Bostadsarrende och rätt till förlängning

2020-11-08 i Arrende
FRÅGA |Hej! Vi ska ev köpa en stuga på arrende tomt, avtalet är på 5 år, löpande. Om dom säljer marken till någon annan, vad händer med oss då, kan den nya köparen skeppa iväg oss när avtalet tagit slut?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Din frågeställning går att dela upp i två delar. Första frågan jag tänkte besvara är hur ni kan försäkra er om att arrendet gäller mot en ny ägare. Andra frågan är vilken rätt ni har till förlängning av arrendeavtalet efter femårsfristens utgång. Både mot nuvarande och nästa ägare. I slutet följer en sammanfattning av mitt svar. Första frågan: arrendeavtalets giltighet mot en ny fastighetsägare.Som jag tolkar din frågeställning avser ni att använda stugan som ett fritidshus. Även fast det inte är tal om en åretruntbostad är den aktuella arrendeformen bostadsarrende (se JB 10 kap 1 § för definition av bostadsarrende). För att ert arrendeavtal med den nuvarande fastighetsägaren ska gälla mot en ny ägare krävs det att något av följande kriterier är uppfyllt:1. Säljaren gör i samband med försäljningen förbehåll för ert arrende (JB 7 kap 11 §).2. Ni ansöker och blir beviljade inskrivning av arrendet i fastighetsregistret (JB 7 kap 11 § och 17 kap 1 §).3. Arrendeavtalet är skriftligt och ni tillträder arrendet innan försäljningen (JB 7 kap 13 §).4. Den nya ägaren kände till, eller borde ha känt till, att ni arrenderade marken innan försäljningen (JB 7 kap 14 §).5. Om inget av ovanstående kriterier är uppfyllt gäller ert arrende trots det mot nästa ägare om han eller hon underlåter att säga upp arrendeavtalet inom tre månader från fastighetsköpet (JB 7 kap 14 §).För att sammanfatta det hittills sagda: om något av de fem ovanstående kriterierna är uppfyllt, gäller ert arrendeavtal om en ny ägare av fastigheten.Andra frågan: er rätt till förläning – mot nuvarande och nästa fastighetsägare.Ert bostadsarrende förlängs automatiskt efter femårsfristens utgång om inte någon av parterna säger upp avtalet innan förlängningen (JB 10 kap 3 §). Beslutar den nuvarande, eller nästa ägare, att säga upp arrendeavtalet har ni trots det rätt till förlängning om inte något av följande kriterier är uppfyllt:1. Ni på något sätt som anges i JB 8 kap 23 § vanvårdar eller missköter arrendestället.2. Ni på annat sätt åsidosätter era förpliktelser.3. Ni bygger utan bygglov eller i strid med myndigheters bestämmelser som t.ex. detaljplan.4. Nuvarande eller nästa fastighetsägare ska använda fastigheten för annat ändamål (t.ex. jordbruk, industri eller bebyggelse) och det är oförenligt med ert nyttjande.5. Nuvarande eller nästa fastighetsägare har en befogad anledning att säga upp avtalet (10 kap 5 §).6. Om ni t.ex. har ställt stugan som säkerhet för att ni kommer betala arrendeavgiften men stugan förstörs eller skadas på ett sånt sätt att den blir en dålig säkerhet och ni därutöver misslyckas med att ställa en ny säkerhet (JB 8 kap 14 §).Något kortfattat innebär detta att ni efter femårsfristens utgång har rätt till förlängning av arrendeavtalet, även mot en ny ägare, om inte ni missköter er eller nuvarande eller nästa fastighetsägare ska använda marken till något annat än bostadsarrende.SammanfattningEftersom arrendeavtalet sannolikt kommer vara skriftligt och ni kommer tillträda arrendet innan en eventuell försäljning kommer arrendet gälla även mot en ny fastighetsägare (se tredje kriteriet under första frågan). Er rätt till förlängning är välskyddad och en ny fastighetsägare kan inte helt utan vidare säga upp arrendeavtalet. För att fastighetsägaren ska kunna säga upp arrendeavtalet utan rätt till förlängning krävs det att han eller hon bevisar att åtminstone ett av de sex kriterierna är uppfyllt (se andra frågan). Står det i arrendeavtalet att ni inte ska ha en rätt till förlängning efter femårsfristen gäller den klausulen endast om arrendenämnden har godkänt den (JB 10 kap 4 §).Hoppas du fick svar på din fråga.

Regelverk angående snöskottning

2020-11-07 i Fastighet
FRÅGA |Hej,Jag tror att det finns många fler än jag som undrar om det finns det stöd i något regelverk om vad som gäller vid snöskottning. Har ni svar på följande frågor?Kan en medborgare/fastighetsägare kräva att kommunen tar bort plogvallar som regelbundet plogas in på dennes garageuppfart? Dvs snövallar som plogas in på medborgarens/fastighetsägarens mark/tomt. Var får en medborgare/fastighetsägare lägga snö som ligger framför dennes garageuppfart men på kommunens mark? Dvs snövallar som plogas upp men som inte trycks in på dennes mark/tomt. Medborgaren/fastighetsägaren behöver ta bort snövallen för att kunna köra ut sin bil.Snö som snöar på en medborgares/fastighetsägares garageuppfart på dennes mark/tomt bör läggas på dennes egna mark/tomt. Stämmer det?Kan en person kräva av sin granne att inte lägga snö på trottoaren framför personens fastighet/villa? Dvs snö som kommer från grannens plogvall på grannens garageuppfart.Tack på förhand!
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Regelverk angående snöskottningSvaret på din fråga är väldigt beroende på i vilken kommun du befinner dig i. Olika kommuner har olika regler och föreskrifter om snöskottning och plogning. Kommunerna lägger även olika mycket ansvar på fastighetsägarna gällande denna fråga. En rekommendation är därmed att du även vänder dig till din kommun, för att få ett mer specifikt svar angående vad som gäller där (din kommuns webbplats). Något som alltid gäller däremot, nationellt i hela landet, är att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till att is och snö inte ramlar ner från taket och skadar personer eller egendom. Om man som fastighetsägare inte bevakar detta så kan man bli straffrättsligt samt skadeståndsrättsligt ansvarig (Ordningslagen 3 kap. 3 §). Det är därmed viktigt att hålla koll på denna regel som fastighetsägare, så att man inte är ansvarig för någon annans skada som går förbi ens fastighet. I majoriteten av kommunerna är det fastighetsägaren som har mest ansvar. Således, att fastighetsägaren själv ska stå för snöröjning samt halkbekämpa gångbanor utmed tomtgränserna. Det råder delade åsikter om att fastighetsägarna ska stå för snöröjningen, eftersom det kanske inte alltid blir så noga samt att alla boende kanske inte fysiskt kan skotta ordentligt. Men oftast så innehar en fastighetsägare stort ansvar för sin tomt och runt tomten, man ska som fastighetsägare se till att hålla rent. I övriga kommuner genomförs en form av plogning på vägarna, att snön från vägarna plogas upp på gångbanorna och därefter blir kvar där. I övrigt finns det inga regler som reglerar dina frågor angående grannarnas beteende, detta är något som man får lösa tillsammans och kommunicera om. Alla fastighetsägare har i sådana fall ett ansvar som bör fullföljas. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Uppsägningstid för hyresavtal som ingåtts före ikraftträdande av lagen om uthyrning av egen bostad

2020-11-06 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag har en fråga angående uppsägningstid……Ja de finns ett hyreskontrakt på en villa daterat 2009 Nu hänvisar hyresgästen att de bara är en månads uppsägningNär jag försöker tolka lagen Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad så längst ner så stor de………Övergångsbestämmelser2012:978 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013. 2. I fråga om avtal som ingåtts före ikraftträdandet gäller 12 kap. jordabalken.Min fråga är kort o gott är de en eller två månaders uppsägning som gäller?
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt i att det är 12 kap. i Jordabalken (JB) som ska tillämpas i ditt fall eftersom hyresavtalet ingicks innan Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad trädde i kraft. Jag tolkar din fråga som att hyreskontraktet gäller privatbostad och inte lokal. Uppsägningstiden enligt 12 kap. JB I 12 kap. JB skiljer man mellan avtal som har ingåtts på bestämd respektive obestämd tid. Avtal som ingåtts på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat har avtalats (12 kap. 3 § JB). Jag tolkar det som att hyresavtalet i ditt fall är på obestämd tid. Ett sådant avtal upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägning. Längre uppsägningstid kan avtalas mellan hyresvärden och hyresgästen (12 kap. 4 § JB). Kortare uppsägningstid, om en sådan har avtalats, kan endast åberopas av hyresgästen och inte av hyresvärden. Detta gäller i ditt fall Förutsatt att hyresavtalet i fråga ingåtts på obestämd tid gäller en tre månaders uppsägningstid enligt 12 kap. JB om inget annat särskilt avtalats. Har en kortare tid avtalats mellan hyresgästen och hyresvärden får endast hyresgästen åberopa denna vid en uppsägning från dennes sida. Om uppsägningen sker från hyresvärdens sida gäller en uppsägningstid på tre månader. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Inkräktar jag på hemfridszonen om jag rider på närliggande väg?

2020-11-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag har en fråga som gäller två saker Tar den ena förstJag bor på landet och har hästar en person som bor i ett hus vid en privat väg talar om att jag inte har någon rätt att rida förbi deras hus. Detta p g av hemfridszon Deras tomt gåt ca 50 cm från vägkanten och de äger inte marken som vägen ligger på. Den som äger den har gett medgivande om att man får rida på vägen Har de rätt att stoppa min ridning?Andra frågan blir ett råd hur jag ska agera då de fotat mig ridande och hotat med att publicera detta Vad har jag för rättigheter här att agera??Mvh
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De har inte rätt att stoppa din ridningGenerellt gäller allemansrätten i naturen i Sverige (2 kap. 15 § fjärde stycket regeringsformen). Den innebär att var och en får vistas i naturen och utnyttja den genom att exempelvis plocka bär eller blommor, med vissa begränsningar. De viktigaste begränsningarna är att man inte förstör naturen och att man även i övrigt visar hänsyn för markägare och boende. Detta kommer till uttryck bland annat i form av hemfridszonen. Hemfridszonen utgörs av det område som en förbipasserande upplever som privat (enligt ett uttalande från Länsstyrelsen i Miljööverdomstolen.) Området närmast ett bostadshus eller fritidshus ska därmed lämnas ostört. Hur stor hemfridszonen är varierar med andra ord från fall till fall, och avgörs alltså av hur området uppfattas av förbipasserande. Bedömningen kan bli svår när det saknas tydliga avgränsningar såsom staket eller buskage, men även diken och skogsbryn får effekten att förbipasserande upplever endast området innanför denna gräns som privat. Naturvårdsverket anger att en väg på rimligt avstånd från huset typiskt innebär en tydlig gräns för hemfridszonen. I ditt fall tycks hemfridszonen alltså klart och tydligt avskäras i och med vägen, och du inkräktar inte på den när du rider. Lokal sedvänja kan också påverka hur stor hemfridszonen är. Det torde här endast kunna understryka din rätt, i form av att vägen får användas utan att det anses inkräkta på hemfridszonen, i synnerhet som du säger att ägaren av vägen tillåter att man rider på vägen. Ägaren av vägen är den som kan hindra dig, men då endast om du genom din ridning förstör vägen, enligt både trafikverket och naturvårdsverket (se trafikverkets rubriker begränsning av trafik, samt travträning och ridning på enskild väg). Även om du befinner dig utanför hemfridszonen ska du fortfarande visa hänsyn genom att inte uppehålla dig där längre än nödvändigt och begränsa hur ofta du rider förbi till en rimlig nivå. När man är nära någons hemfridszon kan man se allemansrätten som en rätt till passage, snarare än vistelse. Vad du kan göraDu säger att de hotar med att publicera foton på dig när du rider på vägen. Det framgår inte var de skulle publicera detta, och inte heller i vilket syfte eller sammanhang. Utan att veta var de skulle publicera och i vilket syfte och sammanhang kan jag inte avgöra om det skulle kunna vara otillåtet på något sätt. Yttrandefriheten är som utgångspunkt stor (2 kap. 1 § första punkten regeringsformen). Om de skulle försöka sprida bilderna i syfte att utsätta dig för andras missaktning skulle de dock kunna göra sig skyldiga till brottet förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Oavsett om deras publicering skulle vara tillåten eller inte är det förstås obehagligt för dig. Det du kan göra är att prata med personen och berätta vad som gäller och försöka komma överens, och på detta sätt förhoppningsvis undvika någon form av publicering överhuvudtaget. Enligt min bedömning har du rätt att rida på vägen, och det är ju i denna persons intresse att inte begå förtal. Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss. Med vänlig hälsning,

Uppsägning av hyreskontrakt för lokal via rekommenderat brev

2020-11-08 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej ! Om jag har ett kontrakt och hyr ett rum av min hyresvärd då jag arbetar med medicinsk fotvård och vill säga upp kontraktet i god tid som det står i kontraktet pg av covid 19 och mindre kunder och jag har ringt hyresvärden,mailat hyresvärden och skrivit ett rekommenderat brev om min uppsägning och han inte är anträffbar på något sätt ,hur går jag till väga då ?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej Daniela och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån den information som du presenterade i inlägget tolkar jag din fråga på så sätt att du vill säga upp kontraktet med din hyresvärd helt och håller och ut från lokalen. Detta anses vara en uppsägning för avflyttning i Hyreslagens mening (12 kap 58 § JB). När det gäller hyresgästens uppsägningsrätt för hyra av lokal finns det vissa bestämmelser i Hyreslagen (12 kap JB) som måste beaktas. Trots att uppsägning för avflyttinging från hyresgästen sida inte uppställer några vidare krav på innehåll är det flertal aspekter som bör beaktas för att en uppsägning av lokalhyresavtal ska (som utgångspunkt utgår vi från de uppställda kraven i 12 kap § 8 JB).Du berättar i ditt inlägg att du skickade ett rekommenderat brev om uppsägningen till din hyresvärd. Detta är ett stort fördel för din situation. Att meddela uppsägning genom rekommenderat brev är nämligen en av tillvägagångssätten presenterade av Hyreslagen för att uppsägningen ska kunna anses vara giltig och är ett bra sätt att säkra bevisning i sådana fall som din när man ej kan få tag på hyresvärden. Datumet då du lämnar in och registrerar in brevet hos ett postombud räknas som datum för delgivning av uppsägningen(JB 12 kap. 8 § fjärde stycket). Här spelar det alltså inte någon roll om hyresvärden faktiskt har hämtat ut brevet hos sitt postombud eller ej. Se till att spara kvittot för försändelsen, och dokumentera innehållet. Jag vill även påpeka vikten av tydlighet i ditt brev angående det faktum att du vill säga upp hyresavtalet. Skulle det uppstå en tvist kan uppsägningens giltighet falla om det inte i brevet framkommer tillräckligt tydligt att du vill säga upp din hyreskontrakt. Detta kan då resultera i att avtalet förlängs trots att du motsätter dig detta. Hoppas detta svar var till hjälp för din situation! Om mer behov av juridisk rådgivning skulle uppstå är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan man överlåta ett hyresavtal trots att hyresvärden motsätter sig detta?

2020-11-07 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag är inneboende (med inneboendekontrakt från nov -18 tills vidare) i en hyresrätt som står på person A. Person A och person B flyttade in i lägenheten juli -18 som sambos men gjorde slut kort därefter. De har fortsatt att bo tillsammans på samboliknande premisser (delat rum) och det har fungerat bra. Vi delar på hyran, delar på inköp av städsaker och engångsartiklar samt äter gemensam middag någon gång i veckan men utöver det har vi eget hushåll. I våras flyttade A till sin nya partner på annan ort men är fortfarande skriven i den gemensamma lägenheten och övernattar här ungefär 2-3 nätter i månaden pga jobb. Jag och/eller person B är intresserad av att ta över kontraktet för ett mer säkert boende och person A är villigt att gå med på det. Men fastighetsägaren har muntligt informerat A om att lägenheten inte får överlåtas vid utflytt. Det står inget om det i As kontrakt och vi kan inte hitta ifall hyresvärden har det uttalat på någon hemsida eller liknande. Hur går vi bäst tillväga för att säkerställa ett tryggt boende?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej Linnea och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyresrätt är ett rättsligt avtal som främst gäller mellan en hyresgäst och en hyresvärd. Det rättsliga förhållandet kan därmed inte överlåtas hur som helst, utan som utgångspunkt krävs det att hyresvärden ger sitt samtycke till en sådan överlåtelse. Utifrån den informationen som framgår av ditt inlägg verkar det som att hyresvärden inte är villig att ge samtycke till överlåtelsen. Det finns däremot undantag till denna utgångspunkt. En möjlighet för er är att vända er till Hyresnämnden. Hyresnämnden kan då utföra en bedömning utifrån omständigheterna i fallet. Deras bedömning står över hyresvärdens samtycke. Skulle det vara så att de anser att du kan ta över kontraktet kan detta ske trots att hyresvärden motsätter sig detta.Hoppas detta svar gav vägledning i den situationen som ni befinner er i! Skulle fler frågor eller mer behov av juridisk rådgivning uppstå är du välkommen att återkomma till oss på Lawline igen! Du kan även vända dig till vår telefonrådgivning (ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2) eller även boka tid med en jurist (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar,

Vilka påföljder kan en hyresgäst göra gällande mot hyresvärden när förrådet har blivit mögelskadat?

2020-11-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Om man fått hela sitt förråd i en hyresrätt skadat av svartmögel och hyresvärd erkänner att det beror på markfukt men vägrar ersätta mig då inte min hemförsäkring täcker eller erätter mig.Vad kan jag göra?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om hyresrätter finns i Jordabalken (JB) 12 kap., som även kallas för hyreslagen.Brist i lägenhetens skickUnder hyrestiden är hyresvärden skyldig att hålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (JB 12 kap. 15 § första stycket och 9 § första stycket). I lägenhetens skick ingår även förråd som hör till lägenheten. Det bör anses föreligga en brist på lägenheten eftersom mögel i förrådet innebär att hyresgästen inte kan bruka förrådet som den har för avsikt att göra. Det finns exempelvis en stor risk att det som förvaras i förrådet då blir skadat av möglet och därmed ska det inte anses vara godtagbart att ett förråd är mögelskadat. Därmed är det en brist och skada på lägenheten.I och med att du skriver att hyresvärden har erkänt att skadan beror på markfukt, så kan det anses att du har anmält skadan till hyresvärden, vilket krävs för att bristen ska kunna åtgärdas (JB 12 kap. 24 § andra stycket). Vilka påföljder kan du kräva för bristen?Eftersom hyresvärden har erkänt att mögelskadan beror på markfukt, så är det inte du som har orsakat skadan och därmed har du rätt att kräva vissa påföljder för att lägenheten har en brist och är skadad (JB 12 kap. 16 § första stycket 1 p). Du har rätt att kräva dessa påföljder även om din hemförsäkring inte täcker eller ersätter mögelskadan. Din hemförsäkring påverkar alltså inte din rätt att kräva påföljder för själva skadan i förrådet. Självhjälpsrätt Hyresvärden har rätt att avhjälpa mögelskadan, men det verkar inte som att denne vill göra detta eftersom du skriver hyresvärden inte vill ersätta dig då din hemförsäkring inte täcker mögelskadan. Du bör därmed ha rätt att avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad (JB 12 kap. 11 § första stycket 1 p.). Rätten att avhjälpa skadan själv bör användas med försiktighet eftersom det kan uppstå kostnader som inte anses vara försvarliga och som därmed inte ersätts.Hävning av hyresavtaletDu har även rätt att säga upp hyresavtalet om mögelskadan inte avhjälps inom en rimlig tid och att bristen är av väsentlig betydelse (JB 12 kap. 11 § första stycket 2 p.). En mögelskada i ett förråd kanske inte är av väsentlig betydelse, men detta ska avgöras från fall till fall. Därutöver framstår däremot inte som att du vill säga upp hyresavtalet och Nedsättning av hyranDet som jag skulle rekommendera dig att göra är att begära en nedsättning av hyran (JB 12 kap. 11 § första stycket 3 p.). Du har rätt till nedsättning av hyran från den tidpunkt när du påpekade mögelskadan till hyresvärden och fram till dess att mögelskadan har åtgärdats. Det ska dock även poängteras att en nedsättning av hyran som grundar sig i att förrådet inte kan nyttjas, innebär inte en lika stor hyresnedsättning som om det skulle vara en skada i exempelvis lägenhetens kök. SkadeståndDärutöver finns det även en viss möjlighet för dig att begära skadestånd av hyresvärden (JB 12 kap. 11 § första stycket 4 p.). Markfukten är dock något som hyresvärden inte kan påverka. Det kan dock anses att det är hyresvärdens försummelse om den har vetat om att det markfukten, men att ingen åtgärd har vidtagits för att motverka eventuella skador i förråden. Det bör även anses att hyresvärden har varit försumlig om den har vetat om specifikt mögelskadan, men inte åtgärdat bristen. Därutöver krävs det dock även att det har uppstått en verklig skada för dig, exempelvis att du hade egendom förvarad i förrådet och att det blev förstört genom möglet. Själva skadorna på förrådet innebär inte en skada för dig eftersom det är hyresvärden som äger förrådet. Det krävs alltså att något som tillhör dig har blivit mögelskadat för att du också ska kunna kräva skadestånd. Det kan däremot bli svårt att bevisa att hyresvärden har varit försumligt och då kan du inte få skadestånd, om det har uppstått några skador på din egendom i förrådet. Denna typ av skador på egendom ersätts inte heller vanligtvis av hemförsäkringen.Åtgärdsföreläggande Du kan även vända dig till hyresnämnden och begära att hyresvärden ska föreläggas att åtgärda bristen inom en viss tid, om hyresvärden alltså fortfarande vägrar att åtgärda mögelskadorna (JB 12 kap. 11 § fösta stycket 5 p.).SammanfattningDet ska anses att det föreligger en brist på lägenheten genom att förrådet är mögelskadat. Därmed har du rätt att kräva vissa påföljder av hyresvärden, eftersom det inte kan antas att det är du som har orsakat mögelskadan i förrådet. Det har ingen betydelse att din hemförsäkring inte täcker denna typ av skador, utan du har rätt att bristen i förrådet åtgärdas. Du bör ha en viss rätt att avhjälpa bristen själv och att hyresvärden får stå för den kostnaden och du bör även ha en viss möjlighet att kunna häva av hyresavtalet. Troligtvis blir detta dock svårt för dig. Det som jag skulle rekommendera dig att göra är att begära nedsättning av hyran, samt att du ska vända dig till hyresnämnden och begära ett åtgärdsföreläggande om hyresvärden inte åtgärdar bristen. Det finns även en viss möjlighet att du också kan få ut skadestånd utöver en nedsättning av hyran och åtgärdsföreläggandet. Detta kräver dock försummelse från hyresvärdens sida, vilket kan bli svårt att bevisa och det krävs även skada på din egendom. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss här på Lawline!Med vänlig hälsning,

Rätt till nedsättning av hyra när ventilation inte fungerar?

2020-11-05 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, vi hyr en lägenhet av det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden. En fläkt i ventilationssystemet har gått sönder och ventilationen står helt stilla och har gjort det i tio dagar. Stångåstaden har beställt en ny fläkt och den är på gång att installeras. Men vi har alltså bott i en lägenhet utan ventilation, det vill säga undermålig och rentav hälsofarlig inomhusluft, i tio dagar.Har vi rätt till ersättning i form av nedsättning av hyran?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen. Fortsättningsvis förkortad JB. Inledningsvis kan nämnas att under hyrestiden ska hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 15 § JB).Under hyrestiden kan du ha rätt till nedsättning av hyran om det uppstår hinder eller men i nyttjanderätten utan att du varit vållande (12 kap. 16 § JB som hänvisar till 12 kap. 11 § stycke 1 punkt 3 JB). Att ventilationen inte fungerat kan utgöra hinder eller men i nyttjanderätten. I 12 kap. 11 § stycke 1 punkt 3 JB står det att hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran för den tid som lägenheten är i bristfälligt skick. Hyresgästens rätt till nedsättning av hyran är inte beroende av om hyresvärden orsakat bristen eller inte. Hur mycket hyran sätts ned beror på hur allvarlig skadan är. För att det ens ska bli aktuellt med hyresnedsättning krävs att du som hyresgäst påtalat felet för hyresvärden och nedsättningen räknas då från den tidpunkten. Du kan gå miste om nedsättning om du betalar hyran utan protest. Mina råd till digFörsök komma överens med din hyresvärd om hur du kan få kompensation för detta genom hyresnedsättning. Du ska ha påtalat felet och framfört dina krav innan, annars kan det bli svårt att få nedsättning i efterhand. Lycka till och jag hoppas att det löser sig!Vänliga hälsningar,