Vad händer med ersättning från Försäkringskassan om två personer blir tillsammans?

2020-05-10 i Försäkringskassan
FRÅGA |Får 2 personer som får pengar från försäkringskassan vara tillsammans utan att nån blir av med ersättningen? Dom bor inte tillsammans, har varsin ekonomi
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om två personer är i ett förhållande, men är varken gifta eller sambos, påverkas inte deras rätt till ersättning av Försäkringskassan. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

När kan lagprövning bli aktuellt?

2020-05-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Apropå "Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus" se Boverkets länk https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/inreda-ytterligare-en-bostad/Finns det någon möjlighet att lagpröva denna del av PBL enligt 11 kap. 14 § regeringsformen, andra stycket: "Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst."då tillkomsten av paragrafen inte gjordes enligt statens riktlinjer dvs en konsekvensanalys/utredning, se https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning/varfor-konsekvensutreda.html ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningLagprövning framkommer av 11 kap. 14 § regeringsformen (RF) och innebär att om en domstol finner att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. Din fråga gäller sistnämnda mening; dvs om avsaknad av eller undermålig konsekvensanalys kan utgöra skäl för lagprövning. Fallet i bestämmelsen tar sikte på att de bestämmelser som reglerar en föreskrifts tillkomst, t.ex. förfaranderegler för behandlingen i riksdagen inte följts. Om sådana regler har åsidosatts i något väsentligt hänseende ska den aktuella bestämmelsen inte tillämpas. I NJA 2018 s. 743 som handlade om en bristfällig beredning innebär att stadgad ordning i något väsentligt hänseende hade åsidosatts vid tillkomsten av ändringar i vapenlagen, uttalade Högsta domstolen att väsentlighetsprövningen bör innefatta åtminstone en viss bedömning av felets åtverkningar i ärendet, så långt dessa låter sig överblickas i ett enskilt fall. Det som enligt domstolen ställdes på sin spets i fallet var om en bristfällig utredning kan leda till att en föreskrift efter lagprövning inte får tillämpas. Remissförfarandet och beredningen utgör enligt domstolen en central del av stadgad ordning för ett lagstiftningsärende. Vidare uttalade domstolen att bristerna måste vara väsentliga torde innebära att det endast i undantagsfall blir aktuellt och skiljer sig från den bredare granskning Lagrådet utför. Enligt domstolen får lagprövningen när det gäller beredningen anses ta sikte på i vad mån frågor av betydelse för rättssäkerheten har utretts och belysts. Om det tydligt brister i det avseendet samtidigt som det har förekommit ett ofullständigt remissförfarande bör det kunna inverka vid en lagprövning. Lagstiftningsärendets natur och om det har funnits någon reell möjlighet för remissinstanserna att överväga förslagen och tillföra ärendet sakkunskap och synpunkter blir då av betydelse. Om återverkningarna för enskilda i något centralt hänseende framstår som helt outredda eller oöverblickbara, trots att upplysningar rimligtvis hade kunnat hämtas in genom ett mer sedvanligt remissförfarande, skulle detta kunna leda till bedömningen att stadgad ordning har satts åt sidan i ett väsentligt hänseende. I fallet konstaterades att beredningen av ändringarna i vapenlagen varit bristfällig. Remisstiden hade varit alltför kort och motiveringen för avvikelsen hade varit bristande. Stadgad ordning hade därmed inte följts fullt ut. Enligt domstolen saknades dock stöd för slutsatsen att återverkningarna för den enskilde som en följd av den korta remisstiden blivit helt outredda eller oöverblickbara. Bristerna kunde inte heller på någon annan grund bedömas som väsentliga i den mening som avses i regeringsformen.Som synes är kravet om väsentlighet ett uttryck för ett mycket högt ställt krav. Det går inte att ge ett helt klart svar på om avsaknaden av konsekvensanalys/utredning är tillräckligt för att väsentlighetskravet ska vara uppfyllt. Enligt min mening är det sannolikt inte så; kravet är mycket högt ställt. Det du kan göra vid en domstolsprövning är att anföra de omständigheter du anser ligger till grund för din ståndpunkt. Tyvärr går det inte att ge ett helt klart svar på huruvida lagprövning kan aktualiseras eller ej; endast vad som kan ligga till grund för lagprövning enligt ovan.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på tisdag, den 12 maj, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att få uppehållstillstånd när man har en familjemedlem i Sverige?

2020-05-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, Min pappa (som bor i Syrien), vill ta sig till Sverige och skaffa uppehållstillstånd här. Jag undrar över vilka möjligheter som finns för honom att kunna bosatta sig här. Han är professor och undervisar på engelska och har möjlighet ekonomiskt att starta eget företag här. Tack så mycket för hjälpen!
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Uppehållstillstånd på grund av att familjemedlem finns i Sverige Uppehållstillstånd kan beviljas för kärnfamiljen, 5 kap. 3 § Utlänningslagen. De familjemedlemmar som omfattas av kärnfamiljen är äkta makar, sambor, personer som ingått partnerskap, föräldrar och minderåriga barn. Uppehållstillstånd kan även beviljas om en utlänning, är nära anhörig till någon som är bosatt i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som redan fanns i hemlandet, 5 kap. 3a § 1 st 2 p Utlänningslagen. Enligt praxis hade en kvinna med en vuxen dotter i Sverige inte uppfyllt kravet på samma hushåll och ett tillräckligt beroendeförhållande för att uppehållstillstånd skulle beviljas.Uppehållstillstånd kan även beviljas ifall det finns synnerliga skäl, 5 kap 3a § 3 st Utlänningslagen. Migrationsöverdomstolen beviljade en kvinna med ett vuxet barn i Sverige uppehållstillstånd. Kvinnan var en statslös palestinier och var dömd till utvisning till ett läger där förhållandena var mycket svåra. Kvinnan hade även vissa hälsoproblem. På grund av detta ansåg Migrationsöverdomstolen att det fanns de synnerliga skäl som krävs för att uppehållstillstånd ska beviljas, enligt 5 kap 3a § 3 st Utlänningslagen. Uppehållstillstånd på grund av arbeteUppehållstillstånd på grund av arbete kallas för arbetstillstånd, 6 kap Utlänningslagen. Enligt 6 kap 2 § Utlänningslagen beviljas arbetstillstånd ifall personen har erbjudits anställning i Sverige. I detta fall Ovan har jag tagit upp den lag som kan bli tillämplig för att bevilja din pappa uppehållstillstånd. För att kunna göra en mer utförlig bedömning behövs det mer information om din pappa och hans situation i Syrien. Utifrån den informationen jag har fått finns det möjlighet att din pappa kan få uppehållstillstånd enligt 5 kap 3a § 1 st 2 p Utlänningslagen. Den lagen tillämpas ifall du är över 18 år. För att din pappa ska få uppehållstillstånd enligt den lagen krävs det att ni har bott i samma hem och att det finns ett beroendeförhållande er emellan. Det räcker inte med att han är din pappa för att han ska få uppehållstillstånd. Ifall du är under 18 år har din pappa större möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige, eftersom han tillhör din kärnfamilj. För att arbetstillstånd ska bli möjligt krävs det att din pappa har fått ett jobberbjudande i Sverige. Ifall du har några ytterligare frågor rekommenderar jag dig att vända dig till Migrationsverket. Vänliga hälsningar,

Vad händer om man vägrar identifiera sig för polisen?

2020-05-08 i Polis
FRÅGA |Vad händer om man vägrar uppge sitt namn och personnummer till polisen? Och om man under 18år vägrar uppge namn osv. Vad händer då? Kan det hända att man får sitta i en cell som "okänd"?
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns det ingen allmän skyldighet att identifiera sig på polisen begäran när man vistas på en allmän plats. Om du vägrar att uppge din identitet och det finns särskild anledning att anta att du är efterspanad eller efterlyst kan polisen ha rätt att omhänderta dig för identifiering (14 § Polislagen). Vid en sådan situation ska åtgärder för att fastställa din identitet vidtas skyndsamt. Det kan t.ex ske genom att du blir förhörd eller genom att kontrollera medförda identitetshandlingar Så fort du blivit identifierad efter ett omhändertagande ska du omedelbart friges. Vid identifieringen får du inte hållas kvar längre än sex timmar. Om det är av s.k synnerlig vikt att du identifieras får du hållas kvar i högst 12 timmar. (16 § 3 st. Polislagen). Även den som på sannolika skäl är misstänkt för brott får häktas b.la om personen är okänd och vägrar att uppge namn eller hemvist (24 kap. 2 § Rättegångsbalken). Under 18 årOm man vet att personen i fråga är under 18 år kan andra regler aktualiseras. Om den på grund av den misstänktes ålder (syftar på både hög och låg ålder) kan befaras att häktning skulle komma att medföra allvarliga men för den misstänkte så får häktning endast ske om det är uppenbart att det inte går att ordna betryggande övervakning (24 kap. 4 § Rättegångsbalken). Vidare får den som inte fyllt arton år endast häktas om det finns synnerliga skäl (23 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). SammanfattningFör att de ovan angivna åtgärderna ska kunna vidtas krävs stöd i lag. Om du inte misstänkts för ett brott saknas i regel ett sådan lagstöd och polisen har i sådana fall ingen rätt att vidta någon åtgärd mot dig om du vägrar att identifiera dig.Vänliga hälsningar,

Övningskörning utan skylt

2020-05-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Jag har sökt utan resultat ... Undrar vad straffsatsen är om man skulle övningsköra utan övningskylt. Hittar inget i lagen angående det. Endast TSFS 2010:81. Skulle vara tacksam för svar.Tack på förhand!
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Övningskörning regleras i bland annat körkortslagen, körkortsförordningen och i vissa föreskrifter som har meddelats av Transportstyrelsen. Innebörden av en föreskriftPrecis som du har uppmärksammat, finns TSFS 2010:81 (Transportstyrelsens föreskrifter om skylt vid övningskörning och körträning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola). En föreskrift är ett slags komplement till lagar och förordningar från statliga och kommunala myndigheter, som är mer detaljerat. Skulle det vara så att en föreskrift, lag eller en förordning strider mot varandra, finns det en särskild ordning som talar om vilken av dessa som får företräde. Ordningen är följande: 1. Grundlag2. Lag3. Förordning 4. FöreskriftAlltså, om en lag eller förordning skulle säga något annat än föreskriften, får de företräde framför föreskriften. Det behöver därmed inte finnas någon lag som säger precis samma sak, utan en föreskrift är också något som behöver följas och som kan medföra straff om det inte görs. Straff för att köra utan skyltOm ett fordon används för övningskörning ska det på ett tydligt och lämpligt sätt anges att det just är för det syftet fordonet används (4 kap. 5 § körkortsförordningen). Detta är bland annat den bestämmelsen som 1 § 2 stycket TSFS 2010:81 hänvisar till.För man ett körkortspliktigt fordon men inte följer de föreskrifter som finns i fråga om rätten att föra ett sådant fordon döms man till böter, vare sig man har gjort det med avsikt eller av oaktsamhet (3 § 2 st trafikbrottslagen). I din fråga handlar det om en föreskrift som säger att en lämplig skylt för övningskörning krävs. Därmed skulle straffet bli böter. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Under vilka förutsättningar kan återkallelse av uppehållstillstånd bli aktuellt?

2020-05-10 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej min man fick sitt permanenta uppehållstillstånd i mars 2020. Och han har förändrats. Har ingen respekt till vårat äktenskap alls. Han har varit våldsam och han är agresiv. Får han stanna om jag skiljer mig från han. Det har varit inseddent när polisen va inblandad. Men va rädd. Så jag vågade inte fullfölja anmälan när jag blev kallad till förhör.
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du är gift med en man som fick uppehållstillstånd för cirka 2 månader sedan. Han har sedan dess agerat våldsamt mot dig, varpå polisen har varit inblandad. Nu undrar du om hans uppehållstillstånd kan komma att återkallas om du bestämmer dig för att skilja dig från honom. När kan ett uppehållstillstånd återkallas?Ett svenskt uppehållstillstånd kan återkallas om1. personen flyttar från Sverige (7 kap. 7 § utlänningslagen)2. personen har ljugit i sin ansökan om uppehållstillstånd (7 kap. 1 § utlänningslagen)3. personen döms för ett allvarligt brott (8 a kap. 1 § utlänningslagen)En skilsmässa innebär inte att uppehållstillståndet återkallasDin mans uppehållstillstånd kommer alltså inte att återkallas på grund av att du skiljer dig från honom.Våld i nära relationerDu skriver att din man utsätter dig för våld men att du inte vågat anmäla honom. Jag vill därför uppmärksamma dig om att det finns hjälp och stöd att få genom vården, socialtjänsten eller ideella verksamheter som exempelvis kvinnojourer. Läs gärna mer om detta på Vårdguiden. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!Med vänlig hälsning,

Är det värt att överklaga beslut av Försäkringskassan?

2020-05-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |HejHur stor chans har man mot försäkringskassan när man överklagar ett beslut finns det huvudtaget någon chans att vinna deras beslut eller är det meningslöst?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Varje fall är unikt och huruvida det är värt att överklaga ett beslut är en svår fråga att besvara utan en närmare inblick i ditt fall. Om du vill ha ett konkret svar på din fråga kan du boka in en tid hos Lawlines juristbyrå här. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Hindrar svensk lagstiftning utvisning av grova brottslingar?

2020-05-07 i Migrationsrätt
FRÅGA |Finns det svensk lagstiftning som stoppar utvisning av en icke svensk medborgare eller person med uppehållstillstånd som har begått upprepade grova våldsbrott eller grova sexualbrott???
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns regler som hindrar utvisning av personer som begått grova våldsbrott. T.ex finns principen om non-refoulment som innebär att ingen person får avvisas eller utvisas till ett land där personen riskerar dödsstraff, tortyr eller förnedrande behandling eller bestraffning(12:1 Utlänningslagen). Denna princip gäller även för grova brottslingar som har begått våldsbrott och sexualbrott.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,