Hur lång preskriptionstid för fordran hos Trafikförsäkringsföreningen?

2021-03-18 i Preskription
FRÅGA |Hur lång är prespictionstiden för trafikförsäkringsföreningen ?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga gäller hur lång preskriptionstiden är för en skuld från Trafikförsäkringsföreningen.Preskriptionslagen reglerar preskription av fordringar, såvida inte annat är föreskrivet, se 1 § preskriptionslagen.Huvudregel enligt preskriptionslagenHuvudregeln är att en fordran (skuld) preskriberas tio år efter att den tillkom, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se 2 § 1 st preskriptionslagen. För fordran som en näringsidkare har på en konsument gäller dock att fordran preskriberas efter tre år.I din fråga framkommer det att det rör en fordran från Trafikförsäkringsföreningen. Enligt trafikskadelagens 31 § 5 stycke samt Kronofogdens hemsida har Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift en preskriptionstid på tio år. Skulden kan framstå som en konsumentfordran, men är alltså inte det. Ditt fallOm skulden rör krav på trafikförsäkringsavgift enligt trafikskadelagen är alltså preskriptionstiden tio år från det att skulden uppkom, vilket jag tyvärr inte kan bedöma utifrån det du beskrivit i din fråga. Är preskriptionstiden tio år och det sker preskriptionsavbrott inom den tiden börjar en ny tioårsfrist löpa. Mitt tips är att du kontaktar Kronofogden och försöker ta reda på om/när det har skett ett preskriptionsavbrott, och i så fall om skulden är preskriberad eller inte. Det borde ge dig lite klarhet! Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Vad gör jag om konkursförvaltaren agerat oaktsamt?

2020-11-09 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Kan jag som vanlig lekman tillställa ett besvärsärende till Advokatsamfundet dåKonkursförvaltaren agerat oaktsamt?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En konkursförvaltare kan utkrävas skadestånd om denne har orsakat en skada som är åsamkad med uppsåt eller av oaktsamhet enligt 17 kap. 1 § Konkurslagen. En sådan skadeståndstalan förs i så fall genom klander av förvaltarens slutredovisning enligt 17 kap. 2 § Konkurslagen.Är en missnöjd med en konkursförvaltare kan en vända sig till Kronofogden, som har konkurstillsyn i Sundbyberg/Umeå, Göteborg, Malmö/Jönköping. Du ska alltså i första hand vända dig till enheten för tillsyn i konkurser. Det går dock även bra att vända sig till advokatsamfundet och lämna in en anmälan där, precis som du själv föreslår.När en skickar in en disciplinanmälan, som du gör om du anser att en advokat har brutit mot god advokatsed, så är det viktigt att tänka på att för att anmärkningar mot en advokat ska kunna prövas i sak krävs normalt att du är klient, motpart eller på något annat sätt berörd av saken. Du kan alltså vara "lekman" som du själv formulerar det, men du måste vara berörd av saken för att få saken prövad. Att göra en anmälan är kostnadsfritt.Utöver detta är det även ditt ansvar som anmälare att presentera det material som ska åberopas, i och med att disciplinnämnden inte har någon skyldighet att bedriva en egen utredning.Viktigt att betona igen är att disciplinnämnden endast beslutar i frågor som gäller god advokatsed. Har du ett ekonomiskt krav som du vill rikta mot advokaten kan du däremot vända dig till Konsumenttvistnämnden. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå. Hoppas att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor så ska du inte tveka på att höra av dig igen. Allt gott,

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta mitt erhållna skadestånd?

2020-12-27 i Utmätning
FRÅGA |hej jag ska få ett skadestånd för att jag blev kidnappad,kränkning och misshandel men jag har skuld hos kronofogden får dom göra utmätning på skadeståndet?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar vad du har gått igenom. Vad gäller vid utmätning?Huvudregeln är att ersättning som sätts in på ett bankkonto där det redan finns medel eller där det flyter in andra medel som exempelvis lön, bidrag eller liknande, kan bli föremål för utmätning eftersom ersättningen sammanblandas med andra medel. Det finns däremot ett undantag i 5 kap. 7 § utsökningsbalken (UB), som fastslår att skadestånd på grund av personskada under vissa omständigheter inte får utmätas. Skadestånd med anledning av personskada anses ha en så pass stark personlig prägel att det bör vara fredat från utmätning, enligt SOU 1964:157 s. 246. Det som krävs är dock att skadeståndet måste hållas avskilt från andra ekonomiska tillgångar och ska tillgodose ett kvarvarande försörjningsbehov alternativt om mindre än två år har förflutit sedan att skadeståndet har erhållits.SammanfattningKort sammanfattat innebär detta att Kronofogdemyndigheten alltså får utmäta skadeståndet om du inte har avskiljt det från dina andra ekonomiska tillgångar. Om du har haft skadeståndet blandat med andra pengar i ett konto så går det inte att avskilja. Det ska ha märkts på något sätt så att det går att direkt hänföra till skadeståndet. Skulle det vara så att Kronofogdemyndigheten utmäter ett visst belopp från ett konto där alla dina medel är blandade, så kan du inte bevisa att det just är skadeståndet som utmätts! Ju mer pengar som har flutit in i ditt bankkonto sedan utbetalningen, desto svårare blir det för dig att kunna peka ut skadeståndsbeloppet. Genom att då hålla skadeståndet avskilt från dina andra medel, kan du slippa en framtida utmätning av ditt skadestånd. Hoppas att allt löser sig och att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor så ska du inte tveka på att höra av dig igen. Allt gott,

Hur lång preskriptionstid gäller vid en tredskodom?

2020-08-27 i Preskription
FRÅGA |Hej, hur lång är preskriptionstiden för en treskodom?MVHIngemar
Suana Tafic |Hej Ingemar och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden kan skilja sig åt beroende på vilken typ av "skuld" det är frågan om. Huvudregeln när det gäller preskription av fordringar är enligt preskriptionslagen 2 § 1 st att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst om inte preskriptionen avbryts innan 10 år har passerat. Enligt 2 st så preskriberas dock en fordran mot en konsument tre år efter dess tillkomst om inte preskriptionen har avbrutits dessförinnan.Preskriptionslagens 5 § listar de olika sätt preskriptionsavbrott kan ske, bland annat genom att gäldenären betalar eller avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den gentemot borgenären, att gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!Allt gott,