Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?

2021-09-10 i Köplagen
FRÅGA |Hej Lawline. Jag (som företrädare för mitt enmans-AB) beställde en ny bil i April av stor handlare i Stockholmsområdet som jag muntligen vart lovad skulle komma i September. Nu säger dom att den är försenad till “kanske någon gång Q1 2022" och jag vill då häva avtalet då leverans är såpass osäker och långt bort. De vill då kräva mig på de 10% av köpeskillingen i vite (59k) som anges i avtalet :"Avbokningsavgift vid ej uthämtad bil avgår en avgift om 10% på totala köpekillingen.", trots att de inte kan leverera eller säga när jag kan få leverans. I avtalet står att läsa att leveransdato är: "Enligt senare bekräftelse med generalagent". Jag la beställningen i April i år, finner det inte rimligt att vänta i nästan ett år på en produkt jag beställt.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom du i egenskap av näringsidkare av en annan näringsidkare har köpt en bil, dvs en lös sak, så blir köplagen (härefter förkortad som KöpL) tillämplig. Köplagen är dispositiv vilket innebär att det går att avtala om villkor som ska gälla istället för lagen. Har du rätt att häva köpet på grund av säljarens dröjsmål? Du anger att ni muntligt har kommit överens om att bilen ska levereras i september. Muntliga avtal gäller på detta område, men kan givetvis vara svåra att bevisa. Om inget leveransavtal är avtalat gäller istället att varan ska avlämnas inom skälig tid (9 § KöpL). Detta innebär att du i första hand kan hävda att det avtalade leveransdatumet har överskridits, och i andra hand (om säljaren hävdar att något leveransdatum inte blivit överenskommet) att den period som kan anses skälig har/förväntas överskridas. För en bil som behöver beställas kan 3-4 månader generellt betraktas som skäligt och normalt. Att behöva vänta längre än så, om man inte har kommit överens om en längre leveranstid, är således inte skäligt. Avtalsvillkoret "Enligt senare bekräftelse med generalagent" har i detta sammanhang ingen betydelse eftersom du inte har fått någon sådan bekräftelse. Det enda du har fått information om att du kan få bilen någon gång nästa år, vilket är långt senare än det som ni först var överens om. På grund av att säljaren förväntas hamna i dröjsmål (s.k. anteciperat dröjsmål) har du rätt att kräva fullgörelse eller att häva köpet (22 § och 62 § KöpL). I ditt fall verkar hävning vara den påföljd som du önskar. Detta har du rätt att kräva förutsatt att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § första stycket KöpL). Du måste således visa att detta dröjsmål har väsentlig betydelse för dig och även att säljaren borde ha insett detta. Argument som du kan använda dig av är att du förväntade dig att få en bil i september och inte kan vänta ytterligare ett halvår innan du (kanske) får bilen levererad. Detta är också någonting som säljaren borde inse när denne förlängde det förväntade leveransdatumet med några ytterligare månader. Du har således rätt att häva köpet, eftersom det står klart att avtalsbrott kommer ske. I och med att köpet hävs så behöver du inte heller betala något vite. Med andra ord upphör hela avtalet att gälla. En sådan klausul anses således endast giltig för det fall en köpare väljer att avboka en bil trots att säljaren levererar inom överenskommen tid, det vill säga när det inte föreligger någon grund för hävning. Sammanfattning och råd På grund av att det står klart att säljaren kommer att hamna i dröjsmål och begå ett avtalsbrott som är av väsentlig betydelse för dig, vilket säljaren också borde inse, så har du rätt att häva köpet. Du behöver inte betala något vite, eftersom hela avtalet upphör att gälla. Mitt råd till dig är därför att du med hjälp av ovanstående argumentation vänder dig till bilfirman och hävdar din rätt. Om det inte leder till någon framgång kan du väcka talan om saken i domstol. Då det både är tidskrävande och kostar en del att processa i domstol är det bästa om ni kan komma överens på frivillig väg. Om du behöver mer hjälp med att ta ditt ärende vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Kan en internetbutik makulera en beställning på grund av att de har angett fel pris?

2021-09-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt produkter från en sida, nu har företaget makulerat min order, de skyller på att pris sättningen på var fel och att detta berodde på tekniskt fel. Men samtidigt har jag både fått beställnings bekräftelse, faktura och en leveransbekräftelse. Vad gäller i detta läge?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag att gå igenom vad som gäller i de fallen när en nätbutik makulerar en order på grund av att de har angett fel pris. I mitt svar kommer jag tillämpa konsumentköplagen (KKöpL) detta för att jag antar att du har gjort köpet i egenskap av konsument och att nätbutiken är en näringsidkare. Jag tillämpar även lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Kan en internetbutik makulera en beställning på grund av att de har angett fel pris? Jag vill börja med att konstatera att det finns ett bindande avtal mellan dig och nätbutiken. Du har skrivit att du har beställt varan och att du har fått en faktura, beställnings och leveransbekräftelse. Detta innebär att du som konsument och nätbutiken som näringsidkare har kommit överens om att: 1. Butiken säljer varan till det priset som de har angett på hemsidan och, 2. Du vill köpa varan till det angivna priset. Det är därför tydligt att ni har ingått ett giltigt avtal om köpet av den varan, avtalet anses uppfylla kraven för anbud och accept och ska därför anses vara bindande för båda parterna (1 § AvtL). Av din fråga kan jag inte säga om du borde ha insett att priset var felaktigt. Jag utgår därför från att du inte hade någon aning om att priset som angivits var felaktigt. För att nätbutiken ska kunna makulera en order på detta viset krövs det att det var uppenbart att priset inte kunde stämma. I detta fall kan nätbutiken hävda att du som konsument borde ha insett att priset var fel när du gjorde beställningen. För att göra kravet på uppenbarhet enklare att förstå ska jag ge dig ett exempel. Om du har köpt en dator som kostar 1000 kr men som du vet normalt kostar 10 000 kr på marknaden eller att butiken har sänkt priset från 10 000 kr till 1000 kr så borde du ha reagerat på detta. Det var alltså uppenbart att priset var felaktigt. Om det i ditt fall inte var uppenbart så är fortfarande avtalet giltigt (33 § AvtL). Om du har betalat för varan så kan inte butiken häva köper. Detta beror på att det finns ett bindande och giltigt avtal mellan dig och nätbutiken (40 § KKöpL). KKöpL ger dig ett minimiskydd, detta innebär att om nätbutiken har någon egen regel om att de kan häva köp även om varan är betalad så är detta enligt lag otillåtet. Vidare, har du rätt att få köpa varan till det pris som står i orderbekräftelsen eftersom du har fått en sådan. Det spelar alltså i detta fallet ingen roll att du inte har betalat för varan. Sammanfattning och vägledning För att nätbutiken ska kunna makulera ordern krävs det att det felaktiga priset som har angetts på hemsidan var uppenbart och att du förstod detta. Eftersom du har fått en bekräftelse på köpet så har du rätt att köpa varan till det priset som står i bekräftelsen. Detta gäller även om nätbutiken hävdar att varan hade ett felaktigt pris när du köpte den. Det jag rekommenderar dig är att ta kontakt med nätbutikens kundtjänst och förklara hur det står till och vad du har rätt till. Jag rekommenderar dig att sköta korrespondensen via mejl. Om nätbutiken vägrar att låta dig få varan till det priset som framkommer av orderbekräftelsen så rekommenderar jag dig att vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan även nämna detta när du tar kontakt med dem och säga att jag har rätt till följande och jag kommer vända mig till ARN om det inte löser sig. Min rekommendation är dock att du håller en god och vänlig ton när du är i kontakt med företaget. Du kan anmäla till ARN här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?

2021-09-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående min son.Min son köpte en båt för 100 000 kr i god tro. Säljaren sade sig nyligen ha servat båten för 9000 kr.Första båtturen slutade med att han kom tillbaka med sjöräddningen. En servicetekniker tittade på båten och konstaterade att motorn var tom på på olja alldeles uttorkad och att drevet var så skadat att han måste köpa ett nytt. När sonen köpte båten sade säljaren att han skulle höra av sig om han stötte på några problem. När sonen hörde av sig så var säljaren ointresserad. Han hade ej heller något kvitto på servicen för 9000 kr som han sade sig ha utfört. Har säljaren någon skyldighet att ersätt min son för drevet.Tacksam för svar
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att din son har köpt en begagnad båt av en annan privatperson, och att båten inte fungerar som den ska då det är fel på drevet. Eftersom båten är lös egendom och båten köptes av en privatperson från en annan privatperson är köplagen (KöpL) tillämplig.Vad räknas som fel i varan?Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet, annars är den felaktig (17 § första stycket KöpL). Om inte annat följer av avtalet ska varan också vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § andra stycket KöpL).Varan är också felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).Vidare är varan felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet, och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). Uppgifterna kan lämnas både skriftligt och muntligt.Måste jag som köpare undersöka varan före köp?Köparen får inte som fel åberopa sådant som denna känt till eller borde ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Om köparen undersökt varan före köpet, får denna som fel inte åberopa sådant som han borde upptäckt vid undersökningen. Ett undantag är om säljaren handlat i strid med tro och heder (20 § andra stycket KöpL). Om säljaren handlat i strid med tro och heder, exempelvis genom att medvetet undanhålla information om båtens dåliga skick, kan köparen åberopa ett fel även om denna borde upptäckt felet vid undersökningen.Generellt kan dock sägas att köparen har en långtgående undersökningsplikt, framförallt eftersom köpet rör en begagnad båt. De uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan dock begränsa undersökningsplikten. Flera olika faktorer påverkar om felet borde upptäckts, exempelvis krävs en extra noggrann undersökning om varan säljs väldigt billigt. Vad det är för typ av fel samt hur enkelt felet är att upptäcka är också omständigheter som ska beaktas.Vad får jag göra om det föreligger fel i varan?Om varan är felaktig får köparen begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt begära skadestånd (30 § KöpL). När varan avlämnats ska köparen också så snart omständigheterna medger det undersöka varan i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). Detta är ett krav för att köparen ska kunna reklamera varan (32 § första stycket KöpL). Kravet gäller dock inte om säljaren handlat i strid med tro och heder (33 § KöpL).Avhjälpande innebär att säljaren reparerar felet utan kostnad för köparen, förutsatt att reparation kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader att avhjälpa det (34 § tredje stycket KöpL).Om avhjälpande inte blir aktuellt kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § första stycket KöpL). Hävning kräver att avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för köparen, samt att säljaren insett eller borde insett detta (39 § första stycket KöpL).SammanfattningDet framgår av din fråga att båten köptes för 100 000 kr, samt att säljaren enligt egen utsago nyligen servat båten för 9 000 kr. Båten slutande fungera under första båtturen, då drevet visade sig vara skadat.Som köpare har din son som utgångspunkt en långtgående undersökningsplikt, vilket innebär att han noggrant behöver undersöka varan innan köpet för att säkerställa att den inte är felaktig. Det är svårt att ge ett tydligt svar på din fråga då jag inte känner till alla omständigheter i fallet, exempelvis hur noggrant din son undersökte båten före köpet, vad som sades om båtens skick i samband med köpet samt om båten köptes i befintligt skick.Om säljaren faktiskt hade kännedom om båten dåliga skick med medvetet försökte tona ned detta genom allmänt lovprisande, talar detta för att båten är felaktig och att din son kan göra felpåföljderna. Att båten slutade fungera redan första båtturen talar också för att båten är felaktig.Mitt råd är att din son kontaktar säljaren igen och kräver avhjälpande eller prisavdrag. Han bör betona att båten slutade fungera redan under första båtturen, och att båtens skick och kvalitet inte stämmer överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta förutsätter dock att din son faktiskt undersökte båten i samband med köpet. Om säljaren inte går med på din sons krav kan sonen stämma säljaren i allmän domstol. En sådan process kan dock bli dyr, samtidigt som det finns en osäkert i hur domstolen dömer i det enskilda fallet.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Får ett företag sälja ett bord under ett namn och sedan leverera ett helt annat?

2021-09-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag köpte en vara från en hemsida som hade döpt den varan till ett namn. När jag sen får hem varan så visar det sig att det är ett bord av ett "känt" märke, den heter alltså något helt annat och säljs dessutom billigare på massor av andra hemsidor. Får man luras på det sättet? Får man lura en kund att man köper en vara med ett påhittat namn som egentligen visar sig vara en helt annan vara?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du har beställt ett bord från ett företag, och sedan fått hem ett helt annat bord som är billigare än det du beställt. Det framkommer dock inte av frågan hur stor skillnaden är mellan de två borden. Bordet du har fått hem är felaktigtEftersom du köpt bordet av ett företag gäller konsumentköplagen ("KköpL") (1 § KköpL). Lagen är tvingande, det betyder att företaget inte får ge dig sämre villkor än de som lagen säger (3 § KköpL). Varan du får hem ska självklart vara samma som du har beställt. Är det som i ditt fall, att du har beställt ett bord och får hem ett annat, är varan felaktig. Detta eftersom varan inte stämmer överens med avtalet (16 § KköpL). Eftersom varan är felaktig har du ett antal rättigheter. En förutsättning för att du ska få utnyttja dessa är att du reklamerar varan. Du reklamerar varan genom att helt enkelt meddela företaget att du har fått fel bord. Meddelandet måste skickas inom skälig tid från det att du märkt eller borde ha märkt att det var fel bord du fick hem. Det anses dock alltid vara skälig tid om du meddelar företaget inom två månader från det att du märkte att det var fel bord (23 § KköpL). Vilka påföljder har du rätt till? I första hand har du rätt att kräva omleverans, det vill säga att företaget levererar rätt bord till dig istället. Omleveransen ska ske utan kostnad och väsentlig olägenhet för dig (26 § KköpL). Om du kräver någon annan påföljd än omleverans (se följande nedan) har dock säljaren rätt att på eget initiativ företa omleverans utan kostnad för dig (27 § KköpL). Det kan dock vara som så att företaget inte ens har bordet du har beställt, utan bara säljer det andra bordet under ett felaktigt och missvisande namn. Då kan du i andra hand kräva prisavdrag eller häva köpet eftersom företaget inte kan företa omleverans (28 § KköpL). Om du begär prisavdrag behåller du bordet du har fått hem men med avdrag på priset. Prisavdraget ska motsvara skillnaden i kronor mellan det bordet du beställt och det bordet du fick hem. Om bordet du beställt exempelvis kostar 2 000 kr och det bordet du fått hem kostar 1 500 kr ska prisavdraget vara 500 kr (=2 000 - 1 500). Om du inte vill behålla bordet du fått hem med prisavdrag kan du istället häva köpet. En förutsättning för hävning är att felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KköpL). Eftersom jag inte vet hur stor skillnaden är mellan de två borden blir det svårt för mig att bedöma om felet är av väsentlig betydelse för dig. Detta blir dock som sagt relevant först om omleverans eller prisavdrag inte blir av. Min rekommendation till dig Min rekommendation till dig är att reklamera bordet hos företaget. Det gör du genom att meddela företaget att du har fått fel bord. I samband med reklamationen ska du kräva omleverans, den här gången av rätt bord. Vill du hellre behålla bordet med prisavdrag ska du istället kräva det, men företaget har som sagt rätt att företa omleverans på eget initiativ. Behöver du ytterligare vägledning i ditt ärende är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04 Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Kan flyttfirman fakturera mig mer än vad vi kommit överens om?

2021-09-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag bokade en flyttfirma för att flytta från lägenhet till hus. Fick en offert på 6200:- för en hel dags flytt.. Priset var efter rotavdrag. Vi kom överens om att de även skulle hjälpa till att köra saker som skulle slängas, till återvinningscentralen. När de flyttat klart säger de att de inte hinner åka till återvinningscentralen den dagen, då de slutar sina flyttjobb kl 16:00. Det skulle de göra dagen efter istället. När jag fick fakturan kostade det 9000:- totalt (15500:- före rotavdrag)Kan jag överklaga fakturan, eller har de rätt att öka betalningen från 6200:- till 9000:-, utan att ens säga något till mig?
Frida Källhage |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Aktuellt lagrumJag tolkar din fråga som att du undrar om flyttfirman har rätt att fakturera ett högre pris än vad ni kommit överens om. Jag förstår din fråga som så att ni kommit överens om ett fast pris (6200:- ) och att oklarheten ligger i huruvida besöket till återvinningscentralen kan anses ingå i det fasta priset. Så som jag uppfattar situationen är du en privatperson och flyttfirman ett företag, vilket gör att konsumenttjänstlagen blir tillämplig (KtjL). Det är utefter den lagen som jag kommer besvara din fråga.AvtaletEn allmän princip är att det som har avtalats ska hållas. Offerten får därför stor betydelse gällande både pris och vad ni kommit överens om. Huruvida besöket till återvinningscentralen ingår i det fasta priset beror alltså på om det framgår i offerten eller om firman på annat sätt har uttryckt att den tjänsten skulle vara inkluderad i grundpriset. Om så är fallet är du inte skyldig att betala mer än de 6200:- ni kommit överens om.PrisetOm besöket inte är specificerat i offerten och firman inte heller har uttryckt att tjänsten skulle ingå i det fasta priset så gäller istället att priset för tjänsten ska vara skäligt utefter dess art, omfattning och utförande samt vad liknande tjänster kostar, 36§ KtjL. För att veta om det ökade priset är rimligt i förhållande till antal arbetade timmar har du som konsument rätt att kräva en specificerad faktura, 40§KtjL. Detta innebär att firman ska ta fram underlag som visar hur många timmar de arbetat, vilka arbeten de har utfört och vad detta kostar för dig som kund. Bestrid fakturan Om du erhåller en specificerad faktura och ändå anser att fakturan är orimligt hög bör du bestrida fakturan på grund av oskälighet så fort som möjligt. Att bestrida en faktura innebär att du skickar ett meddelande till firman skriftligen, antingen per post eller via mejl där du tydligt meddelar att du inte kommer betala fakturan till fullo och varför. Tänk även på att spara en egen kopia av fakturan. Du kan däremot enbart bestrida den del av fakturan som är felaktig. Det avtalade priset om 6200:- bör du därför betala men hålla inne resterande belopp tills du och firman kommit överens. Betalar du in hela det fakturerade beloppet, dvs 9000:-, kan det försvåra din möjlighet att få rättning. Det är flyttfirman som har ansvaret att bevisa att du är skyldig dem pengar och att den summan de fakturerar är rimlig, vilket kan vara bra att veta om fakturan skulle gå vidare till inkasso eller kronofogden. Kronofogden kan inte utföra något utslag (anmärkning) så vida firman inte har lyckats bevisa att du är skyldig dem pengar. Det är därför viktigt att du bestrider fakturan hos varje instans. Mitt råd till digBörja med att be om en specificerad räkning, utefter detta kan du göra en bedömning om priset verkar rimligt eller om du vill gå vidare genom att bestrida fakturan. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad!Med vänliga hälsningar,

Hur ser avtalsrelationerna ut när man köper en vara av ett företag och faktureras av ett annat, och till vem ska man rikta anspråk om reklamation eller retur?

2021-09-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Om jag som privatperson beställer en vara från ett företag, sedan faktureras jag från ett företag.Kan ni då förklara för mig med referenser till lagrum: Vem anses som säljare i detta fallet? Företaget jag lagt beställningen hos eller kreditbolaget som skickar fakturan? Till vilken vänder jag mig vid reklamation eller retur av varan? Är köpet ett avtal mellan mig och företaget som ex den nätbutik som erbjuder mig varan och isf är faktureringen ett annat separat avtal mellan butik och företaget som skickat fakturan?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur avtalsrelationerna ser ut i allmänhet när du köper en vara från ett företag och faktureras av ett annat. Samt att du undrar mer specifikt till vem du ska vända dig vid anspråk om reklamation och retur. I mitt svar utgår jag från att du agerar som konsument.Kort svarDu och säljaren har ett köpeavtal avseende varan. Säljaren och kreditföretaget har ett avtal om överlåtelse av fordran gentemot dig.Vid reklamation och retur ska du höra av dig till säljaren av varan. Gentemot kreditföretagets krav på betalning har du samma rätt att invända mot betalning som du har mot säljaren vid reklamation eller retur.Längre svarHur ser avtalsrelationerna ut när du köper en vara från ett företag och faktureras av ett annat?När du som konsument köper en vara av ett företag ("Säljaren") uppstår ett avtal er sinsemellan. Konsumentköplagen ("KköpL") är tillämplig lag mellan dig och säljaren (1 § KköpL). Lagen är tvingande, vilket betyder att säljaren inte får ge dig sämre villkor än vad lagen säger (3 § KköpL). Köper du något på distans, exempelvis på internet, kan även lag om distansavtal tillämpas på er relation. Även den lagen är tvingande (1 kap. 4 § distansavtalslagen)I och med ert köpeavtal uppkommer rättigheter och skyldigheter för er båda gentemot varandra. Du som köpare har exempelvis rätt att få varan i avtalsenligt skick (16 § KköpL), medan säljaren har rätt att få betalt (35-36 § och 38 § KköpL). Att säljaren har rätt att få betalt av dig kan med andra ord beskrivas som att säljaren har en fordran på dig. Om du inte betalar direkt har alltså säljaren en fordran på dig, och du har en skuld gentemot säljaren.En fordran är juridiskt sett en typ av egendom. På samma sätt som annan egendom kan överlåtas (säljas, ges bort osv.) så kan även fordringar överlåtas. Så är ofta fallet när konsumenten inte ska betala direkt, utan får kredit i form av exempelvis en faktura. Då kommer den tredje aktören – kreditföretaget – in i bilden.Säljaren av varan har alltså sålt sin fordran på dig till ett kreditföretag. Eftersom kreditföretaget köper egendom av säljaren så uppstår här ett avtal mellan dessa två. Kreditföretaget äger genom avtalet en fordran gentemot dig. Din skuld är därmed gentemot kreditföretaget, och inte gentemot säljaren. Mellan kreditföretaget och dig gäller konsumentkreditlagen ("KkrL"). Du har samma rätt att invända mot betalning gentemot kreditföretaget som du har mot säljaren (29 § KkrL), vilket blir relevant vid reklamation och retur nedan.Avtalen som finns här är alltså köpeavtalet mellan dig och säljaren, och avtalet om överlåtelsen av fordran mellan säljaren och kreditföretaget. Det kan även vara så att du ingår ett avtal med kreditföretaget samtidigt som du beställer varan på kredit från säljaren.Till vem ska du rikta dina anspråk om reklamation och retur? Rättigheterna och skyldigheterna enligt det ursprungliga köpeavtalet finns kvar. Din skyldighet att betala priset för varan är exempelvis kvar, men eftersom säljaren har överlåtit denna fordran till kreditföretaget ska du istället betala till detta.ReklamationSäljarens skyldighet att leverera en avtalsenlig vara finns alltså kvar, oberoende av vem som äger fordran (16 § KköpL). Detta betyder att om säljaren inte gör detta är det till säljaren du ska reklamera varan (23 § KköpL).Om varan är felaktig och du reklamerar den har du rätt att hålla inne betalningen, dvs. att du inte betalar tills problemet är löst (25 § KköpL). Om kreditföretaget då kräver dig på betalning har du rätt att invända att du har reklamerat varan hos säljaren och håller inne med betalning eftersom detta är din rätt gentemot säljaren (25 § KköpL). Denna invändning måste kreditföretaget gå med på, trots att det är säljaren och inte kreditföretaget som brustit i sina skyldigheter (29 § KkrL). Det är därför alltid en bra idé att du vid anspråk mot säljaren även kontaktar kreditföretaget så att de kan "pausa" sina krav på betalning gentemot dig.ReturI konsumentköplagen finns ingen lagstadgad returrätt om det inte är något fel på varan. Returrätt är oftast något som säljaren erbjuder självmant i avtalet utöver konsumentköplagens tvingande minimiregler.Har du köpt varan på distans, exempelvis på internet, har du dock 14 dagars lagstadgad ångerrätt (2 kap. 10 § distansavtalslagen).Precis som vid reklamation är detta alltså rättigheter du har gentemot säljaren genom ert köpeavtal, oberoende av vem som äger fordran. Oavsett om du vill returnera med stöd av avtalet eller med stöd av distansavtalslagen ska du vända dig till säljaren (2 kap. 10 § distansavtalslagen).Om kreditföretaget kräver dig på betalning har du precis som vid reklamation rätt att invända mot betalning, eftersom det är din rätt gentemot säljaren (29 § KkrL). Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor.Behöver du hjälp och vägledning med en reklamation eller retur är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

2021-09-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag har köpt en bil på blocket av en privatperson där de drog att bilen kör bra i motor och växellåda och att den är besiktad och skattad. Väl där så såg jag att oljelampan lös så jag frågade honom om det så sa han att lamporna brukar lysa sen han köpte den och att det är ingenting och oroa sig över. Nästa dag när jag är påväg till jobbet i motorvägen börjar bilen skaka och det kom jätte mycket rök under bilen och bakom bilen. Sedan gick den inte köra mer. Jag kontaktade säljaren och han sa han inte ska ge pengarna tillbaka. Hur går jag tillväga?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du köpt en begagnad bil av en privatperson via blocket, och att bilen inte fungerar som den ska. Eftersom bilen är lös egendom och du köpte den av en annan privatperson är köplagen (KöpL) tillämplig.Vad räknas som fel i varan?Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet, annars är den felaktig (17 § första stycket KöpL). Varan är också felaktig om den avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).Vidare är varan felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet, och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). Uppgifterna kan lämnas både skriftligt och muntligt.Måste jag som köpare undersöka varan före köp?Du som köpare får inte som fel åberopa sådant som du känt till eller borde ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Om du undersökt varan före köpet, får du som fel inte åberopa vad du borde märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid med tro och heder (20 § andra stycket KöpL). Om säljaren handlat i strid med tro och heder, exempelvis genom att medvetet undanhålla information om bilens dåliga skick, kan köparen åberopa ett fel även om denna borde upptäckt felet vid undersökningen.Generellt kan sägas att du som köpare har en långtgående undersökningsplikt, framförallt eftersom köpet rör en begagnad bil. De uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan dock begränsa undersökningsplikten.Vad får jag göra om det föreligger fel i varan?Om varan är felaktig får du som köpare begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt begära skadestånd (30 § KöpL). När varan avlämnats ska köparen också så snart omständigheterna medger det undersöka varan i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). Detta är ett krav för att köparen ska kunna reklamera varan (32 § första stycket KöpL). Kravet gäller dock inte om säljaren handlat i strid med tro och heder (33 § KöpL).Avhjälpande innebär att säljaren reparerar felet utan kostnad för köparen, förutsatt att reparation kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet har du som köpare rätt till ersättning för försvarliga kostnader att avhjälpa det (34 § tredje stycket KöpL).Om avhjälpande inte blir aktuellt kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § första stycket KöpL). Hävning kräver att avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för dig som köpare, samt att säljaren insett eller borde insett detta (39 § första stycket KöpL).SammanfattningDet framgår av din fråga att du vid tidpunkten för köpet upptäckte att bilens oljelampa lös, men att säljaren tonade ned detta genom att berätta oljelampan brukar lysa och att det inte är något att oroa sig över. Nästa dag slutade bilen att fungera.Om säljaren faktiskt hade kännedom om bilens dåliga skick med medvetet försökte tona ned detta efter att du påpekat det för säljaren, kan säljaren anses ha handlat i strid med tro och heder, vilket gör att du kan göra fel gällande. Att det stod i annonsen att bilen kör bra är en annan omständighet som talar för detta.Mitt råd är att du kontaktar säljaren igen och kräver avhjälpande eller prisavdrag eftersom bilen är felaktig. Du bör betona att det stod att bilen kör bra i annonsen, samt att säljaren sagt att den lysande oljelampan inte var något att oroa sig över. Detta förutsätter dock att felet har ett samband med den lysande oljelampan. Om säljaren inte går med på dina krav kan du stämma personen i allmän domstol. En sådan process kan dock bli dyr, samtidigt som det finns en osäkert i hur domstolen dömer i det enskilda fallet.Om du behöver ytterligare rådgivning kan du boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Hur fungerar den juridiska metoden

2021-09-05 i Köplagen
FRÅGA |Jag undrar över begreppet "rekvisitets innebörd". Klurar på Lehrbergs juridiska 7 stegs metod. Steg fem är "identifiera rekvisit" vilket jag förstår är att varje lag normalt ställer upp ett antal villkor och för att en lag ska vara tillämplig. Det krävs det att något av eller alla dessa villkor, rekvisit, är uppfyllda. Så "identifiera rekvisit" bör vara att säkerställa att något av villkoren är uppfyllda. Nästa steg i detta 7stegs metod är "rekvisitets innebörd". Talar man då om eventuella påföljder?
Maia Sadek |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det finns många olika modeller som förklarar den juridiska metoden och Lehrbergs metod är väldigt detaljerad. Det du kan tänka på är följande steg:(1) identifiera och strukturera juridiska problem, (2) finna rätt rättsregel, (3) läsa och tolka rättskällor, (4) identifiera rekvisiten i en rättsregel, (5) precisera rekvisitens innebörd med hjälp av rättskällorna, och (6) självständigt ta ställning med hjälp av ändamålsavvägningar.Som jag förstår det undrar du vad skillnaden kring steg 4 och 5 är. Steg 4 handlar om att endast hitta och identifiera rekvisiten i en lagregel medans steg 5 handlar om att se vad rekvisitet betyder. Här är ett exempel:25 § 1 st. KöpL: "Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta."Steg 4 hade i detta fall varit att identifiera rekvisitet: (1) avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse för köparen, (2) säljaren insåg eller borde ha insett detta. Steg 5 handlar om att precisera innebörden av rekvisiten. Vad innebär det att avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse? Här kan man ta hjälp av olika rättskällor, exempelvis praxis eller doktrin. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,