Fråga om upprättande av äktenskapsförord

2021-04-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag och flickvännen ska gifta oss om några månader och vi vill skriva på en äktenskapsförord, där allt ska vara enskild egendom ( sparande, aktier, fonder mm. , de som finns innan och de som kommer efter giftermål , alltså vi kommer att sköta var för sig vår ekonomi) Däremot vi vill att allt vi kommer att köpa tillsammans 50/50 som t.ex. hus, fritidshus, samt sparande som vi kommer att ha i en gemensam sparkonto ska hälftendelas vid en skilsmässa, är det möjligt att göra det. Tack
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ni genom ett äktenskapsförord kan se till att fördelningen av er egendom blir som ni önskar.Grundläggande principerRegler om äktenskapsförord hittas i Äktenskapsbalken (ÄktB).Utgångspunkten är att all egendom du och din framtida maka/make äger är giftorättsgods i den mån den inte är enskild (7 kap 1 § ÄktB). Ett sätt att göra egendomen enskild på är genom att upprätta ett äktenskapsförord (7 kap 2–3§§ ÄktB). Det är viktigt att formkraven för äktenskapsförord är uppfyllda så att äktenskapsförordet är giltigt: det ska vara skriftligt, det ska vara undertecknat av båda makarna och det ska vara registrerat hos Skatteverket (7 kap 3 § 2–3 st ÄktB).Bedömningen i ditt fallDet är bra om ni är så tydliga som möjligt i erat äktenskapsförord för att undvika frågetecken eller tvister i framtiden om innehållet. Du skriver att ni vill att egendom som aktier, sparande och fonder mm. ni haft sedan tidigare ska vara enskild egendom. Detta går att göra, men det är viktigt att ni specificerar vilka individuella konton det gäller. Det är även viktigt, om ni vill ha det så, att skriva in att avkastning till följd av den enskilda egendomen också ska vara enskild egendom. Annars är huvudregeln att avkastning till enskild egendom är giftorättsgods ( 7 kap 2§ 2 st ÄktB). Det ni inte anger är enskild egendom, och köper senare som hus, fritidshus och gemensamt sparande kommer automatiskt att vara giftorättsgods och därför ingå i bodelningen vid en eventuell separation (10 kap 1§ ÄktB). Den egendom (giftorättsgodset) som ingår i bodelningen kommer efter att eventuella skulder dragits av att delas lika mellan er (11 kap 3§ ÄktB).Sammanfattning och rådDet går att bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom och att annan ska ses som giftorättsgods och därför delas lika vid en eventuell separation, precis som ni önskar. Då ni vill göra bestämd egendom enskild är det extra viktigt att vara specifik så att det inte uppstår frågetecken och osäkerhet i framtiden, särskilt då ni vill att viss egendom ni köper i framtiden också ska ses som enskild egendom. Ni är varmt välkomna att boka en tid hos en av våra duktiga jurister för att få hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, detta kan du göra här. Vi erbjuder även fast pris för upprättande av äktenskapsförord, läs mer om det här.Trevlig helg! Vänligen,

Kan en make kräva att få del av värdeökning på en lägenhet som den andra maken äger vid försäljning?

2021-04-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Vi bor i en lägenhet som jag har fått i gåva. Jag vill nu sälja lägenheten och då kräver min fru att hon ska få ta del av värdeökningen på lägenheten. Vi kommer inte att köpa någon ny lägenhet, vi kommer att bosätta oss på i vårt sommarhus istället.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om din fru kan kräva att hon ska få ta del av värdeökningen på lägenheten vid försäljning. Mitt korta svar på den frågan är att din fru inte kan kräva att få ta del av värdeökningen vid försäljning då lägenheten är din egendom. Egendom och skulder i ett äktenskapI ett äktenskap ansvarar vardera make för sina egna skulder och råder för sin egen egendom (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det innebär alltså lägenheten du fick i gåva tillhör dig. Om du väljer att sälja den kan din fru inte kräva att få pengar från värdeökningen. Detsamma gäller om din fru säljer egendom som tillhör henne. Vid bodelningSå länge äktenskapet fortgår har ni alltså ansvar för era egna skulder och er egen egendom. Det är först om ni gör en bodelning som man delar upp egendomen. Vid bodelning så räknar man ihop makarnas egendom som giftorättsgods (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgodset ska sedan ingå i bodelningen (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Huvudregeln är att allt giftorättsgods delas lika mellan makarna efter att respektive skulder dragits av från makarnas egen egendom. Finns däremot äktenskapsförord som anger att viss egendom är enskild egendom undantas dessa från sammanslagningen (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). SammanfattningEra respektive skulder och egendom är er egen och ni ansvarar själv för dessa. Däremot om ni skiljer er kan ni ta del av varandras egendom. Din fru kan således inte kräva att hon ska få pengar från en försäljning av din lägenhet, även om ni har bott i den under tiden ni är gifta. Genomför ni en bodelning, exempelvis i samband med skilsmässa, slås era egendomar ihop och delas lika. Vill ni förhindra detta kan ni skriva ett äktenskapsord. Med vänliga hälsningar,

övertagande av bostad

2021-04-16 i Bodelning
FRÅGA |Om min man har en kontrakt på en privat lägenhet nu när vi är gifta, med bara hans namn .om vi skiljer oss , vem har rätt att bo kvar om vi har barn, om han har separerat ifrån mig , och hur mycket är man skyldig att beta om man bor kvar i hans lägenhet ?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om bodelning vid äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Bodelning innebär att makarnas giftorättsgods, efter avdrag för skulder, ska delas lika mellan makarna. Giftorättsgods omfattar all egendom vardera make äger, inkluderat egendom förvärvat före äktenskapet, i den mån den inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). I 7 kap.2 § ÄktB föreskriver att egendom ska utgöra enskild egendom bl.a. om egendomen till följd av äktenskapsförord är enskild, eller om ena maken erhållit egendomen genom testamente eller genom gåva med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda. Det ovanstående innebär således att det inte räcker att lägenheten enbart står under hans namn för att den ska vara undantagen bodelning. Av det följer att du har rätt att ta del av lägenhetens värde vid äktenskapsskillnad, såvida han inte föreskriver annat bl.a. genom ett äktenskapsförord. Vem har rätt att bo kvar? Vid en bodelning har den som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att få den avräknad på sin lott, 11 kap. 8 § ÄktB. Denna rätt gäller dock inte om egendomen är den andra makens enskilda enligt 7 kap. 2 § första stycket 2--4 ÄktB. Bestämmelsens relevanta punkter lyder på följande sätt:2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,Om någon av dessa punkter är uppfyllda gäller inte övertaganderegeln. Egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord mellan makarna omfattas däremot av övertaganderätten. En förutsättning för att en make skall få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är vidare att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.De två rekvisit som ska vara uppfyllda är behovet och skäligheten. Vid bedömningen om vem som är bäst behövande tar man t.ex. hänsyn till om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn, makes möjlighet att skaffa annan bostad m.m. Vid skälighetsbedömningen ska de ekonomiska hänsynen till den make som äger bostaden beaktas. En annan omständighet att ta hänsyn till är att bostaden kan ha ett affektionsvärde för den make som äger den, såsom exempelvis släktgårdar.Om båda rekvisiten är uppfyllda har maken rätt att överta bostaden i första hand i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning, 11 kap. 8 § ÄktB. Om bostadens värde överstiger den övertagande makens andel av giftorättsgodset, har denne rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar. Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen, kan maken få skäligt anstånd med denna. Lämnas inte någon betalning, har den andra maken rätt att så långt det är möjligt få sådan egendom som inte är uppenbart olämplig för den maken, 11 kap. 9 § ÄktB.Sammanfattningsvis gäller att du kan göra anspråk på en viss andel i bostaden vid äktenskapsskillnad, om bostaden utgör giftorättsgods. All egendom som makar äger utgör vanligen giftorättsgods, såvida det inte föreskrivits annat genom exempelvis testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev. Vidare gäller att den maken som har störst behov av bostaden kan överta den efter separationen, under förutsättning att det kan anses vara skäligt och att övriga förutsättningar uppfylls. Denna övertaganderätt innebär dock inte att den avlämnande maken förlorar värdet av den egendom som tas över utan endast en rätt för den övertagande maken att mot avräkning på sin andel eller genom att lämna egendom eller betala ta över egendomen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

2021-04-16 i Bodelning
FRÅGA |Hur gör man med det gemensamma huset vid en skilsmässa? Om min ex vill inte dela och sa att han betalade mer då räknar att huset är hans.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni har gjort en ansökan om skilsmässa och betänketiden gått ut, ska en bodelning göras 9:1 äktenskapsbalken. Bodelningen bygger på att alla era tillgångar och skulder ska delas lika mellan er. Värderingen ska utgå från den tidpunkten då ni lämnade in ansökan om skilsmässa, se 9:2 äktenskapsbalken.Vad ingår i en bodelningOm ni inte har avtalat speciellt om vem som äger vad genom äktenskapsförord, anses allt ni äger oavsett vem som har betalat för egendomen vara er gemensamma. Det kallas gifträttgods, se 7:1 äktenskapsbalken. Även skulder och egna sparpengar ska räknas in.Er gemensamma bostadÄven om din ex. man har betalat mer av huset räknas det som er gemensamma bostad, 7:4 äktenskapsbalken.BodelningsförrättareOm ni mot förmodan inte kan komma överens, kan du ansöka till den domstol som ligger i den kommun där du bor om en bodelningsförrättare se 17:1 äktenskapsbalken. Bodelningsförrättaren kallar er då till en förrättning där allt delas upp enligt ovan nämnda regler. Bodelningsförrättaren kommer att kräva ersättning för arbetet som ni gemensamt får betala, se 17:7 äktenskapsbalken.SammanfattningTrots att din ex. man har betalat mer av huset tillhör det dig lika mycket. Om du inte vill gå så långt som till domstol, hjälper vi på Lawline gärna med ett bodelningsavtal. Du är varmt välkommen att kontakta oss för vidare hjälp.Vänligen,

När har en ny partner rätt till ens hus?

2021-04-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag och min ex fru köpte en radhus tillsammans 17 år sen. Vi separera 2014 och jag köpte hennes 50%.Nu jag är ägare 100% den sista 7 år, vad gäller om en kvinna flyttar hos mig vid separation;Mvh
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i sambolagen (SamboL) samt äktenskapsbalken (ÄktB). Som jag förstår din fråga undrar du vad som händer om en kvinna flyttar in hos dig som din partner efter det att du blivit ägare till 100% av radhuset. Ni skulle då ses som sambor (SamboL 1§). Detta innebär att bodelning sker ifall ni separerar, i denna ingår s.k "samboegendom" (SamboL 8§). Eftersom du blivit ägare av radhuset innan du träffade den nya kvinnan utgör det inte samboegendom och ingår därmed inte i bodelningen (SamboL 3§). Du skulle alltså få behålla radhuset utan att den nya kvinnan kan göra anspråk på det. Om du och den nya kvinnan gifter er blir saken annorlunda. Då ska radhuset ingå i bodelning vid separation så länge ni inte skrivit ett äktenskapsförord om att så inte ska vara fallet (ÄktB 7:2 j. 10:1). Detta innebär att radhusets värde ska delas lika mellan er, då kan du köpa ut henne likt du gjorde med din f.d fru. Sammanfattningsvis beror svaret på om ni är sambor eller gifta. Ifall ni är sambor kommer du få behålla radhuset vid separation. Är ni gifta kommer du, om inte äktenskapsord finns, behöva köpa ut henne. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?

2021-04-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min make och jag har ansökt om äktenskapsskillnad efter att vi inte bott tillsammans i ca ett år. Han har skulder på lån han tagit under tiden vi bodde tillsammans. Jag vet inte hur många lån som finns eller dess värde. Innan vi ansökte om äktenskapsskillnad skrevs ett äktenskapsförord där vi kom överens om att vi svarar över vår egendom. Alltså har vi inget giftorättsgods. Kommer jag stå för hälften av hans skulder eftersom han inte har giftorättsgods att räkna av skulderna från?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Finns det inget giftorättsgods så påverkas du inte av din makes skulderNär ett äktenskap upphör så är huvudregeln att makarnas egendom ska delas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ingår endast giftorättsgods och vardera makes skulder dras av från dennes giftorättsgods (10 kap. 1 § och 11 kap. 2 § ÄktB). Överstiger makens skulder värdet på dennes giftorättsgods så går den maken in med noll i bodelningen. Således räknas aldrig skulderna av på den andra makens egendom utan var make svarar för sina egna skulder. Däremot påverkas den maken som inte har några skulder på så vis att den får dela med sig av sitt giftorättsgods (ej enskild egendom) eftersom allt som ingår i bodelningen delas lika. Detta gäller alltså endast giftorättsgods och är således inte aktuellt i ert fall. Ni behöver inte göra en bodelning eftersom all egendom är enskildI ert fall behövs ingen bodelning göras eftersom all egendom är enskild enligt ert äktenskapsförord (9 kap. 1 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Var och en behåller sin egendom och du påverkas inte av din makes skulder. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Kommer den efterlevande makens enskilda egendom räknas in i dödsboet efter den make som gått bort?

2021-04-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi har inbördes testamente och totalt äktenskapsförord, När en av oss dör, kommer den överlevande äkta hälftens enskilda egendomar att värdemässigt räknas in i dödsboet hos maken ? Vänligen
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om den efterlevande makens (den make som inte gått bort) enskilda egendom kommer räknas in i dödsboet efter den make som gått bort. Du skriver att ni har inbördes testamente och totalt äktenskapsord. Jag kommer börja med att förklara några centrala begrepp innan jag besvarar din fråga. Innebörden av totalt äktenskapsförordVid ett så kallat "totalt äktenskapsförord" avtalar man helt bort giftorätten, dvs makes framtida rätt i den andra makens egendom. Detta betyder att det inte kommer att ske någon bodelning då en av er går bort och att alla ägodelar räknas som enskild egendom. Att all egendom är enskild egendom betyder att den inte ska delas då en av er går bort. Inbördes testamenteEtt inbördes testamente är en handling där två personer skriver sina önskemål om vem som ska ärva dem i ett gemensamt testamente. Det vanligaste är att de som skriver ett inbördes testamente vill ärva varandra. Ofta har de också i testamentet bestämt vad som ska hända med kvarlåtenskapen då den siste av dem avlider. Vad räknas in i ett dödsbo? Dödsbo är namnet på kvarlåtenskapen efter en avliden person. Det som ingår i ett dödsbo är tillgångar, i form av pengar, bostad och andra föremål, samt skulderna efter den som gått bort. Ett dödsbo är alltså den avlidnes samlade tillgångar och skulder. Svar på din frågaFör att svara på din fråga räknas endast den avlidnes tillgångar och skulder in i ett dödsbo. I och med att ni skrivit ett totalt äktenskapsförord är alla era egendomar enskilda. Den efterlevande makens tillgångar, däribland enskild egendom, kommer inte att räknas in i dödsboet efter den make som gått bort. Eftersom jag inte vet vad ni skrivit i ert inbördes testamente utgår jag från det som är vanligast, dvs att ni skrivit att ni vill ärva varandra. Det betyder att den efterlevande maken kommer ärva den bortgångne makens tillgångar. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga och att jag har förstått din fråga rätt. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Trevlig helg,

Vad händer med en makes skuld vid bodelning?

2021-04-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga: en anhörig ligger i skilsmässa och ena parten har en skatteskuld, uppkommen under 2019, då de var gifta. Skatteskulden är grundad på inkomst, tillhörande den ena parten. Min fråga är: kan den parten som har fått skulden avkräva den andra parten att betala halva denna skuld? 1:3 Äktenskapsbalken säger ju "Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder." kan detta tolkas på olika sätt? vänligen
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Hur går en bodelning till?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Ingår skulder i bodelningen?Ja, även makarnas skulder ingår i bodelningen. Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Vilka skulder ingår?Alla makarnas skulder ingår, om de uppstod innan talan om äktenskapsskillnad väcktes. Om en skuld är förenad med särskild förmånsrätt i egendom som är makens enskilda, ska makens enskilda egendom i första han användas för att täcka skulden (11 kap. 2 § ÄktB). Alla övriga skulder har maken rätt att få täckning för ur sitt giftorättsgods.SlutsatsMakarnas skulder ska alltså ingå i bodelningen. Om den ena maken har skulder kommer detta påverka den andra maken, men inte på så sätt att den ena maken kan direkt kräva att den andra maken ska betala dennes skulder, utan genom att den skuldsatta maken går in med mindre egendom i bodelningen och således får ta större del av den andra makens giftorättsgods. Den andra maken blir alltså inte ansvarig för den skuldsatta makens skulder, utan behöver endast dela med sig av mer av sitt giftorättsgods. 1 kap. 3 § ÄktB ger uttryck för en allmän princip, att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta gäller så länge äktenskapet består. När ett äktenskap upplöses och en bodelning ska göras gäller reglerna om detta, och makarnas giftorätt aktualiseras därmed. Denna allmänna princip innebär alltså inte att makarnas skulder inte ska ingå i bodelningen.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,