underlätta utredningen och advokaten kan ändå föra din talan eftersom det kan finnas andra detaljer i utredningen som är till din fördel. Om du vill erkänna brottet för försvararen men inte för rätten går det inte att säga hur en advokat kommer att hantera ärendet. En försvarsadvokat är nämligen skyldig att följa god advokatsed vilket bl.a. innebär att hen inte får lämna osanna uppgifter till rätten. Vem ska bevisa vad?Det är åklagaren som har den fulla bevisbördan vilket innebär att hen ska bevisa samtliga rekvisit i den åtalade gärningen. Du som tilltalad har ingen skyldighet att bevisa din oskuld utan betraktas som oskyldig till dess att åklagaren kunnat bevisa att du är skyldig. Om åklagaren kunnat visa dig skyldig till brottet kan dock en förklaringsbörda inträda för dig men annars har du ingen skyldighet att bevisa något eller komma med förklaringar. Om man har en försvarare kommer denne att ganska utredningen och ifrågasätta åklagarens bevisning och ibland lägga fram egen motbevisning. Det är försvararens uppgift att lägga fram bevisning, men den kan givetvis grundas i vad du berättar om du känner till omständigheter som kan användas som bevisning. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan ett vittnesmål från en polis ensamt leda till fällande dom?

2020-10-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!En polis har tydligen sett mig och en annan i mitt fordon, jag är passagerare och den som körde hade tydligen inget körkort.Kan man bli fälld på det när inga andra bevis finns än att han skulle ha sett oss?
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fri bevisprövningI Sverige gäller fri bevisprövning (35 kap. 1 § Rättegångsbalken), vilket innebär både fri bevisföring och fri bevisvärdering. Att både bevisföringen och bevisvärderingen är fri betyder att det inte finns några lagar eller krav som reglerar vad som får läggas fram som bevisning och/eller hur domstolen ska pröva och bedöma den bevisning som läggs fram. Rätten ska också pröva bevisningen objektivt, neutralt och rationellt.Det innebär att de som är parter i en rättegång, alltså du och åklagaren, får lägga fram all bevisning som ni kan (fri bevisning) och att denna sedan kommer prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). Det blir alltså domstolen som då avgör hur starkt ett vittnesmål från en polis är.Olovlig körning och polisens utsagaÅklagaren kommer behöva bevisa att din vän körde bilen olovligt, och att du som medpassagerare var omedveten om att din vän saknade körkort, eftersom det är detta som är den straffbara handlingen (3 § Lag om straff för vissa trafikbrott).Ofta väger vittnesmål från polisen högt, vanligen med argument som att polisen i egenskap av sin yrkesutövning inte har något personligt intresse i att uppfatta en händelse på ett visst sätt. Det går däremot inte att svara på om det ensamt kommer leda till en fällande dom, utan det blir snarare en fråga om fri bevisvärdering. Om en polis lämnar ett trovärdigt och bevisstarkt vittnesmål skulle det kunna räcka för en fällande dom, men detta beror alltså på vad den samlade bedömningen blir efter att samtliga bevis från båda sidor har lagts fram blir.Hoppas du fått svar på din fråga, och glöm inte att du är varmt välkommen att återkomma med nya frågor till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,