Får en enskild gripa någon som har begått ett brott?

2020-11-19 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, det är så att jag äger en liten matbutik och det händer ganska ofta att barn och ungdomar snattat godis från butiken. Jag ringer polisen varje gång men dom hinner inte komma i tid och barnen hinner alltid smita iväg. Jag känner därför att jag måste ta tag i det med egna händer! Har jag enligt lagrätt att ta gripa barnen/ungdomarna i väntan på polisen?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 24 kap 7 § 2 st Rättegångsbalken (1942:740) regleras den enskildes rätt till att gripa någon, vilket kallas för envarsgripande. Med envar avses varje enskild person i samhället. Ett envarsgripande aktualiseras vid situationer där någon som begått brott, påträffas på bar gärning eller på flyende fot. Envar får även gripa den som är efterlyst för brott. Det finns dock ett krav för att ett envarsgripande ska få ske och det är att brottet som har begåtts ska kunna leda till fängelse. Efter ett envarsgripande ska den gripne överlämnas till polisen så skyndsamt som möjligt. I ditt fall har du angett att barn och ungdomar snattar godis från din butik. Detta utgör ringa stöld enligt 8 kap 2 § Brottsbalken (1962:700), vilket är ett brott som har fängelse i sin straffskala. Det innebär att ett envarsgripande kan aktualiseras och att du har rätt att gripa barnen/ungdomarna i väntan på polis. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När får jag genomföra ett envarsgripande​?

2020-11-12 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Är det tillåtet för privatpersoner att stoppa andra privatpersoner på offentlig plats för någon form av aggressiv konfrontation och sedan hålla kvar en mot dennes vilja? Ifall det skulle hända mig, har jag rätt att tillkalla polis då? Mvh.
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det scenario du beskriver kallas i lagtext för ett envarsgripande, det innebär att du som privatperson berövar en annans persons rörelsefrihet. Reglerna om ett så kallat envarsgripande återfinns i 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. Vad är ett envarsgripande? Som huvudregel är det staten som har ansvar för brottsbekämpningen och har därmed också rätten att frihetsberöva människor. Det framgår även att det är olagligt för en enskild människa att frihetsberöva människor, detta framgår av brottsbalken 4kap 1-2§§. Det finns ett undantag från denna huvudregel stadgar att enskilda medborgare kan ha rätten att tillfälligt frihetsberöva enskilda personer, detta framgår av 24kap 7§ andra stycket i rättegångsbalken. Denna lyder: "Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även utan anhållningsbeslut.Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman." Att hålla kvar en människa mot dennes vilja som du beskriver är att tillfälligt frihetsberöva personen, detta framgår av 24kap 7§ första stycket i brottsbalken. Detta eftersom att man berövar personens rätt att röra sig fritt. Vem får utöva ett envarsgripande?Med envar avses inte en polis eller någon annan som har rätt att gripa enligt 24 kap 7§ första stycket brottsbalken. Det finns inga krav på att man måste vara över en viss ålder utan i begreppet envar inkluderas varje individ i samhället. När får man utöva ett envarsgripande? Lagtexten stället tre krav för att man skall ha rätt att utföra ett så kallat envarsgripande, dessa krav kan du hitta i 24 kap 7§ andra stycket i rättegångsbalken. Krav ett: Personen skall ha begått ett brott enligt svensk lagstiftning.Krav två: Brottet som begås måste ha fängelse i sin straffskala. Krav tre: Gärningsmannen skall påträffas på bar gärning eller på flyende fot. Du uttrycker dig kring en händelse där det är en aggressiv konfrontation och där beror det på vad som har hänt. Sker det verbala hot i denna aggressiva konfrontation kan det handla om olaga hot enligt 4kap 5§ i brottsbalken och där finns fängelse på straffskalan, vilket betyder att en envarsgripande är tillåtet. Handlar händelsen däremot mer om kränkande uttalanden då straffskalan är böter enligt 5kap 1§ brottsbalken i fråga om förtal så får du inte genomföra ett envarsgripande. Det beror helt enkelt på och du behöver ha god kunskap kring straffskalan och de påföljder som finns för de olika brotten. Viktigt är att man som privatperson kan riskera att genomföra ett felaktigt envarsgripande, detta enligt 4kap 2§ brottsbalken. Genomför man ett gripande och frihetsberöva en annan människa felaktigt riskerar man själv att bli skyldig för brottet olaga frihetsberövande. Har jag rätt att tillkalla polis? Svaret är ja, personen har rätt att tillkalla polis eftersom överlämnandet ska ske skyndsamt. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!Hälsningar,

Får polisen kroppsvisitera en person, enligt polislagen, som de ska ta med för kroppsbesiktning?

2020-11-04 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Jag undrar om polisen får kroppsvisitera en person enligt PL 19 §, som de ska ta med för kroppsbesiktning i form av urinprovtagning? I PL 19 § står det ju "med laga stöd griper, eller annars omhändertar eller avlägsnar"
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kroppsbesiktning får ske i enlighet med rättegångsbalken och i förhållande till person som är skäligen misstänkt. Jag utgår därför från att den aktuella personen är misstänkt för brott. Kroppsbesiktning enligt rättegångsbalken Det som framgår av 19 § polislagen tar sikte på de befogenheter som poliser har i sitt dagliga arbete. Regeln är alltså inte relevant när det handlar om kroppsbesiktning och personer som är misstänkta för brott. För att kroppsbesiktning ska vara tillåtet krävs det att en person är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse (28 kap. 12 § rättegångsbalken). Vidare krävs det att kroppsbesiktningen har ett visst syfte. För att urinprovtagning ska vara tillåtet krävs det att syftet med åtgärden är:- att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar,- att annars utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av det aktuella brottet,- att utreda förutsättningar för förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken eller,- att utreda personens ålder, i det fall att det har betydelse för om påföljd får dömas ut eller för påföljdsfrågan i övrigt (28 kap. 12 § RB).Kroppsvisitation enligt rättegångsbalkenKroppsvisitation får ske om det finns anledning att anta att brott, som kan leda till fängelse, har begåtts (28 kap. 11 § RB). Kroppsvisitationen får då ske i förhållande till den person som anses vara skäligen misstänkt för brottet. Det innebär alltså att när en person är skäligen misstänkt får även kroppsvisitation ske i syfte att exempelvis söka efter föremål som kan tas i beslag. Proportionalitet är viktigtNär det gäller tvångsmedel såsom kroppsbesiktning och kroppsvisitation måste proportionalitetsprincipen alltid beaktas. Detta innebär att åtgärden bara får vidtas om skälen för att göra det uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär för den misstänkte (28 kap. 13 § och 28 kap. 3 a § RB). Man får alltså inte använda sig av dessa om det skulle vara oproportionerligt. Sammanfattning19 § polislagen tillämpas inte när en person är misstänkt för brott. Då är det RB som istället blir tillämplig. Som nämnt framgår det där att kroppsvisitation och kroppsbesiktning är tillåtet i förhållande till en person som är skäligen misstänkt för brott som kan komma att leda till fängelse. Om du har fler frågor är det varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline! Vänligen,

Brev på häktet

2020-10-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Jag fick ett brev skickat till mig för ungefär 2 år sedan av min dåvarande pojkvän från häktet. Jag har tyvärr tappat bort det brevet men vill gärna ha det igen. Problemet är att jag inte minns vilket häkte han skrev ifrån. Min fråga är: Sparas någon form utav kopia på brev som skickas från den som sitter häktad? Finns det någon möjlighet för mig att ta del av den kopian? Hur går jag isådanafall tillväga om jag inte vet vart han satt häktad?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är tyvärr att det inte är fallet. Personalen på häktet har endast rätt att kontrollera posten som den häktade skickar och tar emot, om den häktade godkänner det eller om det är nödvändigt ur säkerhetssynpunkt. Om brev har hållits från personen, får denne breven efter att denne släpps. Detta regleras i 3 kap 6- 10 §§. Breven som skickats ut har ev. kontrollerats men kopior sparas inte. Med vänlig hälsning

Nekande av besök i häkte bl.a.

2020-11-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, jag och min kille har blivit nekade till besök då han sitter i häktet. Jag har tidigare varit häktad och jag blev dömd till villkorlig dom för narkotikabrott. Min kille fick 5.6 år och eftersom att vi blev nekade besök så har vi förlovat oss. Jag undrar ifall dom har rätt till att neka besök för oss då vi nu är förlovade?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill få svar på om Kriminalvården kan neka dig från att besöka din fästman i häktet/fängelset. Jag tolkar det så att du och din fästman numera är dömda för brott båda två. Du fick villkorlig dom och han fick cirka 5 år. I och med att jag inte riktigt uppfattade om han sitter kvar på häktet eller blivit överflyttad till anstalt försöker jag besvara båda situationer. Om din fästman fortfarande är kvar på häktet gäller bestämmelserna i häkteslagen (här). Om din fästman förflyttas till en anstalt gäller bestämmelserna i fängelselagen (här). Vi börjar med fängelselagen: Fängelselagen och dess restriktioner Enligt 7 kap. 1 § fängelselagen får en intagen ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om detkan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 2 eller 3 §§. Här avses övervakning av besöket, att besöket sker i ett besöksrum (7 kap. 2 § fängelselagen) och att besöket villkoras av kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning (7 kap. 3 § fängelselagen)kan motverka den intagnes anpassning i samhället, ellerpå annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan. För att vägra besök på den här grunden måste det finnas en konkret risk för besökaren. Att ett besök lämpligen kan ske har att göra med de praktiska förutsättningarna för besöket. Hänsyn får tas till t.ex. anstaltens rutiner och dess tillgång till personal och besöksrum. Vägransgrunderna ska tillämpas restriktivt, i synnerhet när besökaren är en nära anhörig. Många gånger bör risken kunna motverkas genom att besöket eller besökaren kontrolleras enligt 2 och 3 §§. Vägransgrunderna gör det däremot möjligt att vägra ett besök. Förmodligen har Kriminalvården i ert fall grundat vägran på att du är dömd för narkotikabrott. Kriminalvården kan vägra besök från någon som dels är misstänkt för brott, missbrukar narkotika eller har kopplingar till kriminella nätverk. En person som tidigare begått brott och som avtjänat sitt straff och därmed inte infallit i ny brottslighet borde få tillstånd att besöka en intagen. I erat fall finns eventuellt grund för att vägra besök. Dock talar humanitära skäl mot att vägra en intagen att ta emot besök av en nära anhörig, såsom t.ex. make, sambo eller förälder. Dock kan Kriminalvården vägra även sådana besök om den anhörige försökt föra in narkotika i anstalten eller om han eller hon kan antas planera frigivning. Häkteslagen och dess restriktioner Enligt 6 kap. 1 § häkteslagen får en intagen som sitter häktad på grund av misstanke om brott åläggas inskränkningar i sin rätt till kontakt med omvärlden, om det finns risk för att han eller hon undanröjer bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning. Åklagaren får enbart besluta om restriktioner om rätten enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken har medgett åklagaren tillstånd att använda den typen av restriktioner. Inskränkningar enligt bestämmelsen får röra inskränkningar i att ta emot besök (6 kap. 2 § 5 p. häkteslagen). Här är det däremot av vikt att restriktioner inte görs mer ingripande än vad som är nödvändigt. I och med att du också dömts kan det vara så att man anser att du kan försvåra utredningen eller kan undanröja bevis, särskilt om domen överklagas till hovrätten. Vad gäller i ditt fall? I ditt fall har Kriminalvården vägrat besök till din fästman. Detta beror troligtvis på att du är dömd för narkotikabrott. Här kan man mena att risk finns att du, om han fortfarande sitter kvar i häktet kan undanröja bevis eller liknande, eller om din fästman sitter på anstalt skulle föra in narkotika eller andra föremål. Beroende på hur din villkorliga frigivning ser ut, om du inte återfaller i brott och visar att du inte brukar narkotika borde det i framtiden vara möjligt med besök, särskilt av humanitära skäl. Vad som gäller i just det här fallet är dock svårt att svara på. Hoppas du fick svar på din fråga. Om inte är du välkommen att ställa fler!Vänligen,

Kontrollants rätt att hålla kvar resenärer

2020-11-07 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Förra året åkte jag buss utan biljett, när sedan kontrollant undersökte om jag hade betalat så svarade jag med att jag hade tappat biljetten. Efter det så frågade han om legitimation och då svarade jag med att jag ej hade med det och hade glömt mitt personnummer. Sa sedan att jag hade tänkt gå av och då valde kontrollanten att hålla fast mig så att jag ej kunde smita.Som jag har tolkat lagen så har han ej rätt till detta då kontrollanten ej har sett mig begå brottet, finns det därför något jag kan göra?Tack på förhand!Mvh,
Leo Pizarro Vargas |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det kontrollanten gör utifrån dina omständigheter är ett envarsgripande enligt rättegångsbalken (24 kap. 7 § 2 st. RB). Detta får ske om du tas på bar gärning, som jag tolkar dina omständigheter framgår det som otänkbart. Envarsgripande ger individer rätten att gripa den som begår ett brott som har fängelse i straffskalan, aktuellt vore ringa bedrägeri (9 kap. 2 § BrB). Förutsatt om du inte hade köpt en biljett från första början. Du har ingen skyldighet av att utge din identitet genom legitimation eller genom att berätta ditt personnummer för kontrollanten. Anledningen till att kontrollanten frågar om dessa är för lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Den lagen blir aktuell eftersom du inte kunde uppvisa en giltig biljett. Frihetsberövande framgår inte som en möjlig påföljd, således har kontrollanten inte stöd för att göra det genom denna lag. Kontrollanten har alltså agerat felaktigt genom att hålla kvar dig. Det du kan göra är att föra talan om olovligt frihetsberövande i domstol. Kommer således bli en bevisfråga, kanske inte är optimalt om det nu verkar ha gått en tid sedan händelsen. Hoppas detta svarar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Hälsningar,

Sekretess för intagen inom kriminalvården

2020-10-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Kan man på något sätt ta del av information gällande brev,samtalslista för en intagen på häktet? denne har ej några restriktioner kvar och även fått sin dom i väntan på att bli förflyttad till anstalt. kan den intagne i häktet begära själv ut sin samtalslista där det framkommer vilka som intagen får ringa? ellerKan intagen ge fullmakt så man kan ta del av dessa handlingar på något sätt?MvhT.L
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Information om häktade och intagna i Kriminalvården omfattas av sekretess, enligt 35 kap. 15 § OSL. I lagrummet framgår det "sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs". Sekretessen gäller även för anhöriga. Klienten kan dock själv ge tillåtelse att information lämnas ut till en viss person, varpå en sekretessprövning får göras. Jag vet faktiskt inte om klienten kan begära ut sin samtalslista. Det känns dock som en möjlig åtgärd. För att få mer klarhet i frågan rekommenderar jag att kontakta kriminalvården direkt.Med vänliga hälsningar,

När får polisen stanna och genomsöka en bil?

2020-10-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Om man blir stannad av polisen i trafiken, under vilka omständigheter behöver man gå ut ur bilen om man blir ombedd av polisen att göra det? Finns de några riktlinjer för polisen och som privatperson när man måste göra det? (lämna bilen)Och får polisen då göra en kroppsvisitation när man lämnat bilen? ibland säger polisen, "för säkerhetskull", men man måste ju vara skäligen misstänkt för ett brott med fängelsestraff på skalan men jag kan inte tro att trafikstopp brukar ha dessa misstankar i sig. Tack på förhand!
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När får polisen stanna och genomsöka ett fordon?För att en polis ska ha rätt att stoppa ett fordon måste ett av fyra grunder enligt Polislagen 22 § vara uppfyllda. Dessa är: 1. Det ska finnas anledning att anta att någon i bilen begått ett brott.2. För att ett ingripande med stöd i annan lag ska kunna göras.3. Att en husrannsakan ska kunna göras, eller,4. Att reglera trafiken.Det räcker med att en av de fyra punkterna är uppfyllda för att polisen ska få stanna ett fordon.Husrannsakan i bilPolisen har rätt att genomsöka ett fordon om det genom husrannsakan finns tillåtelse, enligt 28 kap. 1 § RB. (en bil räknas i lagens mening som ett slutet förvaringsställe och kan därför bli föremål för en husrannsakan).För att en husrannsakan ska tillåtas krävs det:- Anledning att anta att ett brott har begåtts, där fängelse kan vara en påföljd.- Om det finns omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott eller förverkande av brottslig verksamhet. Det finns en möjlighet för polisen att genomsöka ett fordon på eget bevåg, dvs utan förordnande av husrannsakan, enligt polislagen 20 a §. I lagrummet framgår att "En polisman får genomsöka ett fordon eller en båt i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken". Det ska alltså vara ett ingripande med förebyggande syfte: att söka efter vapen eller tillhyggen som kan användas vid brott mot liv och hälsa och, det måste kunna antas att vapnen och tillhyggena faktiskt finns i bilen. Det bör även påminnas om att polisens ingripande ska vara proportionerlig, dvs inte mer ingående än nödvändigt. Ingripandet får därmed inte vara godtyckligt, Polislagen 8 §.KroppsvisitationKroppsvisitation regleras i 28 kap. 11 §. En kroppsvisitation får företas när det finns anledning att anta att ett brott som kan ge fängelsestraff har begåtts. Personen som visiteras ska vara skäligen misstänkt för brottet i fråga, och syftet med visitationen ska vara att söka efter föremål som kan tas i beslag samt vara av betydelse för utredningen, som t.ex. narkotika, vapen, stöldgods m.m. I vissa fall kan dock även en person som inte är skäligen misstänkt bli kroppsvisiterad, men detta är enbart om det finns en synnerlig anledning för polisen att anta att de kommer hitta något som de kan ta i förvar eller om det kan vara till betydelse för utreda ett brott.Det framgår även av 19 § Polislagen, att:En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändigav säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, ellerför att hans identitet skall kunna fastställas.Måste man lämna bilen?Samtliga åtgärder (kroppsvisitation, genomsökande/husrannsakan av fordon) förutsätter att föraren går ut ur bilen. Om föraren inte gör sig medgörlig och sätter sig till motvärn kan denne göra sig skyldig till våldsamt motstånd enligt 17 kap. 4 § BrB. Polisen har även, enligt 10 § Polislagen, rätt att använda sig av våld för att genomföra en tjänsteåtgärd (punkt 4 och 5) i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt.Med vänliga hälsningar,