Kan både jag och min samkönade sambo bli vårdnadshavare direkt, utan att hon behöver adoptera barnet?

2020-09-13 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag och min samkönade sambo går i banorna om att skaffa barn.Men många funderingar kring hur det blir med vårdnaden.Jag ska bära barnet men vi vill ha henne som vårdnadshavare direkt, Alltså ingen adoption.Hur fungerar det? Som jag fattat det så kan båda bli vårdnadshavare om man har en spårbar donator.Gäller det även om man gör det utomlands tex Danmark?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterVad roligt att ni funderar på att skaffa barn!Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar följande:- Kan både du och din samkönade sambo bli vårdnadshavare till barnet direkt, utan att din sambo behöver adoptera barnet?- Vad krävs för att ni båda ska kunna bli vårdnadshavare om ni genomför den assisterade befruktningen i Sverige?- Vad krävs för att ni båda ska kunna bli vårdnadshavare om ni genomför den assisterade befruktningen utomlands, till exempel i Danmark? Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB) och lagen om genetisk integritet (LGI) i mitt svar.Det är möjligt för er båda att bli vårdnadshavare direktDet är möjligt för er båda två att bli vårdnadshavare till barnet direkt, utan att din sambo behöver adoptera barnet.Vissa krav behöver dock vara uppfyllda och de skiljer sig åt lite grann beroende på var ni genomför den assisterade befruktningen. Jag kommer därför att dela upp mitt svar till dig i två delar.I den första delen kommer jag att förklara vilka rättsliga roller som ni kommer att få i förhållande till barnet, och hur vårdnaden kommer att se ut när barnet har fötts.I den andra delen beskriver jag sedan vilka krav som behöver vara uppfyllda för att din sambo ska kunna fastställas som förälder och för att ni ska kunna få gemensam vårdnad.Del 1: Rättsliga roller och vårdnadVilka rättsliga roller kommer ni att få i förhållande till barnet?Du kommer juridiskt sett att räknas som moder till barnet, eftersom du föder det. Det följer av den så kallade mater est-principen och sker automatiskt. Din sambo kommer inte att kunna räknas som juridisk moder. Istället är det möjligt för henne att bli fastställd som rättslig förälder till barnet (1 kap. 3 § första stycket, andra meningen och 1 kap. 9 § FB). Fastställelsen gör ni hos kommunens familjerättsbyrå som kommer att kontakta dig när barnet har fötts.Hur kommer vårdnaden att se ut när barnet har fötts?Du kommer som utgångspunkt att räknas som ensam vårdnadshavare till barnet när det är fött. Det beror på att det bara är gifta olikkönade par som kan få gemensam vårdnad automatiskt i samband med en födsel (6 kap. 3 § första stycket FB).Sedan kommer du och din sambo kunna anmäla gemensam vårdnad i samband med att hon bekräftar sitt föräldraskap hos familjerättsbyrån (6 kap. 4 § andra stycket, första punkten FB).Din ensamma vårdnad om barnet kommer alltså bara att vara tillfällig.Del 2: Krav för din sambos föräldraskap och er gemensamma vårdnadSe till att kraven är uppfylldaDe krav som ställs i lagen måste vara uppfyllda för att det ska vara möjligt för din sambo att bli fastställd som juridisk förälder till barnet. Hennes föräldraskap kommer annars att kunna hävas i efterhand om hon av någon anledning ändå har blivit fastställd som förälder, utan att kraven har varit uppfyllda.Eventuellt är det då fortfarande möjligt för henne att adoptera barnet, men det förutsätter att en domstol godkänner hennes adoptionsansökan (4 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 12 § första stycket FB). Med andra ord är det därför mycket viktigt att ni ser till att kraven är uppfyllda.Jag har för tydlighetens skull delat in kraven i allmänna krav och specifika krav. De specifika kraven skiljer sig åt beroende på var ni gör den assisterade befruktningen.Allmänna kravOavsett om ni genomför den assisterade befruktningen i Sverige eller utomlands krävs följande:- Din sambo samtycker till den assisterade befruktningen (1 kap. 9 § första och andra stycket FB).- Det är sannolikt att barnet har tillkommit genom den assisterade befruktningen (1 kap. 9 § första och andra stycket FB).- Donatorn är spårbar i den meningen att det är möjligt för barnet att få information om donatorn om hen önskar det (1 kap. 9 § första och andra stycket FB samt 6 kap. 5 § respektive 7 kap. 7 § LGI). I Sverige ska donatorns identitet dokumenteras i en särskild journal enligt lag (6 kap. 4 § och 7 kap. 6 § LGI). I utlandet kan det eventuellt saknas ett motsvarande krav på att dokumentera vem donatorn är. Därför är det viktigt att ni ser till att vända er till en vårdinrättning som garanterar barnets rätt till information om donatorn.Specifika krav beroende på platsUtöver detta gäller specifika regler, beroende på om den assisterade befruktningen sker här i Sverige eller utomlands.I Sverige är det endast vissa vårdinrättningar som får utföra assisterade befruktningar.En insemination ska ske vid ett offentligt finansierat sjukhus eller vid en annan vårdinrättning efter tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (1 kap. 9 § första stycket FB och 6 kap. 2 § LGI).En befruktning utanför kroppen (provrörsbefruktning) ska ske vid ett svenskt universitetssjukhus eller vid en annan vårdinrättning efter tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (1 kap. 9 § första stycket FB och 7 kap. 4 § andra stycket LGI).Gör ni behandlingen utomlands måste den assisterade befruktningen ske vid en "behörig inrättning" (1 kap. 9 § andra stycket FB).Det innebär att vårdinrättningen ska vara behörig enligt föreskrifter i det land där den ligger, eller att inrättningen har tillstånd att utföra assisterade befruktningar. Behörigheten måste omfatta just den typ av behandling som ni väljer att använda.Du och din sambo kommer att ha en upplysningsskyldighetAvslutningsvis är det viktigt att du och din sambo känner till att ni kommer att ha en upplysningsskyldighet gentemot ert barn i framtiden. Det innebär att ni är skyldiga att berätta för barnet att hen blev till genom assisterad befruktning med spermier från en donator (1 kap. 15 § FB).Därmed får barnet information om sitt ursprung och kan sedan själv välja om hen vill ta del av de uppgifter som ska finnas sparade om donatorn. Sammanfattning Det är möjligt för er båda två att bli vårdnadshavare till barnet direkt, utan att din sambo behöver adoptera barnet. För att ordna det behöver din sambo bekräfta sitt föräldraskap till barnet och bli fastställd som förälder hos kommunens familjerättsbyrå. Du kommer som utgångspunkt att ha ensam vårdnad som moder till barnet, men ni kan anmäla gemensam vårdnad i samband med att din sambo blir fastställd som förälder. Som jag nämnde tidigare kommer du att bli kontaktad av familjerättsbyrån när du har fött barnet.För att din sambo ska kunna fastställas som förälder behöver ni se till att den assisterade befruktningen uppfyller de krav som jag har beskrivit ovan. Bland kraven finns mycket riktigt kravet på att donatorn är spårbar, i den meningen att barnet ska kunna få information om donatorns identitet om barnet vill det i framtiden. Det gäller oavsett var ni genomför den assisterade befruktningen. I Sverige ska donatorn dokumenteras i en särskild journal, men genomför ni behandlingen utomlands är det viktigt att ni kontrollerar att barnets rätt till information är garanterad även där. Hos RFSL finns det information om juridiskt föräldraskap som bland annat behandlar vad som gäller i samkönade relationer. Se särskilt texten under rubrikerna "Juridik efter assisterad befruktning i Sverige eller på behörig klinik utomlands" samt "Föräldraskaps – eller faderskapsbekräftelse". Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Stort lycka till!Med vänliga hälsningar,

Få hjälp med bodelning i samband med skilsmässa

2020-09-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej Gällande bodelning handhar ni det?Gällande skilsmässa
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi på Lawline kan absolut hjälpa till när det kommer till bodelning i samband med skilsmässa. Om det gäller att identifiera ett problem eller ge enklare rådgivning kan du alltid skriva en fråga till oss på webben. Det kan du göra här. För att få lite mer kvalificerad hjälp rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får man värdera en fastighet lägre än till marknadsvärdet vid en bodelning?

2020-09-11 i Bodelning
FRÅGA |Kan parterna själva vid en bodelning värdera fastigheten till samma värde som låneskulden ? Då kan den ena parten slippa att kompensera den andra . Då kan man ju sätta marknadsvärdet lägre än det verkliga. Kan man verkligen göra så ?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Gällande värdering av egendom vid bodelning så finns det inga regler i lagen, utan de regler som finns bygger på sedvana och praxis. Reglerna som finns genom sedvana och praxis är även dispositiva, vilket innebär att om alla parter är överens så behöver man inte följa de reglerna.Detta innebär att om båda/alla parter är med på att värdera fastigheten till samma värde som låneskulden så är det lagligt att avtala så.Om parterna inte kan komma överens om hur värderingen ska se ut så är det däremot marknadsvärdet av fastigheten som ska användas. Det innebär att om en av parterna inte är överens om att värdera fastigheten till samma värde som låneskulden så kan den kräva att fastigheten ska värderas till sitt marknadsvärde.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning

Är bostadsrätten samboegendom och den inte anskaffats för gemensamt nyttjande?

2020-09-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag bor i en bostadsrätt sedan 2017 och har nu, tre år senare träffat en partner som avser att flytta in med mig. Kan min bostadsrätt ändå utgöra samboegendom om vi separerar i framtiden? Som jag förstår det krävs det att bostaden anskaffas för gemensamt nyttjande för att den ska anses vara samboegendom. Det kan ju inte vara fallet för mig i så fall?
Julia Lax |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa sambolagen. Bodelning enligt sambolagen Vid en separation mellan två sambor, ska samboegendom ingå i bodelningen (8 § SamboL). Bodelning innebär att samboegendomen delas mellan samborna. Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Det stämmer att bostadsrätten räknas som samboegendom om den ägs gemensamt och var köpt avsedd för att användas av både dig och din sambo (5 § SamboL). Då du har köpt denna bostadsrätt på egen hand tre år innan du träffat din partner, utgör den inte samboegendom. Vem har bäst rätt till bostadsrätten? Vid bodelningen delas samboegendomen lika mellan parterna (13 och 14 § SamboL). Gällande hyresrätter och bostadsrätter finns det en särskild regel som kan komma att bli aktuell vid en eventuell bodelning (22 § SamboL). Denna regel innebär att en av samborna kan ha bäst rätt att ta över bostaden oavsett om bostaden kategoriseras som samboegendom eller inte. För att denna regel ska gälla, behöver personen som anser sig ha mest behov av bostadsrätten visa synnerliga skäl till att bostadsrätten bör tillfalla denna part (22 § SamboL). Kravet "synnerliga skäl" tolkas mycket restriktivt. Den sambo som i ett sådant fall övertar bostaden, måste ersätta den andra sambon för bostadens värde. Det får ske genom att bostadens värde avräknas vid bestämmandet av sambornas andelar i bodelningen, om den som lämnar bostaden kan tillgodoses på det sättet. Om det inte är möjligt måste det som fattas betalas med pengar (22 § SamboL). Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

Kan man försäkra sig om att få behålla sin bostad om samboförhållandet upphör?

2020-09-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag skall köpa en lägenhet. Jag själv skall köpa hela bostaden. Dvs hela handpenningen. Min flickvän kommer att flytta in. Gäller sambolagen. Hur skall ett sådant samboavtal se ut?Tack på förhand.
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Som du säger är det sambolagen (SL) som reglerar egendomsförhållanden mellan sambos. Förutsättningen för att sambolagen ska gälla er situation är följande:att ni är 2 personer,att ni stadigvarande bor tillsammans,att ni är i ett parförhållande, att ni har gemensamt hushåll, samtatt ingen av er är gift. Om alla dessa är uppfyllda kommer alltså sambolagen vara tillämplig (1 § SL). Detta innebär också att det finns vissa regler som gäller när samboförhållandet upphör. Samboförhållandet upphör bland annat om ni gifter er (med varandra eller någon annan), om ni flyttar isär, eller om en av er avlider (2 § SL).Ingår bostad i en bodelning mellan sambos? Bland annat reglerar sambolagen hur man genomför en bodelning. En bodelning ska ske om du eller din flickvän begär det, och om samboförhållandet inte upphör för att ni gifter er med varandra (8 § SL). Bodelning innebär att er så kallad samboegendom fördelas mellan er. Som jag har förstått din fråga undrar du om det finns risk att din lägenhet ska ingå i eventuell framtida bodelning, och om det finns risk att din flickvän kan få ta över den. För att svara på det kommer jag först och främst utreda om lägenheten utgör samboegendom. Huvudregeln är att en bostad utgör samboegendom om den är er gemensamma bostad, och om den har förvärvats för gemensam användning (jfr. 3 § SL och 5 § SL). Vad jag uppfattar från din fråga är det alltså menat att lägenheten ska vara din, men att det är tänkt att hon ska flytta in i den, där ni sedan ska bo tillsammans. Lägenheten kommer således bli er gemensamma bostad. Att det är du som bor där först, och att det är du som betalar handpenningen och köper bostadsrätten tyder på att lägenheten inte är förvärvad för gemensam användning. I sambolagen spelar det dock inte så stor roll vem som har betalat lägenheten, utan poängen är vem som är tänkt att bo där. Baserat på din fråga har du inte köpt lägenheten än, men har redan planerat att din flickvän ska bo med dig i lägenheten. Därför kan det bli svårt att bevisa att den inte är förvärvad för er gemensamma användning. Det finns alltså en risk att lägenheten kan komma att ses som samboegendom, och att lägenheten räknas in i bodelningen (om det blir aktuellt med en sådan).Vad är ett samboavtal? Det ni kan göra för att undvika detta är precis som du nämner att skriva ett samboavtal (9 § SL). I ett samboavtal kan ni ange vilken egendom ni vill ska ingå i bodelningen, och på så sätt kan ni bestämma att lägenheten endast kommer tillhöra dig. För att ett samboavtal ska gälla måste det vara:skriftligt, samtundertecknat av er båda. Det är även viktigt att avtal är tydliga och konkreta för att förebygga eventuella oklarheter eller problem. Om ni behöver hjälp med utformningen har vi på Lawline en E-tjänst som kan hjälpa er med detta.Kan man ta över den gemensamma bostaden även om den inte är samboegendom? Bra att veta är dock att sambolagen har en regel som anger att den andra partnern kan överta bostaden, trots att bostaden inte är samboegendom (22 § SL). Om ni inte har gemensamma barn krävs det dock att synnerliga skäl föreligger. Domstolarna har också haft höga krav för att anse att synnerliga skäl föreligger. För att du ska få en tydligare uppfattning gick domstolen till exempel med på detta i ett fall där paret hade bott i den aktuella lägenheten tillsammans i 16 år. Skulle regeln om att få överta bostaden trots allt bli aktuell i ditt fall, kommer din flickvän behöva ersätta dig för lägenhetens värde. Sammanfattningsvis finns det en risk att lägenheten betraktas som samboegendom. Mitt råd till dig och din flickvän är därför att ni upprättar ett samboavtal, där ni anger att bostaden inte ska tas med i eventuell bodelning. Helt enkelt för att vara på den säkra sidan. Jag hoppas mitt svar var till hjälp,

Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?

2020-09-12 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och mitt ex har gemensam vårdnad om vår dotter på 12 år. Hon är skriven hos mig men har umgänge med sin pappa varannan helg. Vem av oss ska sköta skjuts till och från umgänge? Vi bor 3 mil från varandra.
Erica Lager |Hej!Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om vårdnad, umgänge och barnets rätt regleras i föräldrabalken (FB). Gemensamt ansvar vid gemensam vårdnadDet är vårdnadshavarna som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor gällande barnet, och vid gemensam vårdnad ska det utövas gemensamt av båda vårdnadshavarna (11 och 13 §§ FB). Vem har ansvar vid umgänge?Det finns inga särskilda regler gällande skjuts eller annat till och från ett bestämt umgänge. Reglerna säger att det ligger på båda vårdnadshavares ansvar att se till att ett bestämt umgänge fungerar som det ska (15 § 2 st FB). Det innebär att vårdnadshavarna får lov att gemensamt bestämma exempelvis vem som ska skjutsa barnet utifrån vad som passar dem bäst.Dock finns en regel i 15 b § FB som reglerar kostnaden för resor till och från ett bestämt umgänge. Regeln lägger huvudansvaret på umgängesföräldern, men där boendeföräldern ska bidra ifall det anses skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga samt om det gäller länge resor. I fallet RH 1999:30 sa rätten att om avståndet mellan boendeföräldern och umgängesföräldern underskrider 10 mil ska boendeföräldern inte anses skyldig att bidra till kostnaden för barnets resa där mellan. Om vårdnadshavarna inte kan komma överens, kan rätten gå in och bestämma sådana saker åt dem om en vårdnadshavare väljer att väcka talan om saken (15 a§ FB). Ett beslut från rätten blir då bindande för de båda vårdnadshavarna. Ett annat alternativ är att vårdnadshavarna skriver ett avtal mellan sig om vad som ska gälla angående skjuts till och från umgänget, och som Socialnämnden kan godkänna för att det ska bli bindande mellan parterna. Vad gäller i din situation?Ni får lov att bestämma fritt mellan er vem som ska skjutsa barnet till och från umgänget samt hur en sådan hämtning/ lämning ska gå till och var. Med hänsyn till dotterns ålder kanske även hennes åsikt spelar roll vid besluten.Lagreglerna lägger endast ett generellt kostnadsansvar för de resorna på umgängesföräldern, där boendeföräldern kan bli skyldig att ekonomiskt bidra ifall den ekonomiska förmågan varierar stort mellan föräldrarna och/eller om avståndet mellan er är längre än 10 mil. I ditt fall är avståndet inte så långt att du ska behöva bidra för den anledningen, men jag kan inte uttala mig gällande om era ekonomiska förutsättningar skulle kunna föranleda en sådan skyldighet för dig att bidra ekonomiskt. Om ni verkligen inte kan komma överens, finns möljlighet att vända sig både till Socialnämnden och domstol för att få ett bindande beslut i saken. Men kom ihåg att det alltid är bättre för er båda och dottern om ni istället kan komma överens om saken. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Med vänliga hälsningar,

Frågor gällande betalningar och ägodelar vid separation med sambo

2020-09-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har varit sambo i 7 år och bott i hans hus. Nu separerade vi i april.- Jag har lagt 40 000-50 000kr i renovering i hans hus (som jag har kvitton på). Har jag rätt att få tillbaka de pengarna?- Efter en katastrofflytt då jag fick med mig lite mer än hälften av mina saker så har han vägrat mig att komma och hämta resten, trots att jag mailat och bett om att få komma flera gånger i juni och juli.Nu fick jag veta från en vän att han har börjat ställa ut saker i en olåst bod på gården (jag är fortfarande förbjuden att komma dit). Vad händer om något där blir skadat eller stulet? -Jag har köpt en för dyr bil som han insisterade på att jag skulle ha och sa att han lägger 100 000 kr i den så jag inte behövde ta hela kostnaden. Nu vill han ha tillbaka de pengarna. Med värdeminskning blir det idag 70 000kr, som jag inte har. Har han rätt att kräva tillbaka dem?- Eftersom jag inte får komma till huset så ska en vän hämta mina sista saker men han hade sagt att mina vinterdäck kommer han inte att ge mig. Har han rätt att vägra mig dem?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid samboskap så gäller andra regler än vid äktenskap inom svensk rätt. Du skriver att det är hans hus, men inte om du flyttade in till honom då han redan bodde där eller om ni flyttade in tillsammans (fast han köpte det). Jag kommer därför att gå igenom båda scenarierna. Som grundregel så gäller Sambolagen (SamboL) automatiskt vid ett samboskap. Lagen är dispositiv, vilket innebär att sambor kan skriva ett avtal sinsemellan och avtala bort att lagen gälla mellan dem (det vill säga ett samboavtal). Innebörden av ett samboskap:Enligt SamboL 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen införskaffats för gemensam användning. Vid separation ska all samboegendom fördelas lika mellan samborna om någon av parterna begär detta, enligt SamboL 8 §. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter samboförhållandets upphörande, annars förlorar man sin rätt till bodelning och därmed rätten till den egendom som skulle ingått i den. Om ni flyttade in till huset tillsammans:För att din före detta sambos hus ska räknas som samboegendom måste det ha förvärvats för gemensamt bruk. Det spelar alltså ingen roll om det var han som köpte huset, om syftet var att han köpte det för att ni skulle bo där tillsammans. Om ni inte upprättat något samboavtal där ni avtalat bort bodelning enligt SamboL så utgör huset i sådan fall samboegendom. Om du flyttade in till huset när han redan bodde där:Om din före detta sambo redan ägde huset innan du flyttade in så kommer huset aldrig att utgöra samboegendom. Kostnaden för renoveringen:Sambor har själva ett ansvar att besluta om de delar som inte regleras av SamboL genom exempelvis avtal. Den som lägger pengar på sin sambos fastighet, som inte är samboegendom, måste därmed själv upprätta ett skuldebrev för att kunna kräva ersättning om förhållandet tar slut. Rättsfallet NJA 2019 s. 23 handlar om en man som flyttat in till sin sambos bostad, som ägdes av kvinnan sedan tidigare. Mannen hade sedan lagt ut pengar för renoveringar av fastigheten, och menade att han gjort detta för hennes räkning och att det därför skulle ses som ett lån. Kvinnan menade att betalningarna skulle ses som ett bidrag till deras vanliga levnadskostnader, alternativt som en gåva. Högsta domstolen (HD) stadgade i målet att den betalande sambon anses ha bevisbördan för att betalningen utgjorde ett lån, vilket mannen inte kunde bevisa då inte fanns skuldebrev eller liknande underlag. För att du ska få tillbaka dina 40 000 - 50 000 kr måste du alltså kunna bevisa att pengarna var ett lån till din före detta sambo. HD har slagit fast att då det vanligt att det sker många ekonomiska transaktioner mellan sambor så måste den som påstår att en överföring är ett lån också kunna bevisa detta. Dina ägodelar som fortfarande finns kvar i huset:När flyttar så har du rätt att ta med dig dina saker från huset. Då separationen skedde i april, så anses det förmodligen som att du redan flyttat från bostaden. Om du utan samtycke skulle gå in i huset kan du göra dig skyldig till hemfridsbrott enligt Brottsbalken (BrB) 4 kap. 6 §. Motsatsvis kan det också vara brottsligt att vägra lämna tillbaka saker som någon annan äger, och din sambo skulle då kunna göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande enligt BrB 10 kap. 4 §. Att kasta bort eller förstöra egendom som tillhör någon annan är också olovligt förfogande. Om du inte får hämta dina saker, och om de skulle förstöras eller bli stulna från förrådet skulle det troligtvis räknas som detta brott, och din före detta sambo blir ansvarig. Om din sambo motsätter sig att lämna tillbaka dina ägodelar (vilket det låter som) kan du ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. En vanlig handräckning innebär när en person ska fullgöra något annat än en betalning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning 3 §. Klicka här för att ansöka om det, och jag skulle rekommendera dig att göra det så fort som möjligt. Bilen som din sambo bidragit till:Enligt SamboL 6 § utgör inte en bil samboegendom. Om bilen har förvärvats för ditt eget bruk så tillhör den dig. Din sambos betalning på 100 000 kr bör följa samma resonemang som din betalning vid renoveringen; han måste kunna bevisa att summan var ett lån till dig. För att din sambo skulle ha äganderätt till bilen, så kallad dold samäganderätt, så måste tre kriterier vara uppfyllda:1. Egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk.2. Den sambo som inte står som ägare ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid köpet.3. Det måste ha varit sambornas gemensamma avsikt att egendomen skulle ägas gemensamt. Det är upp till den som vill göra gällande dold samäganderätt att bevisa de första två kriterierna. Ifall detta görs så presumeras det tredje kriteriet vara uppfyllt och bevisbördan övergår till motparten, det vill säga att visa att det inte fanns en gemensam avsikt att egendomen skulle ägas gemensamt. Av din fråga så tycker jag det låter som att bilen införskaffades för ditt privata bruk, och bör således tillhöra dig. Dina vinterdäck:Om dina vinterdäck är dina så har du rätt till dem, precis som dina andra ägodelar som är kvar i huset. Även dessa går att begära vanlig handräckning för hos Kronofogdemyndigheten. Sammanfattning av vad du kan göra i situationen:Då jag inte vet om ni flyttade in i huset gemensamt eller om han ägde det sedan tidigare kan jag inte svara på om bostaden utgör samboegendom eller inte. Jag vet heller inte om ni upprättat ett samboavtal mellan er. Övriga saker ni köpt för gemensam användning (exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som avser hushållet) är dock samboegendom, och ska räknas med i bodelningen om du vill begära det. Här kan du läsa om hur ni startar en bodelning, beroende på om ni är överens eller inte. Kom ihåg att tidsfristen är ett år från då förhållandet upphörde. Dina egna saker har du självklart rätt till, och om din sambo vägrar lämna tillbaka dessa så kan Kronofogdemyndigheten hjälpa dig genom vanlig handräckning som nämndes tidigare. Renoveringen måste du som sagt kunna bevisa, och HD har uppställt höga krav på bevisbördan att en betalning utgör ett lån i samboförhållanden. Om tanken med bilen var att det endast skulle användas av dig så borde inte din sambo ha någon dold samäganderätt till denna. Han måste även kunna bevisa att summan på 100 000 kr var ett lån till dig. Om du har fler några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på ebba.thor@lawline.se. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Kan man tvångsförsälja bostad vid äktenskapsskillnad?

2020-09-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min man och jag har skilt oss, vi har en gemensam bostad som ligger ute till försäljning sedan nio månader. Vi är dock inte överens om slutpriset. Min exman vägrar gå med på ett bud under utgångspris. Vi har fått några bud som jag har tackat ja till och han nej till då de ligger under utgångspriset men ändå ger en god vinst på huset. Eftersom han inte kommer acceptera några bud under utgångspriset så är risken att huset inte kommer bli sålt. Finns det någon tidsfrist innan man kan begära en tvångsförsäljning.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om ni har genomfört en bodelning eller inte så jag kommer redogöra för båda fallen. Har bodelning inte genomförts är Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Har bodelning genomförts är däremot Lag om samäganderätt (samäganderättslagen) tillämplig. Sälja gemensam bostad före bodelning:Så länge ni inte har gjort någon bodelning krävs bådas samtycke till att den gemensamma bostaden säljs (7 kap. 5 § ÄktB). Saknas samtycke kan den som vill sälja ansöka om tillstånd hos tingsrätten (7 kap. 8 § ÄktB). Ansökan hos tingsrätten kan ske när som helst, det finns alltså ingen tidsfrist. Om du ansöker om detta kommer domstolen dock sannolikt att anse att ni i första hand bör komma överens om försäljningen inom ramen för bodelningen.Sälja samägd fastighet efter bodelningOm ni efter en bodelning fortfarande äger fastigheten tillsammans tillämpas samäganderättslagen. Enligt 2 § samägandelagen är huvudregeln att en åtgärd som rör den gemensamma egendomen kräver samtliga parters samtycke. Däremot stadgas i 6 § samma lag att var och en av delägarna i en samägd fastighet har rätt att ansöka till domstol om att godset för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Inte heller här gäller någon tidsfrist innan ansökan kan göras. Enligt 9 § samma lag har dock var och en av de andra delägarna rätt att yrka att rätten fastställer ett pris under vilket egendomen inte får säljas.Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis har du rätt att ansöka om försäljning hos domstolen oavsett om bodelning skett eller inte. Ansökan om att försäljning ska ske kan göras när som helst och du måste alltså inte vänta en viss tid innan du ansöker. Jag rekommenderar att du, om du vill ansöka om tvångsförsäljning, kontaktar tingsrätten i din ort. Tingsrätten kan hjälpa dig med vad som ska ingå i ansökan och hur ansökan ska skickas in. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,