Vad gäller om ena delägaren vill sälja fastigheten, men inte den andra delägaren?

2021-07-11 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min sambo och jag äger 1 fastighet, hälften var, en av oss vill sälja den andra inte, vad gäller?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i samäganderättslagen (SamägL). Det ska noteras att lagen är sk dispositiv, vilket innebär att om ni har avtalat om någonting som avviker från lagens bestämmelser så gäller avtalet före lagen (1 § SamägL). Jag utgår dock ifrån att ni inte har skrivit något annat avtal och att samäganderättslagens bestämmelser därför blir tillämpliga. Eftersom ni tillsammans äger fastigheten är ni båda delägare. Som utgångspunkt gäller att varje förfogande och förvaltning med den samägda fastigheten i sin helhet kräver samtycke från samtliga delägare (2 § SamägL). Med förfoga avses bland annat försäljning. Samtycke från den andra delägaren krävs alltså om fastigheten i sin helhet ska säljas. Varje delägare har dock rätt att förfoga över sin andel i den samägda egendomen. Som delägare har man alltså rätt att sälja sin andel utan att den andra delägaren behöver samtycka till det. En delägare har också möjlighet att hos domstol ansöka om att fastigheten ska säljas på en offentlig auktion (6 § SamägL). Delägare som motsätter sig en försäljning kan begära anstånd med en sådan försäljning men då krävs synnerliga skäl, vilket är en väldigt hög tröskel och svår att få igenom.Som svar på din fråga gäller alltså som utgångspunkt att ni båda måste vara överens om en försäljning, men att det finns en möjlighet för ena delägaren att genom ansökan hos domstol få till en försäljning på en offentlig auktion.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur återkallar man en framtidsfullmakt?

2021-05-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Med anl av återkallande av framtidsfullmakt skriver ni ...vidtar andra särskilda åtgärder. Vilka åtgärder då?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är inte helt säker på vad rådgivaren i det svar du läst avsåg med "vidtar andra särskilda åtgärder". Jag vet inte heller vilket svar som det står så i, varför jag inte kan försöka utläsa vad rådgivaren avsett.Jag kommer därmed förklara hur återkallande av framtidsfullmakt görs, för att förhoppningsvis kunna ge dig någon vägledning i vad rådgivaren kan ha menat. Återkallande av framtidsfullmakt Där är i lagen om framtidsfullmakter som det regleras hur en återkallelse av en framtidsfullmakt ska göras (8 § lag om framtidsfullmakt). I paragrafen hänvisas till avtalslagen beträffande just återkallelse av framtidsfullmakt. Det innebär att framtidsfullmakter återkallas genom att fullmaktsgivaren återtar eller låter förstöra fullmaktshandlingen (16 § första stycket avtalslagen). Fullmaktshavaren är skyldig att på fullmaktsgivarens begäran lämna tillbaka framtidsfullmakten (16 § andra stycket avtalslagen).I återkallelse innefattas också en möjlighet att förklara framtidsfullmakten kraftlös enligt det särskilda förfarande som regleras i 17 § andra stycket avtalslagen.Fullmaktsgivaren blir inte heller bunden av fullmaktshavarens rättshandlingar om fullmaktsgivaren uppmanar fullmaktshavaren att inte använda fullmakten och tredje man känner till eller borde känna till detta (20 § avtalslagen). Troligtvis var det dessa olika sätt som man kan återkalla framtidsfullmakten på som rådgivaren menat. Hoppas du har fått lite tydlighet i svaret. Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?

2021-04-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag hade ett muntligt avtal med en vän att hon skulle ta hand om min tik när hon valpade och hjälpa mig sälja valparna. När allt var klart vägrade hon lämna ifrån sig tiken och alla valppengarna. Överenskommelsen var att hon skulle få behålla en av valparna. Efter mycket påtryckning har hon lämnat tillbaka tiken men har en av valparna och alla valppengarna 7 x 25000kr. Hur kan man gå vidare med detta? Hon vägrar prata med mig. Vad ska jag göra för att få tillbaka mina pengar?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har såklart alltid rätt att få tillbaka saker som är dina. Eftersom du redan har försökt prata med din vän för att hon ska lämna tillbaka pengarna från valpförsäljningen skulle jag rekommendera dig att kontakta kronofogden. De kan hjälpa dig att driva in skulden genom att du ansöker om ett så kallat betalningsföreläggande. Ansökan om betalningsföreläggandeAnsökan om betalningsföreläggande görs hos kronofogden. Du fyller i en blankett antingen på ett fysiskt papper eller genom att logga in på "mina sidor" på kronofogdens hemsida med hjälp av BankID. Kraven och grunden för ansökan ska anges på ett tydligt sätt. Det kostar 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande. Denna kostnaden kan man begära ersättning för av motparten.Kronofogden kommer sedan skicka ett brev (ett föreläggande) till din vän om att betala.FullgörelsetalanOm din vän inte betalar då heller kan du välja att gå till domstol och väcka en så kallad fullgörelsetalan mot henne (13 kap 1 § rättegångsbalken). Om du vinner målet blir det en så kallad exekutionstitel som möjliggör verkställighet att driva in skulden. Det kan alltså kronofogden också hjälpa dig med.Att driva en process i domstol är dock dyrt och tidskrävande. Som huvudregel gäller dessutom att den som förlorar målan får betala sina egna och motpartens rättegångskostnader (18 kap 1 § rättegångsbalken). PolisanmälanNär någon vägrar ge ut någon annans egendom kan personen göra sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap 4 § brottsbalken). Din vän har pengarna som tillhör dig i sin besittning och vägrar ge tillbaka dem. Detta gör att du fråntas egendomen, varför förutsättningarna för brottet är uppfyllda. Det krävs då också att din vän har uppsåt till handlingen, vilket verkar troligt (1 kap 2 § brottsbalken).RådJag skulle i första hand rekommendera dig att än en gång prata med din vän och förklara att du kommer att vidta rättsliga åtgärder om hon inte självmant betalar tillbaka dina pengar.I andra hand rekommenderar jag dig att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden och att polisanmäla brottet. Du behöver då också samla bevis på att pengarna verkligen är dina. Det kan eventuellt bli svårt i och med att det endast verkar föreligga ett muntligt avtal. Men försök skrapa ihop så mycket bevis som möjligt som styrker ditt påstående om att pengarna är dina. Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Är jag bunden av en konkurrensklausul på 5 år?

2021-03-24 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, Jag har blivit erbjuden en obetald praktik i 2 månader hos ett start-up företag. Jag har precis fått anställningsavtalet/praktik-avtalet, men har inte signerat det än. På avtalet har de inkluderat en konkurrensklausul i 5 år, och det står att jag inte får "fortsätta/vara direkt engagerad/intresserad av något företag som konkurrerar med företagets verksamhet.". Spontant känner jag att konkurrensklausul i 5 år känns inte alls rimligt, speciellt när praktiken är endast 2 månader lång. Vill även tillägga att iom att företaget är i start-fas är det svårt att veta vad de kommer att utvecklas till, och hurdana företag kommer att klassifieras som deras konkurrenter i framtiden.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så ska vi kika i företagshemlighetslagen (LFH), avtalslagen (AvtL) och det så kallade konkurrensavtalet (Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal mellan Svenskt näringsliv och PTK).LojalitetspliktMed anställningsavtalet följer en lojalitetsplikt som bland annat innebär att en arbetstagare inte får starta upp eller ta anställning hos en konkurrerande verksamhet. Denna lojalitetsplikt gäller under hela anställningstiden och alltså också under uppsägningstiden. Om det inte finns någon konkurrensklausul upphör lojalitetsplikten när anställningstiden har löpt ut och det finns då inte några principiella hinder mot att starta upp eller ta anställning hos ett konkurrerande företag.KonkurrensklausulOm man dock inför en konkurrensklausul i anställningsavtalet förlängs denna lojalitetsplikt till att gälla även efter anställningstidens slut.I det så kallade konkurrensavtalet finns bestämmelser om just konkurrensklausuler. Konkurrensavtalet är dock bara tillämpligt om företaget du ska praktisera hos är medlem i Svenskt näringsliv och har kollektivavtal med ett fackförbund som är medlem i PTK. Jag kommer dock utgå ifrån att konkurrensavtalet inte är tillämpligt i detta fallet.Det regelverk som blir tillämpligt är därmed 38 § och 36 § AvtL. Vid tolkningen av dessa paragrafer tar man dock vägledning av konkurrensavtalet, så det blir trots allt relevant. För att man ska få införa en konkurrensklausul krävs för det första att företaget har företagshemligheter, att du har tillgång till dessa företagshemligheter och att det skulle innebära en skada i konkurrenshänseende om uppgifterna läcktes eller användes i en konkurrerande verksamhet (2 punkten konkurrensavtalet).FöretagshemlighetEn företagshemlighet är information om affärs-eller driftsförhållanden som inte är allmänt kända eller lättillgängliga på företaget, som är hemlighållna och som kan skada i konkurrenshänseende om de läcktes (2 § LFH). Exempel på företagshemligheter kan vara kundlistor, ritningar, modeller osv.Får man införa en konkurrensklausul i ditt fall?Det är osäkert om det finns företagshemligheter på bolaget, men det kan mycket väl vara så. Det verkar dock ganska osannolikt att du som praktikant skulle få tillgång till dessa företagshemligheter. Om det dock är så att du får tillgång till företagshemligheter så kan en konkurrensklausul införas i ditt fall.Konkurrensklausul i 5 år?I 38 § AvtL stadgas att en konkurrensklausul är ogiltig om den sträcker längre än vad som kan anses vara skäligt. Vid bedömningen avseende vad som kan anses vara skäligt brukar vägledning tas i konkurrensavtalet.I konkurrensavtalet punkt 5.1 framgår att en konkurrensklausul inte får ha längre bindningstid än vad som är nödvändigt. Bindningstiden får som utgångspunkt inte vara längre än 9 månader. Om det finns särskild risk för att företagshemligheterna utgör fara i konkurrenshänseende kan denna bindningstid sträcka sig till 18 månader. Med det sagt kan det alltså konstateras att en bindningstid på 5 år är alldeles för lång tid och därför oskälig. Därmed kan konkurrensklausulen ogiltigförklaras i sin helhet (38 § AvtL). Avslutning och rådDen konkurrensklausul som införts i avtalet är därmed oskälig. Om du inte får tillgång till företagshemligheter kan en konkurrensklausul inte införas alls. Om du dock får tillgång till företagshemligheter kan en konkurrensklausul införas. En klausul på 5 år är dock oskälig och kan ogiltigförklaras i sin helhet (38 § AvtL) eller jämkas (36 § AvtL).Jag skulle rekommendera dig att prata med din arbetsgivare och fråga varför de avser införa en konkurrensklausul och upplysa dem om att konkurrensklausulen är oskälig. Ytterst sett kan en tvist om konkurrensklausulen behöva lösas i domstol, men eftersom det är väldigt dyrt rekommenderar jag dig att först försöka prata med arbetsgivaren och lösa det på det sättet.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Måste jag ta emot och returnera en vara som jag inte beställt?

2021-06-03 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Jag har beställt en vara över internet som jag sedan makulerade med bekräftelse på att den var makulerad samma dag (fredag). Pengar återbetalades till mitt konto.Nu (torsdag) en dryg vecka senare får jag notifikation om att de skickat varan. den har registrerats med postnord och kommer levereras med hemleverans.Vad gäller? ska jag strunta att ta emot eller skall jag ta emot? är det säljarens ansvar att ta tillbaka varan? behålla?Jag är lite bekymrad att denna kostnad kommer läggas på mig.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att ett bolag ska få fakturera dig krävs att ett bindande avtal har kommit till stånd. För att det ska föreligga ett juridiskt bindande avtal krävs att det finns två överensstämmande viljeförklaringar - dvs anbud och accept. I detta fall har du makulerat beställningen och du har också fått ett godkännande med anledning av det. Det finns därmed inget avtal om att du ska köpa en vara. Du har dessutom bevis för detta genom bekräftelsen du mottagit på att beställningen makulerats, vilket är bra.Bolaget kan alltså inte kräva att du ska betala för varken varan eller returen. Du har inte heller ett ansvar för att ta emot varan för att sedan returnera den. Om du dock tar emot varan och avser behålla den har bolaget rätt att fakturera dig för kostnaden för varan. Du bör alltså inte ta emot varan. Oftast returneras varorna när ingen hämtar ut/tar emot varorna. Jag skulle därutöver också råda dig att meddela företaget att beställningen har makulerats och att du därför inte kommer att ta emot något paket. Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan företag kräva tillbaka en vara jag köpt till för lågt pris?

2021-04-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej. Hur fungerar det här med ond tro när man handlar av företag?Om jag till exempel hittar en vara för 300:-, som andra företag säljer för 3000:-.Jag beställer och betalar varan, en eller fler, varan/varorna blir skickade och jag tar emot dom.Har företaget rätt att kräva tillbaka varan/varorna på grund av uppenbart felaktigt pris? Har företaget, om jag använt eller på annat sätt inte har kvar varan, rätt att kräva mig på mellanskillnaden upp till vad dom tycker är skäligt pris / marknadspris?Hur lång tid har dom i så fall på sig att kräva tillbaka varan eller mellanskillnaden, från det att jag tog emot varan? Jag vet inte om företaget håller till i Sverige eller utomlands, men hemsidan är på svenska och man betalar i svensk valuta.Tack!
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler som aktualiseras för att besvara din fråga finner i avtalslagen (AvtL).En grundläggande princip inom avtalsrätten är den så kallade "pacta sunt servanda" vilket är latin för "avtal ska hållas". Detta innebär att avtal är juridiskt bindande för parter som har ingått avtalet.Hur ingås avtal?Avtal ingås genom att ett anbud accepteras (bekräftas) (3 § AvtL). Anbudet ska dessutom rikta sig mot en specifik person.Exempelvis: "vill du köpa min cykel?" utgör ett anbud. Säger du då ja blir det en accept och ett avtal har ingåtts.I det fall du dock vänder dig till en butik kan konstateras att priser och andra erbjudanden istället riktas sig mot en omfattande krets, alltså inte på en specifik person. Det rör sig då istället om ett så kallat utbud (9 § AvtL). Innebörden av utbudet är att säljaren inte är bunden av sitt pris. När du dock beställer varan så accepterar butiken istället ditt anbud och ett bindande avtal uppstår därmed. Som utgångspunkt har det därmed uppstått ett bindande avtal. Avtals ogiltighetDet finns dock flera regler i avtalslagen som reglerar situationer då ett avtal blir ogiltigt, dvs saknar rättslig verkan. En sådan ogiltighetsregel finner vi i 32 § AvtL och innebär att säljaren är bunden av det angivna priset så länge priset inte är uppenbart felaktigt eller att köparen har handlat i ond tro. Ond tro innebär helt enkelt att köparen har insett eller borde ha insett att det angivna priset var felaktigt.I detta fall tolkar jag det som att du har handlat en vara för 300 kr som hos andra företag kostar 3000 kr. Eftersom du specifik frågar om ond tro när man handlar av företag så utgår jag ifrån att du misstänkt att det rört sig om en felskrivning i prissättning. Eftersom du då handlat i ond tro får det rättsföljden att avtalet är ogiltigt, dvs saknar rättslig verkan. Det ska dock noteras att det är företaget som har bevisbördan för att du varit i ond tro. Det är dock ganska sannolikt att de kan bevisa detta eftersom priset uppenbarligen verkar vara en felskrivning då det är ganska stor skillnad på 300 kr och 3000 kr. Bedömningen beror dock också på vad det är för produkt. Det verkar dock vara en produkt som vanligtvis verkar kosta 3000 kr och därmed kan företaget nog visa att du handlat i ond tro respektive att det har rört sig om en uppenbar felskrivning. Kan bolaget kräva tillbaka varan?Företaget kan häva köpet om priset är uppenbart felaktigt och kräva tillbaka produkten. Avtalet är inte bindande mellan er eftersom det är ogiltigt. Vad händer om du har kvar varan?Om du vill ha kvar varan eller har förbrukat varan kan företaget kräva att du ska betala mellanskillnaden mellan det pris du betalat och det faktiska priset som varan uppgår till. Med hänsyn till att varan hos andra företag kostar 3000 kr är det troligtvis det pris du får köpa varorna till eftersom det verkar vara marknadsmässiga värdet på varan.Hur lång tid har de på sig att kräva tillbaka varan alternativt få betalat?Eftersom du är en privatperson som handlar av en näringsidkare så handlar du i egenskap av konsument. Preskriptionstiden för en fordran är därför tre år. Företaget kan alltså kräva tillbaka varan/kräva betalt för varan inom tre år innan preskriptionen bryts (2 § andra stycket preskriptionslagen).Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Förtydligande av skrivning i fullmakt

2021-03-25 i Avtal
FRÅGA |Jag skall sälja min bostadsrätt. Jag kan inte medverka på tillträdesdagen för köparen. Mäklaren skickade en fullmakt som skall lösa problemet.Det står såhär:"Fullmakten innefattar rätt för ombudet-Att underteckna köpbevis och likvidavräkningshandlingar.-Att utkvittera och uppbära köpeskillingen.Vad innebär sista meningen? Finns det någon risk att mäklaren kan ta hela köpeskillingen eller är jag garanterad att få hela summan till slut på något vis som inte framträder?Stort tack!
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Fullmakt En fullmakt innebär ett uppdrag att utföra någonting för någon annans räkning. I ditt fall innebär det alltså att mäklaren företar en rättshandling (dvs sluter avtal och uppbär köpeskillingen) å dina vägnar (dvs för din räkning/i ditt ställe). Mäklaren kommer alltså inte att vara part i själva försäljningen och mäklaren har därmed ingen rätt att ta ut köpeskillingen till sig själv, utan det ska givetvis tillfalla dig. Fullmakten säger alltså bara att mäklaren har rätt att ta emot pengarna för att sedan överföra dem till dig. Fullmakten säger inte att mäklaren har rätt till pengarna.FörskingringSkulle mäklaren mot förmodan ta pengarna själv skulle denne troligtvis göra sig skyldig till förskingring. Brottet förskingring föreligger om någon på grund av avtal, allmän eller dylik tjänst fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för den, tillägnar sig egendomen eller åsidosätter vad han har att iaktta för attfullgöra sin skyldighet och gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade (10 kap 1 § BrB). En fullmakt är ett avtal i den mening som avses i paragrafen. Mäklaren får genom fullmakten pengarna i sin besittning som hen har skyldighet att utgiva till dig. Om mäklaren tar pengarna själv skulle det givetvis innebära vinning för mäklaren och skada för dig. Om mäklaren alltså tar pengarna skulle det troligtvis utgöra brottet förskingring.AvslutningDu behöver alltså inte oroa sig för att skrivningen i fullmakten skulle ge mäklaren rätt till pengarna personligen. Fullmakten ger endast mäklaren rätt att ta emot pengarna för din räkning.Om mäklaren ändå skulle ta pengarna skulle denne göra sig skyldig till brott. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skriva på med hand på penna

2021-03-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag undrar om jag som make får hjälpa min fru med hand på penna vid en underskrift som gäller henne. Hon kan inte själv skriva pga funktionsnedsättning ( ej talbar) och Förlamning.
Emma Nilsson |Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Man kan som en tillfällig lösning låta en person skriva på en underskrift med hjälp av att en person håller handen på pennan. Man skriver då vid sidan av underskriften "MHPP" eller "Med hand på penna". Detta visar alltså att personen som har skrivit under har varit närvarande och accepterat att någon annan har skrivit hans/hennes namn på det aktuella dokumentet/avtalet.Metoden utgör dock gammal praxis och accepteras inte idag av alla. Vissa banker t.ex. accepterar det inte. Beroende på vad det är ni ska skriva på kan det alltså vara bra att kolla upp att den, vars papper ni ska skriva på, accepterar metoden.I längden kan det vara bra att ansöka om en god man hos tingsrätten. Denna person kommer då utföra uppgifter åt din maka (11 kap 4 § Föräldrabalken).Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,