Måste jag infinna mig personligen för en muntlig förberedelse?

2021-02-24 i Domstol
FRÅGA |Har fått en kallelse till en muntlig förberedelse för ett förenklat mål. Det står att jag måste infinna mig personligen eller via ombud. Jag är kallad till Stockholm men är bosatt i Göteborg.Kan man begära att den muntliga förberedelsen sker digitalt så att jag slipper resa till Stockholm för detta?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller tvistemål så ska parterna som är kallade till en muntlig förberedelse infinna sig, antingen personligen eller genom ombud. Frågan i ditt fall är om du kan inställa dig digitalt för att undvika att resa till Stockholm. På grund av coronaviruset har Sveriges Domstolar tagit fram information om vad som gäller om man är kallad till domstol. På hemsidan för Sveriges Domstolar uppmanas man kontakta den berörda domstolen för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder. Eftersom du är kallad till en muntlig förberedelse i Stockholm är mitt råd till dig att du kontaktar domstolen du är kallad till för att undersöka dina möjligheter att genomföra den muntliga förberedelsen digitalt. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du har någon ytterligare fundering är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Kan jag överklaga ett strafföreläggande?

2021-02-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |För 15 månader sedan blev jag stoppad av polisen och fick lämna blodprov då dom misstänkte att jag var narkotikapåverkad och jag hade tyvärr rökt cannabis ett par dagar tidigare så det fanns kvar spår i blodet. Jag fick böter och indraget körkort i 12 månader. Jag fick tillbaka mitt körkort i Okt 2020 och blev nu i Januari stoppad igen. Det blev ett nytt blodprov och mitt körkort omhändertogs igen. Jag var helt säker på att det inte skulle visa något på blodprovet då jag inte har rört några som helst droger sedan jag blev stoppad förra gången. Fick svar på provet och det visade sig att jag hade spår av cannabis i blodet ännu en gång. Ca 30 minuter innan jag stoppades så var jag i en liten lägenhet där tre personer satt och rökte men jag tog absolut inget själv så den lilla mängd som jag fick i mig kom från passiv rökning. Enligt polisen så visade provet att jag hade väldigt lite spår i blodet men mängden spelar tydligen ingen roll. Mina föräldrar har tagit ca 70 urinprov på mig sen Okt 2019 och alla har varit bra. Nu fick jag nya böter och indraget körkort i 18 månader. Jag erkände för polisen när dom ringde och berättade och jag talade om hur det hade gått till. Nu undrar jag om jag kan överklaga domen då jag tycker att straffet blev orättvist hårt? Jag har inte betalat böterna än.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har det beslutats om ett strafföreläggande för ringa narkotikabrott och drograttfylleri med anledning av att du lämnat ett positivt urinprov. Din uppfattning är att det är felaktigt och att provet kan bero på passiv rökning eftersom du befunnit dig i en liten lägenhet där tre personer satt och rökte. Din undrar ä nu om du kan överklaga domen då du tycker att straffet blev orättvist hårt. Du har inte betalat böterna än.Bestämmelser om strafföreläggande finns i 48 kap. rättegångsbalken (RB). Av din fråga framgår inte helt om du godkänt strafföreläggandet eller inte. Anledningen är att i vissa fall är det tillräckligt att betala ett strafföreläggande för att det ska godkännas, i andra fall måste du även godkänna det skriftligt. I det brev du fått får åklagaren ska det står vilket datum du senast behöver godkänna föreläggandet och hur du godkänner det. Har du godkänt föreläggandet räknas det som en lagakraftvunnen dom (48 kap. 3 § andra stycket RB). Att domen vunnit laga kraft innebär att den inte går att överklaga. Om du har godkänt strafföreläggandet gäller det precis som att en domstol hade utfärdat en dom. Om det är så att du inte godkänt strafföreläggandet, och inte heller gör det, kan åklagaren komma att väcka åtal vid tingsrätten.Möjligheterna att överklaga ett godkänt strafföreläggande är begränsade. De enda möjligheter som finns för att överklaga framgår av 59 kap. 6 § RB:1. Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring.2. Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggandet bör anses ogiltigt.3. Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag.Sammanfattningsvis innebär det att om du godkänt strafföreläggandet gäller det som en lagakraftvunnen dom och dina möjligheter att överklaga är begränsade. Om du däremot inte har godkänt strafföreläggandet innebär det istället att åklagaren kan (och sannolikt kommer) att väcka åtal i domstol.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Måste polisen informera om husrannsakan innan den genomförs?

2021-02-21 i Förundersökning
FRÅGA |Om polisen misstänker att bevis för ett allvarligt brott finns i till exempel ett båthus, måste ägaren av båthuset meddelas om att en husrannsakan har godkänts och ska genomföras innan så sker?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om husrannsakan finns i 28 kap. rättegångsbalken (RB). Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får husrannsakan företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet (28 kap. 1 § första stycket RB). Husrannsakan får företas hos annan än den som är skäligen misstänkt om brottet begåtts hos hen, om den misstänkte gripits där eller om det annars finns synnerlig anledning att vid en husrannsakan hitta föremål som kan tas i beslag/förvar (28 kap. 1 § andra stycket RB). Med synnerlig anledning menas att det föreligger en faktisk omständighet som påtagligt visar att man kan förvänta sig att hitta föremålet man söker.Vid husrannsakan ska den som företar åtgärden be ett vittne att närvara i den mån det är möjligt. Om någon är hemma ska denne få tillfälle att övervaka husrannsakan och möjlighet att tillkalla ett eget vittne, förutsatt att det inte skulle orsaka dröjsmål. Om ingen närvarat vid husrannsakan ska den det utförts husrannsakan hos meddelas om den vidtagna åtgärden så snart som det möjligen kan ske utan att det påverkar utredningen (28 kap. 7 § första och andra stycket RB).Vid husrannsakan ska det föras ett protokoll där händelsen dokumenteras. I protokollet ska framgå vad som framkommit vid undersökningen och vad som var ändamålet med den. Den det utförts husrannsakan hos ska på begäran erhålla bevis därom, innehållande även uppgift om vilket brott misstanken avser (28 kap. 9 § RB). Som synes föreligger det ingen skyldighet att informera om att en husrannsakan ska ske i förväg. Däremot finns det en skyldighet att informera om åtgärden i efterhand, för det fall att ingen var hemma vid tillfället.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Går processen snabbare om man erkänt?

2021-02-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Skrev ett tidigare inlägg kring stöld från maxi. Men ville ställa en ytterligare fråga. Två 19 åriga tjejer, stöld från Ica för 1500kr inget i brottsregistret sedan innan och skedde pga arbetslöshet osv. Eftersom vi erkänt går processen inte "snabbare" då eller vad man ska säga?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I svensk rätt innebär inte ett erkännande i ett brottmål att man ser processen som uppklarad och löst. Erkännandet fyller endast rollen som bevisning (35 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken). Bevisning kan förstås leda till att vissa steg i processen kan avslutas fortare, eftersom man i större mån kan undvika svåra bedömningar med god bevisning. Processen ska dock alltså gå igenom samma steg som annars, och går inte fortare i den bemärkelsen. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga! Med vänlig hälsning,

Vilken instans kan jag vända mig till i fråga om arvstvist?

2021-02-23 i Domstol
FRÅGA |Hej! Vilken instans kan jag vända mig till för att ifrågasätta hanteringen i en arvstvist?Med vänlig hälsning,
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkiftesmanHar ni svårt att komma överens om arvskiftet kan ni vända sig till tingsrätten och få en skiftesman utsedd. Du kan även själv föreslå en skiftesman, exempelvis en advokat som du har förtroende för, som tingsrätten kan godkänna. En skiftesman har goda kunskaper inom arvsrätt, och dennes uppgift är att i första hand få till stånd en överenskommelse mellan dödsbodelägarna. Kommer arvingarna inte överens kan skiftesmannen besluta om ett tvångsskifte, där hen beslutar hur dödsboet ska delas upp.TingsrättenIfall du som dödsbodelägare inte accepterar en skiftesmans arvsfördelning kan beslutet överklagas hos tingsrätten. Det görs genom att väcka en klandertalan direkt mot övriga dödsbodelägare eller genom att skicka en stämningsansökan till tingsrätten i den avlidnes hemort. Klandertalan måste väckas inom fyra veckor från delgivning av arvsbeslutet. Överskrids den tiden förloras rätten till att överklaga och tvångsskiftet börjar då automatiskt gälla.När en klandertalan har väckts är syftet att i första hand komma fram till en förlikning genom en förhandling. Förhandlingen hålls vanligen muntligt med en domare på plats för att försöka få parterna att komma överens. Om överenskommelse inte uppnås går ärendet vidare till en huvudförhandling. Tingsrättens beslut leder till en dom som parterna efter laga kraft blir bundna av. Det går även att inom vissa tidsramar överklaga tingsrättens dom till hovrätten.Den mänskliga faktornEn process i domstol blir snabbt mycket kostsam och långdragen, och man bör därför överväga om en sådan process är värd kostnaden i jämförelse med summan ni tvistar om. En arvstvist är även alltid uppslitande, förutom sorgen efter den avlidne hamnar man i en konflikt med syskon eller andra närstående och kan riskera att skada dessa relationer för livet. Det är därför viktigt att så långt som möjligt försöka komma överens sinsemellan och överväga vad som är viktigast för en själv. Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Kan en anmälan om brott dras tillbaka?

2021-02-21 i Förundersökning
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo bråkade, under tumultet råkade jag riva honom på 3 ställer med hans glasögon som jag skulle ta tag på. Glasögonen blev förstått.Polisen blev inkallade och det blev ett förhör. Jag blev gripen för misshandel och förstörelse. Nu har jag blivit åtalad för detta. Behöver jag en advokat?Sambon ångra sig djupt och har försökt drar den tillbaka men åklagaren har sagt nej. Hur går man vidare med detta. Vi är båda ledsna att det blev så här, vill inte att detta går vidare för det kommer påverka våran relation.Hjälp vi behöver er råd.
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beroende på hur en situation utspelar sig kan att riva en annan person omfattas av brottet misshandel. När det finns anledning att anta att brott som faller inom allmänt åtal har begåtts ska en förundersökning inledas. Ett brott som misshandel hör under allmänt åtal, vilket innebär att åtal väcks av åklagare för "det allmännas", alltså samhällets, räkning. Det betyder att samhället har ett intresse av att de som begått ett brott också döms för det. Mot bakgrund av ovan har det ingen betydelse att din sambo ångrat sig eftersom en eventuell rättegång där brottet ("saken") är misshandel är inte, i första hand, "mellan din sambo och dig". Under förundersökningen ska det utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl finns för åtal mot personen. Om det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och det går att bevisa vem som har begått det har åklagaren så kallad absolut åtalsplikt. I ert fall innebär det bland annat att den som har blivit utsatt för påstått brott, din sambo enligt frågan, inte bestämmer vad som händer med utredningen och kan till exempel inte ta tillbaka sin anmälan.På frågan om du behöver en advokat skulle jag rekommendera att du begär en offentlig försvarare (advokat). Vänd dig till förundersökningsledaren, polis eller åklagare, eller till tingsrätten där målet ska avgöras och begär en sådan.Jag hoppas att detta besvarade din fråga och att det löser sig för er! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?

2021-02-21 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej. Jag blev utsatt för ett ofredande igår, och anmälde det "till åtal" eller vad man säger. Min fråga är: Kan jag behöva betala rättegångskostnaderna ifall detta, mot förmodan, går till åtal och jag inte "vinner"?
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bakgrund Brottet ofredande hittar du i 4 kap. 7 § brottsbalken (BrB) och är ett så kallat angivelsebrott om ofredandet inte sker på allmän plats (se 4 kap. 11 § BrB). Detta betyder att det krävs att du som målsägande anger brottet till åtal för att en åklagare ska kunna inleda en förundersökning och eventuellt väcka åtal. Eftersom du nu har angivit brottet är det upp till åklagaren att fatta beslut i åtalsfrågan, se 23 kap 20 § rättegångsbalken (RB).Om åklagaren fattar beslut om att väcka åtal kommer du få ställning som målsägande och kommer då kallas till rättegång för att berätta om din upplevelse, i ett så kallat partsförhör (37 kap 1 § RB). KostnadernaRegler om rättegångskostnader i brottmål finns i 31 kap RB och tar främst sikte på när och hur en tilltalad (den som misstänkts ha begått brottet) ska ersätta statens rättegångskostnader. Målsägande behöver som huvudregel inte betala några rättegångskostnader, med vissa få undantag. I 31 kap 3 § RB fastställs att om målsägande har gjort angivelse (som du har gjort när du anmälde brottet) utan skäl kan målsägande behöva ersätta rättegångskostnaderna. Bestämmelsen siktar alltså in sig på fall där en målsägande ljugit ihop en historia av någon anledning som sedan har lett till åtal. Jag förstår att det inte är tillämpligt i ditt fall, eftersom du faktiskt utsatts för ett riktigt brott. Det andra fallet när en målsägande blir ersättningsskyldig är om denne enligt 31 kap 4 § 2 st. RB genom vårdslöshet har vållat extra kostnader för staten i rättegången. Exempel på när det kan vara fallet är om målsägande upprepade gånger inte dyker upp vid huvudförhandling eller lämnar vilseledande uppgifter som fördyrar rättegången. Detta kommer inte heller bli aktuellt i ditt fall, så länge du kommer till domstolen och sanningsenligt svarar på de frågor du får. Med andra ord så kommer du inte behöva betala en krona om åtal skulle väckas i frågan. Kostnaderna faller på staten, och om den tilltalade blir dömd så kan denne bli ersättningsskyldig. Jag hoppas att du känner att detta besvarade din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen med ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar

Vad är tillräcklig bevisning för att visa att en faktura är betald?

2021-02-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min pappa hade gjort ett mobilt köp från ett mobilföretag år 2015. Han betalade allt månadsvis kontant via western union framtill 2016 eftersom han inte är teknisk nog för att använda internetbanken. Inkasso hade sedan år 2016 skickat att han inte betalat en månad. Nu så har ärendet gått vidare till kronofogden eftersom att han inte hade bestritt fakturan till inkasso. Kronofogden har gjort utslag i frågan eftersom han skickade sin bestridan försent. Nu vill vi överklaga beslutet till tingsrätten. Problemet ligger nu på att western union inte kan ge någon kvitto på betalningen eftersom det har gått så långt tid. Däremot har vi ett papper från mobiloperatören som min pappa fick 2016 där det står en lista på alla hans fakturor. På pappret står det hans namn, personnummer, adress och även invoice id, issue date, billing amount, remaining amount, disputed amount. På just den fakturan står det summan för fakturan och remaining amount 0. När vi tog kontakt med mobiloperatören sade de att de inte kan se honom som kund och hans fakturor. Mobiloperatören tar bort informationen efter 2 år. Eftersom bevisbördan ligger på oss och vi kan inte få någon info från western union undrar jag om det pappret är tillräckligt för att bevisa till tingsrätten att min pappa inte har någon obetalt faktura? Vad är tillräcklig bevisning från våran sida och måste man ha en utdragning på betalning för att bevisa att betalningen har faktiskt skett? Hur bedöms bevisningen som tillräcklig och måste inkasso företaget visa att fakturan är obetalt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har din pappa för avsikt att överklaga ett utslag om betalningsföreläggande. Enligt din pappa har han betalt fakturorna till en mobiloperatör medan mobiloperatören påstår att det finns en skuld. Din pappa har betalt fakturorna via Western Union men det går inte att få ut något kvitto därifrån. Däremot har din pappa en lista på alla sina fakturor där det står hans namn, nummer, adress, personnummer och fakturanummer m.m. På just den fakturan står det att återstående belopp att betala är noll kronor. Du undrar nu vad som är tillräcklig bevisning, om det krävs ett utdrag på betalningen och om inkassoföretaget måste visa att fakturan är obetald.När det gäller bevisning är den mest dominerande bevisbördeteorin bevissäkringsteorin, vilken innebär att den part som enklast och billigast kan säkra bevisning i frågan ska åläggas bevisbördan. I din pappas fall innebär det att mobiloperatören sannolikt kommer att åläggas bevisbördan för att det finns ett avtalsförhållande som innebär en skuld. Det är i regel enkelt att visa genom att det ingåtts ett avtal genom det avtal din pappa ingått med företaget när han tecknade abonnemanget. Påstår din pappa att han betalt fakturan kommer sannolikt bevisbördan att gå över till honom; det är helt enkelt enklare att visa att en faktura är betald än att visa att en faktura inte är betald. Inkassoföretaget måste därmed inte bevisa att fakturan inte är betald. Det är av förklarliga skäl svårare att föra i bevisning något som inte skett än något som skett.Som bevisning har din pappa rätt att åberopa i princip vad han vill. Därefter är det upp till domstolen att göra en bevisvärdering (dvs. vilket värde bevisningen har). Jag kan tyvärr inte avgöra huruvida det papper din pappa åberopar är tillräcklig bevisning. I slutändan är det upp till domstolen att avgöra. Om din pappa hade haft kvitto från inbetalning, med rätt fakturanummer, torde det å min mening vara tillräcklig bevisning. Om din pappa har ett papper där det specificeras att de fakturor mobiloperatören nu kräver betalt för redan är betalda, kan det tänkas att det är tillräckligt. Tyvärr går det inte att ge ett svar på.Ni bör även ha i åtanke en skuld kan preskriberas. Att en skuld preskriberas innebär att den inte längre är möjlig att driva in. Den allmänna preskriptionstiden är tio år. Dock är preskriptionstiden tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § preskriptionslagen). Preskription träder dock endast in om den inte avbryts dessförinnan. Preskriptionen kan avbrytas genom att man betalar på skulden, man får ett skriftligt krav eller det väcks talan mot en eller skulden åberopas hos Kronofogdemyndigheten (5 § preskriptionslagen). Sker det ett preskriptionsavbrott börjar tio (eller tre) nya år att löpa från preskriptionsavbrottet. Det är helt enkelt möjligt att hålla liv i en skuld i princip hur länge som helst.I din pappas fall kan det röra sig om en treårig preskriptionstid om han tecknat abonnemanget privat (och inte som företag). Köpet gjorde år 2015, däremot har han betalt fram till år 2016, varför tre nya år börjat löpa var gång han betalt. När han fått skriftlig påminnelse av inkassoföretaget har det också skett preskriptionsavbrott. Nu vet jag tyvärr inte hur ofta sådana skickats ut och när det ansöktes om betalningsföreläggande. Skulden kan vara preskriberad, men det är beroende av om det skett något preskriptionsavbrott eller ej.Om din pappa behöver hjälp från en av våra jurister med sin överklagan är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,