Privatpersoners tillåtna våld vid envarsgripande

Försöker hålla denna fråga kort men har du som privatperson (civilist) rätt att använda dig av Laga Befogenhet i samband med ett envarsgrip?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det korta svaret är att det finns ett visst utrymme för privatpersoner att använda våld vid envarsgripande. Då detta är undantagssituationer är det därför viktigt att förstå i vilken utsträckning våldet får användas.
För att svara på din fråga kommer jag först att gå igenom begreppet laga befogenhet och sedan envarsgripande och till sist nödvärn. Jag kommer att använda mig av Brottsbalken (1962:700), förkortat BrB, samt Polislagen (1984:387), förkortat PolisL. Även Rättegångsbalken (1942:740), förkortat RB, kommer användas.


Laga Befogenhet

All våldsanvändning behöver lagstöd i någon form. Laga befogenhet rör i regel polisens rätt att i viss utsträckning använda våld för att genomföra sina uppgifter. Detta härrör från det offentliga våldsmonopolet som i princip innebär att enskilda (med undantag för enstaka akutsituationer) inte har rätt att använda våld. Laga befogenhet hittas i 10 § PolisL som radar upp en rad omständigheter där en polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd. Laga befogenhet hittas även i 24 kap 2 § BrB men avser främst poliser och kriminalvårds- eller sjukhuspersonal i situationer där intagna till anstalter rymmer. Bestämmelserna om laga befogenhet avser alltså som utgångspunkt inte enskilda privatpersoner (civila) utan handlar om det offentliga våldsmonopolet.


Envarsgripande

Envarsgripande hittas i 24 kap 7 § 2st RB. Bestämmelsen säger att om den som har begått brott (som kan ge fängelse) påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar (enskilda). Envar får även gripa den som är efterlyst och den gripne ska skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.


Enligt 29 § mening 3 PolisL gäller 10 § 1st 2p PolisL även den som annars med stöd i lag ska verkställa ett frihetsberövande, exempelvis envarsgripande. Det innebär att en privatperson får lov att använda sig av polisens laga befogenhet till våld för att exempelvis gripa någon som på bar gärning påträffas stjäla något. Envarsgripande gäller dock endast för den som har sett brottet förövas och kan peka ut en enskild gärningsman.


Något som ska iaktas vid en potentiell användning av våld vid ett envarsgripande är proportionalitetsprincipen och behovsprincipen. Dessa säger att ett ingrip ska ske på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, ska detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet ska uppnås. Detta innebär exempelvis att om du som enskild kan göra ett envarsgripande där det räcker att du endast håller fast gärningsmannen, så är det inte försvarligt om du skulle skada gärningsmannen med knytslag osv. I sådana fall skulle du kunna åtalas för misshandel.


Nödvärn

Skulle rätten till ett envarsgripande föreligga, men gärningsmannen anfaller dig, så är det inte längre 10 § PolisL som dikterar våldsanvändingen. Då får du istället försvara dig utifrån nödvärnsbestämmelserna i 24 kap 1 § BrB, där ditt handlande bl.a med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är försvarligt. Huvudregeln är att våld kan bemötas med lika våld.


Om du med det sagt skulle på bar gärning se någon stjäla en dator och du beslutar dig för att göra ett envarsgripande och gärningsmannen anfaller dig, så får du lov att försvara dig. Om du med en knuff eller ett enda knytslag skulle avvärja faran, exempelvis genom att gärningsmannen ger sig, får du inte lov att fortsätta bruka våld - utöver vad som krävs för att fasthålla gärningsmannen tills polisen anländer. Våldsbestämmelserna är väldigt beroende på omständigheterna kring situationerna men de är utformade för att vara vettiga. Envarsgripande ska utföras i den form och utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet ska uppnås och självförsvar vid nödvärn i övrigt ska vara försvarligt i hänsyn till våldet som används och angreppets beskaffenhet.


Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”