Möjlighet att kontakta häktad om tidigare straffad

2019-04-29 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej. Min pojkvän sitter häktad. Jag är dömd sedan tidigare dock var jag 17 år då. Och jag undrar om vi kommer kunna ha kontakt utöver brev? Telefon/besök. Tacksam för svar!
Hanna Sidvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kommer att kunna hålla kontakten med din pojkvän både via brev och troligen telefon trots att du är dömd sedan tidigare, detta förutsatt att han inte sitter häktad med restriktioner. Är din pojkvän häktad med restriktioner får han inte ha någon kontakt med någon annan än sin advokat. Det framgår dock inte av din fråga om så är fallet men jag kommer i mitt svar att utgå från att så inte är fallet. Brev Brev som kommer till häktet kommer att granskas innan det kommer fram till din pojkvän, detta görs för att se till att det inte innehåller några otillåtna föremål. Den häktade måste godkänna granskningen för att få sina brev. Annars delas breven ut när personen lämnar häktet.Efter granskning förseglas kuvertet och när det delas ut får din anhörige veta att det har granskats. Närmare information om hur du går till väga för att skicka brev finns på kriminalvårdens hemsida: https://www.kriminalvarden.se/for-familj-och-vanner/telefon-och-brev/Telefon Du kommer även att kunna hålla kontakten med din pojkvän via telefon. Den som är häktad eller sitter i fängelse behöver ett telefontillstånd för att kunna ringa. Kriminalvården kan dock neka telefontillstånd om det till exempel finns misstanke om att samtal kan äventyra säkerheten. För att bedöma om ett tillstånd behöver nekas kan Kriminalvården göra kontroller av dig i till exempel Polisens misstanke- och belastningsregister. När Kriminalvården bedömer om den intagne ska få tillstånd att ringa tittar de även på den intagnes omständigheter, till exempel vad den intagne sitter häktad för. Det som kan bli svårt med beaktande av att du är dömd sedan tidigare är alltså att det kan bli så att du inte får telefontillstånd, detta är dock något som bedöms av kriminalvården och som avgörs från fall till fall. Det finns mer info på kriminalvårdens hemsida även om telefonsamtal. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen! Med vänlig hälsning

Envarsgripande, tillåtet om fängelse kan följa på brottet – Vad gäller om brott av normalgraden har fängelse i straffskalan men inte om brottet är ringa?

2019-04-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Enligt RB 24:7 får envar gripa då brott begåtts på vilket fängelse kan följa. De flesta brott i BrB har fängelse som påföljd. Hur skall man tolka då ett brott av normalgraden inte har fängelse men ett grovt brott har det? T.ex. har BrB 5:1 förtal endast bötesstraff medan BrB 5:2 grovt förtal har fängelse i högst två år. Än knepigare blir det i BrB 12:1 och 12:2 som kan ge fängelse men Brb 12:2a endast har böter.
Emilia Skantsi Flood |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din förvirring. Men RB 24:7 ska tolkas så att man skiljer på t ex förtal BrB 5:1 som endast har böter i straffskalan och grovt förtal, BrB 5:2, som har fängelse i straffskalan. Det innebär att det är envar får gripa någon har begått ett grovt förtal men inte förtal. Samma sak gäller brotten i 12 kap, dvs envarsgripande är tillåtet avseende skadegörelse, BrB 12:1 och 2, men inte åverkan, BrB 12:2a. Jag förstår att det kan tyckas vara märkligt att skilja på brott inom samma brottstyp på det viset särskilt som det är svårt att veta om något utgör t ex grovt förtal eller förtal av normalgraden men i praktiken leder det inte till så mycket svårigheter. Envarsgripanden är nämligen inte jätte vanligt och särkilt inte av en som begått ett sådant brott som förtal.Hoppas du känner att det besvarade din fråga! Hälsning

Fotboja istället för häktning?

2019-03-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej. Jag har en bekant, vars exman har suttit häktad för att ha mordhotat socialtjänsten här i kommunen. Han har även skickat brev till andra människor med hot. Nu har han fotboja, enlig min bekant i väntan på rättegången, som beräknas starta om 8-10 månader. Stämmer det att han kan ha fotboja under tiden? Han har suttit häktad i två månader innan han fick fotboja. Jag har en kompis som hade fotboja för några år sedan, han är säker på att man måste vara dömd till ett kortare fängelsestraff, för att kunna få fotboja istället. Vem har rätt?
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 § lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, kan en fängelsedömd person ansöka om att få fotboja istället för att avtjäna straffet på anstalt. Det framgår även att en häktad person inte kan få en sådan ansökan bifallen. Alltså hade din kompis rätt, det går inte att få fotboja utan att vara dömd. Det kan ju vara så att din bekants exman avtjänar ett annat straff som föranlett fotbojan, utan något samband med mordhotet, eller att det helt enkelt inte stämmer att han hade en fotboja.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan den som är häktad nekas kontakt med sina nära anhöriga?

2019-03-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Min son är 16 år och sitter häktad för misstänkt rån och misstänkt misshandel. Varför nekas vi som föräldrar besöka honom? Han får inte heller ringa till någon av oss. Hur kan detta vara möjligt för en förstagångensförbrytare???
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar reglerna i 24 kap rättegångsbalken (RB) och häkteslagen. Häktning kan ske enligt tre olika bestämmelser (24 kap 1 - 3 § RB).En person som är häktad på grund av misstanke om brott får begränsas i sin rätt till kontakt med omvärlden (restriktioner), om det finns risk för att han eller hon undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen. (6 kap 1 § häkteslagen). För att en häktad person ska åläggas restriktioner krävs att domstolen ger sitt tillstånd. En förutsättning för att tillstånd ska meddelas är att det finns risk för att personen undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (24 kap 5a § första stycket RB).När domstol beslutar om häktning ska, om inte åtal redan väckts, domstolen bestämma den tid inom vilken åtal måste väckas mot den misstänkte. Denna tid ska vara begränsad (24 kap 18 § första stycket RB). Om åtal inte väcks inom den tid som domstolen har bestämt, och har inte förlängning av tiden begärts av åklagaren, ska domstolen omedelbart häva häktningsbeslutet. Domstolen ska också häva häktningsbeslutet om det inte längre finns skäl för beslutet (24 kap 20 § RB).Restriktionerna finns beskrivna i 6 kap 2 § häkteslagen. Den häktade kan t.ex. hindras från att ta emot besök, sända och ta emot brev, ringa och ta emot telefonsamtal samt annan elektronisk kommunikation.I ditt fallDet verkar som att domstolen har meddelat tillstånd för att din son ska åläggas restriktioner. Det innebär att domstolen funnit att det finns en risk för att han på något sätt kommer försvåra utredningen om han tillåts ta emot besök eller ringa telefonsamtal. Att din son är en förstagångsförbrytare påverkar inte bedömningen varken ifråga om häktning eller restriktioner.Det finns en regel som anger att den som häktats utan att vara anhållen har rätt att så snart som möjligt, utan att utredningen försvåras, få någon av sina närmaste anhöriga informerad om själva frihetsberövandet (24 kap 21 a § RB). Med stöd av denna regel kan er son eventuellt be om att få höra av sig till dig eller någon annan nära anhörig för att berätta om häktningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får åklagaren förhindra brevkontakt mellan en häktad person och dennes anhöriga?

2019-04-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Min son är anhållen 8 april och häktad idag är 25 april. han är kvar i häktet med restriktioner.jag har skickat 2 brev till häktet det vekar att han inte fått något brev. Jag fick inget kontakt med honom.Förmodligen att åklagare stoppar brev från oss. Jag har inte skrivit något att det finns anledning att stoppa de.Får åklagare förbjuda eller fördröja allt kontakt med häktade person??
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör din son som sitter häktad misstänkt för brott, finns regler om detta i häkteslagen (här). Domstolen kan ge åklagaren tillstånd att fatta beslut om den som häktats ska ha restriktioner, och det betyder att den häktades kontakter med omvärlden begränsas. Undersökningsledaren eller åklagaren kan bestämma att den misstänkta ska vara häktad med restriktioner om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på något annat sätt försvårar utredningen, 6 kap 1 § häkteslagen (här). När en person sitter häktad med restriktioner kan det bland annat vara så att åklagaren granskar brev som skickas till den häktade, men det kan också vara så att åklagaren stoppar alla brev som skickas till den häktade, 6 kap 2 § punkt 7 häkteslagen (här). Du skriver i din fråga att din son är häktad med restriktioner. Det kan alltså vara så att åklagaren har bestämt att han inte får ta emot brev, och åklagaren har rätt att bestämma det. Huruvida åklagaren gjort rätt i att bestämma att din son ska vara häktad med restriktioner kan jag dessvärre inte svara på. Vänligen,

Hur länge får en person sitta anhållen/häktad innan anhöriga kontaktas?

2019-04-22 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hur länge får en person sitta anhållen/häktad innan anhöriga kontaktas?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Jag uppfattar din fråga på så vis att du undrar hur lång tid det maximalt får ta innan anhöriga till en person som sitter anhållen/häktad ska kontaktas för att informeras om att personen i fråga sitter anhållen/häktad. För att få svar på frågan så får vi bland annat gå in i Rättegångsbalken (ÄB) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och kika.Det finns ingen skyldighet för kriminalvården att kontakta anhöriga när en person sitter häktadVarken kriminalvården eller en eventuell försvarare (advokat) har någon skyldighet att kontakta anhöriga när en person sitter häktad. Detta görs därför generellt inte, såvida inte den häktade exempelvis ber sin försvarare att göra det. En häktad har dock som huvudregel alltid rätt att få träffa sin försvarare, och kan då be denne att underrätta de anhöriga om att personen sitter häktad (RB 21 kap 9 §). Häktade personer omfattas av sekretess Alla personer som är häktade omfattas av sekretess (OSL 18 kap 1 §). Detta innebär att det exempelvis inte bara går att ringa upp polisen och fråga var personen i fråga är och om denne är häktad, då polisen inte får tala om det. Det går dock bra att skriva ett brev till den häktade, även om man inte vet vart denne befinner sig. Du ska då skriva personens namn och personnummer på ett kuvert med brevet som ska skickas. Kuvertet ska sedan läggas i ett ytterligare, yttre kuvert. På det yttre kuvertet ska du skriva: "KriminalvårdenJournalarkivet601 80 Norrköping". Mer information om t.ex. kontakt med en person som sitter häktad går att finna på Kriminalvårdens hemsida. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

När kan en polisman gripa en misstänkt?

2019-03-19 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Hur länge efter att ett brott har begåtts får en polis gripa en misstänkt gärningsperson? Tex. Polis kommer till en lägenhet där en misshandel inträffade för två dagar sedan, gärningspersonen och målsägande finns kvar i lägenheten. Kan polisen gripa gärningspersonen om det finns häktningsskäl? Eller är det samma regler som för envar, att polisen också måste gripa gärningspersonen på bar gärning eller flyende fot? Vad betyder "i brådskande fall" i sammanhanget?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns i princip två olika omständigheter där en polisman kan gripa en. Detta regleras främst i 24 kap. 7 § rättegångsbalken. AnhållningsbeslutOm ett anhållningsbeslut föreligger så får en polisman gripa en person. Ett sådant beslut meddelas av åklagaren (24 kap. 6 § rättegångsbalken). Gripande utan anhållningsbeslutDet finns också en möjlighet för en polisman att gripa en person utan ett anhållningsbeslut. För att detta ska vara möjligt krävs dock att det handlar om ett brådskande fall, samtidigt som det finns skäl att anhålla personen.Ändamålet med gripandet är att säkerställa att den misstänkte inte avlägsnar sig innan åklagaren hunnit pröva anhållningsfrågan. Detta betyder att bestämmelsen inte får tillämpas om åklagarbeslut i anhållningsfrågan kan avvaktas. Med brådskande fall avses nämligen att omständigheterna i det enskilda fallet är sådana att åtgärden skulle gå om intet om den inte genomförs omedelbart. Uttrycket brådskande fall avser därför främst att gripandet inte kan skjutas upp. Det har inte nödvändigtvis att göra med tiden som gått sedan brottet faktiskt begicks.Om en polisman skulle komma till en lägenhet där en misshandel inträffade för två dagar sedan finns det alltså en möjlighet för polismannen att gripa någon. Denna möjlighet beror dock på omständigheterna i fallet. Till exempel så skulle man kunna argumentera för att polismannen har tid till att kontakta åklagaren, men samtidigt kan det vara så att polismannen bedömer att den misstänkte kan avvika om denne inte grips. Det beror alltså på omständigheterna.Vänligen,

Får barn träffa sin förälder som sitter häktad med restriktioner?

2019-03-11 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Min son sitter häktad med restriktioner. Har hans barn, tre och fem år, rätt att få träffa sin pappa i ett övervakat besök? Hur går det till? Får de krama sin far, sitta i knä osv?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller besök vid häktning med restriktioner varför jag i mitt svar delvis kommer utgå från rättegångsbalken (RB) samt häkteslagen. Vad innebär det att någon är häktad med restriktioner?Det kan hända att din anhörige hålls häktad med restriktioner. Anledningen till att en häktad åläggs restriktioner är att det finns misstanke om att bevis kan undanröjas eller utredningen hindras om den häktade har kontakt med omvärlden (24 kap. 5 a § RB). Restriktionerna kan t.ex. innebära att den häktade inte får ta emot telefonsamtal, besök, läsa tidning eller se på TV.Får barn träffa sin förälder som sitter häktad med restriktioner?Det är åklagaren som begär om den häktade ska åläggas restriktioner eller inte. Detta prövas sedan av domstolen i samband med häktningsförhandlingar. Vilka restriktioner din son ålagts med framgår av häktningsbeslutet.Det framgår inte av din fråga vilka slags restriktioner din son har ålagts. Om åklagaren beslutar om den häktade inte ska ha några restriktioner alls eller bara vissa är det upp till Kriminalvården att besluta om besök och vilket slags besök som kan ske (7 kap. 1 § häkteslagen). En intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägra som det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll (3 kap. 1 § häkteslagen). Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl kan besöket kontrolleras genom att kriminalvårdspersonal övervakar besöket, eller att besöket äger rum i ett besöksrum som är utformat så att det omöjliggör att föremål överlämnas (3 kap. 2 § häkteslagen). Ett besök får även villkoras av att besökaren underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning om det är nödvändigt av säkerhetsskäl (3 kap. 3 § häkteslagen). Kroppsvisitation innebär undersökning av kläder, skor, väskor och tillhörigheter som besökaren har med sig (28 kap. 11 § RB). En ytlig kroppsbesiktning innebär i princip att man får klä av sig och hålla ut armarna för att visa att man inte har något föremål i armhålans samt visa handflator och fotsulor. Någon närmare kroppsbesiktning eller undersökning av kroppshålor får inte ske (28 kap. 12 § RB). Om ett barn under 18 år ska besöka någon i häkte måste den ha sina vårdnadshavares godkännande innan besöket. En blankett om detta skickas ut till vårdnadshavaren utanför häktet. När ett barn besöker någon i häkte behöver den ha med sig en vuxen person som också har blivit godkänd som besökare. Vad gäller kriminalvårdens bedömning av om din son kan ha besök av sina barn påverkas det först och främst av åklagarens restriktioner. Riskerna med besök av sina barn är såklart främst inte risken att barnen skulle undanröja bevisning utan det åklagare och kriminalvård iakttar vid sitt beslut är främst med hänseende till den person som följer med in på besök med barnen.Huruvida dina barnbarn får besöka sin pappa kan jag alltså dessvärre inte med säkerhet svara på utan det avgörs av åklagarens restriktioner i första hand och Kriminalvårdens beslut i andra hand. Kriminalvården gör en bedömning över vad som är lämpligt i just ert fall. Om din son får avslag på sin ansökan om besökstillstånd kan han dock ompröva det till Kriminalvårdens huvudkontor (7 kap. 4 § häkteslagen) och i förlängningen överklaga till förvaltningsdomstol som kanske gör en annan bedömning (7 kap. 3 § häkteslagen). Ibland beror ett avslag dock på att det inte har inkommit samtycke till kontakt från den anhörige. Det är alltså upp till barnens vårdnadshavare att godkänna besök innan Kriminalvården fattar beslut. Hur går ett kontrollerat besök till?På Kriminalvårdens hemsida finns tydliga instruktioner om hur ett besök på häkte går till. Här kan du läsa hur besöksbokning och besök går till. Vid ett kontrollerat besök måste personalen förstå det språk som talas mellan den häktade och den som besöker.Kriminalvården har även material anpassat till barn. I den här broschyren kan du läsa dig till (och kanske även förklara för barnen) hur ett besök går till, vad man får ta med sig till besöket, hur säkerhetskontrollen går till m.m. I slutändan är det upp till Kriminalvården att göra en bedömning om det ska tillåtas kroppskontakt mellan barnen och deras pappa. Kriminalvården har framtagit vissa riktlinjer för hur besök under häktning får gå till. Enligt dessa riktlinjer ska det föreligga särskilda skäl för att kroppskontakt ska tillåtas vid kontrollerade besök (3 kap. 4 § FARK Häkte). Särskilda skäl att tillåta kroppskontakt kan t.ex. vara att besökaren är ett barn. Barn kan ha svårt att förstå varför han/hon inte får ha kroppskontakt och speciellt med en anhörig. Att besökaren är ett barn innebär dock inte att kroppskontakt alltid ska tillåtas utan en säkerhetsavvägning måste göras. Kan man vända sig någonstans för att få stöd?Det är vanligt att anhöriga till häktade känner sig vilsna och behöver söka stöd. Speciellt svårt kan det vara att hantera barns frågor och känslor kring sin häktade anhörige. Mitt råd är att du läser på Kriminalvårdens hemsida. För barn (om än lite äldre än dina barnbarn) finns denna hemsida att läsa om hur det är att ha en förälder i häkte eller fängelse. På Kriminalvårdens hemsida listas även flera organisationer som du kan vända dig till för att få råd och stöd (se rubriken "Ekonomi och stöd"). En organisation för barn med förälder i häkte eller fängelse är t.ex. organisationen Bufff. Här kan du läsa mer om dem. SammanfattningJag kan inte med säkerhet säga om barnen kommer få träffa sin pappa under tiden han sitter häktad eller inte, utan det är upp till åklagare samt kriminalvård att göra bedömningen. De förutsättningar om risk för att bevis undanröjs men även säkerhetsrisker som jag gått igenom ovan, kommer ha en avgörande roll för om barnen får träffa sin pappa. Jag råder dig att läsa och söka råd på de hemsidor jag länkat i mitt svar för att förbereda barnen vid ett eventuellt besök.Hoppas du fick svar på din fråga och att barnen får lov att träffa sin pappa!Vänliga hälsningar,