Does a security guard in Sweden have the right to search someone´s bag?

2021-07-12 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, first of all, thank you for offering the help.Does a security guard of a store in Sweden have the right to ask a customer to open her luggage for him to inspect it after she left the shop and no beeps (or any other suspicious matters) took place?How should the customer react to this request? And when the customer is proved innocent from the suspicion that the guard had, how should the shop apologize for this? Especially if there was no reason whatsoever for those suspicions and that the inspection delayed the customer and there were consequences to that delay that harmed her.Would you please help? Or is there a governmental office in Sweden that I should direct my question to?Thank you beforehand.
AnnaSara Jarius |Hi, and thank you for your question! I´m guessing that you are not that helped with me referring to a bunch of paragraphs to answer your question since you are writing in in english. In stead I´ll try to explain it in words.. Every person in Sweden have the same legal right to the following action, security guards as well. In Sweden, anyone can apprehend people lawfully if three criteria are met: 1. The person in question did something illegal (a crime due to swedish law) 2. The crime has the penalty of imprisonment. (Theft is an example of this.)3. The person responsible for the apprehension must see the crime take place and apprehend the person right on the spot or while they are fleeing. When a person is apprehended the guard have the right to search the person for dangerous items that may harm themselves or others. This does not mean the right to go pockets or personal affects. The purpose is to make sure that no one gets hurt during the time that they are apprehended until the police arrives. If, for instance, a bag can be removed from the apprehended person while waiting, there is not cause for the search and it is therefore unlawful. So, if your friend had been lawfully apprehended, the guard would have known exactly what was taken and where your friend had put it and there would have been no need to search her bag. Even if she had stolen something, the searching of her bag is not permitted. Although, it can be said that some security guards bend the law a bit in these kinds of situations and asks the person for permission to search the bag, but it has been established in the courts that this is not a legitimate way to navigate around rules that are in place to protect peoples integrity and rights. So, to answer your question, the answer to a security guard posing this question is no. They know they do not have the right to go through items like bags and when a security guard apprehends a person, they must be absolutely sure about it because if they are not - and are hindering the freedom of an innocent person, they are committing a crime and may loose their jobs and get convicted themselves. As to the consequences of the delay, it is hard to give a definite answer since you do not mention what it consisted of but such a claim is to be directed toward the company where the security guard is employed. The guards are never "store-owned", they always have their contract with a security company and that company is responsible for damages that their personnel have caused during a workshift. I hope I answered your questions and I sincerely hope this does not happen to you again!

Vad krävs för att bli häktad, vilken bevisning krävs?

2021-06-14 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej. En bekant till mig sitter häktad för grovt narkotika brott, polisen omhändertog hen efter 9 månader efter misstanken av "händelsen". Nu är hen på häktet för att vänta till nästa häktningsförhandling. Hur starka måste bevisen vara för att någon ska bli dömd eller vidare häktas? Ifall åklagare inte hittar nya bevis, kan hen vidare hållas i häktet? Med tanke på att hen är misstänkt för en händelse som hänt för över 9 månader sen, hur kan man hitta bevis på något som är så gammalt? Hen har fotobevis samt Alebi att hen varit med en viss person samt på en stor fest den angivna datumet för grovt narkotikabrott? Är det tillräckligt med bevis för att släppa hen? Vet att det är väldigt komplicerat när jag skriver men jag Jag hoppas jag har gjort mig förstodTacksam för svar
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Häktningsfrågan är relativt komplex, jag kommer därför inledningsvis berätta om hur häktning fungerar för att efter det mer gå in på.Vad krävs för att bli häktad?Regler om häktning hittar vi i rättegångsbalken (RB). I det tjugofjärde kapitlets första paragraf ställs rekvisit (villkor) upp som behöver uppfyllas för att häktning ska kunna ske. Indivi­den måste först och främst vara misstänkt på sannolika skäl vilket är den högre graden av misstanke, (även skälig misstanke kan i vissa fall räcka, men det går jag inte in på djupare här). För brottet måste det vidare vara föreskrivet fängelse i ett år och att det finns risk för att den misstänkte: - avviker eller på annat sätt undviker lagföring och straff (flyktfara) - undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen (kollusions ­fara) - fortsätter med sin brottsliga verksamhet (recidivfara)TvåårsregelnI andra stycket beskrivs den så kallade tvåårsregeln vilken presumerar häktning i de fall där det inte är föreskrivet lindrigare straff än två år för det misstänkta brottet, såvida det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas. Tvåårsregeln har sin grund i att de tidigare nämnda riskerna som regel kan anses föreligga vid allvarligare brottslighet, men även för att det i vissa fall skulle anses stötande om gärningsmannen släpptes trots att ingen annan grund för häktning fanns. ProportionalitetsprincipenProportionalitetsprincipen säger att häktning endast får ske om skälen för häktningen uppväger det intrång och men som häktningen innebär för den häktade eller något annat motstående intresse. Detta är ett subjektivt rekvisit och vad som anses vara proportionerligt är olika från fall till fall. Faktorer som vägs in är bland annat allvarligheten och brottets art, den misstänktes personliga för­hållanden och hur lång tid häktningen pågått. En lång häktningstid i sig behöver inte innebära att en häktning är oproportionerlig utan vikt läggs snarare vid varför häktningstiden blivit lång, det finns ofta större chans att bli släppt om dröjsmålet inte beror på en själv utan andra i målet. (Se bland annat NJA 2019 s. 741 och Ö 5339-20) Hur länge kan man vara häktad, kan man bli häktad lång tid efter brottet?Sverige har ingen gräns för hur länge man kan vara häktad, något vi fått stark kritik från FN:s och Europarådets tortyrkommittéer för. Det krävs heller ingen ny bevisning för att hålla någon häktad. Åklagaren kan hävda att det är en komplicerad utredning, svårutredd utredning och rör sig om grov brottslighet, och på denna grund behöva hålla personer häktade. När händelsen skedde spelar heller ingen roll för häktningsfrågan mer än att ju längre tid som gått för ett mindre allvarligt brott, desto mer talar emot häktning. Detta brukar lösas automatiskt då man ofta prioriterar grov brottslighet i längre utredningar. Det finns fall där personer häktats decennier efter brottet.Hur starka måste bevisen vara för att bli häktad och för att bli dömd?Som jag skrivit ovan krävs det för häktning att personen är misstänkt på sannolika skäl. Det är svårt att sätta en exakt definition på vilken mängd bevis som krävs då det skiljer sig från fall till fall, men sägas kan att domstol kommer fram till att skälen som personen är misstänkt på är sannolika. Det krävs ofta något som binder personen till brottet i form av vittnesmål eller teknisk bevisning. Denna misstankegrad måste finnas under hela tiden häktningen pågår. Om åklagaren kommer fram till att personen inte längre är misstänkt så måste häktningsbeslutet hävas. Har personen motbevis så kan detta såklart presenteras för rätten, detta skulle i så fall kunna höja tröskeln för att det ska finnas sannolika skäl, alternativt tvinga åklagaren att hitta annan bevisning.Hur starka måste bevisen vara för att bli dömd?För att bli dömd är beviskraven mycket högre. Anledningen till detta är att samhället ansett att en dom får långtgående följder och kan påverka individen en lång tid framöver. Därför vill man vara mer säker på att personen som döms faktiskt begått brottet. På grund av detta krävs det för att dömas att det är "ställt utom rimligt tvivel" att personen begått brottet. Det ska alltså inte finnas något rimligt tvivel. Ofta innebär det att åklagarens version framstår som styrkt, det får heller inte finnas någon alternativ version som gör att det finns rimligt tvivel kring om huruvida gärningen begåtts. Ditt fallDin bekanta sitter häktad för grovt narkotikabrott, det är ett mycket allvarligt brott med minst två år i straffskalan. Detta innebär att det finns en presumtion för häktning enligt tvåårsregeln. Det krävs att något skäl för häktningen egentligen inte behövs så länge personen är på sannolika skäl misstänkt. Hon kan därför bli omhäktad var fjortonde dag till dess att hon släpps, alternativt döms och övergår till fängelse.Din bekanta har blivit tilldelad en offentlig försvarare. Försvararen kommer se till att klientens rättigheter tas tillvara. Om din bekanta har alibi eller annan bevisning så har hen förhoppningsvis berättat detta för sin försvarare som då kan presentera detta för rätten. Det är svårt att säga om ett fotobevis skulle släppa henne. Såvida det inte är på exakt samma klockslag på två vitt skilda platser kanske domstolen bedömer att brottet ändå kunnat ske. Det kommer i slutändan vara en bevisvärderingsfråga.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Reseförbud i samband med överklagan

2021-05-26 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Får man åka utomlands om man är dömd till 6 månader fängelse som dock håller på att överklagas och inget har hänt med överklagan ännu.
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du inte blivit meddelad om reseförbud av åklagare eller rätten och att du därför funderar på om du då är fri att resa. Du finner reglering om reseförbud i 25 kap. Rättegångsbalken (RB) där det i första hand framkommer att reseförbud blir meddelas i de fall att det finns risk att den misstänkte försöker fly men utan att det finns övrig anledning till att begära hen häktad. 25 kap. 1 § RB. I och med att du överklagat domen tolkar jag att det finns skälig misstanke för att det är du som begått brottet men att det inte anses föreligga någon risk för att du ska fly. Det är åklagare eller rätten som får meddela om reseförbud och har inte detta skett är du fri att resa utomland även när du väntar på att överklagan ska hanteras. (25 kap. 3 § första stycket RB)Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan man få skadestånd om man blivit felaktigt misstänkt för brott?

2021-05-14 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej jag blev felaktig misstänkt för narkotikabrott smuggling hade polisförhör o allt polisen stormade min lägenhet sen släpptemig efter några timmar , utredningen lades ner för jag är oskyldigt . Min fråga är kan man kräva skadestånd eller ersättning? Jag blev kränkt o lider av trauma känner mig bevakad överallt fastän jag inte gjort något fel. gick inte till jobbet på 3Dagar o sjukade mig istället . Tack!
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som reglerar rätten till ersättning vid anhållande eller häktning är lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Du kan ansöka om ersättning hos Justitiekanslern (JK) om du i samband med misstanken för brottet varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad, och förundersökningen avslutats utan att åtal väcks eller om du får en frikännande dom, (2 §). Då kan du få ersättning för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter, (7 §). Det krävs däremot att du varit frihetsberövad för att du ska ha möjlighet till ersättning. Detta gäller även vid frihetsberövning på grund av beslut vid myndighetsutövning som tagits på felaktiga grunder, (5 §). Notera dock att endast det faktum att du varit misstänkt gör dig tyvärr inte ersättningsberättigad. Vill du läsa mer om vad som gäller vid ansökanom ersättning finner du informationen på JK:s hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga och att du mår bättre snart efter incidentenMed vänliga hälsningar,

Kan förundersökningar och häktningstiden dröja under sommaren?

2021-07-05 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Stämmer det att förundersökningar och häktningstiden kan dröja längre under sommaren då det är så många som går på semester osv?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga är mycket kort kommer mitt svar bli lika så.Det stämmer att många har semester under sommaren och det påverkar verksamheten genomgående från polis till domstol. Även om det såklart inte är meningen att det ska drabba enskilda individer så sker det onekligen. Det kan därför hända att häktningstiden blir längre under sommaren då utredningsarbetet går långsammare.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du någon annan fundering är det bara att skicka in en ny fråga!Med vänlig hälsning

Vilka grunder föreligger för att man skall få restriktioner under sin häktningstid?

2021-05-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej hej!! Vilka grunder föreligger för att man skall få restriktioner under sin häktningstid? Hur bedöms de enskillda fallen?
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Restriktioner i häktetEnligt 24 kap. 5a § i rättegångsbalken är huvudregeln att häktning med restriktioner endast får meddelas om det finns en risk för att den som är misstänkt undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning. Frågan om restriktioner ska förekomma prövas av undersökningsledaren eller av åklagare (6 kap. 3 § häkteslagen). Utgångspunkten är att restriktioner ska användas sparsamt. De ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för ändamålet. Åtgärden ska stå i proportion till syftet i enlighet med proportionalitetsprincipen. Man gör även avvägning mellan de olägenheter som restriktionerna innebär för den häktade gentemot risken för intrång samt brottets allvar. Åklagaren måste motivera skälen till varje enskild restriktion och göra en noggrann proportionalitetsprövning i varje enskilt fall innan beslut om restriktioner får medges. Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Är det förbjudet att be en advokat framföra en hälsning till den häktade?

2021-05-18 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! En vän till mig sitter häktad sen en tid tillbaka. Jag vet både vilket häkte och vilken advokat hen har. Jag har vart i kontakt med häktet angående att brev jag vill skicka, men pga av högt tryck hos åklagaren så kan det ta mycket lång tid för den häktade att få brevet (eftersom åklagaren måste läsa det först). Till min fråga: får jag kontakta hens advokat och be denne om att bara hälsa och säga att jag tänker på personen. Eller är det förbjudet?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så sitter din vän häktad med restriktioner och att du vill veta om du kan be advokaten hälsa till din vän.Precis som du är inne på så måste åklagaren godkänna all kontakt som den häktade har med andra som inte är hens advokat om hen är häktad med restriktioner. Detta beror på att man vill minska risken för att den häktade personen ska undanröja bevisning eller på annat sätt försvåra utredningen (6 kap. 1 § häkteslagen). Det finns inget direkt förbud i lagen om att en advokat inte får framföra ett sådant meddelande till den häktade. Men eftersom den häktade sitter med restriktioner så kan inte advokaten framföra meddelanden hur som helst eftersom det hade motverkat syftet med restriktionerna. Ett meddelande mellan den häktade personen och någon utomstående kan ju till exempel innehålla dolda meddelanden om något kring brottet eller annan brottslig verksamhet. Därför bör en advokat inte framföra ett sådant meddelande utan att prata med åklagaren först och få ett godkännande.Sammanfattningsvis så finns det inget direkt förbud utan du kan be din väns advokat att framföra meddelandet. Men troligen kommer advokaten då att prata med åklagaren för att denne ska bedöma om det är lämpligt eller inte att framföra din hälsning. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kontakta en häktad anhörig

2021-05-10 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Vem kan jag konakta för att få kontakt med min son som har suttit häktad i 7månader .Mwh En ledsen mamma!
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Kontakt med någon i fängelse kan ske via både telefon och brev. Vad gäller häktade, kan dessa också kontaktas förutsatt att de inte har restriktioner. Restriktioner kan innebära att brev till och från din son granskas av åklagaren i syfte att bevis eller utredningen inte skall påverkas genom din sons kontakt med omvärlden.Din son måste beviljas ett tillstånd för att ta emot besök, alla sådana besök måste bokas i förväg av dig. Du kan läsa mer om vad som gäller för besök och permissioner under rådande Covid-pandemi här.Oklart vart din son sitter häktad?Det framgår inte av din fråga huruvida du vet vart din son sitter häktad. I den mån du inte vet på vilket häkte han sitter så kan du ändå skicka ett brev genom att:Skriva namn och personnummer (om du kan det) på kuvertet med brevet du vill skicka. Personummer kan behöver då flera kan ha samma namn. Lägg kuvertet i ett annat, yttre, kuvert och skicka det till: Kriminalvården Journalarkivet 601 80 Norrköping Brevet kommer därefter skickas vidare till din son, i annat fall kommer brevet återvända till dig.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar