Får man sälja belånad egendom när det finns äganderättsförbehåll?

2020-06-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en båt från en näringsidkare på ett avbetalningsköp, genom ett kreditinstitut. Handpenningen var på lagligt minsta 20%.I avtalet framgår det under rubriken "förtida uppsägning" att kreditgivaren har rätt att säga upp krediten av olika anledningar såsom sen betalning, och det framgår även att de har rätt att återta objektet.Jag vill sälja en andel av båten till en släkting som vill nyttja båten, tillsammans med mig själv. Kreditinstitutet motsäger dock att detta inte är möjligt, "då det endast är du [jag] som står på krediten" enligt deras kundtjänst. Jag ser inget laga stöd för detta enligt konsumentkreditlagen, har de någon laga rätt att hindra mig att sälja en andel i min egna båt? Hur liten den andelen än må vara .Tack,Hälsningar
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att att säljaren enligt avtalet har ett återtagande- och äganderättsförbehåll, vilket är vanligt i kreditavtal av detta slag. Det innebär en rätt för säljaren att under vissa förutsättningar ta tillbaka varan och att äganderätten inte går över på dig som köpare förens hela avbetalningen är gjord.Får du sälja en andel av båten till en släkting?Äganderättsförbehållet innebär som sagt att äganderätten tillkommer säljaren till dess att hela betalningen erlagts. Det ger säljaren rätt att återta båten om du som köpare inte betalar i rätt tid eller med rätt belopp. Det ger även säljaren rätt att avgöra om båten får säljas vidare och till vem. Äganderättsförbehållet gör det straffbart för dig som köpare att sälja båten vidare utan säljarens tillstånd, det kan nämligen utgöra olovligt förfogande enligt 10 kapitlet 4 § brottsbalken.Lagen om godtrosförvärvOm du skulle sälja en andel av båten till din släkting skulle även lag om godtrosförvärv av lösöre bli relevant. Enligt den lagen kan en köpare göra ett godtrosförvärv av lösöre som säljs i strid med ett äganderättsförbehåll, exempelvis en båt, om det är så att köparen vid köpet kan anses ha varit i god tro. För att man ska kunna anses vara i god tro krävs dock att köparen inte borde ha misstänkt att överlåtaren sålde lösöret utan att ha rätt till detta. Vid en sådan bedömning kan hänsyn tas till vilken egendom det är fråga om, under vilka förhållanden den utbjöds och omständigheterna i övrigt.Överlåtande av lånNär det gäller överlåtande av ett lån, vilket också verkar vara relevant i ditt fall, är det kreditinstitutet som har rätt att avgöra om någon annan än du får ta över krediten. Teoretiskt sätt borde det inte vara några problem om det är så att din släkting är kreditvärdig, men i slutändan är det banken som har rätt att avgöra om du får skriva över hela eller delar av din skuld på någon annan eller inte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Överklaga beslut av försäkringsbolag

2020-03-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |HejJag och min bror förlorade våran mor förra året.Hon hade varit hemmavarande under de senaste åren pga att hon varken kunde eller ville ha kontakt med livet utanför.De enda människorna hon träffade var hemtjänst och oss i familjen då och då.Allt har gått bra förutom att när vi gick igenom vad som var kvar såvisade det sig att alla guldsmycken var borta.Vi gjorde en polisanmälan och en anmälan till mammas försäkringsbolag If.If sa att det inte var ett försäkringsärende då det inte fanns en specifik händelse.Gjorde en överklagan som samma handläggare på If hanterade.Kan det verkligen vara rätt?Med vänlig hälsning GL
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Försäkringsbolagens klagomålshanteringDet finns regler om klagomålshantering som alla försäkringsbolag måste följa, men klagomålshanteringen kan se lite olika ut beroende på vilket försäkringsbolag det är. Ett bra tillvägagångssätt kan vara att först och främst vända dig till handläggaren som har handlagt ditt ärende. I ditt fall verkar det dock som att samma handläggare har tagit hand om överprövningen av ditt ärende, vilket jag förstår inte känns helt rätt. På IF:s hemsida finns det en del information om hur du överklagar ett ärende hos dem, den informationen kan du hitta här. Nästa steg för din del verkar vara att vända dig till IF:s kundombudsman med din överklagan. Fungerar inte det, kan du i ett senare skede vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). I sista hand kan du även få ärendet prövat i domstol.Hur du bör gå vidareFörst och främst är mitt tips att vända dig till IF:s kundombudsman för att överklaga beslutet i ditt försäkringsärende. Kundombudsmannen är en oberoende och fristående avdelning inom försäkringsbolagen, och därför är det mer lämpligt att denne avgör ditt överklagande än att samma handläggare som tagit beslutet ska göra det.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att återkalla en skriftlig fullmakt?

2020-02-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Kan jag som fullmaktsgivare ALLTID återkalla en fullmakt direkt till tredje man utan fullmäktiges kännedom även om den fullmakt som jag utfärdat är en skriftlig fullmakt där utgångspunkten är enligt § 16 2 kap Avtl att den måste återtas eller förstöras? Enligt § 13 räcker det ju med ett direkt meddelande till tredje man men som jag tolkar det så handlar det om fullmakt som är direkt meddelad till tredje man, vilket är en meddelandefullmakt. Grundregeln är ju trots alls att en fullmakt skall återkallas på samma sätt som den utfärdades på. Ex:Låt säga att jag utfärdar en fullmakt till min polare som ska köpa en bil till mig hos en viss återförsäljare. Jag utfärdar en skriftlig fullmakt till honom men ångrar mig dagen innan. Jag skriver därför ett mail till bilhandlaren, som inte har läst mailet följande morgon, där jag återkallar fullmakten. Min polare vet inte om detta. Han åker därför dagen efter och köper bilen som jag angett i fullmakten då han inte vet om att jag sagt upp fullmakten. Blir jag bunden av köpet eller räcker det med mailet till återförsäljaren även fastän han/hon inte har läst det?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Återkallande av skriftlig fullmaktHuvudregeln när det gäller återkallande av fullmakter är precis som du skriver i din fråga, det vill säga att en fullmakt återkallas på samma sätt som den utfärdades på. Systematiken i avtalslagen (AvtL) när det gäller just återkallande av fullmakt är att respektive fullmaktstyps paragraf berättar hur fullmakten återkallas. Precis som du skriver så regleras den skriftliga fullmakten i 2 kapitlet 16 § AvtL där det framgår att fullmakten måste återtas eller förstöras för att den ska anses återkallad.Om du däremot hade sagt till din kompis att du ville ta tillbaka fullmakten, och tredje man (bilhandlaren i ditt exempel), vet om eller borde veta om att du ville återkalla fullmakten, så kan 2 kapitlet 20 § AvtL bli tillämplig. Den innebär att avtalet är ogiltigt om du som fullmaktsgivare hade sagt till fullmäktige att du ville återkalla fullmakten samt gjort tredje man uppmärksammad om det, till exempel genom ett mail som i ditt exempel. Eftersom bilhandlaren inte har läst mailet enligt ditt exempel, så visste ju denne förmodligen inte om att du ville återkalla fullmakten. Däremot skulle man kunna säga att bilhandlaren borde vetat om det, eftersom en bilhandlare borde hålla koll på och läsa sin mail. Detta är dock inte en helt självklar bedömning, och det kan vara andra faktorer som spelar in.Slutgiltigt svar på din frågaEftersom det rör sig om en skriftlig fullmakt som regleras av 2 kapitlet 16 § AvtL, och eftersom du inte gjort din kompis medveten om att du ville återkalla fullmakten, så gäller det att fullmakten återtas eller förstörs för att den ska anses vara återkallad. Med vänliga hälsningar

Har avtal uppkommit? - Fråga om anbud och accept

2020-03-19 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag undrar,när jag och min ex fru va tillsammans så hade vi hennes pappas bil, han betalade bensinen osv och när vi kunde så skickade vi pengar varje månad mellan 500-1500kr tillbaka till honom , ibland kunde vi inte skicka.Men min fråga är :Kan han kräva tillbaka pengar rent lagmässigt, för han har aldrig sagt rakt ut att det är ett lån av något slag, och vi har varken skrivit något kontrakt på att pengar han har skickat har varit ett lån , varken skriftligt eller muntligt
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!AvtalsfrihetI Sverige råder avtalsfrihet. Avtalsfriheten kan sägas innefatta tre delar: (1) rätt att välja avtalspart, (2) rätt att välja avtalsinnehåll och (3) rätt att avstå från att ingå avtal. Det finns dock vissa begränsningar till avtalsfriheten i till exempel konsumentförhållanden, men några sådana begränsningar är inte aktuella i ditt fall. Avtalsfriheten innebär alltså att du (och din motpart) får välja om du vill ingå avtal, när du vill ingå avtal, med vem du vill ingå avtal och vad du vill avtalet ska innehålla.Finns det något avtal i ditt fall?Det är avtalet som grundar ett rättsförhållande mellan två parter, vilket ofta innebär både rättigheter och skyldigheter för båda parterna. Frågan i ditt fall är om det kan anses finnas ett avtal som säger att du/ni är skyldiga att betala tillbaka de bensinpengar som din före detta frus pappa betalade. En grundläggande regel i svensk avtalsrätt är att ett avtal förutsätter ett anbud och en accept. Om det inte har funnits något konkret anbud där det framgick att din före detta frus pappa skulle betala bensin i utbyte mot att dessa pengar betalades tillbaka av dig vid ett senare tillfälle, och om du inte har accepterat något sådant anbud, har jag svårt att se att ett avtal ingåtts. Precis som du skriver har det aldrig nämnts någonting om att det skulle vara ett lån som skulle betalas tillbaka, och då finns det inte något anbud som hade kunnat accepteras.Eftersom det inte finns något avtal mellan dig, din före detta fru och hennes pappa som säger att du/din före detta fru ska betala tillbaka bensinpengarna så har det rent avtalsrättsligt inte uppkommit några skyldigheter för dig/din före detta fru, och därför kan han inte kräva tillbaka pengarna. Med vänliga hälsningar,

Får en personlig tränare mottaga stora betalningar från sin klient?

2020-03-12 i Avtal
FRÅGA |är det lagligt att ta emot stor summa pengar av sin klient om man är PT ?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!AvtalsfrihetI Sverige gäller som huvudregel avtalsfrihet, vilket innebär bland annat frihet att välja vem man vill ingå avtal med, vem man inte vill ingå avtal med och rätten för avtalsparter att själva bestämma över avtalsinnehållet. Avtalsfriheten är däremot inte absolut utan begränsas i vissa fall av så kallade tvingande regler som inte får avtalas bort. Detta gäller i exempelvis konsumentförhållanden där det finns tvingande regler till förmån för konsumenter i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.Är konsumenttjänstlagen tillämplig i ditt fall?Jag utgår ifrån att du arbetar som personlig tränare och att du gör det i form av näringsidkare. När det gäller just PT-tjänster så är inte konsumenttjänstlagen direkt tillämplig, även fast vissa bestämmelser däri kan bli tillämpliga, till exempel att PT-tjänsten ska vara säker och inte medföra risker för klientens hälsa och säkerhet.Är du tillåten att mottaga en stor summa pengar av din klient?I relationen med din klient gäller avtalsfriheten som jag nämnt ovan vilket innebär att du och din klient själva får välja vad erat avtal ska innehålla. Om det är så att ni kommit överens om ett avtal av vilket det framgår att du ska mottaga en stor summa pengar för de tjänster du utför som PT, så är det tillåtet. Här vill jag tillägga att det är viktigt med ett skriftligt avtal, där pris och andra villkor framgår tydligt, så att ni vet vad ni har kommit överens om och även kan bevisa det.En viktig bestämmelse att ha i åtanke är 36 § avtalslagen. Den innebär kortfattat att ett avtal, eller en bestämmelse i avtalet, kan jämkas eller helt lämnas utan avseende om det är oskäligt, till exempel om priset för PT-tjänsten är satt extremt orimligt högt. Vid prövningen om ett avtal är oskäligt kan hänsyn tas till att en underlägsen part i avtalet är konsument, vilket din klient kan anses vara i det här fallet. Det är inte helt solklart när och under vilka omständigheter den här paragrafen kan bli tillämplig, utan en bedömning får göras från fall till fall utifrån alla omständigheter, och eftersom det inte framgår så mycket information om avtalet mellan dig och din klient i frågan så kan jag inte göra den bedömningen. Jag vill poängtera att den här paragrafen används restriktivt, det vill säga att den inte görs gällande särskilt ofta utan endast under speciella omständigheter.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,