Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

2020-08-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Lawline! Jag vill bara kolla upp vad som betraktas som enskild egendom i vårt fall. Vi har följande formulering i äktenskapsförordet: "Med detta äktenskapsförord har vi kommit överrens om att den egendom som en av oss har förvärvat innan äktenskapet eller under äktenskapet skall vara den personens enskilda egendom och inte utgöra giftorättsgods vid bodelning. Även avkastningen på denna enskilda egendom utgör enskild egendom." Betyder det att sparkontona/aktier är då enskild egendom? Hur bevisar man det? Räcker det att kontona är i ens eget namn?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtgångspunkten är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma bland annat genom att makarna skriver och registrerar ett äktenskapsförord (jfr 7 kap. 2 § p1 ÄktB). Att egendomen är enskild innebär att den inte ska ingå i en bodelning mellan makarna (jfr 9 kap. 1 § ÄktB).Det äktenskapsförord som finns mellan er innebär, utifrån den tolkning jag gör, att såväl egendom någon av er förvärvat innan som under äktenskapet ska vara vardera makens enskilda egendom. Även eventuell avkastning ska utgöra enskild egendom.För det fall att det blir en tvist om vad som är enskild egendom åläggs det i regel en bevisbörda på den som påstår att viss egendom ska vara enskild. Som utgångspunkt kan du dock ha att det som står i ditt namn är din enskilda egendom. Det innebär att om du köpt en bil och är ägare till den kan du ha som utgångspunkt att det är din enskilda egendom. Detsamma gäller konton och aktier; pengar på ett sparkonto i ditt namn kan du ha som utgångspunkt att är din enskilda egendom (likväl aktier i ditt namn). Om den andre maken anser annorlunda får hen bestrida det och påvisa exempelvis att vederbörande lånat ut pengar till dig vilket är anledningen till att du har hens pengar på ditt konto.Sammanfattningsvis är all egendom ni har, utifrån den tolkning jag gör, varderas enskilda egendom. Det innebär att som utgångspunkt är konton och aktier som står i den ena makens namn, vederbörandes enskilda egendom.För det fall att det blir en tvist om huruvida egendom är enskild eller ej kan det vara en god idé att du anlitar en jurist som går igenom ärendet, råder dig vidare och företräder dig vid eventuell domstolsförhandling. Om så är intressant kan en av våra jurister på Lawline juristbyå hjälpa dig vidare. För en offert och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Fördelning av en bodelning

2020-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Vi är gift par och har två gemensamma barn (6 & 8 år). Vi tänker skiljas.Äger ett hus tillsammans 50 - 50, har inga lån/skulder på huset. Min fru vill avstå från sin del av huset dvs. 50%. Hur går man i vägar så att jag kan känna mig trygg att inga tvist uppkommer i framtiden?
Linus Långbacka |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är äktenskapsbalken (ÄktB) (1987:230) som reglerar frågor gällande äktenskap. Jag tolkar din fråga som att ni tänker skilja er och att i samband med skilsmässan så vill din fru avstå från sin del av huset. Vid en skilsmässa så kommer er egendom att fördelas genom en bodelning (ÄktB 9 kap. 1 §). Vad ska ingå i en bodelning?Egendom som ska beaktas vid en bodelning kallas giftorättsgods. Det som däremot inte ska beaktas i en bodelning är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §). Med enskild egendom menas egendom som genom t.ex. ett äktenskapsförord eller ett villkor i ett testamente inte ska ingå i en bodelning. Egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). I detta fall så verkar det som att all egendom är giftorättsgods och jag kommer således att utgå från det i min bedömning. Efter detta så är det dags att räkna ut båda makarnas giftorättsgods. Nu vet jag inte hur det ser ut, men efter att man har beräknat båda makarnas giftorättsgods så ska de läggas ihop och fördelas jämnt mellan båda makarna. Ett exempel på det är om den ena maken har 100 000 kr och den andra har 200 000 kr. Det innebär att den totala egendomen är 300 000 kr varav båda har rätt till 150 000 kr. Den maken som har mer egendom får sedan kompensera den andra genom att ge avstå egendom eller på något annat sätt tillgodogöra skillnaden mellan makarna (ÄktB 11 kap. 7 och 9 §§). FördelningenOm vi endast beaktar situationen gällande huset så rekommenderar jag att du tar över huset och tar ett lån vid behov för att kompensera din fru för andra delen av huset (ÄktB 11 kap. 9 §). Om du upplever att du inte vill bo kvar i huset så är det naturligtvis smartare att sälja huset och då får båda sin egna andel av huset. Om du däremot vill stanna kvar så är det lättast om du tar över huset för att då kan det inte uppstå någon tvist gällande huset mellan dig och din fru. Detta verkar vara ett scenario där båda vinner på så länge du bara är intresserad av att bo kvar i huset. Sammanfattning: Det lättaste i detta fall är att du vid bodelningen tar över huset. På detta sätt så finns det ingen risk för tvist angående huset. Då din fru vill avstå från sin andel så borde detta inte medföra några som helst problem.Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Arv och hur det påverkar en bodelning

2020-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Min make och jag ska skilja oss. Det förättades ett arvskifte på en fastighet med tillhörande skog 17/7-2008 i boet efter hans far som gick bort. Vi har varit gifta sedan 28/3-2008. Nu undrar jag om jag jag har rätt till halva fastigheten och skogenMvh Lena
Linus Långbacka |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är äktenskapsbalken (ÄktB) (1987:230) som reglerar frågor gällande äktenskap. Jag tolkar din fråga som att du och din make var gifta när arvskiftet avseende fastigheten förrättades. Då arvskiftet har skett under äktenskapet så innebär det att egendomen ska tillhöra en eventuell bodelning vid en skilsmässa. I detta fall ska fastigheten alltså tillhöra bodelningen om inte det finns ett villkor gällande din makes arv om att fastigheten ska vara enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §). Det är även värt att nämna att detta inte innebär att du nödvändigtvis har rätt till halva fastigheten. Arvet ska visserligen vara med i bodelningen, vilket innebär att fastighetens värde påverkar bodelningen mellan er. I en bodelning så ska båda makarnas giftorättsgods beaktas, dvs. egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Jag utgår i detta fall från att det inte finns något äktenskapsförord och att all egendom är således giftorättsgods. Efter att båda makarnas giftorättsgods har adderats ska det sedan fördelas jämnt så att båda makarna får en lika stor del av den sammanlagda egendomen. Fördelningen brukar oftast ske så att den som har mer egendom ska avstå från egendom till den som har mindre egendom.Jag använder mig av ett exempel för att försöka förtydliga situationen: Du har egendom vars värde är 100 000 kr och din make har egendom vars värde är 200 000 kr. Det totala värdet av er egendom är 300 000 kr, vilket innebär att båda har rätt till 300 000/2 = 150 000 kr. Det innebär att du har rätt att kräva 50 000 kr av din make. Du har alltså inte rätt till hälften av fastigheten, men eftersom att det bör beaktas i en bodelning kommer det att påverka bodelningen mellan er. Sammanfattning: Arvet ska alltså vara med i bodelningen, men det innebär inte att du med säkerhet har rätt till halva fastigheten. Den kommer dock att påverka bodelningen, men hur mycket som det kommer att påverka beror på den totala egendomens värde. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Finns det möjlighet till att hindra särkullbarnen från att få del av en egendom som tillhör styvföräldern?

2020-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Jag äger tillsammans med med exmake en fastighet. Han är omgift och jag är omgift. Min exmake har i tidigare äktenskap 4 barn och tillsammans med mig ett barn (inalles 5 barn). Hans nuvarande hustru har ett barn sedan hennes tidigare äktenskap. Min nuvarande make har två barn sedan tidigare äktenskap. Ja, ni hör hur vi hållit på....Jag och min nuvarande make har skrivit testamente och äktenskapsförord, vilket bland annat innefattar att den fastighet, som jag äger tillsammans med min exmake skall ses som min enskilda egendom (tanken är att barnen till min nuvarande make inte skall ärva någon del av fastigheten.Min exmake och hans nuvarande hustru har skrivit inbördes testamente, där det framgåratt fastigheten skall vara min exmakes enskilda egendom , alltså hans nuvarande hustru och hennes barn skall inte ärva någon del av fastigheten. Kommer detta att räcka för att säkra att min exmakes barn och vårt gemensamma barn är de enda som ärver fastigheten ? Tacksam för svar med hopp om att i framtiden inte behöva gå igenom slitsamma arvsstrider.
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om att hindra särkullbarnen från att komma åt en fastighet som tillhör deras styvförälder. Det enda sätet för att hindra dina särkullbarn från att komma åt din fastighet är att göra din fastighet enskild egendom så att du inte riskerar att fördela den mellan dig och din nuvarande make. Om din fastighet inte fördelas i en bodelning mellan er, kommer det inte finnas någon möjlighet för dina särskullbarn att få fastigheten på sin lott. Bodelnings frågor och möjligheten till att hindra en fördelning av en egendom regleras i äktenskapsbalken. Vad är enskild egendom?Egendom som fördelas mellan makarna när en äktenskapupplöses är giftorättsgods (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Listan över enskild egendom finns uttömmande i lagen. Enskild egendom är egendom som man erhåller genom gåva eller testamente där givaren har gjort egendomen tagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § p.2-3 äktenskapsbalken). Enskild egendom är också egendom som gjordes enskild till följd av äktenskapsförord (7 kap. 2 § p. 1 äktenskapsbalken). Jag begränsar exemplar av enskild egendom till dessa två men det finns två andra punkter också i lagen som ger exempel på enskild egendom. Det finns egendom som av sin natur anses så personlig att man kan undanta dessa också från bodelning till exempel personliga gåvor eller skadeståndsanspråk som uppkom i följd av en personskada som man lidit men dessa har vi inte att göra med i ditt fall (10 kap. äktenskapsbalken). Det vill säga att varken enskild egendom eller personliga egendom fördelas, när ett äktenskap upplöses. Egendom kan inte göras enskild med ett inbördes testamente. Det enda sätet att göra en egendom enskild beskrev jag ovan. Din make kan inte ha gjort sin fastighet enskild genom ett testamente. Kanske det som din ex make syftar på är att han gjorde era gemensamma barn legatarie så att fastigheten ska tillfalla dem vid en arvsskift, när både han och hans nuvarande går bort. Det finns många regler som ska följas för att ett testamente ska anses giltig och det ska vara så tydlig som möjligt att det inte ska vara svårt att tolka det.Finns det en möjlighet att undanta egendom från bodelning?Som jag förklarade ovan är all egendom som inte är enskild är giftorättsgods och fördelas mellan parterna, när äktenskapet upplöses. Om du inte vill att dina särkullbarn ska få del av din fastighet, då ska du se till att din fastighet inte utgör giftorättsgods. Man kan göra en egendom enskild genom att skriva ett äktenskapsförord. Det finns många krav för ett giltigt äktenskapsförord både över innehållet och annat som är formellt till exempel registrering hos skatteverket och underskrifter och så vidare. Även om man har uppfyllt alla dessa krav finns det ändå risk för jämkning. Det vill säga att i slutet kan det vara så att fastigheten som du gjorde enskild genom äktenskapsförord, kan anses som giftorättsgods och tilldelas mellan dig och din nuvarande make. Omständigheterna vid äktenskapsförordets tillkomst eller innehållet kan leda till jämkning av det. Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att det enda sätet att hindra särkullbarnen från att få del av en viss egendom är att göra den enskild. Man kan göra sin egendom enskild med ett äktenskapsförord och undanta det från bodelning. Om en egendom inte ingår i bodelningen så finns det inte någon risk att det tilldelas mellan en persons egna barn och särkullbarn. Det finns många regler som måste följas för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. Men även om man följt alla regler, finns det ändå risk att det kan anses oskäligt och jämkas till fördel för din nuvarande make. Men det är inte möjligt att göra en egendom enskild med ett testamente. I ett testamente kan man skriva testamentstagarna som legatarie så att de får en viss egendom vid ett arvsskift. Det finns också en hel del regler som ska följas för ett giltigt testamente. Det som du och din ex make bör göra är att visa både det äktenskapsförord och det inbördes testamente till en familjerättsjurist för att vara säkra att dessa är giltiga. För att en ogiltighet kommer leda till att dina barn kommer bli tvungna att dela fastigheten med dina särkullbarn.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kan Sambon ärva varandra?

2020-07-31 i Sambo
FRÅGA |SAMBOLAGEN!Vi är två familjer Jag och mina barn och min nuvarande sambo och hans barn.Jag sålde min lägenhet för att flytta in till honom, vi funderar på att lägga mina pengar på en lägenhet i Spanien som jag kommer att stå skriven på. Om Jag inte missförstått allt så kommer han ha rätt till hälften av lägenheten då jag köpte den i egenskap av att vi skall kunna vistas där. Hur blir allt om någon av oss går bort?OM JAG AVLIDER: Då tillfaller 50% av min del mina barn och den andra delen min sambo?MIna barn äger då 25% av lägenheten i Spanien och han 75% ? Eller?Om HAN går bort, blir då lägenheten i Spanien min till 75% och hans barn 25% då jag ärver halva hans del?Hur blir det med villan jag flyttade in i som han redan ägde, kommer jag att ärva något i detta fall?Lika så undrar jag hur det blir med Hans bolag, det ena bolaget hade han när vi träffades och det andra är jag med och startar upp, jag är endast suppleant i bolaget.Borde jag skriva ett typ av Äktenskapsförord / enskild egendom? ( Allt mitt är mitt och allt hans är hans)Tack på förhand.
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja svara på din fråga genom att besvara om vad som anses som gemensam bostad enligt Sambolagen. Sedan kommer jag besvara vad som händer ifall någon av er avlider och vem som kommer ärva vad och hur mycket.Gemensamma bostadenPrecis som du skriver sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolagen. Dock måste vi först veta vad som kan vara gemensam bostad vilket framgår av 5 § Sambolagen. Denna paragraf nämner bland annat att bostaden ska är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål. Vidare kan vi utläsa i den 7 § Sambolagen att till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Jag har uppfattat din fråga så att det bostaden du köper i Spanien ska användas huvudsakligen för fritidsändamål och därmed kommer han inte ha rätt till hälften av lägenheten. Vem kommer ärva vad ifall någon av er gå bortHuvudregeln är att om den avlidne har barn så ärver dessa. Om den avlidne har flera barn så delas arvet lika mellan dessa, 2kap. 1 § ÄB.Sambon kommer inte ärva något, men eftersom ni är sambor ska en bodelning göras mellan dem, 8 § första stycket sambolagen. Dock måste den efterlevande sambon begära att en bodelning ska genomföras senast när bouppteckning förrättas för att bodelningen ska äga rum, 8 § andra stycket sambolagen. Om den efterlevande inte begär en sådan bodelning kommer det heller inte att ske någon bodelning. Om ingen bodelning sker kommer den efterlevande sambo att behålla vad den äger och barnen får förälders tillhörigheter. Sådant som ägs tillsammans får ni försöka komma överens om hur det ska fördelas. Sammanfattningsvis så kommer inte någon av er ärva något från den andra utan det är endast bodelningen som gäller. Mitt förslag är att ni skriver en samboavtal och en testamente så ni kan specificera hur det ska gälla ifall ni samboförhållandet upphör eller någon av er går bort. Hoppas svaret har varit till hjälp! Behöver du ytterligare hjälp och rådgivning är ni välkomna att kontakta någon av Lawlines jurister.Med vänlig hälsning/

Arv - biologiska föräldrar som inte varit delaktiga i barns liv.

2020-07-31 i Laglott
FRÅGA |HejSkulle höra om min biologiska far skulle gå bort som jag eller min syster inte har haft någon kontakt med under nästan hela våran uppväxt, kan det vara så att vi inte får ärva något ifrån honom? Han är sambo / gift och har en son med henne.Ärver man även att man inte har någon kontakt med sin förälder eller kan dom skriva att man inte får ärva av dem.?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar huruvida barn som inte har någon anknytning till sina biologiska föräldrar ärver de eller inte.Generellt gäller att er biologiska far kan skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord med sin partner för att reglera hur mycket och till vem hans egendom ska tillfalla vid en eventuell upplösning. Likaså gäller för den kvarlåtenskap som finns att delas ut vid ett arvskifte, med undantag för den laglott bröstarvingar har rätt att få ut (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten agerar alltså som en minimigräns för vad barn kan ärva av sina föräldrar. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bodelning och betydelsen av enskild egendom

2020-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min man ska skiljas. Han kommer kräva hälften av mina egna sparade tillgångar. Även pengar jag arvt. Vi har tyvär inte skrivit något äktenskapsförord. Så kan han verkligen få hälften av mina besparingar och fonder. Eller kan jag bestrida detta. Vi har inga gemensamma barn. Dock har jag ett barn.Vh Helena Sjöberg ni kan svara mig på min mail lillasimba79@hotmail.com
Linus Långbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är äktenskapsbalken (ÄktB) (1987:230) som reglerar frågor gällande äktenskap. Jag tolkar din fråga som att ni inte har ett äktenskapsförord, vilket innebär att dina besparingar inte kan anses vara enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §). Med enskild egendom menas alltså egendom som inte kommer att beaktas vid en bodelning vid äktenskapets slut. Egendom som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). I detta fall verkar det som att det finns endast giftorättsgods, vilket innebär att båda makarnas hela egendom beaktas vid äktenskapets slut. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att din man får hälften av dina besparingar. Besparingarna är alltså dina, men det måste beaktas vid en skilsmässa då egendomen inte är enskild. Om din man till exempel äger en lägenhet som inte är enskild egendom kommer detta även att vara giftorättsgods. När värdet på bådas egendom har beräknats så kommer själva fördelningen mellan makarna att ske. Jag ska försöka att förtydliga situationen genom ett exempel: Dina besparingar har ett värde på 100 000 kr och utöver det så äger du hälften av ert gemensamma hus som har ett totalt värde på 200 000 kr. Din make äger andra hälften av huset och har även egna besparingar på 50 000 kr. Allt detta är alltså giftorättsgods, vilket innebär att din egendom är värd 200 000 kr och makens egendom är värd 150 000 kr. Efter det ska bådas egendom adderas och efter det så ska den totala summan (350 000 kr) fördelas mellan er. Det innebär att båda har rätt till 175 000 kr. Det innebär att din man skulle ha rätt att kräva 25 000 kr från dig. Din man har alltså inte nödvändigtvis rätt till hälften av dina besparingar. Det som spelar roll är alltså båda makarnas totala egendom som är giftorättsgods. Sammanfattning: Din man har alltså ingen automatisk rätt till hälften av dina besparingar, men det ska räknas med i bodelningen då det inte är enskild egendom. Det kan tyvärr resultera i att din make har rätt till en del av det, men endast om din förmögenhet är större än din makes.

Hur undantar jag mina föräldrars gåva från bodelning?

2020-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Jag fick en skogsfastighet av mina föräldrar när jag var väldigt ung. Mina föräldrar tänkte inte på att skriva några villkor i gåvobrevet, men det har tillhört släkten i flera generationer och att det skulle så förbli. Finns det några möjligheter att denna fsatighet kan bedömas vara min enskilda egendom och stanna i släkten vid en skilsmässa eller måste den delas som giftorättsgods. Jag har läst att man i vissa fall kan göra undantag på dom formella kraven i gåvobrev. Finns det en möjlighet att denna fastighet kan undantas från giftorättsgodset och tillhöra mig även i framtiden?
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om giftorättsgods och enskild egendom finns i äktenskapsbalken. Giftorättsgods och enskild egendom Vid en skilsmässa genomförs vanligtvis en bodelning som innebär att man delar upp den gemensamma egendom som man äger. Sådan egendom som delas upp kallas för giftorättsgods. All egendom behöver dock inte vara giftorättsgods, utan en del av egendomen kan istället vara så kallad enskild egendom. Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning. Hur gör man egendom till enskild? Det finns två sätt att göra egendom enskild. Det första sättet är att en utomstående person i sitt testamente, gåvoavtal eller liknande skriver som villkor att det som tillfaller dig ska vara din enskilda egendom (7 kap. 2 §). Eftersom dina föräldrar inte skrev några villkor i gåvobrevet är detta alternativ dock uteslutet. Det andra sättet att göra egendom till enskild är att med sin make/maka upprätta äktenskapsförord där man avtalar om att viss egendom ska vara enskild (7 kap.2 § och 7 kap. 3 §). Man kan upprätta äktenskapsförord inte bara innan man gifter sig, utan också under äktenskapet. Detta är det vanligaste sättet att göra egendom till enskild. Sammanfattning och tips Mitt förslag är att du och din make/maka upprättar äktenskapsförord där ni avtalar om att skogsfastigheten ska vara enskild egendom och därmed tillhöra enbart dig vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall. När man upprättar äktenskapsförord kan det vara en god idé att vända sig till en jurist eftersom sådana dokument kommer att kunna spela väldigt stor roll i framtiden. Skulle de vara felaktigt utformade eller otydliga kan det få tråkiga konsekvenser som är svåra att ordna upp där och då.Mitt tips är att du vänder dig till Lawlines juristbyrå, alternativt att du använder dig av Lawlines avtalstjänst där du kan välja att enkelt upprätta ett korrekt äktenskapsförord genom att fylla i de uppgifter som efterfrågas. Viktigt att komma ihåg är att ett färdigt äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.Hoppas du fick svar på din fråga!