Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?

2020-09-10 i Underhåll
FRÅGA |Om jag upphör att betala underhåll efter 18 vad händer då?
Suana Tafic |Föräldrar har en underhållningsskyldighet enligt föräldrabalken och utgångspunkten är att föräldrarna tillsammans är underhållsskyldiga för barnet efter vad som kan anses skäligt med hänsyn till barnets behov (7 kap. 1 § första stycket FB). Regler om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalken (FB) och det är där vi kan hitta svaret på din fråga. Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, (7:1 2 st FB) men kan i vissa undantagsfall fortlöpa till och med då barnet fyllt 21 år. För att detta undantag ska vara aktuellt ska dock barnet gå i skolan, vilket i 7 kap. 1 § andra stycket FB definieras som grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Universitet eller högskolestudier räknas alltså inte in under begreppet "skola." Om ditt barn är 18 år gammalt och undantaget ovannämnt inte är uppfyllt så betyder det alltså att det inte blir någon juridisk påföljd för dig om du slutar att betala underhåll till ditt barn. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Allt gott,

Måste min flickvän uppge vem som är pappan till hennes barn? Kan jag adoptera barnet?

2020-09-10 i Faderskap
FRÅGA |HejMin tjej har en 6 mån bebis med en annan kille som absolut inte vill bli angiven som pappa.Han har uttryckt sig genom kryptiska hot att hon absolut inte får säga vem han är.Tjejen har inte sagt namnet på pappan till familjerätten men dom vet att hon vet vem pappan är.Min fråga är då, är det möjligt för mig att adoptera den lilla?Måste biologiska pappan namnges för att en adoption ska kunna gå igenom med tanke på att dom vet att mamman vet vem pappan är men inte vill uppge vem han är?Med vänlig hälsning
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB. FaderskapsutredningNär ett barn föds så ska det fastställas vem pappan till barnet är. Huvudregeln är att om mamman är gift med en man så antas han vara pappan, man brukar kalla det för faderskapspresumtionen (1 kapitlet 1 § FB). Om mamman inte är gift så fastställs faderskapet istället genom antingen att pappan helt enkelt bekräftar att det är han som är pappan, alternativt genom att en domstol fastställer faderskapet (1 kapitlet 3 § första stycket FB). Socialnämnden är skyldig att utreda vem som är pappan till barnet så att faderskap kan fastställas (2 kapitlet 1 § FB). Detta innebär att om det inte kan göras en faderskapspresumtion och det inte finns någon man som bekräftar att han är pappan, så måste socialnämnden utreda vidare vem som kan vara barnets far. Socialnämnden gör detta genom att fråga mamman vem som är pappan alternativt om hon vet vem/vilka som skulle kunna vara pappan. Socialnämnden kan också hämta upplysningar från andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen. Socialnämnden kan t.ex. prata med mammans familj och vänner för att ta reda på om de vet vem pappan till barnet är (2 kapitlet 4 § första stycket FB). Som jag förstår er situation så har din flickvän, mamman till barnet, inte berättat för socialnämnden vem pappan är även fast hon vet det. Socialnämnden kan inte göra något för att tvinga henne att uppge vem som är pappan, även fast de vet att hon vet vem pappan är. Om det är så att ingen annan som socialnämnden pratar med heller har någon aning om vem pappan kan vara, alternativt att de väljer att inte säga något även fast de kanske vet, så kan socialnämnden inte göra så mycket mer. Lyckas socialnämnden inte utreda vem som är pappan kommer utredningen att läggas ned och det kommer inte fastställas någon fader (2 kapitlet 7 § FB). Målet är att utredning om fastställande av faderskap ska vara klar inom ett år från barnets födelse, så om socialnämnden inte har lagt ned utredningen innan dess kommer den mest troligt att läggas ned då. Konsekvenser av att inte uppge vem som är pappanSom jag nämnt ovan så kan inte socialnämnden tvinga någon att berätta vem som är fadern, så på så sätt blir det inga direkta konsekvenser. Det som dock händer om en mamma inte uppger vem pappan är, är att hon då inte kan få underhållsbidrag av pappan som hon annars har rätt till om barnet bor hos henne på heltid (7 kapitlet 2 § första stycket FB). Det följer naturligt att mamman inte kan få underhållsbidrag av pappan om det inte finns någon känd pappa, men hon kommer också ha svårt att få underhållstöd istället för underhållsbidraget eftersom hon inte har medverkat till att fastställa vem pappan är (18 kapitlet 8 § SFB).Som jag förstår er situation så är anledningen till att mamman inte vill uppge vem pappan är att pappan inte vill bli angiven som pappa och att han har fört fram sin vilja genom, som du säger, kryptiska hot. Beroende på vad pappan har gjort/sagt/menat så kan det vara en brottslig handling. Är ni osäkra kan ni alltid kontakta polisen, de kan svara på frågor och även ta upp en anmälan. AdoptionsmöjligheterOm utredningen om fastställande av faderskap läggs ned så kan du adoptera din flickväns barn, förutsatt att din flickvän samtycker till detta (4 kapitlet 6 § andra stycket FB). Barnet kommer då ses som din flickväns och ditt gemensamma barn (4 kapitlet 21 § första stycket FB). SammanfattningOm din flickvän inte anger vem pappan är så kommer socialnämnden att försöka ta reda på detta genom en utredning. Lyckas de inte fastställa vem som är pappan kommer utredningen att läggas ned och din flickvän kommer bli ensam förälder till barnet. Du har då, med din flickväns samtycke, möjlighet att adoptera barnet. Hoppas svaret har varit till hjälp! Vid fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh

Skillnaden mellan god man respektive förvaltare

2020-09-09 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min mor är dement och har flyttat till ålderdomshem. I samband med detta så utsågs en god man.Min mor säger att hon vill nu ge mig en större summa pengar som ett förskott på arvet. Jag är ensam arvinge.Gode mannen påstår att det inte går för att mor är dement, att jag får vänta tills mor har avlidit.Dock är inte demensen utredd enligt gängse normer.Stämmer det? Eller blandar gode mannen ihop sitt uppdrag med en förvaltares uppdrag?Har jag rätt till de pengar mor vill ge mig?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag redogör till en början för innebörden av god man respektive förvaltare samt hur dessa skiljer sig åt. Därefter försöker jag ge ett svar på hur situationen ser ut i ditt fall. Godmanskap och förvaltarskapSom god man respektive förvaltare har man till uppgift att stödja viss persons (huvudmannens) juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Huvudmannen får en god man eller förvaltare på grund av sitt hälsotillstånd. Det är således de med med hjälpbehov som det är frågan om (11 kap. 4 § respektive 7 § föräldrabalken).Det finns emellertid viktiga skillnader mellan dessa två typer av uppdrag.God man behöver tillåtelse av personen hen företräder vid större beslutVid godmanskap innehar huvudmannen alltjämt sin rättshandlingsförmåga, det vill säga det att själv kunna ingå rättshandlingar. Innebörden av detta är att huvudmannen själv, på egen hand, är förmögen att ingå avtal eller andra rättshandlingar med bindande verkan, till exempel som i det här fallet; att förfoga över sin egen förmögenhet i form av förskott på arv.God man är något en person kan bli tilldelad om det inte är möjligt att hjälpa personen på ett mindre ingripande sätt. Ett mindre ingripande sätt är exempelvis hjälp av anhörig.Förvaltare behöver inte tillåtelse av personen hen företräder innan beslutsfattningDen som har en förvaltare, å sin sida, mister sin rättshandlingsförmåga (11 kap. 9 § föräldrabalken). Innebörden av förvaltarskap är således att, till exempel som i det här fallet; man inte skulle kunna förfoga över sin förmögenhet i form av förskott på arv. Förvaltarskap är därmed en mer omfattande ingripande skyddsåtgärd i jämförelse med godmanskap.Förvaltare är något som en person, på samma sätt som med god man, kan bli tilldelad om det inte är möjligt att få hjälp på ett mindre ingripande sätt. Ett mindre ingripande sätt i förhållande till förvaltarskap är exempelvis godmanskap (11 kap. 7 § sista meningen föräldrabalken).Den avgörande skillnaden mellan god man respektive förvaltareDet är viktigt att lägga märke till den avgörande skillnaden mellan dessa två uppdragsformer. En god man fungerar som biträde till huvudmannen. Detta eftersom huvudmannen, som ovan nämnt, behåller sin rättshandlingsförmåga. En förvaltare är ensam behörig att, utan att inhämta samtycke, utföra rättshandlingar för huvudmannens räkning. Detta förstås inom ramen för förvaltarens förordnande.Din mor har en god man på grund av sin demensSom jag förstått det har din mor fått god man tilldelad sig på grund av sin demens. För att kunna få en god man krävs nämligen en dokumenterad medicinsk diagnos av något slag, exempelvis demens. Allt tyder således på att demens är din mors dokumenterade medicinska diagnos som därmed givit upphov till godmanskap som ett resultat av hennes hälsotillstånd.Den gode mannen kan ha blandat ihop sitt uppdrag med förvaltarskapDet är visserligen möjligt att den gode mannen i det här fallet, som du själv nämner, blandat ihop uppdraget med förvaltarskap. Det kan även vara så att den gode mannen missförstått sitt uppdrag och inte helt och hållet uppfattat omfattningen av uppdraget som god man.Du har rätt till pengarna din mor vill ge digEftersom det är frågan om godmanskap och inte förvaltarskap har din mor rättshandlingsförmåga. Detta innebär att hon har rätt att förfoga över sin egendom, vilket hon här vill göra i form av förskott på arv. Din mor kan således ge dig pengarna.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Gemensam vårdnad och beslutsfattande

2020-09-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Vad händer med vårdnaden om vårat gemensamma barn om pappan flyttar utomlands (utanför eu)? Har jag som boende förälder några rättigheter/skyldigheter ang vårdnaden? Borde tilläggas att pappan och barnet inte träffas särskilt ofta. (Ca 10ggr på 4år.) Har jag som mamma och boendeförälder något mandat vid tex skolval, göra pass osv? Måste jag stämma honom på vårdnaden eller hur funkar det?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För ändring av vårdnadFör att få till stånd en ändring i vårdnaden av ett barn krävs antingen precis som du nämner en stämning. Rätten ska då pröva frågan på talan av en eller båda föräldrarna (6 kap. 5 § 3 stycket. Föräldrabalken). Ett annat alternativ är att föräldrarna avtalar om att vårdnaden ska vara gemensam eller ensam (6 kap. 6 § Föräldrabalken). Avtalet ska hållas om det är skriftligt och socialnämnden godkänner avtalet.Boendeförälder och beslut kring barnetNär det gäller beslut såsom skolval, pass och liknande gäller att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § Föräldrabalken). När barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare gäller detta dem tillsammans (6 kap. 13 § Föräldrabalken). Detta betyder inte att båda vårdnadshavarna måste delta i alla beslut. Om föräldrarna inte bor tillsammans måste boendeföräldern kunna fatta de flesta vardagliga besluten utan att först kolla detta med den andre (prop. 1997/98:7 s. 54 f.). Detta kan gälla frågor om barnets mat och kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid. Sannolikt torde också förskoleplats kunna vara ett beslut som boendeföräldern själv kan fatta. Skolgång är dock inte ett sådant beslut. Beslut av ingripande betydelse för barnets framtid (skolgång, pass osv) får inte fattas av vårdnadshavaren ensam. Vad händer om en förälder fattar beslut utan den andra förälderns samtycke?Det finns ingen rättslig påföljd för den förälder som driver igenom sin vilja i strid mot den andres (prop. 1975/76:170 s. 178). Den som inte deltagit i beslutet har ingen möjlighet att påtala ett överskridande av den gemensamma beslutsrätten, utan är hänvisad att väcka talan om ändring i vårdnadsansvaret som sådant. Huruvida detta kan få betydelse vid en framtida vårdnadstvist är oklart. Vänligen,

Äktenskapsförord - Om företag ska ingå i bodelningen

2020-09-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag och min make har ett äktenskapsförord som avser våra olika företag. Vad händer vid dödsfall av någon av oss? Ärver han mina andelar i företaget även fast vi har ett äktenskapsförord på att de ska tillfalla mig vid en skilsmässa?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Företag ingår normalt i en bodelningFöretag ingår normalt i en bodelningI en bodelning mellan makar ska all egendom som är giftorättsgods ingå. Allt som tillhör en make är giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Egendom kan bli enskild egendom genomföreskrift i ett äktenskapsförord som makarna upprättatvillkor i ett testamentevillkor av givaren i samband med en gåva.Detta innebär att ett företag som en av makarna äger kommer att ingå i bodelningen om de är giftorättsgods.Make ärver företagetMakar ärver som huvudregel varandra. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. Detta innebär att den först avlidne makens arvingar har kvar sin rätt till arv men att de får ut sitt arv först när den efterlevande maken avlider. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken får bestämma över arvet under åter­stoden av sitt liv, men inte testamentera bort det som ska tillfalla efterarvingarna. Den efterlevande maken kan alltså sälja eller ge bort företaget under sin livstid och då kommer inte företaget barnen eller andra arvingar tillgodo.Sammanfattningsvis styrs äktenskapsförordet endast frågan om företagen ska ingå i bodelningen, inte hur de ska fördelas vid dödsfall. I de flesta fall tillfaller all den avlidne makens egendom den efterlevande om inte testamentet föreskriver annat.Med vänliga hälsningar,

Kan man fastställa faderskap utan att personen är närvarande i domstol?

2020-09-09 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Har ni någon aning om hur ofta man fastställt ett faderskap utifrån att modern lämnat sanningsförsäkran i domstol? Barnets far bor i annat land och familjerätten och domstol har ej lyckats få tag på honom.Mvh/Ensamstående
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Fastställande av faderskapFastställande av faderskap regleras i Föräldrabalken (FB). Som du påpekar kan en domstol fastställa faderskap (1 kap. 3 § FB). Om faderskap ska fastställas genom dom kan rätten göra det på ett par sätt.1. Genom en genetisk undersökning som fastställer faderskapet, 2. genom utredning att mannen haft samlag med barnets tid under den tid då barnet ska ha tillkommit och det med hänsyn till omständigheterna är sannolikt att barnet tillkom genom samlaget, eller3. insemination skett och det är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen (1 kap. 5 § FB). I ditt fall är det alltså troligt att fastställande av faderskap kan ske om du haft samlag med mannen under den tid du du blev gravid. Socialnämnden har till uppgift att försöka utreda faderskapSocialnämnden är skyldiga att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). Socialnämnden ska bland annat hämta upplysningar från modern och andra personer som kan lämna uppgifter (2 kap. 4 § FB). Bedömer sedan socialnämnden att tillräcklig grund för faderskapsfrågan finns ska nämnden kontakta den som antas vara fader för att bekräfta det (2 kap. 5 § FB). Praxis på områdetJag har hittat två rättsfall som behandlar situation liknande din egen. Rättsfallen som behandlar detta är RH 1991:104, som tyvärr inte finns tillgänglig på lagen.se, samt RH 2000:55.I båda fallen har faderskap bekräftats genom moderns berättelse om samlag med mannen i mannens utevaro. God man har använts för att tillvarata mannens intressen i rättegången då han inte närvarat och inte varit känd. Exempelvis har mödrarna bara haft ett namn att gå på och rätten har beslutat att personen vid detta namn modern har bör fastställas till barnets far. I båda fallen befann sig däremot männen utomlands. God man utsågs för att tillvarata dessa mäns intresse i rätten, detta görs ibland då en part i tvistemål inte är tillgänglig eller kanske inte känd (11 kap. 3 § punkt 4 FB). SammanfattningUtifrån den praxis jag har hittat kan alltså faderskap i vissa fall fastställas om modern har en trovärdig berättelse även om den potentiella fadern inte närvarar i rätten. I dessa fall verkar då god man utses för att tillvarata mannens intressen. Detta innebär däremot inga garantier för att det kan ske i ditt fall. Vill du ha vidare hjälp är du varmt välkommen att boka tid med en av Lawlines jurister. Med vänliga hälsningar,

Hur många år tillbaka kan jag behöva betala underhållsbidrag?

2020-09-09 i Underhåll
FRÅGA |Hur länge kan man kräva underhållsstöd retroaktivt? Barn har 18 års då mamma till barn vill underhållsstöd i 5 års tillbaka. Är det 3 eller 5 års?Mvh
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt så vill ditt barns mamma kräva dig på underhållsbidrag retroaktivt. Du använder dig av ordet underhållsstöd, men underhållsstöd är någonting som försäkringskassan kan betala ut om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte gör det. Gällande underhållsstöd är det andra regler som gäller än kring underhållsbidrag. Därav är det viktigt att du ställer en ny fråga om jag har missuppfattat dig eftersom svaret då påverkas.Regler kring underhållsbidrag hittar du i föräldrabalken (FB).Svar:Du kan aldrig bli tvingad av en domstol att betala underhållsbidrag mer än tre år tillbaka i tiden från och med dagen då talan väcktes, men om du vill kan du givetvis frivilligt betala längre tillbaka än så.RättsutredningUnderhållsbidrag är något som du och mamman till ditt barn antingen kan avtala om eller så kan domstolen fastställa underhållsbidraget (7 kap. 2§ FB). Om du och mamman kommer överens tillsammans genom ett avtal så kan du välja att betala underhållsbidrag fem år tillbaka i tiden, om du gå med på det. Däremot så kan en domstol enbart fastställa att du ska betala underhållsbidrag tre år tillbaka i tiden räknat från och med den dagen som talan väcktes i domstol (7 kap. 8§ FB).Om ni avgör frågan i domstol så kommer domstolen att ta hänsyn till din ekonomiska situation och betalningsförmåga i deras bedömning. Det innebär att domstolen inte kommer att fastställa att du ska betala underhållsbidrag retroaktivt för tre år tillbaka i tiden om domstolen anser det vara oskäligt betungande för din ekonomi. Huvudregeln är däremot att fullt underhållsbidrag ska medges.Utöver detta så kan det vara bra att veta att din underhållsskyldighet som förälder upphör då barnet fyller 18 år, om barnet inte fortfarande går i skolan då (7 kap. 1§ 2 st FB). Om barnet fortfarande går i grundskola, gymnasium eller likvärdig grundutbildning så är du som förälder underhållsskyldig så länge skolgången pågår, men som längst till och med att barnet fyller 21 år (7 kap. 1§ 2 st FB).Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vem får vårdnaden om mitt barn om jag skulle dö?

2020-09-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har ensamvårdnad om min son har haft sen han föddes. Hans biologiska "pappa" har inte träffat honom alls på snart 12 år.Sen 7.5 år lever jag med en ny man. Vi har fått 2 gemensamma barn.Min fråga är, om jag dör, vad händer då med min son?Får han bo kvar med sin familj? Om det nu ska utredas och fattas beslut eller hur det nu går till bor han kvar i sitt hem då? Jag tror inte att det finns intresse från den biologiska "pappan" men om det gör det hur stor är risken att han ska tvingas bo med någon han inte känner?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk lag så ska barnets bästa vara avgörande vid frågor som rör vårdnad, boende och umgänge (6 kap 2a § Föräldrabalken). Särskild hänsyn ska tas till risken för att barnet eller någon annan utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska även tas till barnets egna vilja, med beaktande av dess ålder och mognad. Om en förälder som har ensam vårdnad dör så ska rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap 9 § 2 st Föräldrabalken). Vid bedömningen av huruvida den efterlevande föräldern ska få vårdnaden så ska hänsyn tas till vilken relation barnet har till föräldern. Hänsyn ska även tas till om det finns någon annan person som barnet känner sig trygg hos och om denne skulle vilja vara dess vårdnadshavare. Om så är fallet kan det då vara lämpligare att denne får vårdnaden av barnet (Prop 1981/82:168). I ditt fall har du ensam vårdnad av din son och om du skulle gå bort så skulle din sons biologiska far kunna ansöka om vårdnaden av honom. Det innebär dock inte att han automatiskt skulle få vårdnaden. Rätten måste som sagt ta hänsyn till vad som är bäst för din son. De måste även ta hänsyn till vilken relation den efterlevande föräldern har med barnet och om det finns någon annan som eventuellt skulle vara lämpligare som vårdnadshavare. Med tanke på att din son inte har träffat sin biologiska far på över 12 år och därmed inte har någon relation till honom så bör vårdnaden inte anförtros honom. Din son har dessutom levt tillsammans med dig och din sambo som även är far till din sons syskon, vilket talar för att din sambo bör vara lämpligare som vårdnadshavare. Din son är dessutom äldre än 12 år och man bör därför ta hänsyn till hans egna vilja. Risken att din son tvingas bo med någon han inte känner är väldigt liten eftersom rätten måste ta hänsyn till vad som är bäst för honom och hans egna vilja. Att separeras från sina syskon och leva med någon han inte känner bör inte anses vara ett lämpligt alternativ.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,