Kan jag säga upp mit borgensåtagande?

2021-10-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Kan man säga upp sig som borgenär för en persons betalning av hyresrätt? Har varit det sedan 2012 och personen har inte misskött sina hyresbetalningar under den tiden
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Den som gått i borgen vid ett hyresavtal har rätt att säga upp sitt borgensåtagande att sluta gälla tidigast nio månader efter uppsägningen. Det krävs även att det har gått minst två år sedan borgensåtagandet inleddes, vilket inte är något problem här, då du har varit borgensman sedan 2012 (12 kap. 28a § jordabalken).Ifall hyresvärden efter uppsägningen tycker att det fortfarande krävs säkerhet kan hyresavtalet sägas upp vid hyrestidens slut. I det här fallet framstår det dock som att hyresgästen fortfarande har rätt till förlängning av hyresavtalet, då hon inte misskött sina hyresbetalningar (12 kap. 46 § första stycket andra punkten jordabalken).Sammanfattningsvis kan du alltså säga upp ditt borgensåtagande, utan att det påverkar hyresgästens situation.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får jag jaga rådjur på min fastighet?

2021-10-31 i Jakt
FRÅGA |Får jag skjuta rådjur på min fastighet som är 3 hektar.
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag har i besvarandet av din fråga utgått från att du inte bor i tätbebyggt område. Bor du i sådant område gäller ytterligare begränsningar. Notera även att ytterligare begränsningar kan gälla beträffande vilka metoder jakten får bedrivas. Fastighetsägare har jakträtt Fastighetsägare har som huvudregel rätt att jaga på den mark som tillhör fastigheten (10 § Jaktlag [JL]). Jakträtten kan emellertid inskränkas genom lag eller förordningar. Begränsningar i jakträttenFastighetens storlek spelar mindre roll vid rådjursjakt. Däremot finns begränsningar för när på året och vid vilken tid på dygnet som rådjur får jagas. Rådjur får jagas bara från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt (9 § Jaktförordningen [JF])Vidare finns bestämmelser om när på året som rådjur får skjutas. Hornbärande rådjur får skjutas mellan den 16 augusti – 30 september och den 1 maj – 15 juni men då enbart smyg- eller vaktjakt. Kid får jagas enbart den 1 – 30 september och enbart under smyg- eller vaktjakt. Rådjur som inte är hornbärande eller kid får jagas mellan den 1 oktober- 31 januari (2 § JF). Skyldigheter för jägaren För att jaga vilt behöver du naturligtvis ha avlagt jägarexamen samt ha licens för det vapen du skjuter med. Den som jagar måste vidare betala viltvårdsavgift på 400 kr per jaktår och betalas in via postgiro till Kammarkollegiet (49–50 § JF). Naturvårdsverket tillhandahåller vid betalandet av viltvårdavgift jaktkort som jägaren är skyldig att bära med sig och ska vara beredd att uppvisa (51 – 52 § JF). Hoppas att du fick svar på din fråga. Hälsningar,

Kan en hyresvärd avsluta ett hyresavtal på bestämd tid i förväg?

2021-10-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag hyr ut en bostadsrättslägenhet i andrahand. Nu vill både jag som uthyrare och andrahandshyresgästen avsluta det avtalet i förtid. Är det möjligt? Bostadsrättsföreningens styrelse tror att vi måste vänta tills uppsägningstiden gått ut.
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid andrahandsuthyrning av en bostadsrätt så gäller lagen om uthyrning av egen bostad.Med ett hyresavtal på bestämd tid så gäller det i regel att hyresförhållandet avslutas i enlighet med den bestämda tiden (3 § 1 st. lagen om uthyrning av egen bostad). En hyresvärd har däremot möjligheten att avsluta ett hyresavtal på bestämd tid i förväg. Hyresavtalet får då upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Detta gäller enbart om inte någon annan uppsägningstid har avtalats om i hyresavtalet (3 § 2 st. lagen om uthyrning av egen bostad). Vänliga hälsningar,

Kan man sägas upp ett arrendeavtal om man Inter betalat på 3år?

2021-10-31 i Arrende
FRÅGA |Kan man sägas upp ett arrendeavtal om man Inter betalat på 3år?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Aktuell lagstiftning: JordabalkFörverkandegrunder och tidsfristerNär en jordägare vill säga upp avtalet till upphörande i förtid på grund av att arrenderätten är förverkad måste någon av de i 8 kap. 23–25 §§ angivna förverkandegrunderna åberopas. Enligt 8 kap 23§ 1 stycket punkt 1 kan ett arrendeavtal sägas upp att upphöra i förtid om arrendatorn från och med förfallodagen dröjer en månad med betalningen. Enligt 8 kap 25§ så måste dock jordägaren (du) meddela arrendatorn om uppsägningen först och från och med då har arrendatorn 12 vardagar (exkl helger) på sig att betala avgiften för att återvinna sin arrenderätt.Vad innebär det i praktikenI praktiken så innebär det att du har rätt för att säga upp avtalet i förtid, detta måste ske skriftligt, se 8 kap 8§. Från och med den dagen måste du vänta 12 vardagar och om arrendatorn betalar dig under dessa 12 dagar så har han återvunnit arrenderätten. Om han inte gör det så upphör avtalet att gälla den fardag som är närmast uppsägningen, fardagen för arrende är 14 mars. Detta är naturligtvis ett problem eftersom detta innebär att arrendatorn ändå kommer att få vara kvar under det hela året som arrendeavtalet gäller, emellertid kan du istället använda denna förverkandegrunden för att begära att avtalet inte ska förlängas och på det sättet blockera arrendatorns besittningsskydd.Besittningsskyddet i 9 kap 8§Vanligtvis har arrendatorn ett besittningsskydd, det innebär att arrendatorn oftast har en rätt enligt lag att få arrendeavtalet förlängt om inte vissa kriterier är uppfyllda. Om arrendeavtalet är förverkat enligt 8 kap 23§ så har inte arrendatorn rätt till förlängning.Hoppas du fick svar på din fråga

Ingår en garderob i ett husköp?

2021-10-31 i Fastighet
FRÅGA |Vi har precis skrivit på kontrakt för ett hus. I samband med kontraktsskrivningen så frågade säljarna om det var några möbler vi var intresserade av eftersom de skulle sälja av allt. Vi svarade att de gärna fick skicka över en prislista och bilder. När denna dock kom så visade det sig att det garderobssystem som finns i det ena sovrummet var med. Vi hade förutsatt att denna skulle ingå eftersom den är inritad i planritningen och den finns även beskriven i objektbeskrivningen. I den sammanfattande texten står följande "Det finns fem bra sovrum där föräldrasovrummet har en stor garderobsvägg i vinkel." Säljarna har förklarat det som att det tidigare fanns en inbyggd garderob som de har tagit bort och istället satt in ett garderobssystem (i vinkel) som inte är förankrat i väggen och därmed är det lös egendom. Det som vi som köpare tycker är konstigt är att man har med något i planritningen samt i objektbeskrivningen som sedan inte ingår i köpet.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ni köpt ett hus där det av objektbeskrivningen och planritningen gett intryck av att en ''inbyggd'' garderob ingick i köpet, men att säljaren vill ha extra betalt för det senare installerade garderobssystemet, och ni undrar om detta är korrekt.För att ett föremål ska ingå i ett fastighetsförvärv krävs att det utgör ett fastighets- eller byggnadstillbehör (2 kap. 1-2 §§ JB). För att en inredningsdetalj ska anses som fast egendom, och därmed ett byggnadstillbehör, krävs att "det är ägnat för stadigvarande bruk för byggnaden". Vad som sedan anses vara för stadigvarande bruk ska avgöras genom en objektiv bedömning.En första gränsdragning som brukar göras är om garderoberna varit löst stående eller fast inmonterade. Det får inte avse ett genomgripande ombyggnadsarbete att avskilja ett tillbehör för att det ska utgöra lös egendom. En annan gränsdragning är att föremålet ska kunna anses ha en generell nytta. Med andra ord ska alla som brukar fastigheten kunna tänkas ha nytta utav föremålet.Sammanfattningsvis kan konstateras att garderoben som det är fråga om, pga. dess karaktär, bör utgöra byggnadstillbehör. Garderoben är inte förankrad i väggen och kan lätt avskiljas. Däremot har annan information indirekt framgått av försäljning, varför saken är föremål för diskussion. Jag skulle rekommendera er att tala med mäklaren och säljaren och försöka hitta en lösning som ni båda är nöjda med.Hoppas du fick svar på din fråga!

Muntligt hyresavtal

2021-10-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Jag har hyra en lokal i snart 3 månader men vi fick aldrig skriva nått hyra bevis men nu har vi hitta nått annat lokal som vi skulle flytta in så nu sa hyresvärd att det är nio månader för uppsägning tid det låter för jävlig hur ska jag göra tack för svar mvh
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett hyresavtal kan ingås både skriftligt och muntligt (12 kap. 2 § jordabalken). Men i bevishänseende är det alltid bäst att ha ett hyresavtal i skriftlig form.Det som generellt sätt krävs för att två parter ska ingå ett avtal är ett anbud och en accept (1 § avtalslagen). Det innebär med andra ord att en part ska ha framställt ett förslag och att den andra parten har gått med på det förslaget.I och med att det saknas ett skriftligt bevis så blir det generellt sätt svårare att bevisa att ett muntligt avtal föreligger än att ett muntligt avtal inte föreligger, om inte andra omständigheter finns som talar för att ett muntligt avtal föreligger.I ditt fall förstår jag det som att du har hyrt lokalen i tre månader. Om detta även innebär att du har börjat använda lokalen så blir det däremot svårare att hävda att det inte föreligger ett muntligt hyresförhållande mellan dig och din hyresvärd.För mer juridisk rådgivning kan du vända dig till info@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Uthyrning av bostadsrätt i andrahand

2021-10-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!1. Jag har en bostadsrättslägenhet som jag är ensam ägare på. I stadgarna står det att jag får upplåta lägenheten utan att behöva ansöka om andrahandsuthyrning till make, barn eller liknande förhållande. Jag tolkar det då som att min make kan bo där men kan även hans bonusbarn bo där utan ansökan om tillstånd? bonusbarnet är 24 år gammal och tanken är att de turas om att bo i lägenheten. Blir sonen då inneboende?Om Brf föreningen skulle ha synpunkter på detta och jag tvingas gå vidare till hyresnämnden, får bonussonen bo kvar där så länge vi tvistar?Hälsningar
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Andrahandsuthyrning För att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand krävs som huvudregel styrelsens samtycke (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Om styrelsen vägrar lämna samtycke får man ändå hyra ut bostadsrätten i andrahand om hyresnämnden godkänner det (7 kap. 11 § bostadsrättslagen). I din förenings stadgar anges att ni inte behöver ansöka om samtycke vid uthyrning till ett antal personer. Jag tolkar det som att även bonusbarn då innefattas, särskilt med tanke på den efterföljande formuleringen "liknande tillstånd". För att vara på den säkra sidan bör du dock ändå rådfråga styrelsen. Skulle den motsätta sig uthyrning kan du då ta saken vidare till hyresnämnden. Om din make och hans bonusbarn bor där växelvis kommer de båda att betraktas som andrahandshyresgäster, eftersom bonusbarnet har uppnått vuxen ålder. Interimistiskt beslutOm du hyr ut bostadsrätten utan att först rådfråga styrelsen om stadgarnas formulering och den senare motsätter sig uthyrningen kan du begära ett så kallat interimistiskt beslut hos hyresnämnden. Detta innebär att hyresnämnden avgör tvisten "tillfälligt" tills det slutliga beslutet har fattats. Med andra ord kan då hyresnämnden besluta att bonussonen får bo kvar tills tvisten är slutligt avgjord. Sammanfattning och rådOm man hyr ut en bostadsrätt utan samtycke kan det leda till förverkande till nyttjanderätten (7 kap. 18 § 2 punkten bostadsrättslagen). Även om jag tolkar det som att du inte behöver be om samtycke för att hyra ut bostadsrätten till bonussonen bör du därför ändå först rådfråga styrelsen. Skulle styrelsen motsätta sig uthyrningen kan du ändå få hyra ut den om hyresnämnden godkänner det. Skulle du hyra ut bostadsrätten utan samtycke och tvist sedan uppstår beträffande formuleringen i stadgarna kan du begära ett interimistiskt beslut hos hyresnämnden som avgör huruvida bonussonen får bo kvar medan tvisten fortlöper. Om du har några frågor om mitt svar få du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Vilken uppsägningstid vid hyra av garage?

2021-10-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en kompis som har hyrt av en familj i andra hand. Hen har bott i deras garage på ca 15-19 kvm och nu sagt upp det. Det har funnits en, värme, vatten etc. Som ett attefallshus. Det har inte skrivit kontrakt men det var sagt 3 månader uppsägningstid. De pratades sedan vid på telefon och kom fram till två månader och sista månaden skulle vara en tusenlapp billigare. Hen har betalat första månaden men vill nu inte betala den andra och sista månaden. Kan han stämma hen för det? Hen har aldrig varit skriven på bostaden.
Lucas Gardebrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du skriver att familjen hyr ut sitt garage kommer jag utgå från att det är deras enda hyresgäst. Det har viss påverkan på bedömningen. Föreligger avtal? Det finns inga formkrav när det kommer till hyresavtal. Det är alltså fullt tillräckligt att din vän för att få bo i ett rum betalar hyra varje månad. Däremot är det alltid bra med skriftliga avtal för att veta vad man kommit överens om. Det föreligger alltså ett avtal mellan din vän och hyresvärden genom vad som brukar kallas konkludent handlande. Genom sitt agerande har både din vän och hyresvärden visat att de menar att ingå avtal.Vilken uppsägningstid? Då något särskillt inte avtalats om uppsägningstid så gäller de gränser som står i Lag om uthyrning i egen bostad. Där stadgas att en hyresgäst får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta är tvingande till hyresgästens fördel vilket innebär att din vän alltid har rätt att säga upp avtalet att upphöra vid månadsskiftet en månad efter uppsägningen.Då din vän sagt upp avtalet för mer än en månad sedan så innebär det att avtalet inte gäller längre. Din vän är alltså fri att flytta när hon vill. Notera dock att hon såklart måste betala för tiden som hon faktiskt bor där. Hyresvärden kan alltså inte kräva 3 eller 2 månads uppsägningstid utan det är 1 månad som gäller. Hyresvärden kan stämma din vän, men det skulle inte leda till någon framgång för hyresvärden då din vän har rätt.Huruvida din vän varit skriven på bostaden ingen påverkan.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning