Får vi besöka vår var när han är i livets slutskede, trots besöksförbudet på boenden?

2020-05-12 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Vår far bor på ett av kommunens vård och omsorgsboenden som har åtta lägenheter för personer med demenssjukdom. Han bor i en av dessa lägenheter. Kommunen har infört besöksförbud på boendet på grund av Corona smittan. På det boendet där far bor finns idag inte Covid-19 ännu och vi anhöriga har det inte heller. Far närmar sig livets slutskede och vi undrar nu om kommunen har någon juridisk rätt att hindra oss från att vara med vår far de sista dagarna han har kvar i livet?Har kommunen/boendet i dagsläget (p.g.a Coronasmittan) rätt att undanhålla/hemlighålla information om att far är döende för oss närmast anhöriga?Detta är vår sista och enda chans att träffa honom medan han fortfarande är kvar i livet.Tacksam för svar snarast!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningFörbud mot besök till vissa boendeformer för äldre regleras i förordningen om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Förbudet är tillfälligt, gäller i hela landet och är utfärdat av regeringen genom en förordning. De boendeformer som omfattas av besöksförbudet är särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre och så kallade biståndsbedömt trygghetsboende. Dessa boenden kan vara kommunala boenden såväl som enskilt bedrivna verksamheter med tillstånd från IVO. Begreppet särskilda boendeformer för service och omvårdnad är ett samlingsbegrepp. Platser för korttidsvård eller korttidsboende anses vara en del i begreppet särskilda boendeformer för äldre och omfattas därmed i den skyldighet kommunerna har enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL).Av förordningen framkommer att dess syfte är att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 till personer som vistas i vissa boenden för äldre (1 §). Den verksamhetsansvarige för boendet får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet mot besök om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i boendet (4 §). Beslut enligt förordningen får inte överklagas (5 §). Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om tillämpningen av förordningen om besöksförbud kan omständigheter som motiverar undantag från förbudet i det enskilda fallet vara att det finns behov av besök i samband med vård i livets slutskede. Den närstående förses i sådana fall med den skyddsutrustning som situationen kräver.Som redogjorts för redan inledningsvis är besöksförbudet tillfälligt. Förordningen trädde i kraft den 1 april 2020 och gäller till den 1 juli 2020. Huruvida den kommer att förlängas därefter kommer mest troligt att vara beroende av hur situationen i landet är då. Anledningen till förbudet är att skydda de boende, inklusive din far. Allt för lättvindiga undantag från förordningen medför ökade besök och om någon annan besöker en anhörig kan det i förlängningen innebära att din far smittas och blir sjuk.Min rekommendation är att du kontaktar den verksamhetsansvarige för boendet begär ett det görs ett undantag så ni kan besöka er far. Det kommer att göras en bedömning i det enskilda fallet avseende om din far är i livets slutskede eller ej och om besök kan genomföras på ett sätt som inte äventyrar säkerheten för övriga boende. Det bör uppmärksammas att de allmänna råden avseende livets slutskede enbart är rådgivande. Det finns således ingen skyldighet att medge undantag till besöksförbudet. Ett negativt beslut kan som synes inte heller överklagas.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vem prövar frågor om utlämnande av förundersökning hos polisen?

2020-05-11 i Sekretess
FRÅGA |Hej jag har fastnat vid tentaplugget och har en fråga.Vem prövar/beslutar i frågor om utlämnade av hela eller delar av en förundersökning hos Polismyndigheten? ni får gärna ta med lagrum. mvh
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Först och främst måste det fastslås att det är en allmän handling och det görs genom att ställa sig tre frågor; 1. Är det en handling? 2. Är den allmän? 3. Är den offentlig eller belagd med sekretess? För att reda ut det börjar man med att titta på tryckfrihetsförordningen (TF) 2:1 som säger att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Fråga 1: En handling är enligt TF 2:3 en framställning i skrift eller bild som kan läsas eller tillgodogöras på annat sätt, vilket vi kan säga att en förundersökning är. Fråga 2: Enligt TF 2:4 så är en handling allmän om den förvaras och enligt 9 eller 10 § kan anses inkommen eller upprättad på myndighet. Polisen är en myndighet så vi kan klart säga att en förundersökning kan anses vara upprättad och förvarad på myndigheten. Däremot anses inte en handling vara upprättad (och allmän) enligt TF 2:10 förrän den är expedierad. Det innebär att myndigheten måste ha färdigställt förundersökningen och på något sätt skilt sig från den. Den ska alltså vara slutbehandlad vilket i fallet med en förundersökning sker antingen då ärendet läggs ner eller om det leder till åtal. Fråga 3: Begäran att få ta del av en allmän handling ska göras till den myndighet som förvarar handlingen enligt TF 2:17, alltså ska polismyndigheten handha begäran om utlämnande av allmän handling. Rätten att få ta del av allmänna handlingar får endast inskränkas till skydd för något av de intressen som finns listade i TF 2:2, i fallet med en förundersökning kan flera punkter komma ifråga men den mest uppenbara torde vara 4 p. I 2 st. står även att begränsningen noga ska anges i särskild lag och med särskild lag avses offentlighet och sekretesslagen (OSL) eller den lag vilken OSL hänvisar till. Eftersom polisen är en myndighet så blir OSL tillämplig genom 1:1 eftersom den handhar myndigheters utlämnande av allmänna handlingar. Enligt OSL 18:1 så är förundersökningar belagda med sekretess. Skaderekvisitet enligt den här bestämmelsen är rakt, vilket innebär att det föreligger en presumtion för offentlighet. Sekretess gäller alltså enbart om ett offentliggörande av uppgifterna kan antas leda till skada för den brottsbekämpande verksamheten/för att förhindra att en brottsutredning inte hindras eller försvåras, vilket man kan anta att polismyndigheten kommer att tycka att det finns risk för om man lämnar ut uppgifterna. Det Inns även aspekten att andra intressen kan behöva skyddas. Enligt OSL 6:3 så ska ansökan om utlämnande hanteras av den som ansvarar för vården av handlingen, det kan skilja sig lite grand beroende på vad arbetsbeskrivningen säger och vem som ansvarar för vården och i vilket läge. Det kan vara en polisiär förundersökningsledare, en registrator eller en åklagare beroende på vart ärendet befinner sig och vem arbetsbeskrivningen pekar ut som ansvarig. En pågående förundersökning kommer alltså inte att lämnas ut innan den är avslutad om det inte handlar om en partsinsyn enligt förvaltningslagen 10 §. I så fall har part rätt att ta del av allt som rör förundersökningen med de begränsningar som följer enligt OSL 10:3. Släng även ett öga på vad som gäller för vårdnadshavare i OSL 12:3 som hänvisar till föräldrabalken 6:11 och även samtycke enligt OSL 10:1. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till med pluggandet!

Vad ska jag göra när sonen inte får stå på hyreskontraktet och vi behöver extra bidrag till hyran?

2020-05-11 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej. Min son tar studenten i år. Jag är sjukskriven och har låg inkomst. Pratat med socialen och försäkringskassan om hyres hjälp då han inte har något jobb efter skolan utan ska läsa upp ämne på komvux till hösten. De säger att han inte kan få hjälp då han inte står på hyreskontraktet. Mitt bostadsbolag säger NEJ han får inte stå på kontraktet med dig. Är detta rätt? Hur ska jag/vi gå till väga? Kommer inte kunna bo kvar på grund av min lilla inkomst. Med vänliga hälsningar
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är bostadsbolagets beslut rätt? Rätten till bostadsbidrag är dessvärre inget som omfattar någon som är inneboende hos en annan (96 kap. 2 § andra stycket socialförsäkringsbalken). Rätten att få stå på hyreskontraktet är vidare något som det är upp till hyresvärden att besluta om. I vissa fall kan man ha möjlighet att låta hyresnämnden göra en prövning av hyresvärdens beslut, men då måste det röra sig om vissa specifika situationer. Dessa består i bland annat man ska flytta ut och överlåta hyresrätten till en närstående man bott tillsammans med (12 kap. 34 § jordabalken). Inte någon av situationerna går att applicera på just er situation. Sammanfattningsvis har bostadsbolaget rätt att neka honom att stå med på kontraktet, och det finns dessvärre inget i hyreslagen som ger er rätt till någon form av överprövning av beslutet hos hyresnämnden. Hur kan ni göra? Eftersom din son inte står på kontraktet är han tyvärr inte berättigad till någon form av bostadsbidrag. Det finns däremot vissa andra alternativ än de som Försäkringskassan och socialen erbjuder. Om det är gymnasiekurser din son tänker läsa på Komvux har han inte rätt att ta CSN-lån för detta förrän vid vårterminen det år han fyller 20. Men han har möjlighet att ansöka om så kallat "extra tillägg" utöver den studiehjälp han har rätt till i form av studiebidraget. Om er inkomst i familjen är lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår så finns det möjlighet att ansöka om detta, och hur mycket ni får beror på situationen ni befinner er i. Ni kan dock max få ut 850 kronor extra, utöver studiebidraget på 1250. Ett till alternativ är att han gör en sen anmälan till en distanskurs till höstterminen och i samband med detta ansöker om CSN-lån. Rör det sig om universitetsstudier behöver man inte ha fyllt 20 år för att ha rätt till att ta lån, till skillnad från om det rör sig om gymnasiala komvuxkurser. Vissa kurser är öppna för sen anmälan på antagning.se, vilket man kan se om det finns en "välj"-knapp bredvid kursen i fråga. Vad man bör komma ihåg är att CSN-lån trots allt är ett lån man blir tvungen att betala tillbaka, att man faktiskt måste avsluta kursen för att kunna behålla det man lånat efter terminens slut och att rätten till studiehjälp för konvuxstudierna kan minska den andel lån man har rätt till. Lånet har å andra sidan en låg ränta, och väljer man något lättare ämne kan det vara ett alternativ som ändå kan fungera trots att man samtidigt läser på Komvux. CSN-lånet är dessutom högre än enbart studiehjälpen han får på Komvux. Vänligen,

Vad händer med ersättning från Försäkringskassan om två personer blir tillsammans?

2020-05-10 i Försäkringskassan
FRÅGA |Får 2 personer som får pengar från försäkringskassan vara tillsammans utan att nån blir av med ersättningen? Dom bor inte tillsammans, har varsin ekonomi
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om två personer är i ett förhållande, men är varken gifta eller sambos, påverkas inte deras rätt till ersättning av Försäkringskassan. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Kan utlandsregistrerad bil beslagtas för obetalda parkeringsböter?

2020-05-12 i Parkeringsböter
FRÅGA |Har Stockholms stad rätt att beslagta en utländsk reg. Bil - för obetalda parkerings böter - i så fall, hur långt har dom rätt att kräva bakåt i tiden?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om möjligheten att beslagta ett fordon för obetalda skulder regleras i lagen om flyttning av fordon i vissa fall. Lagen kompletteras av förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.Enligt 1 § första stycket p2 lagen om flyttning av fordon i vissa fall avses i lagen med registrerat fordon ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det militära fordonsregistret eller motsvarande utländska register. Enligt 2 a § får regeringen meddela föreskrifter om rätt för staten eller en kommun att i vissa fall flytta ett fordon bland annat om ägaren har obetalda och förfallna skulder enligt lagen om felparkeringsavgift. Sådana föreskrifter har meddelats genom förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.Enligt 2 § p3f i förordningen om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon bland annat flyttas om fordonets ägare har skulder enligt lagen om felparkeringsavgift som uppgår till mer än 5 000 kronor. Som framgår redan av lagens bestämmelser avseende vad som ska anses som ett fordon i lagens mening innefattas även fordon som är upptagna i utländska register motsvarande svenska vägtrafikregistret eller det militära fordonsregistret. Av förarbetena till bestämmelsen framgår uttryckligen att bestämmelsen gäller även för utländska fordon mot bakgrund av att även ägaren av ett utlandsregistrerat fordon är betalningsskyldig i Sverige (prop. 2013/14:176 s. 27). Enligt övergångsbestämmelser till förordningen tillämpas reglerna inte på skatter och avgifter som beslutats för den 1 juli 2014, innebärande att det krävs att felparkeringsavgifterna utfärdats från och med den 1 juli 2014 och är utfärdade av kommun eller polis.Som svar på din fråga innebär det att det finns lagstöd för kommunen att beslagta en utlandsregistrerad bil med obetalda parkeringsböter. Det krävs att böterna är utfärdade av kommun eller polis och att de utfärdats från och med den 1 juli 2014.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ansöka om uppehållstillstånd medan utlänningen fortfarande är i Sverige

2020-05-11 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag har italienska tillfällig uppehållstillstånd. Jag har varit i Sverige tre och halv år och jag hade blivit ihåp med en tjej som är svensk medborgare och vi är fortfarande ihåp. Vi planerar att bli sambo. Hon har permanent jobb och har tillräckligt lägenhet och lön som kan försöja oss båda. Föratt vara där jag måste ha svensk uppehållstillstånd. Så min frågan är får jag ansöka uppehållstillstånd från inne i Sverige?Tack
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undra om du kan ansöka om uppehållstillstånd när du är kvar i Sverige. Jag förstår det även som att du redan nu har uppehållstillstånd i Italien. Huvudregeln är att en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd ska göra det i sitt hemland, se 5 kap. 18 § Utlänningslagen. Enligt 5 kap. 18 § 5p Utlänningslagen behöver inte någon som avser att gifta sig med eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige (enligt 5 kap. 3a § 1p Utlänningslagen) och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan om uppehållstillstånd där. Ett exempel på att det inte skäligen kan krävas att utlänningen återvänder till sitt hemland är att en person med långvarig militär tjänstgöring inte ska behöva återvända till sitt hemland för att där ansöka om uppehållstillstånd. Det ska även bevisas att samboförhållandet är seriöst för att utlänningen ska kunna få uppehållstillstånd. Migrationsverket gör en så kallad seriositetsbedömning. Bedömningen innebär att en helhetsbedömning av makarnas/sambornas relation görs. Det som bland annat undersöks är hur väl personerna känner varandra och om det finns ett gemensamt språk. I detta fall Troligen kommer du behöva resa till ditt hemland för att ansöka om ett uppehållstillstånd i Sverige. Anledningen är att det kan vara svårt att uppnå kravet på att det "inte skäligen kan krävas" att du återvänder till ditt hemland. Det är relativt få omständigheter som omfattas av det. För att kunna svara på frågan mer utförlig behövs det mer information. Mitt förslag är att du kontaktar Migrationsverket och frågar vad hur de ser på din situation. De har en skyldighet att hjälpa dig med frågor som berör uppehållstillstånd. Vänliga hälsningar,

Kan grannen ställa upp sin husvagn närmare än 4,5 meter från min fastighet?

2020-05-11 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Jag har delad uppfart till huset med en granne. Jag har meddelat grannen att jag tittar på att bygga en carport i anslutning till mitt hus. Det inkräktar inte på grannens tomtgräns. Nu har grannen ställt upp sin husvagn mitt på tomtgränsen där jag skulle ha min infart till carporten så där går nu inte att komma in. Detta resulterar i att jag då måste försöka tänka om och lägga ner betydligt högre belopp på att anordna en annan plats för carporten vilket inte är så lätt då tomten inte är så stor. Vad gäller? Kan grannen blockera min kommande infart till carporten och kan jag hänvisa till 4,5 meters regeln? Och är det så att grannen måste säga ok till mitt eventuella carportbygge? Det kommer att stå längre ifrån än 4,5 meter. Tror inte vagnen kommer att stå där annat än under säsong så de bekvämt kan lasta i och ur inför turerna, men jag vet inte hur länge den kommer att stå uppställd mellan turerna heller.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om uppställning av husvagn regleras i plan- och byggförordningen (PBF). PBF är en förordning innebärande att den är utfärdad av regeringen och kompletterar plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelser om uppställning av fritidsbåtar, husvagnar och husbilar framkommer av 6 kap. 1-2 § PBF. I det följande kommer jag endast att skriva husvagn, dock är reglerna desamma för fritidsbåtar och husbilar.För att för säsongsförvaring ställa upp högst två husvagnar finns det inget krav om bygglov. Uppställningen ska således vara av säsongskaraktär, innebärande att husvagnen får ställas upp på tomten under den säsong den inte används. Om den står uppställd hela året gäller inte undantaget från lovplikt. Inom vissa områden får uppställning inte ske utan bygglov. Detta gäller dels i områden med utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, dels i särskilt värdefulla områden (områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt). Uppställningen av husvagn ska ske i omedelbar närhet av bostadshuset; vad som är "omedelbar närhet" framgår varken av PBL eller förarbeten, bedömningen får göras i det enskilda fallet. Utgångspunkten är att uppställningen ska göras minst 4,5 meter från gräns. Det är möjligt att placera husvagnen närmre gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Vad som avser gräns kan vara olika. Det framgår varken av PBL eller förarbeten vilken gräns som avses för uppställningen. De vanligaste gränserna är fastighetsgräns och tomtgräns, ibland sammanfaller dessa och ibland inte. Det är den som ställer upp en husvagn som har bevisbördan för att det finns ett medgivande, varför det ofta är en god idé att få ett medgivande skriftligt.Om uppställningen bryter mot några krav i plan- och bygglagstiftningen kan byggnadsnämnden ingripa. Byggnadsnämnden kan förelägga om rättelse (11 kap. 5 och 20 § PBL). Om det sker en uppställning av husvagn som inte uppfyller lovbefrielse är det att räkna som s.k. "svartbygge" och byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Nämnden kan även förelägga om att bygglov ska sökas i efterhand eller om bygglov inte kan ges i efterhand att återställa (11 kap. 51, 17 och 10 § PBL). Om du som granne är missnöjd med uppställningen av husvagnen kan du göra en tillsynsanmälan till byggnadsnämnden i din kommun. Byggnadsnämnden ska då inleda ett tillsynsärende för att utreda om uppställningen bryter mot plan- och bygglagstiftningen. När det gäller uppförandet av din carport varierar reglerna för om du behöver bygglov eller ej. Utgångspunkten är att det krävs bygglov. Det finns dock vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus. Då kan du bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader uthus murar och plank utan lov. Ska du göra en tillbyggnad om högst 15 kvm måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked. Bygglovsbefriade åtgärder, både sådana som kräver anmälan och de som inte gör det, får inte byggas närmare från gränsen än 4,5 meter om inte berörda grannar medger det. Eftersom din eventuella carport placeras mer än 4,5 meter från grannen krävs inte hens medgivande (jfr 9 kap. 6 § PBL).Min rekommendation i ditt fall är att du i första hand pratar med din granne och informerar om att uppställningen av husvagn för säsongsförvaring (vilket det utifrån det du berättar verkar vara) ska ske minst 4,5 meter från gränsen. Om grannen inte lyssnar på dig är det möjligt att göra en tillsynsanmälan till byggnadsnämnden.Om något är oklart eller du behöver mer hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Övningskörning utan skylt

2020-05-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Jag har sökt utan resultat ... Undrar vad straffsatsen är om man skulle övningsköra utan övningskylt. Hittar inget i lagen angående det. Endast TSFS 2010:81. Skulle vara tacksam för svar.Tack på förhand!
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Övningskörning regleras i bland annat körkortslagen, körkortsförordningen och i vissa föreskrifter som har meddelats av Transportstyrelsen. Innebörden av en föreskriftPrecis som du har uppmärksammat, finns TSFS 2010:81 (Transportstyrelsens föreskrifter om skylt vid övningskörning och körträning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola). En föreskrift är ett slags komplement till lagar och förordningar från statliga och kommunala myndigheter, som är mer detaljerat. Skulle det vara så att en föreskrift, lag eller en förordning strider mot varandra, finns det en särskild ordning som talar om vilken av dessa som får företräde. Ordningen är följande: 1. Grundlag2. Lag3. Förordning 4. FöreskriftAlltså, om en lag eller förordning skulle säga något annat än föreskriften, får de företräde framför föreskriften. Det behöver därmed inte finnas någon lag som säger precis samma sak, utan en föreskrift är också något som behöver följas och som kan medföra straff om det inte görs. Straff för att köra utan skyltOm ett fordon används för övningskörning ska det på ett tydligt och lämpligt sätt anges att det just är för det syftet fordonet används (4 kap. 5 § körkortsförordningen). Detta är bland annat den bestämmelsen som 1 § 2 stycket TSFS 2010:81 hänvisar till.För man ett körkortspliktigt fordon men inte följer de föreskrifter som finns i fråga om rätten att föra ett sådant fordon döms man till böter, vare sig man har gjort det med avsikt eller av oaktsamhet (3 § 2 st trafikbrottslagen). I din fråga handlar det om en föreskrift som säger att en lämplig skylt för övningskörning krävs. Därmed skulle straffet bli böter. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,