Ensam eller gemensam vårdnad?

2020-09-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vi har ett 17 månader gammalt barn, varav min partner är den biologiska mamman. Barnet föddes i februari 2019 och vi gifte oss två veckor senare. Eftersom situationen har förvärrats väldigt mycket sedan dess hade vi beslutat att skilja oss, men nu vill min fru ensam vårdnaden om barnet. Min fru har ett fast jobb i Karlstad. Efter hjälpte jag henne att få det slutade jag mitt jobb i Spanien där för att följa henne hit. Då, under de senaste tre åren har jag haft ett doktorandavtal vid ett spanskt universitet, på distans. Strax efteråt bestämde vi oss båda för att få barnet. Mitt kontrakt löper ut den 30 november, men jag måste fortfarande arbeta heltid för att slutföra min doktorsavhandling i några månader till. För att vara berättigad och för att erhålla arbetslöshetsförmåner i Spanien kräver den spanska förordningen att bo i Spanien. Ska barnet stanna hos min fru i Karlstad om jag flyttar till Spanien, som hon vill? Min fru har inga släktingar i Karlstad eller i närheten. Vad exakt innebär vårdnad enligt svensk lag? Vad exakt är skillnaderna mellan delad och unik vårdnad angående ansvar och rättigheter? Är det möjligt att ändra vårdnaden när som helst, till exempel om någon av föräldrarna byter bostad eller jobb? Kan min fru använda att jag kommer att vara arbetslös ett tag eller att mitt nuvarande jobb är utanför Sverige för att kräva vårdnaden? Vad mer kunde hon argumentera för? Vad är domstolspolicyn i dessa fall? Vad kan jag argumentera för att begära delad vårdnad?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnad i juridisk meningEtt barn står från födseln alltid under någons vårdnad, normalt är det en av eller båda föräldrarna som är vårdnadshavare. Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden. I det ingår bl.a. att en vårdnadshavare ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda.Vårdnad är ett juridiskt begrepp som ska skiljas från den rent faktiska vården eller omsorgen om ett barn. Vårdnadshavaren kan lämna den faktiska vården till en annan person, till exempel en fosterfamilj, utan att det medför någon ändring i vårdnadshavarens rätt att bestämma för barnet.Gemensam vårdnadOm ett barn har två vårdnadshavare ska de tillsammans utöva bestämmanderätten över barnet. Den ena av vårdnadshavarna kan då inte ensam företräda barnet utan de måste fatta gemensamma beslut och företräda barnet tillsammans. Det finns vissa mer extrema situationer där om det är för barnets bästa en vårdnadshavare kan ta beslut själv (se mer om detta i 6 kap. 13 § Föräldrabalken), men i huvudsak ska alla beslut om barnets förhållanden tas gemensamt.Ensam vårdnadAtt en vårdnadshavare har ensam vårdnad innebär att det att hen ensam bestämmer i bl.a. juridiska och ekonomiska frågor och annat som rör barnets förhållanden. Den förälder som inte har vårdnaden saknar helt beslutanderätt i dessa frågor. Däremot är vårdnadshavaren skyldig att se till barnets bästa, och i detta ingår att barnet har en löpande kontakt och umgänge med den andra föräldern (förutom i mycket sällsynta fall, t.ex. när barnet riskerar att skadas).Att ändra vårdnadenAtt ändra vårdnaden är i sig inte svårt, det brukar vara att komma överens som är det svåra. Det går att avtala om en ändring i vårdnaden om man är överens, och det går även att få hjälp av kommunen genom samtal med socialen. Annars om det inte går att komma överens är vårdnadstvist nästa led, och då är det upp till en domstol att bestämma om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam och i så fall vilken förälder som ska få den gemensamma vårdnaden.Dock ska alltid barnets bästa tas till vara, så det går inte att ändra vårdnaden fram och tillbaka hur som helst, eftersom det skulle vara mycket ostabilt för barnet.Vad talar för respektive mot ensam vårdnad?Huvudregeln i svensk rätt att föräldrar ska ha gemensam vårdnad. Det finns dock undantagsfall när gemensam vårdnad inte anses vara det bästa för barnet. Dessa undantagsfall är:Om det finns en risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergreppOm det finns en risk att den ena föräldern ska kidnappa barnetOm den enda föräldern har svåra alkohol/narkotika problemOm den ena föräldern är svårt psykisk sjukOm den ena föräldern misshandlar barnet eller utsätter barnet för sexuella övergreppDessutom är samarbetsförmågan mellan vårdnadshavarna en omständighet som ses över när en förälder ansöker om ensam vårdnad.Sammanfattning och ditt fallDen eller de som har vårdnad för barnet har alltså ansvar för att se till dess bästa. Skillnaden är att vid ensam vårdnad ligger det ansvaret på den ena föräldern och den behöver inte konsultera den andra föräldern för att ta beslut rörande barnets omständigheter.Att du kan bli arbetslös eller att du är anställd utanför Sverige är inte i sig omständigheter som talar för att du inte skulle vara en lämplig vårdnadshavare. Det som eventuellt din fru kan argumentera för är att ni har samarbetssvårigheter och att hon därför ska ha ensam vårdnad. Du kan då självfallet argumentera motsatsen, eller i alla fall att era samarbetssvårigheter inte är så svåra att de kräver delad vårdnad.Det är svårt för mig att uttala mig om hur rätten skulle bedöma ditt fall, därför skulle jag rekommendera att om du vill föra en sådan tala höra dig med en byrå inriktad på familjerätt. Via länken http://lawline.se/boka kan du vända dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist om du vill lägga fram ditt barns situation i större detalj och få en mer tillförlitlig prognos för hur rätten kan ställa sig till en eventuell talan om ändring i vårdnaden.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Räknas sambo som anhörig till person med förvaltare?

2020-09-14 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Har lite funderingar kring anhöriga och närmast anhöriga. Räknas sambo som anhörig åt en person som har förvaltare, eller räknas endast dennes föräldrar som närmast anhöriga? Räknas maka som närmast anhörig till en person med förvaltare, framför föräldrarna, eller blir både maka och föräldrar närmast anhöriga till person med förvaltare? I dagsläget är jag endast sambo, men vi ska inom kort ingå äktenskap med varandra, då kommer jag enligt lagen att bli närmast anhörig till min sambo o blivande man, han har förvaltare. Räknas jag i nuläget även som anhörig till min sambo? Eller kan förvaltaren tillsammans med dom föräldrarna, besluta att även om jag o min sambo gifter oss, så blir föräldrarna fortsättningsvis närmast anhöriga eller är det något han kan välja själv vilka han vill ska vara närmast anhöriga åt honom?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är alltså om sambo räknas som anhörig till en person som står under förvaltarskap. Det går inte att i lagtexten hitta ett exakt svar på din fråga, men vissa regler kan ändå vara vägledande i hur din fråga kan besvaras. För det första finns det en uppräkning av vilka personer som har rätt att göra en ansökan om förvaltarskap åt en annan person (11 kap. 15 § föräldrabalken). Dessa personer är: make/maka, sambo och närmaste släktingar. Det är alltså möjligt för en sambo att göra en ansökan. Under ärendets gång ska domstolen även inhämta yttrande från t.ex. sambo (11 kap. 16 § föräldrabalken). Detta visar tydligt att en sambo har en framträdande roll under själva förordnandeprocessen och att en sambo därmed är att se som en anhörig.Vidare finns en uppräkning av anhöriga som i tur och ordning har behörighet att i vissa speciella fall handla på en annan persons vägnar. I den uppräkningen återfinns make och sambo som den person som i första hand har denna behörighet (17 kap. 1 § och 17 kap. 2 § föräldrabalken). Detta gäller dock inte i de frågor där personen företräds av en förvaltare (17 kap. 3 § föräldrabalken). Man kan dock se det som ännu ett tecken på att sambo räknas som anhörig enligt föräldrabalkens regler. Du som sambo är alltså att se som anhörig i lagens mening. Även föräldrarna kan ses som anhöriga men det är i första hand make/maka och sambo som har den rollen. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Kan min storebror förordna mig förvaltarskap mot min vilja?

2020-09-13 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej jag undrar har min storebror rätt och sätta förvaltarskap på mej under tvång eller bli tvingad emot min vilja och utan att jag skriver på papper?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om förvaltarskap återfinns i 11 kap. FB.Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande och är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får inte anordnas om den enskilde på något annat mindre ingripande sätt får hjälp, anges i 11:7 FB.Det är således rätten, domstol, som beslutar om eventuellt förvaltarskap för dig. Din storebror har inte någon rätt att själv förordna förvaltarskap åt dig, det ankommer på rätten, som i den situationen har rätt att mot din vilja förordna förvaltarskap.Med vänliga hälsningar!

Hur delas ens tillgångar om man är gift särbo?

2020-09-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min partner (vi är gifta) har beslutat att flytta isär för att leva som särbo. Vi har ett barn som kommer dela sin tid mellan oss. Hur ser det ut rent juridiskt om jag vill köpa en bostad, medan min partner bor kvar i vår nuvarande hyresrätt? Kan jag ta bolån själv och är det endast jag som äger den nya bostaden, eller räknas det som vår gemensamma egendom iom att vi är gifta? Behöver vi göra någon slags bodelning för att så att säga "separera" våra ekonomier?Tacksam för svar!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bolån kan du absolut ta själv så länge banken beviljar det, så där är det inget hinder att du och din make fortfarande är gifta. Dock när det gäller ägandeskapet till bostaden räcker det inte med att du står som ensam ägare för att det sen i praktiken skulle undantas vid en bodelning. Skulle ni separera utan reglerat något mer skulle bostaden anses som er gemensamma egendom trots att du står på den ensam och din make skulle haft rätt till halva värdet av den. Alla egendomar inom ett äktenskap räknas som er gemensamma som utgångspunkt. För att det ska bli din egna bostad och den inte ska ingå vid en bodelning, så behöver ni upprätta ett äktenskapsförord där ni skriver att det är din enskilda egendom, 7:1 jämte 7:2 ÄktB. Annars kan ni också som makar göra en bodelning under äktenskapet, i så fall ska den skickas och registreras hos Skatteverket, 9:1 2 st ÄktB. På det sättet reder ni ut era egendomsförhållandena som de ser ut nu, vem som äger vad. Köper ni dock därefter fler egendomar eller tar lån kommer ni att behöva reglera dessa med, som antingen enskilda egendomar eller om ni utelämnar dessa kommer de ingå i en bodelning för det som införskaffats efter er bodelning under äktenskapet.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Biologiska pappans samtycke vid adoption

2020-09-14 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag är ensam vårdnadshavare till min son som är 6 år och nu vill min sambo adoptera sonen, hur går vi tillväga?Biologiska fadern har efter en lång tvist i tingsrätten endast fått umgänge via telefon då han bedöms sakna förmågan att ansvara och ombesörja sonens behov och omsorg.Biologiska fadern har inte visat något intresse för sonen och har inte träffat honom på flera år.Vi har läst lagen men skulle behöva förtydligande svar på följande frågor:1: Krävs medgivande från den biologiska fadern för att adoptionen skall godkännas? Och hur gör vi om biologiska fadern nekar medgivande om sådant medgivande krävs?2: En av anledningarna till att sonens bonuspappa vill adoptera är att om någonting händer mig som mamma så vill vi försäkra oss om att bonuspappan får laglig rätt att fortsätta ha ansvar för sonen och hans omsorg utan att riskera att vårdnaden går till den biologiska fadern som aldrig haft hand om sonen tidigare.3: Vad händer med beslutet om umgänge om adoptionen går igenom?4: Hur går själva adoptionen till och hur lång tid tar en sådan process?Vi har svårt att tolka lagen främst gällande frågan om medgivande krävs eller inte krävs av biologiska fadern så önskar därför, om möjligt, ett så klart och tydligt svar som möjligt på just den frågan.Tack på förhand!
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring adoption finns i 4 kap Föräldrabalken (FB). Möjligheten för en sambo att adoptera sin parterns barn finns i 4 kap 6 § andra stycket FB. Krävs medgivande från den biologiska fadern?Eftersom den biologiska fadern inte har vårdnaden om er son krävs inte nödvändigtvis hans samtycke (4 kap 8 § FB). Detta betyder dock inte att hans vilja saknar betydelse. Hans inställning ska ändå vägas in i den helhetsbedömning av adoptionens lämplighet som socialnämnden ska se till genomförs (4 kap 15 § FB). Dessutom har den biologiska pappan rätt att yttra sig i rätten (4 kap 18 § FB). Eftersom din son inte har fyllt 12 år behövs inte heller hans samtycke, men även hans inställning har betydelse i bedömningen (4 kap 3 § FB).Vad som kommer vara avgörande för om din sambo får adoptera eller ej är vad man tror är bäst för barnet (4 kap 1 § FB). Det är tingsrätten som tar det slutliga beslutet om adoption kan ske eller ej. Verkningar av en adoptionOm adoptionen går igenom kommer din son att ses som din och din sambos gemensamma barn (4 kap 21 § FB). Detta innebär att ni får gemensam vårdnad om honom (4 kap 22 § FB). Det innebär också att sonen kommer att ärva av din sambo istället för av den biologiska pappan. Om det händer dig något kommer vårdnaden inte att gå till den biologiska pappan, utan din sambo kommer fortfarande ses som förälder och vårdnadshavare. En adoption kan alltså inte upphävas. En adoption kan endast upphöra genom en ny adoption.Vad händer med beslutet om umgänge om adoptionen går igenom?Om adoptionen går igenom kommer beslutet om umgänge inte längre att gälla. Detta följer av att den biologiska pappan inte längre rättsligt ses som din sons förälder.Hur går själva adoptionen till och hur lång tid tar en sådan process?Din sambo behöver lämna en ansökan om adoption till tingsrätten (4 kap 12 § FB). Tingsrätten kommer sedan att kontakta socialnämnden i er kommun gällande en adoptionsutredning. Tingsrätten kommer då att bestämma en tid inom vilken utredningen ska vara slutförd. Denna tid kan dock förlängas. Tingsrätten ska dock se till att utredningen bedrivs skyndsamt. Utredaren kommer sedan att lämna ett förslag till beslut innan Tingsrätten tar beslut i frågan. Hur lång tid detta tar är tyvärr inget jag kan svara på. Klicka på DENNA länk för mer praktisk information om hur ni ska gå tillväga.SammanfattningDen biologiska pappans samtycke är alltså inte en förutsättning för att adoptionen ska anses lämplig och därmed beviljas. Däremot tar man hänsyn till hans inställning. Om adoptionen blir beviljad kommer alla rättsliga band till pappan, inklusive umgängesrätten, att försvinna. För att ansöka om adoption behöver din sambo lämna in en ansökan till tingsrätten.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Kan min sambo få rätt till mitt hus?

2020-09-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger ett hus o har blivit sambo. Mitt förslag är, att vi har delad ekonomi, han bet hälften av driften + slitage = 4000:- /mån. (Marknadsmässig hyra för området är minst det dubbla). Jag står för renovering/underhåll. Han tjänar 12-13t kr/mån mer än mej, som jag tänker att han kan investera i annat. Mat delar vi på. Han vill gärna ha en del av värdeökningen på mitt hus ifall vi skulle separera. Det kan ju bli så, att jag isf måste ta ett lån för att lösa ut honom. Då får jag det sämre än innan han flyttade in. Huset är min trygghet, jag är rädd att mista det.Hur ska jag gå till väga? Mvh
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av sambolagen (förkortas SamboL).Utgångspunkten för att samboförhållande är att samborna äger sin egendom. Det enda som kan komma att bli föremål för en bodelning är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget i denna bostad, detta kallas för samboegendom och ska delas lika vid en bodelning (14 § SamboL). För att en bostad ska anses vara samboegendom krävs att den är förvärvad i syfte att utgöra sambornas gemensamma bostad (5 § SamboL). För ditt fall så äger ju du huset sedan innan och din partner flyttar först in senare. Huset kommer därför inte anses utgöra samboegendom, och ska således inte ska omfattas av en eventuell bodelning.Vill du och din sambo att han ska få ta del av värdeökningen skulle jag rekommendera att ni avtalar särskilt om det, då han i regel inte anses ha rätt till denna som inflyttande sambo till ditt hus.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för ett giltigt gåvobrev av en fastighet?

2020-09-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Det är så att mitt ex har tydligen skaffat ett gåvobrev 1981 men det exakta datumet står inte. Detta brevet var skrivet på ett annat hus men han har lagt in pengarna i huset vi bor i nu. Det står dessutom inte Mottagarens eller givarens underskrift, vad händer då? Gills det fortfarande?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du beskriver det tolkar jag din fråga som vad kan konsekvenserna bli om det skulle vara ett giltigt gåvobrev. Vad som då händer om det är pengar från den försäljning av gåvan som han nu lagt in i ert gemensamma hus, vad händer då? Det är med den tolkning som jag har besvarat din fråga nedan. För det första har det betydelse om du var sambo eller också gift med ditt ex. Då detta främst har betydelse om ni varit gifta kommer jag att förklara vad det kan ha för betydelse i den relationen. Under äktenskapet blir och är alla era egendomar gemensamma, den generella utgångspunkten är då att det inte spelar någon roll vem som står som ägare på huset, förutom att den personen har förtur att få huset på sin lott i senare skede vid en bodelning 7:1 jämte 11:7 äktenskapsbalken. Huset kommer oavsett ingå i bodelningen och därav kommer båda ta del av husets värde. Eftersom alla egendomar ska delas 50-50. Det enda sättet att frångå att det är er gemensamma egendom, är genom äktenskapsförord makar emellan, annars är det genom antingen arv där den avlidne skrivit att arvmottagren ska ta emot arvet som dennes enskilda egendom. Det tredje alternativet är det som du nämner, om någon av makarna på samma sätt som vid arv, mottagit en gåva där gåvogivaren skriftligt uttryckt villkoret att gåvan ska vara gåvomottagarens enskilda egendom så undantas den vid en bodelning, 7:2 ÄktB. Det som krävs för att det gåvobrev som ditt ex nu påstår sig ha, ska vara giltigt är följande. Eftersom gåvan gällde ett hus dvs fast egendom finns det tydliga formkrav för gåvobrevet i 4 kap jordabalken, som gäller för att gåvobrevet ska vara giltigt, 4:29 JB.Gåvobrevet måste vara undertecknat av både gåvogivaren och gåvomottagaren för att vara giltigt. Brevet ska dessutom innehålla en överlåtelseförklaring, där givaren förklarar att denne överlåter fastigheten till mottagaren. Dessutom krävs det generellt vid både gåvobrev och om man ärver något som givaren i båda sammanhang vill att det ska vara mottagarens enskild egendom att man uttrycker att även det som gåvan ersätts med i ert fall, huset, ska vara mottagarens enskilde.Enligt huvudregeln om det hade varit ett giltigt gåvobrev för fast egendom, så hade det som trätt i gåvans ställe (i ert fall pengarna till ert gemensamma hus) hade varit ditt ex om ni var gifta, 7:2 p.6 ÄktB.Sammanfattningsvis är gåvobrevet ogiltigt och inget som ditt ex kan använda för att du inte skulle få ta del av husets värde vid en bodelning.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Varför drar man av latent kapitalvinstskatt från fastighetens värde vid bodelningen?

2020-09-13 i Bodelning
FRÅGA |Vid överlåtelse av villa vid skilsmässa, dvs en av parterna bor kvar, varför ska uppskjuten reavinstskatt och pantbrev dras från det värde huset bedöms ha?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fastighetens värde vid bodelningenHögsta domstolen har i NJA 1975 s. 288 slagit fast att en fastighets värde vid bodelningen utgörs av marknadsvärdet minskat med mäklarkostnader och den latenta kapitalvinstskatten. Syftet med detta är att få en rättvis fördelning genom att värdet i bodelningen ska motsvara nettovärdet för fastigheten om det hade sålts omedelbart. Detta för att den som övertar fastigheten inte ska komma i ett sämre läge än den som köps ut, då den som köps ut inte beskattas för inkomster från bodelningen medan den som övertar fastigheten kommer bli beskattad för hela vinsten vid en framtida försäljning, (se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen)Den som bor kvar kommer ju vid en framtida försäljning av fastigheten beskattas för hela vinsten medan den som köps ut ur den gemensamma bostaden inte betalar skatt på pengarna som denne köps ut för. För att förhindra att denna orättvisa situation består beaktar man därför denna (fiktiva) latenta kapitalvinstskatt vid beräkningen av beloppet som partnern ska köpas ut för. Det ska även nämnas att när man talar om latent kapitalvinstskatt menar man bara en fiktiv skatt för att göra en rättvis fördelning i bodelningen, det är ingen som i verkligheten betalar skatt till Skatteverket med anledning av bodelningen.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,