Jämkning av äktenskapsförord

2006-10-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Finns det prejudikat för jämkning av äktenskapsförord alt ogiltligförklara desamma? I så fall var kan man läsa om det?
Helena Bergenheim |Ett äktenskapsförord inverkar på hur egendomen delas vid avvittringen. Äktenskapsförordet påverkar avvittringen både när äktenskapet upplöses på grund av den ena makens död och när avvittringen sker på grund av äktenskapsskillnad. Det vanligaste äktenskapsförordet är i praktiken ett där man bestämmer att ingendera maken har giftorätt i den andras egendom. Det betyder att makarnas egendom inte delas lika när äktenskapet har upplösts, utan att vardera maken behåller sin egen egendom. Genom äktenskapsförord kan också bestämmas att den ena maken inte skall ha giftorätt i viss egendom som tillhör den andra maken, t.ex. i ett landställe eller liknande som han eller hon ärvt. Denna bestämmelse betyder att egendomen fördelas jämnt mellan makarna, med undantag av den gårdsbruksenhet som nämns i äktenskapsförordet. Man kan försöka ogiltigförklara ett äktenskapsförord och då åberopa att det inte skulle uppfylla de formkrav som finns i äktenskapsbalkens 7 kap. 3 §. Ett äktenskapsförord är dock inte absolut bindande. Det är möjligt att avvika från det som bestämts i äktenskapsförordet eller att helt lämna det utan avseende genom jämkning, om äktenskapsförordet skulle leda till ett oskäligt slutresultat. Det kan vara att äktenskapsförordet skulle leda till et oskäligt resultat eller om den andra maken skulle få en obehörig ekonomisk fördel. Vid en bedömning skall följande beaktas • äktenskapets längd • makarnas verksamhet för den gemensamma ekonomin samt för förkovran och bibehållande av egendomen • andra därmed jämförliga omständigheter som hänför sig till makarnas ekonomi. Aktuellt lagrum för jämkning av äktenskapsförord är Äktenskapsbalkens 12 kap. 3 § som lyder: ”Om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen”. Relevanta rättsfall till detta lagrum är bla NJA 1993 s 583 där HD fann att någon jämkning, enligt ÄktB 12:3, av det aktuella äktenskapsförordet inte skulle tillämpas. NJA kan man antingen hitta på Rättsbanken eller på ett bibliotek. För ytterligare klarhet kan förarbeten till det angivna lagrummet studeras; Prop. 1986/87:1, Utskottsbet. LU 1986/87:18 samt Skrivelsen rskr 1986/87:159.

Vad innebär förbehåll om enskild egendom?

2006-09-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Har ärvt min mammas hus som jag sålde för ett antal år sedan. Innan hon dog testamenterade hon huset till mig som enskilld egendom. Vad händer med den summan av pengarna för husförsäljningen vid skilsmässa? Har varit gift i tre år. Behåller jag pengarna som huset såldes för? Resten som sparats under tiden vi varit gifta delas väl med min fru vid skilsmässa? Vi har inget äktenskapsförord.
Sara Edström |I 7 kap 1 § äktenskapsbalken framgår att en makes egendom är giftorättsgods till den del den inte är enskild egendom. I 2 § räknas enskild egendom upp. I denna bestämmelse ingår arv eller testamente med förbehåll om att det ska vara enskild egendom. Det framgår vidare att vad som trätt istället för egendomen (t ex pengar vid försäljning) också ska annses vara enskild egendom. Enligt 10 kap 1 § ska giftorättsgodset ingå i bodelningen vid äktenskapsskillnad. Det betyder att om man inte har något äktenskapsförord, delas allt giftorättsgods lika mellan makarna. Enskild egendom behåller man således själv. Äktenskapsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1987:230

Särkullsbarns arvsrätt till bostadsrätt

2006-09-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Vi är ett gift par som båda har särkullsbarn. Vi bor i en bostadsrättslägenhet. I det fallet någon av oss avlider, hur beräknas värdet av bostadsrätten?
Jesper J Silow |Hej! Värdet av bostadsrätten beräknas enligt marknadens efterfrågan. Jag antar dock att Ni menar hur bostadsrätten fördelas vid eventuell bodelning. Om Ni är gifta, och inte har något äktenskapsförord utgör lägenheten giftorättsgods, och kommer att ingå i en bodelning. Då ni har särkullsbarn, har dessa om deras "riktiga" förälder dör, rätt att få en laglott ur bodelningen. Denna laglott är hälften av deras del i det totala boet. Om Ni inte har andra medel kan Ni bli tvungen att belåna eller sälja lägenheten om särkullsbarnen inte uppskjuter utfåendet av sin laglott till båda föräldrarna är döda (riktig förälder respektive styvförälder). Rätten till laglott går inte att påverka genom testamente, utan kan endast bli eftergiven av arvingen själv. Hoppas detta hjälpte!

Hur blir arv enskild egendom?

2006-09-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, Jag är gift sedan två år. Jag och min fru har två gemensamma barn (3 och 5 år). Min fru har ytterligare barn (14 år) efter ett tidigare förhållande. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord. Min fråga gäller arv som jag i framtiden kommer att få av mina egna föräldrar. Kommer ett sådant arv att ingå i Giftorättsgodset och därmed till viss del att tillfalla 14-åringen då jag själv dör? Om jag vill att detta ska tillfalla mina egna barn, ska vi då upprätta ett äktenskapsförord där vi skriver att "Arv blir enskild egendom"?
Cornelia Svensson |Hej, Om ni inte har skrivit något äktenskapsförord blir arvet giftorättsgods. Det finns dock ett undantag, dina föräldrar kan i ett testamente skriva att egendomen skall vara din enskilda vilket innebär att det då inte blir giftorättsgods. Se 7 kap 2 § Ärvdabalken http://lagen.nu/1958:637 . Annars är det enda alternativet att skriva ett äktenskapsförord om att detta arv skall vara enskild egendom, 7 kap 2 § Ärvdabalken. Eftersom din frus ”egna” barn inte har någon arvsrätt efter dig tillfaller därför arvet endast dina barn vid din bortgång. Observera att dessa inte får ut sitt arv förrän din fru går bort om ni är gifta vid din bortgång. Med vänliga hälsningar

Ingår andel i hus i giftorättsgodset?

2006-09-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag fick ärva ett hus av min pappa tillsammans med mina två syskon. Vi har samäganderätt till huset. Nu vill min fru skilja sig. Ingår huset som giftorättsgods? Det finns inget testamente eller förbehåll om enskild egendom. Vi har inte inte heller något äktenskapsförord. Skall värdet av min andel i huset ingå i bodelningen? Eller finns det någon möjlighet till jämkning?
Michael Witting |Din del i det samägda huset ska ingå i giftorättsgodset, se 7 kap. äktenskapsbalken http://www.lagen.nu/1987:230. Egendomen måste vara tilldelad dig som enskild egendom genom t.ex. testamente eller äktenskapsförord för att det inte ska klassas som giftorättsgods. Den enda möjligheten till jämkning finns i den allmänna jämkningsbestämmelsen i 12 kap. 1 §. Den blir emelletid bara tillämplig i undantagsfall. En helhetsbedömning av äktenskapets längd, makarnas ekonomiska föhållande och omständigheter i övrigt ska göras. Om det framgår att det är oskäligt att den ena maken ska lämna egendom till andre kan den missgynnade maken få behålla mer av sitt giftorättsgods. Jämkning enligt förevarande paragraf kan aldrig medföra att en make får mer av den andra makens egendom än vid en likadelning utan innebär endast att en make får behålla mer av sin egendom än vid en likadelning. Jämkning enligt 12 kap. 1 § kommer endast på fråga om det föreligger en betydande skillnad mellan makarnas nettoförmögenheter. Dessutom ska det vara frågan om ett kortvarigt äktenskap, dvs mindre än 5 år.

Makes arvsrätt

2006-10-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Har en familjerättsfråga som i mina ögon är lite komplicerad, har läst lagtexter men hittar som lekman inget svar! Ska försöka uttrycka mig strukturerat. Min barnlösa Moster har avlidit. Hennes man också barnlös lever fortfarande. Makarna skrev på 60-talet ett äktenskapsförord, där giftorätten skrevs bort. Hur blir det nu? Allt i boet förutom bostadshuset är enskilld egendom tillhörande min moster. (bankkonton, skogsfastigheter, aktier) Bouppteckning håller på att göras. Arvingar efter min moster är hennes syster & bror samt jag själv som träder in i min döda mors ställe. Vad blir nästa steg? Kan man göra bodelning och skifta boet så att min mosters 3 arvingar får ut sin lott? Vilke rättigheter har min döda mosters man? (Bostadshuset är tack och lov hans enskilda egendom) Tacksam för svar! MVH Jenny Knecht
Love Wilén-Örnulf |Hej! Regler om arv finns, som du säkert redan vet, i Ärvdabalken som du hittar http://www.lagen.nu/1958:637. Eftersom dina släktingar var gifta ärver den efterlevande maken allt med s.k. fri förfoganderätt, förutsatt att det inte finns något testamente (3:1). Fri förfoganderätt innebär översiktligt att arvet efter den efterlevande maken styckas upp så att den först avlidne makens arvingar får sitt arv då (3:2). Övriga arvingar får alltså ut sitt arv först i och med den efterlevande makens frånfälle. Mvh

Kan barn ärva när finns äktenskapsförord?

2006-09-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Undra hur det förhåller sig då det finns äktenskapförord på fastigheten som sk styvmoder ärver då hon har flyttat saker från vår biologiska faders AB till bostaden. Det finns även en fastighet i Frankrike som står skriven på vår far. Vi är 5 st barn från tidigare äktenskap och min far och styvmor har inga gemensamma barn.
Anna Bergman |Hej! Det låter märkligt att de genom ett äktenskapsförord har förordnat hur deras arv ska fördelas, det ska ju göras genom ett testamente. Men jag tolkar frågan som så att er far och styvmor genom äktenskapsförord har gjort så att fastigheten har blivit styvmoderns enskilda egendom. Detta innebär att vid en bodelning ska inte hennes enskilda egendom räknas med. Ifall er far således dör har ni ingen rätt att ärva fastigheten då den inte kommer att tillfalla dödsboet. Vad gäller fastigheten i Frankrike så är det avgörande om den utgör hans enskilda egendom eller giftorättsgods. Om det är giftorättsgods har styvmodern i princip rätt till hälften av denna fastighets värde eftersom en likadelning sker vid bodelningen men att den vid lottläggningen bör tillfalla er faders sida, eftersom den är hans. Ni kan alltså ärva fastigheten i Frankrike både om den utgör enskild egendom eller giftorättsgods.

Bör man ha äktenskapsförord innan giftemål?

2006-09-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Ska inom kort gifta mig med en man som har 3 barn i tidigare äktenskap, jag har 2 barn sen tidigare. Jag äger en bost.rätt med med högt marknadsvärde. Hur gör jag med den? Kan min nya man köpa in sig så att vi kan dela allt vid en ev skilsmässa eller vad händer med arv vid dödsfall för våra barn? Bör vi ha äktenskapsförord? Jag vill samtidigt inte sätta min nya man i en otrygg ek situation!
Love Wilén-Örnulf |Hur ni bör göra med äktenskapsförord beror givetvis i första hand på hur ni vill ha det. Jag tycker att det är väldigt smart och modigt av er att ta tag i dessa frågor innan äktenskapet så att ni i lugn och ro kan koncentrera er på de frågor som är viktiga för er i framtiden. Reglerna på området finns i ÄktB och ÄB som du hittar http://www.lagen.nu/1987:230 repektive http://www.lagen.nu/1958:637. Vid skilsmässa eller dödsfall ska bodelning göras (ÄktB 9:1 och ÄB 23:1). Generellt kan man då säga att båda makarnas samlade egendom läggs ihop och delas på hälften efter att varje make har fått dra av sina skulder (ÄktB 11:3). Den av er som eventuellt skulle få bostadsrätten skulle då förmodligen få köpa ut den andra makens andel. Det finns dock undantag från dessa regler. Om någon av makarna äger enskild egendom hålls den utanför bodelningen (ÄktB 10:1). Då delar man istället lika på resterande egendom. Den egendom som inte är enskild kallas för giftorättsgods (ÄktB 7:1). Egendom blir huvudsakligen enskild genom äktenskapsförord eller förbehåll vid arv eller gåva (ÄktB 7:2). Ett äktenskapsförord kan skrivas både innan och under äktenskapet och måste registreras för att vara giltigt (ÄktB 7:3). Vid ett eventuellt dödsfall kommer era barn att ärva sina respektive föräldrar (ÄB 2:1). Detta sker alltså efter bodelningen (ÄB 23:1). Hälften av makens egendom efter bodelning är de egna barnens laglott och måste tillfalla dem men den andra halvan går att testamentera till vem man vill (ÄB 7:1). Minst fyra basbelopp (idag c:a 160.000 kr.) måste dock alltid tillfalla den efterlevande maken, förutsatt att den totala arvsmassan är stor nog att täcka summan. Detta gäller även om den avlidne makens egna barn därmed blir helt arvlösa. Om ni skulle få gemensamma barn gäller andra regler eftersom de inte skulle få ut sitt arv förrän båda föräldrarna har avlidit (ÄB 3 kap.). Självklart kan era barn efter ett eventuellt dödsfall välja att vänta med att ta ut sitt arv till dess att båda makarna har avlidit (ÄB 3:9). Alltså: Om du vill att din bostadsrätt ska delas lika vid bodelning behöver du inte göra någonting. Om du vill att bostadsrätten ska hållas utanför bodelningen så behöver du ett äktenskapsförord. Fördelningen av arvet beror på egendomsförhållandena efter bodelning och ert vägval kommer därför att få konsekvenser för era barns framtida arv. Information om hur man registrerar äktenskapsförord finns på Sveriges Domstolars hemsida som du hittar http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____764.aspx.