Hur många dagar får man vara i arresten?

2021-02-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej Hur många dagarfår man vara i arresten?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om polisen misstänker att du har begått ett brott så kan de gripa dig. Efter ett sådant gripande måste en åklagare fatta ett beslut om du ska bli anhållen eller inte. Om du blir anhållen så kommer du att vara inlåst i en cell. Du får vara inlåst och anhållen i en cell i högst tre dagar.Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen,

Varför häktas en person?

2021-02-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej Varför häktas en person?Tacksam för svar MVH
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En person kan under en förundersökning bli häktad. Häktning är ett tvångsmedel som används för att frihetsberöva personer som är misstänkta för grövre brott. När får man häkta en person?En person som är på sannolika skäl misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse i ett år eller mer får häktas om det finns en risk för att han eller hon, kommer att hålla sig undan, kommer försvåra utredningen eller fortsätter att begå brott. Andra skäl till häktning kan också vara att en person som är på sannolika skäl misstänkt för ett brott är okänd och vägrar uppge sitt namn och sin adress eller inte är folkbokförd i Sverige och det finns risk för att personen lämnar landet.Om du har fler frågor, är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen,

Ersättning för häktning

2021-02-11 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |hejjag belv gripen och blev häktad 48 timar sen blev fri . har jag rätt till ersätning då ?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har du varit frihetsberövad (anhåller eller häktad) utan att sedan bli dömd för gärningen har du rätt till ersättning av staten vilket regleras i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Enligt 2 § måste du ha varit anhållen eller häktad i minst 24 timmar i sträck. Du kan få ersättning för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (7 §). En grundläggande förutsättning är att skadan är en direkt följd av själva frihetsberövandet. Med lidande avses bland annat känslor av oro, obehag och maktlöshet som kan uppstå vid ett frihetsberövande. Med förlorad arbetsförtjänst avses exempelvis förlorad arbetsinkomst eller sjukersättning. Du kan även få ersättning för andra utgifter som exempelvis kostnader för resan från häktet till bostaden.Du ansöker om ersättning hos Justitiekanslern. Du kan ansöka om ersättning genom att själv fylla i Justitiekanslerns blankett och skicka den till dem. Handläggning av din ansökan brukar normalt ta 6 månader och därefter får du ett beslut. Hur mycket ersättning du kommer att få beror på omständigheterna.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur stor är risken för att bli häktad om man på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som har över 2 års fängelse på straffskalan?

2021-01-24 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Om en person blir på sannolika skäl misstänkt för ett brott som har över 2 år på straffskalan och som kan ge många års fängelse, blir personen automatiskt häktad då? Hur stor är risken att bli häktad då? Blir personen ofta häktad kort efter att brottet begåtts?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB).Häktning förutsätter ett års fängelse på straffskalan och att det finns risk för att den misstänkte undandra sig lagföring, försvårar sakens utredning eller fortsätter brottslig verksamhetDen som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket ett års fängelse eller däröver är föreskrivet, får häktas (24 kap. 1 § första stycket RB). Den misstänkte får dock endast häktas om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att personen undandrar sig lagföring eller straff, försvårar sakens utredning genom att exempelvis undanröja bevis eller fortsätter sin brottsliga verksamhet (24 kap. 1 § första stycket RB). Personen blir inte automatiskt häktad utan häktning förutsätter att ovannämnda krav är uppfyllda.Utgångspunkten är att en misstänkt person häktas för ett brott som inte föreskriver ett lindrigare straff än 2 årOm det för brottet inte är föreskrivet ett lindrigare straff än fängelse i två år är huvudregeln att en person som på sannolika skäl är misstänkt ska häktas (24 kap. 1 § andra stycket RB). Personen ska dock inte häktas ifall det är uppenbart att skäl till häktning saknas (24 kap. 1 § andra stycket RB). Skälen för häktningen måste även uppväga det intrång som åtgärden innebär (24 kap. 1 § tredje stycket RB).Häktning kan endast ske inom brottets preskriptionstidDet går inte att svara på hur ofta en person blir häktad efter att brottet begåtts eftersom vissa brott är svårare att utreda än andra. Man kan dock inte häktas efter att brottets preskriptionstid löpt ut (35 kap. 1 § första stycket BrB). Brottets preskriptionstid beror på brottets straffskala. Preskriptionstiden för brott med maximalt 2 års fängelse i straffskalan är fem år (35 kap. 1 § första stycket p 2 BrB). Preskriptionstiden för brott med maximalt straff på högre än 2 års fängelse är minst tio år (35 kap. 1 § första stycket p 3–5 BrB). Inom preskriptionstiden kan du häktas och lagföras för ditt brott. Vissa brott har ingen preskriptionstid, exempelvis mord, dråp och våldtäkt mot barn (35 kap. 2 § första stycket BrB).Sammanfattningsvis beror svaret på om 2 års fängelse är det lägsta föreskrivna straffet för brottet eller om det endast finns med i straffskalan. Utgångspunkten är att den misstänkte blir häktad om det för brottet inte är föreskrivet ett lindrigare straff än 2 år. Det innebär en stor risk för att bli häktad eftersom det måste vara uppenbart att skäl för en sådan åtgärd saknas för att inte bli häktad. Det krävs dock en bedömning enligt ovannämnda risker om det för brottet endast är föreskrivet 2 års fängelse i straffskalan, men inte som brottets lindrigaste straff.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur många dagar får man vara i arresten?

2021-02-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej Hur många dagarfår man vara i arresten?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om polisen misstänker att du har begått ett brott så kan de gripa dig. Efter ett sådant gripande måste en åklagare fatta ett beslut om du ska bli anhållen eller inte. Om du blir anhållen så kommer du att vara inlåst i en cell. Du får vara inlåst och anhållen i en cell i högst tre dagar. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen,

Är det vanligt med restriktioner vid häktning?

2021-02-27 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hur pass vanligt är det att man blir häktad med just restriktioner för grovt narkotikabrott? Hur sannolikt är det att den åtalade blir släppt efter rättegång i väntan på dom om personen i fråga även blir dömd för grovt narkotikabrott?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om häktning finns i 24 kap. Rättegångsbalken(RB).HäktningsskälEtt krav för att bli häktad är att personen på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge minst ett års fängelse. För den som är misstänkt för ett brott på sannolika skäl måste minst ett av nedanstående häktningsskäl vara uppfyllda enligt 24 kap. 1 § 1st. RB:1. Flyktfara - om det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att dra sig undan lagföring och fly,2. Kollusionsfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att försvåra brottsutredningen genom att t.ex. undanröja bevis och3. Recidivfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att fortsätta att med brottslig verksamhetÄr straffet för det misstänkta brottet två år eller mer är utgångspunkten att häktning ska ske, om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas enligt 24 kap. 1 § andra stycket RB.Angående restriktionerHuvudregeln är att häktning med restriktioner endast får meddelas om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (24 kap. 5a § rättegångsbalken). Fråga om restriktioner ska prövas av undersökningsledaren eller av åklagaren enligt 6 kap. 3 § häkteslagen.Det är svårt att säga hur pass vanligt det är med restriktioner för personer som är åtalade för grovt narkotikabrottet. Det är domstolen som gör en bedömning i det enskilda fallet.Bli släppt i väntan på domNär en person som i din fråga släpps efter rättegång i väntan på dom beror detta oftast på att domstolen tror sig komma fram till ett frikännande. Eftersom grovt narkotikabrott är ett brott med minimistraff på två år är det sällan någon blir släppt i väntan på dom och sedan blir dömd. Det kan dock ske om personen i fråga har suttit häktad en mycket lång tid, och det eventuella fängelsestraffet har avtjänats i och med häktningen eller en större del av den. Detta då häktningstiden räknas av på fängelsestraffet. Med vänliga hälsningar,

När kan du bli gripen?

2021-02-11 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Kan någon bli gripen för sexköp efter en längre tid eller måste det ske i direkt samband med köpet?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Köp av sexuell tjänst regleras i 6 kap. 11 § brottsbalken (BrB). Där framgår det att den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning alternativt utlovande om ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. När kan du bli gripen? Du som begår en straffbar gärning kan bli gripen när polisen misstänker att du har begått ett brott. Det måste med andra ord inte ske i direkt samband med brottet, även fast det givetvis innebär starkare skäl och eventuell bevisning för att brottet i sig faktiskt har begåtts. Detta regleras i 24 kap. 7-8 §§ rättegångsbalken (RB) där det framgår att om det finns skäl att anhålla någon får denne gripas av polis utan anhållningsbeslut, samt ifall ett anhållningsbeslut meddelats i den misstänktes frånvaro ska han eller hon förhöras så snart som möjligt. Sammantaget innebär detta att du kan bli gripen efter en viss tid såvida det föreligger s.k. anhållningsskäl, det måste finnas misstanke om att du begått ett brott. Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen. Bästa hälsningar,

Butikskontrollant - envarsgripande?

2021-01-12 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Jag stal en jacka för ett tag sedan , inga larm el så gick , en civilklädd butikskontrollant kommer springande bakifrån 20-30m tänkte inte på det då , hunnit passera 4-5 andra butiker redan , men när han börjar hålla fast min arm o säga att jag måste följa med osv känndes det konstigt.. somsagt undrar om de får göra så ?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En butikskontrollant har i sig inga extra befogenhet när det gäller att ta itu med personer som misstänks ha stulit från butiker. Men, precis som alla personer i Sverige har kontrollanten rätt att göra ett så kallat envarsgripande (24 kap. 7 § rättegångsbalken). Ett envarsgripande avser att en privatperson griper en gärningsman och överlämnar denne till polisen. EnvarsgripandeFör att man ska få göra ett envarsgripande måste tre krav vara uppfyllda. 1. Ett brott måste ha begåtts.2. Brottet måste ha fängelse i straffskalan. 3. Gärningsmannen påträffas på bar gärning eller på flyende fot. I ditt fall har en jacka stulits, de brott som rimligen kommer på fråga då är ringa stöld och stöld av normalgraden (8 kap. 1-2 § brottsbalken). Vi kan här konstatera att ett brott begåtts. Vidare kan man utläsa av lagtexten att båda brotten kan leda till fängelsestraff. De två första kraven för ett envarsgripande är uppfyllda. Frågan är om sista kravet är det? I ett fall från hovrätten blev en man som tagit ett par skor från en butik envarsgripen. En väktare hade sett honom och bevakat honom i ca 10 minuter. Precis som du hade denna man hunnit passera andra butiker också, varför han ansågs vara "på flyende fot" (RH 2009:20). Vi kan därför anta att butikskontrollanten hade rätt att göra ett envarsgripande. Butikskontrollantens befogenhetÄven om kontrollanten har rätt att göra ett envarsgripande får inte detta gå till hur som helst. Därför bör vi undersöka huruvida kontrollanten fick gripa tag i din arm eller inte. Vid ett envarsgripande har kontrollanten rätt att använda "försvarligt våld" (10 § och 29 § polislagen). Det är svårt att definiera vad som är försvarligt våld eftersom det beror på varje enskild situation. Om det fanns risk för att du skulle springa iväg kan det ha funnits ett behov av att hålla i armen. Som första steg vore det dock rimligare att först be dig stanna och därefter förklara att du var misstänkt för stöld. I första hand ska man förstås lösa situationen utan våld. Du nämner också att kontrollanten har tjatat på dig att följa med; om du faktiskt blev tvingad att följa med till en annan plats kan detta också överskrida kontrollantens befogenhet. I ett fall från hovrätten tvingades en man misstänkt för stöld i en butik in på ett lager av en kontrollant. Mannen behövde gå ca 50 m från platsen där envarsgripandet skedde. Rätten ansåg att kontrollanten inte hade handlat rätt (RH 2008:58). Det bör också nämnas att kontrollanterna skyndsamt ska kontakta polis och lämna över dig; de har ingen rätt att hålla kvar dig under en längre tidsperiod eller bete sig illa gentemot dig på annat vis. Slutligt svar Min uppfattning av situationen är att kontrollanten som stoppade dig antagligen har haft rätt att göra som hen gjorde. Vad som avgör situationen är ifall det var försvarligt våld att hålla dig i armen. Saker som kan påverka är hur hårt du blev hållen, om du blev dragen eller liknande. Om något sådant skedde kan kontrollanten ha betett sig fel men från vad jag kan läsa verkar allt ha gått rätt till i lagens mening. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,