Ska en skolkurator anmäla bruk av p-piller hos en 13-åring?

Hej! Jag jobbar som skolkurator från åk 7-9. Jag träffade en elev 13 år som bor i familjehem. Hon berättade i ett samtal att hon hade tid på ungdomsmottagningen men inte visste vart det ligger. Jag erbjöd att visa henne då det låg 100 m från skolan då har inte vill hon skulle gå från skolan själv. Jag visade henne även vart apoteket ligger då hon ville hämta ut p piller. Hon hade inget leg så apotekspersonalen undrade om jag kan intyga att hon är den hon säger att hon är och det kunde jag. Nu är familjehemmet och socialtjänsten i en kommun längre ifrån arga på mig då jag inte har informerat dom. Jag hade inte fått någon info om eleven och att de inte vill hon ska ha preventivmedel. Jag undrar har jag gjort fel i detta+ Skulle jag ringt soc?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är socialtjänstlagen (SoL) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL).


I 23 kap. 2 § 1 st. OSL sägs att sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Emellertid anges i 10 kap. 28 § OSL att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Här rör det sig alltså om en sekretessbrytande bestämmelse.


Det föreligger en anmälningsskyldighet för såväl myndigheter som dess anställda om myndighetens verksamhet berör barn och unga och det är fråga om misstanke om att barnet far illa, vilket framgår av 14 kap. 1 § 1 st. SoL, se även 29 kap. 13 § 1 st. skollagen. I den sistnämnda bestämmelsen uttalas att huvudmannen (i skolsammanhang ofta kommunen) för verksamhet som avses i denna lag (dvs. skollagen) och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.


I det här fallet går det nog, i vart fall utifrån ett objektivt betraktelsesätt, att argumentera för att den aktuella eleven riskerar att fara illa givet att hon, trots sin låga ålder, redan haft sexuellt umgänge och sannolikt kommer fortsätta att ha det. Här handlar det ju faktiskt om en eller flera brottsliga gärningar eftersom det är olagligt att ha sex med en person som är under femton år och detta oaktat åldern på gärningspersonen. Mot den bakgrunden är jag av den uppfattningen att du borde ha kontaktat socialtjänsten. I den anknytande lagkommentaren till skollagen uttalas bl.a. att det faktum att det endast krävs misstanke för att anmälningsskyldigheten ska inträda innebär att viss personal kan känna oro medan andra inte gör det, även fast båda parter har tillgång samma information, vilket naturligtvis också är ett problem för den enskilda medarbetaren då inte alltid är helt klart när en anmälam de facto bör göras. Noterbart i sammanhanget är dock att ribban för när en anmälan ska göras trots allt är satt ganska lågt.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000