När är sista dagen för häktning?

Hej, om en person blir häktad säg fredagen den 30 oktober 2020. När är senaste dag för häktning. Blir det 2 veckor senare dvs fredagen den 13 november 2021. Eller blir sista dag torsdagen den 12 november?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Reglerna kring häktning hittar man i Rättegångsbalken (RB)


När är senaste dagen för häktning?

En häktesförhandling ska ske med högst två veckors mellanrum, 24 kap. 18 § tredje stycket RB. Vid en häktesförhandling omprövar man häktesfrågan och tittar på om kraven för häktningen fortfarande är uppfyllda. Man kan därmed fortfarande hållas häktad efter fjorton dagar, men rätten måste alltså senast var fjortonde dag pröva om personen fortfarande ska hållas häktad. Det finns dock inget hinder för rätten att pröva häktningsfrågan på nytt innan fjorton dagar har gått, se förarbetena s. 74.


När domstolen har beslutat om häktning måste en tid bestämmas för när åtal måste väckas. Tiden för åtal får då inte bestämmas längre än vad som är oundgängligen nödvändigt, 24 kap. 18 § första stycket RB. Åtal kan dock väckas tidigare än den beslutade tiden. Men om åtal inte väcks inom den beslutade tiden ska rätten omedelbart häva häktningsbeslutet. Vidare kan även häktningen hävas tidigare. Om det inte längre finns skäl för beslutet eller om åtalet inte väckts inom den tid som angetts och förlängning inte begärts får domstolen häva häktningen. Även åklagare får häva beslutet om häktningen innan åtal har väckts, 24 kap. 20§ första och andra stycket RB. 


Besluta om att hålla person häktad längre än två veckor

Man kan dock besluta om att fortsätta hålla personen häktad efter att man prövat frågan senast efter två veckor. När rätten bedömer om det finns skäl att fortsätta hålla personen häktat tittar rätten på om personen uppfyller kraven för häktning. Kraven för häktning är bl.a. om personen fortfarande på sannolika skäl är misstänkt för brottet, om den minsta påföljden är fängelse ett år eller mer samt om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att den misstänkte; 

1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (flyktfara)

2. undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar brottets utredning (kollusionsfara) eller

3. fortsätter med sin brottsliga verksamhet (recidivfara), 24 kap. 1 § första stycket RB.


Vidare gör man en proportionalitetsbedömning för att titta på om det finns skäl eller anledning till att häktas och att fortsätta hållas häktad. Häktningsbeslutet måste alltså stå i proportion till det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte, 24 kap. 1 § tredje stycket RB. Bedömer rätten att personen fortfarande uppfyller kraven att hållas häktad kan rätten då besluta att fortsätta hålla personen häktad, 24 kap. 5 § första stycket RB. 


Man får dock som längst var häktad i 9 månader i Sverige. Om det däremot finns synnerliga skäl får på åklagarens begära besluta om att tiden får överskridas, 24 kap. 4 a § RB. Det är dock ovanligt att sitta häktad under så lång tid och hur länge man sitter häktad beror helt enkelt på omständigheter i det enskilda fallet.


Svar på din fråga

Det är svårt att säga hur länge man kan sitta häktad och när man då ska släppas. Det beror på om rätten bedömer att personen behöver sitta häktad i det enskilda fallet. Bland annat påverkar det hur länge man anses behöva sitta häktad och när åtalet väcks. Dock ska frågan om häktning omprövas senast var fjortonde dag. Detta innebär dock inte att det är just efter fjorton dag som man släpps från häktet. Man kan släppas tidigare än så om frågan prövas tidigare än fjorton dagar. Vidare kan man hållas häktad längre om rätten beslutar att personen fortfarande uppfyller kraven för häktning och om det bedöms vara nödvändigt. Det beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet, men man får dock inte sitta häktad längre än 9 månader om inte synnerliga skäl för det finns. 


Hoppas du fick svar på din fråga! 


Behöver du mer hjälp och rådgivning är du välkommen att boka tid hos en av våra jurister på lawline.se/boka eller skriva till info@lawline.se.


Med vänliga hälsningar,Ellen HendarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”